Siirry sisältöön

Toimintoja suunniteltaessa otetaan huomioon asiakkaiden oma valinnan mahdollisuus sekä tuetaan asiakkaan hyvinvointia, toimijuutta sekä osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta.  

Päiväaikaisten toimintojen avulla voidaan edistää sosiaalista vuorovaikutusta, joka parantaa elämän laatua ja ennaltaehkäisee psyykkisiä vaikeuksia. Toimintojen tarkoituksena on myös lisätä kontakteja kodin ja kuntoutusyksikön ulkopuolella. Toiminnoissa hyödynnetään erilaisia kuntoutusmenetelmiä asiakkaan kuntoutusta tukien.

Toiminnat voivat olla musiikkia, liikuntaa, keskustelua, kädentaitoja, retkeilyä, luovaa toimintaa, rentoutusta ja aistiharjoituksia sekä sosiaalisten taitojen harjoittelua. Toiminnat voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätoimintana. 

Toiminnat suunnitellaan ja toteutetaan joustavasti asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden ja tarpeiden mukaan tukien asiakkaan kokonaiskuntoutusta. Asiakkaan tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhdessä asiakkaan ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Tarkoituksena on tukea itsenäisessä elämässä suoriutumista sekä edistää osallisuutta ja vuorovaikutustaitoja.  Asiakkaalla on mahdollisuus harjoitella myös työllistymisen edellyttämiä taitoja. 

Päiväaikaisen tekemisen kartta

Päiväaikainen toiminta on tärkeä osa asiakkaan päivää ja nyt asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa niiden sisältöön. Asiakas voi valita itselleen sopivimmat toiminnot päiväaikaisen tekemisen kartastamme!

Lue lisää päiväaikaisen tekemisen kartasta!

Toiminnallisen kuntoutuksen yksiköt

Aistitupa

Aistituvan multisensoriseen eli aistein koettavaan kuntoutukseen voivat hakeutua kaikki erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat. Tavoitteena on asiakkaan omien vahvuuksien, toimintakyvyn, osallisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen. Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Tavoitteet laaditaan yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa asiakaslähtöisesti. Aistituvalla tärkeintä on ihmisen aito kohtaaminen.

Aistituvalla voi osallistua päiväaikaiseen toimintaan sekä aisti -ja rentoutustoimintaan. Aistitupa on kaunis, esteetön ja eri aistien kautta koettava multisensorinen ympäristö. Multisensorista ympäristöä voidaan muokata siten, että ympäristö tarjoaa joko aistivirikkeitä tai tasoittaa aistikuormitusta. Toimintaa toteutetaan yksilöohjauksena tai pienryhmissä.

Aisti- ja rentoutustoiminnassa keskeisiä menetelmiä ovat multisensorinen kuntoutus, neuropsykiatrinen valmennus, voimauttava vuorovaikutus ja vahvistava myönteinen kosketus. Tarjoamme asiakkaalle mahdollisuuden valita itselleen mieleinen keino rentoutua.

Aistitupa tarjoaa toiminnan ohella myös puutarhaterapiaa ja terveydenhoidollisia jalkahoitoja.

”Jokainen meistä tarvitsee kosketusta”

Greencare Nenonpelto

Vaalijalan eläin- ja luontoavusteisen toiminnan tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin ja elämänlaadun lisääminen erilaisten eläinten hoitoon ja niiden hyvinvointiin liittyvien tehtävien sekä monipuolisten luontokokemusten kautta. Toiminta tarjoaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia sekä lisää uskoa omiin kykyihin. Se myös vahvistaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. 

Creen Care Nenonpellon toimintaan kuuluvat eläinavusteinen toiminta, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, puutarha-, luonto- ja erätoiminta sekä koira-avusteinen kuntoutus. Toiminta tapahtuu joko yksilö- tai pienryhmäohjauksena. Eläin- ja luontoavusteinen toiminta tapahtuu Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella, lähialueiden luonnossa sekä hevostallilla Naarajärven Vilhulassa. Kaikissa toiminnoissa asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen sekä oman asumispalveluyksikön ja läheisten kanssa yksiköllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Siinä määritellään yksilöllisesti toiminnan sisältö, kuntoutukselliset tavoitteet sekä niiden seuranta. 

