Siirry sisältöön

Henkilö voidaan kehitysvammalain 32 §:n mukaan määrätä erityishuollon toimintayksikköön tahdostaan riippumatta, jos:  

  1. hän ei kykene tekemään hoitoaan ja huolenpitoaan koskevia ratkaisuja eikä ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia;  
  2. hän todennäköisesti vakavasti vaarantaa terveyttään tai turvallisuuttaan taikka muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta; ja 
  3. hänen hoitoaan ja huolenpitoaan ei voida järjestää muulla tavoin. 

Tahdosta riippumaton erityishuolto toteutetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014(siirryt toiseen palveluun)) 21 §:n 4 momentissa tarkoitetun tehostetun palveluasumisen yksikössä tai 22 §:ssä tarkoitetussa laitoksessa taikka vastaavassa yksityisessä sosiaalihuollon toimintayksikössä tai laitoksessa, jossa on riittävä lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön asiantuntemus vaativan hoidon ja huolenpidon toteuttamista ja seurantaa varten. 

Henkilön määräämisestä erityishuollon toimintayksikköön tahdostaan riippumatta on tehtävä asiakkaan oman hyvinvointialueen päätöksiä tekevälle vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmälle kirjallinen hakemus. Hakemuksen on oikeutettu tekemään henkilön laillinen edustaja taikka hänen omaisensa tai muu läheisensä. Jollei hakemuksen tekemiseen oikeutettuja ole tai jolleivat he suostu hakemuksen tekemiseen, hakemuksen voi tehdä myös sen hyvinvointialueen hallintosäännössä tehtävään määrätty viranhaltija, jonka alueella henkilö oleskelee. Etelä-Savon hyvinvointialueella hakemuksen voi tehdä johtava sosiaalityöntekijä. Vastaavin edellytyksin voi hakemuksen rangaistuslaitoksessa olevan osalta tehdä laitoksen johtaja.

Kehitysvammalain 33 §:n mukaan päätöksiä tekevä vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä käsittelee hakemuksen ja arvioi tahdosta riippumattoman hoidon edellytysten täyttymistä.