Siirry sisältöön

Musiikkiterapiaa ja musiikkiterapeutin erityisosaamista voi käyttää kuntoutuksessa eri tilanteissa ja eri ikäryhmien kanssa. Musiikkiterapia on yksilöllinen tai ryhmätoiminnallinen hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa musiikkia ja musiikkiterapian eri menetelmiä hyödynnetään keskeisinä välineinä kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntoutujan tarve musiikkiterapiaan voi liittyä fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn alueelle tai jopa kaikille niille. Musiikkiterapian keskiössä on kuntoutujan ja hänen lähiympäristön oma asiantuntijuus, kuntoutujan omien voimavarojen, aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukeminen sekä näkyväksi tekeminen. Lähtökohta on, että musiikkiterapiaan osallistuminen on esteetöntä ja musiikkiterapiassa oma osallisuus mahdollistuu luovan toiminnallisuuden kautta. Musiikkiterapeuttinen työskentely ei vaadi tai edellytä kuntoutujalta musiikillisia taitoja. 

Vaalijalassa musiikkiterapiapalvelut keskittyvät lyhytaikaisessa kuntoutuksessa olevien kuntoutujien arviointi- ja seurantakäynteihin, poliklinikalla tai kuntoutujan omassa toimintaympäristössä tehtäviin arviointeihin sekä tarvittaessa arvioinnin perusteella pitkäaikaiskuntoutuksessa olevien terapiajaksojen toteuttamiseen. Musiikkiterapia on tavoitteellista ja kuntoutuksellista toimintaa. Musiikkiterapiakuntoutuksen vahvuus on toimia vuorovaikutuksen ja vastavuoroisen toiminnan, kommunikaation tai tunnetyöskentelyn avaajana. Musiikkiterapialla on tarkoitus edistää ja ylläpitää kuntoutujan toimintakykyä, lisätä osallistumismahdollisuuksia ja parantaa elämän laatua.  

Yleensä musiikkiterapia toimii muiden hoitomuotojen rinnalla yhteistyössä arjen toimintakyvyn kehittymiseksi tai sen tukemiseksi. Kuntoutustavoitteiden pohjana on moniammatillinen ja asiakaslähtöinen yhteistyö. Tarvittaessa musiikkiterapia voi olla myös pääasiallinen kuntoutusmuoto. Terapiajakso voi toteutua joko pitkä- tai lyhytkestoisena prosessina. Musiikkiterapian alku- tai jatkoarvioinnit ovat yleensä vähintään 3-5 tapaamista, johon kuuluu muun muassa tehtyjen havaintojen yhteenveto, kartoitus kuntoutujan motivoitumisesta ja musiikkiterapian eri muotojen sekä menetelmien soveltuvuudesta.