Eläintoiminnassa huolehditaan alpakoiden, lampaiden, kanojen, kanien ja minipossujen päivittäisestä hyvinvoinnista ohjaajien johdolla. Tehtäviin kuuluu muun muassa eläinten ruokintaa sekä eläinten asuintilojen siivousta. Tärkeä osa on myös eläinten seurasta nauttiminen rauhallisessa ympäristössä. Eläinavusteisen toiminnan tavoitteena on näyttää niiden asioiden tärkeys, josta syntyy myös asiakkaan oma hyvinvointi, kuten puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo. Toiminnassa osalle asiakkaista on tärkeää eläinten ja luonnon tarjoama elämyksellisyys, toisille toiminnasta löytyy myös mielekkäitä työtehtäviä.

Vaalijalan eläintoiminnalle on myönnetty Green Care Finlandin LuontoHoiva-laatumerkki(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Palvelun laatu tarkoittaa, että palvelu täyttää sille asetetut odotukset tai kriteerit.

Green Care -laadunhallinnan tarkoitus on

  • todistaa asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja tavoitteellisuus 
  • varmistaa toiminnan turvallisuus sekä
  • ympäristön kunnioittaminen ja eläinten hyvinvointi toiminnassa.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sisältää tallin ja hevosten kanssa tehtäviä askareita, esimerkiksi karsinoiden siivousta, hevosten harjaamista ja niiden kanssa olemista sekä hevosten ruokinnasta ja hyvinvoinnista huolehtimista. Käynneillä voidaan ratsastaa, ajaa kärryillä/reellä, käydä hevosta taluttaen kävelyretkillä

Koira-avusteisessa kuntoutuksessa liikutaan koiran kanssa luonnossa, pelataan pelejä ja rentoudutaan. Koiran avulla voidaan harjoitella myös kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja. Koira-avusteisesta kuntoutuksesta voi olla hyötyä myös koulunkäynnissä ja opiskelussa, liikuntaan aktivoinnissa sekä sosiaalisissa tilanteissa. Koira motivoi ja antaa positiivista palautetta. 

Puutarhatoiminnassa ympäristöä voidaan käyttää kuntoutuksen tukena kahdella tavalla; aktiivisesti toimimalla tai viherympäristöissä oleilemalla. Pelkkä oleilu puutarhaympäristöissä vähentää stressikokemuksia, palauttaa kognitiivisia kykyjä ja tuottaa positiivisia emootioita. Puutarha tarjoavat myös mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen ja motoristen taitojen vahvistamiseen. Aktiivinen puutarhanhoito vahvistaa omia voimavaroja, ja voi olla osa virkistystoimintaa tai kuntoutusta. 

Luonto- ja erätoiminta antaa luontokokemuksia ja -elämyksiä. Erä- ja retkeilytaitoja harjoitellaan ohjaajien tuella. Toiminnan sisältö sekä retkikohteet suunnitellaan yhdessä muiden osallistujien kanssa. 

Café Sopukka

Café Sopukassa opetellaan ohjatusti työelämävalmiuksia kahvilaympäristössä. Café Sopukassa voi harjoitella asiakaspalvelua, kassatyöskentelyä, astiahuoltoa, myydä kahvilatuotteita sekä huolehtia kahvilan siisteydestä ja viihtyvyydestä. 

Ohjatun kahvilatyöskentelyn tavoitteena on tukea asiakkaan kuntoutumista sekä toimintakyvyn ja itsenäisen työskentelyn kehittymistä. Café Sopukassa asiakas pääsee kehittämään sosiaalisia taitojaan aidoissa asiakaspalvelutilanteissa ammattitaitoisen kahvila- ja ohjaushenkilöstön tukemana. 

Asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen sekä oman kuntoutus- tai asumispalveluyksikön ja läheisten kanssa yksiköllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Siinä määritellään toiminnan sisältö Café Sopukassa, päivittäinen toiminta-aika sekä kuntoutukselliset tavoitteet ja niiden seuranta. 

Café Sopukka toimii Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen toimistorakennuksessa, jonne on esteetön kulku. Café Sopukassa on kesäterassi, vaihtuvia taidenäyttelyitä ja etenkin kesäisin järjestetään erilaisia tapahtumia. 

Linnan Café

Linnan Caféssa voit osallistua oikeaan kahvilatoimintaan tai valita mielenkiintoisimmat tekemiset kurssitoiminnastamme!

Musiikinohjaus

Vaalijalan musiikinohjauksen tarjoaa monipuolista, asiakaslähtöistä ja kuntoutumista tukevaa musiikkitoimintaa. Menetelminä toiminnassa käytetään mm. yhdessä laulamista ja soittamista, väreillä ja kuvionuoteilla soittamaan harjoittelua, rentoutumista sekä musiikkiliikuntaa. Asiakkaat pääsevät harjoittelemaan musiikin tekemistä perinteisin ja digitaalisin menetelmin.

Musiikinohjauksen tavoitteena on asiakkaan itsetunnon vahvistaminen sekä omien vahvuuksien ja innostuksen löytäminen musiikin avulla. Asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen sekä oman kuntoutus- tai asumispalveluyksikön ja läheisten kanssa yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Siinä määritellään musiikkitoiminnan sisältö, kuntoutukselliset tavoitteet sekä niiden seuranta. 

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa työskentelee musiikinohjaaja, joka suunnittelee ja toteuttaa yksilö- ja pienryhmäohjausta. Musiikkitoiminnassa asiakkaat pääsevät yhdessä ohjaajan kanssa suunnittelemaan yhteisiä musiikkitapahtumia.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen yksiköt voivat myös varata musiikkihuoneen bändisoittimineen käyttöönsä iltaisin ja viikonloppuisin. 

Nikkari

Nikkarin päiväaikaisen toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan omaa toimintakykyä arjessa. Nikkari on luovasta toiminnasta kiinnostuneiden toimintayksikkö. Toiminta koostuu erilaisista kädentaidoista, kuten puutöistä, sisustustuotteiden valmistuksesta ja huonekalujen kunnostuksesta. Kesäisin hoidetaan puutarhaa ja kasvihuonetta.

Nikkarissa asiakasta rohkaistaan käyttämään omia voimavaroja ja vahvistetaan osallisuutta sekä tuetaan häntä arjessa päivittäin tarvittavien taitojen kehittämisessä ja ylläpitämisessä. 

Asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen sekä oman asumispalvelu- tai kuntoutusyksikön ja läheisten kanssa yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Suunnitelmassa määritellään asiakkaan kuntoutukselliset tavoitteet sekä niiden seuranta. 

Työskentely Nikkarissa tapahtuu pienryhmissä. Viikkoon mahtuu yhteisiä toimintoja, kuten rentoutusta, pelaamista, liikuntaa ja mediaa. Toiminnassa hyödynnetään mobiililaitteita ja niiden toiminnallisia sovelluksia. Nikkarissa järjestetään erilaisia toimintaviikkoja sekä osallistutaan yleisiin tapahtumiin ja kulttuurielämyksiin osaamis- ja tukikeskuksessa sekä Pieksämäen kaupungissa. 

Pilke

Pilke tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden monipuoliseen päiväaikaiseen toimintaan. Pilkkeessä tehtäviin kuuluu mm. piha-alueiden hoitoa ja kunnossapitoa ympäri vuoden, pieniä kiinteistöjen huoltotöitä, kalusteiden korjausta ja rakentamista metsä- ja polttopuutöitä, kuljetus- ja järjestelytehtäviä sekä yhteisten tapahtumien valmistelua. 

Pilkkeessä tehtäviä hoidetaan yhteistyössä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen kiinteistöhuollon, keittiön, siivouskeskuksen, koulun sekä eri kuntoutusyksiköiden kanssa. Osaamis- ja tukikeskuksen ulkopuolella yhteistyötä tehdään Savoset monipalvelukeskuksen, Spesia-ammattiopetuksen sekä STEP-koulutuksen (ent. Seurakuntaopisto) kanssa. 

Asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen sekä oman asumispalvelu- tai kuntoutusyksikön ja läheisten kanssa yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Siinä määritellään asiakkaan tehtävät asiakkaan toiveet huomioiden, kuntoutukselliset tavoitteet sekä niiden seuranta. 

Toiminta tukee asiakkaan omia vahvuuksia, elämänhallintataitoja, tuo onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia. Lisäksi toiminnalla tuetaan asiakkaan vuorovaikutustaitoja. 

Sinisiipi

Sinisiipi tarjoaa monipuolista päiväaikaista toimintaa, joka tukee ja edistää asiakkaan omia vahvuuksia, vuorovaikutus- ja arjentaitoja. Toiminnan avulla pyritään luomaan onnistumisia, osallisuuden kokemuksia ja elämän tähtihetkiä.

Sinisiiven ohjaus tapahtuu pienryhmissä tai tarpeen mukaan yksilöllisesti. Toiminta tarjoaa asiakkaalle asumisyksikön ulkopuolisen sosiaalisen ryhmän. Toiminta suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Sinisiiven arjessa tärkeää on yhteisöllisyys, vuorovaikutus ja ryhmässä toimiminen. Asiakkaalla on mahdollisuus ilmaista itseään ja toteuttaa ideoitaan erilaisten kädentaitojen avulla. Yhdessä harjoitellaan arkielämäntaitoja, esimerkiksi keittiötöitä ja pyykkihuoltoa, asiointia kaupungilla, mediataitoja sekä osallistutaan Vaalijalan autojen pesu- ja siivoustoimintaan. Sinisiiven toiminnassa vuodenajat rytmittävät toimintojen sisältöä.

Asiakas voi osallistua viikoittaisiin rentoutushetkiin ja liikuntaryhmiin, jolloin liikutaan Pieksämäellä ja lähiympäristössä luontopoluilla sekä sisäliikuntapaikoissa.
Sinisiivestä osallistutaan myös kulttuuritapahtumiin kuten konsertteihin, teatteriesityksiin, taidenäyttelyihin sekä käydään kirjastossa.

Asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen sekä oman kuntoutus- tai asumispalveluyksikön kanssa yksilöllinen päivätoiminnan suunnitelma, johon kirjataan kuntoutukselliset tavoitteet sekä niiden seuranta.

Talkkarit

Päiväaikaisen toiminnan yksikkö Talkkarit tarjoaa yksilöllistä ja tavoitteellista päiväaikaista toimintaa. Tavoitteena on tukea asiakkaan kuntoutusta harjoittelemalla työelämän perussääntöjä sekä käytäntöjä, kuten sovittujen työaikojen noudattamista ja annettujen tehtävien hoitamista. Talkkareiden toiminta on suunnattu Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen sekä avopalvelujen asiakkaille. Yksikkö toimii myös työelämään tutustumisen harjoittelupaikkana erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden opiskeluissa.

Talkkareiden toiminta koostuu erilaisista kierrätys- ja kuljetustehtävistä. Tehtävinä voi olla esimerkiksi saapuvien kuormien purkaminen, pyykin ja varastotavaran kuljettaminen Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella itsenäisesti, ryhmässä tai ohjaajan kanssa. Toiminnassa tehdään myös muuttoja, tapahtumapaikkojen järjestämistä sekä vanhojen kalusteiden purkamista ja purkujätteiden kierrättämistä.

Asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen sekä oman asumispalvelu- tai kuntoutusyksikön ja läheisten kanssa yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Suunnitelmassa tulee esille asiakkaan toiveet, kuntoutukselliset tavoitteet sekä niiden seuranta. 

Taidepesula

Vaalijalan kuntayhtymän Taidepesula on vuodesta 2005 asti toiminut mahdollisuuksien tila Pieksämäellä. Taidepesulassa erityistä tukea tarvitsevat taiteentekijät voivat toteuttaa luovia ideoitaan ja etsiä omaa kuvallisen ilmaisun kieltään eri taidemateriaalein- ja menetelmin. 

Taidepesulassa suhtaudutaan vakavuudella ja kunnioittaen taiteen tekemiseen ja taideteoksiin. Taidetoiminta on tavoitteellista. Siinä huomioidaan asiakkaan yksilöllinen elämäntilanne ja taiteelliset pyrkimykset. Taiteentekijä voi etsiä oman näköisiä ideoita, tutkia ja hullutella. Taiteen tekeminen on vuorovaikutuksellista ja kutsuu tekijänsä dialogiin. Kuvalliset keinot ovat niitä käyttävälle tärkeä osa hyvinvointia ja hyvää elämää. 

Taidepesulalla on valoisa ja esteetön taidestudio Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen rantamaisemassa sekä taidetila Pieksämäen keskustassa. Taidepesulassa käy viikoittain noin 30 taiteentekijää Pieksämäeltä ja lähikunnista sekä kuntoutuksessa olevia asiakkaita eri puolelta Suomea. Taidetta voi tehdä yksin tai ryhmässä. Taide voi olla tekijälleen mielekäs harrastus tai ammatti. Studiomaisessa taidetoiminnassa käy ryhmä erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita, joista osalla on taiteen alan tutkinto.

Taidepesulan työntekijöillä on sosiaalialan ja taiteeseen liittyvä ammattitaito. Asiakkaita tuetaan taiteellisissa tavoitteissa ja elämänprosesseissa myös osana kuntoutusta. Taidepesulassa kehitetään jatkuvasti taiteen menetelmiin, materiaaleihin ja ilmaisuun liittyvää osaamista. 

Taidepesula tukee taiteentekijöitä heidän taiteellisella urallaan. Esimerkiksi näyttelytoiminta on monelle tärkeä osa taiteilijuutta. Taidepesula toimii osana suomalaista ja kansainvälistä taidemaailmaa sekä erityistaidetoiminnan verkostoa. Taidepesula palkittiin vuonna 2021 Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahaston kulttuuripalkinnolla. 

Vaahtera

Vaahtera tarjoaa yksilöllistä ja tavoitteellista päiväaikaista toimintaa. Tavoitteena on luoda  asiakkaille myönteisiä kokemuksia ja onnistumisen elämyksiä. Vaahterassa tehdään erilaisia pöytätason tehtäviä, kuten lajittelua, palapelejä ja käsitöitä. Omaa luovuutta voi käyttää eri kädentaidoissa ja pienimuotoisissa puutöissä sekä musiikkiryhmässä. Vaahterassa tehdään myös erilaisia kuljetus- ja asiointitehtäviä sekä harjoitellaan arjen taitoja. 

Vaahterassa ohjataan asiakkaita sosiaaliseen vuorovaikutukseen ryhmä- ja yksilötyöskentelyn avulla. Kommunikaatiotaitoja tuetaan erilaisten harjoitteiden, voimaannuttavan vuorovaikutuksen ja huomioivan yhdessäolon menetelmin. Selkeän ja johdonmukaisen kommunikaation tavoitteena on luoda asiakkaalle toimintakykyä tukeva, helposti ennakoitava ja turvallinen ympäristö. 

Asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen sekä oman asumispalvelu- tai kuntoutusyksikön ja läheisten kanssa yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Siinä määritellään asiakkaan toiveet huomioiden tehtävät Vaahterassa, kuntoutukselliset tavoitteet sekä niiden seuranta. Jokaiselle asiakkaalle luodaan oma viikkojärjestys tuomaan struktuuria arkeen sekä yksilöllisiä toimintajärjestyksiä selkiyttämään päivän kulkua eri tilanteissa. 

Päiväaikaisen toiminnan kesto suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan voinnin, tavoitteiden ja jaksamisen mukaan. Toiminta ja ohjaus toteutuvat pääosin pienryhmissä. Vaahteran tilat mahdollistavat asiakkaiden yksilöllisen huomioimisen. Tiloista voidaan karsia työskentelyä häiritseviä virikkeitä ja huomioida asiakkaan mahdolliset aistiyliherkkyydet. 

Lisätietoja toiminnallisesta kuntoutuksesta

Juha Hemminki

palveluesihenkilö

juha.hemminki@etelasavonha.fi 0503899314