Siirry sisältöön

Vaativan erityisen tuen palvelu voi olla myös perhekuntoutusta, joka mahdollistaa vanhemman tai perheen osallistumisen lapsen tai nuoren kuntoutukseen. Oppivelvollisuusikäinen lapsi tai nuori käy kuntoutuksen aikana Sateenkaaren erityiskoulua.

Lapsen tai nuoren kuntoutustarve on voinut syntyä fyysisistä, psyykkisistä, psykiatrisista, psykososiaalisista, kommunikaatioon, käyttäytymiseen tai koulunkäyntiin liittyvistä ja myös lastensuojelun tarpeesta johtuvista erityisen tuen tarpeista.

Lasten ja nuorten vaativan erityisen tuen yksikköjä ovat: Ankkuri, Avain, Jolla, Koivu 1-2, Koivu 3 ja Koivu 4, Eetun talo, Kompassi, Luotain, Sukkula ja Simpukka. Kuntoutusyksiköissä kuntoutus voi olla lyhytkestoista tutkimusta, tilannearviointia, intervallikuntoutusta tai pidempiaikaista kuntoutusta.

Lasten ja nuorten vaativan erityisen tuen yksiköt

Ankkuri

Ankkuri tarjoaa määräaikaista, tavoitteellista neuropsykiatrista kuntoutusta 6-18 vuotiaille autismin kirjon lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia kuten ADHD, Asperger, Tourette tai autismin kirjo sekä mahdollista monidiagnostiikkaa.

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki kuntoutusyksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Erityistä huomiota kiinnitetään kuntoutujan kommunikaatioon ja sen vahvistamiseen sekä osallisuuden tukemiseen. Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään mm. visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta. Tavoitteena on yksilöllisesti ohjata kuntoutujaa turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen. Neuropsykiatrinen valmennus on yksi kuntoutuksen kulmakivi kuten yksilöllisesti tarvittavat moniammatilliset terapiat. Perheiden osallisuutta tuetaan osana nuoren kuntoutusta.  

Kuntoutuksen tukena on yksikön moniammatillisen työryhmän palvelut. Lisäksi kuntoutukseen kuuluu perusopetus Sateenkaaren erityiskoulussa tai alle kouluikäisille kuntoutujille yksilöllisesti suunniteltu varhaiskuntoutus. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Ankkurissa on kahdeksan asiakaspaikkaa. Ankkuri toimii Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella. Jokaisella kuntoutujalla on käytössään oma huone. Lisäksi kuntoutujia varten on yhteisiä tiloja.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu erityisesti neuropsykiatrista ja terapeuttista tukea tarvitsevan kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja kiintymysperusteiseen toimintatapamalliin sekä kommunikaation tukemiseen. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.

Avain

Avain tarjoaa määräaikaista, tavoitteellista neuropsykiatrista kuntoutusta autismin kirjon nuorille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia kuten ADHD, Asperger, Tourette tai autismin kirjo sekä mahdollista monidiagnostiikkaa.

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki kuntoutusyksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Erityistä huomiota kiinnitetään kuntoutujan kommunikaatioon ja sen vahvistamiseen sekä osallisuuden tukemiseen. Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään mm. visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta. Tavoitteena on yksilöllisesti ohjata kuntoutujaa turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen. Neuropsykiatrinen valmennus on yksi kuntoutuksen kulmakivi kuten yksilöllisesti tarvittavat moniammatilliset terapiat. Perheiden osallisuutta tuetaan osana nuoren kuntoutusta.

Kuntoutuksen tukena on yksikön moniammatillisen työryhmän palvelut. Lisäksi kuntoutukseen kuuluu perusopetus Sateenkaaren erityiskoulussa tai mahdollisesti jatko-opinnot alueen ammatillisissa oppilaitoksissa. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Avaimessa on yhdeksän asiakaspaikkaa. Avain toimii Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella esteettömässä kiinteistössä. Jokaisella kuntoutujalla on käytössään oma huone. Lisäksi kuntoutujia varten on yhteisiä tiloja. Avaimen suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota ympäristön turvallisuuteen, esteettömyyteen ja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu erityisesti neuropsykiatrista ja terapeuttista tukea tarvitsevan kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja kiintymysperusteiseen toimintatapamalliin sekä kommunikaation tukemiseen. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.

Jolla

Jolla tarjoaa määräaikaista, tavoitteellista psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, joilla voi olla psykiatrisia, psykososiaalisia, oppimiseen, käyttäytymiseen ja kommunikaatioon liittyviä vaikeuksia ja tuen tarvetta.

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki yksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Jollassa hyödynnetään kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaa DDP- menetelmää, sekä positiivista psykologiaa. Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään mm. visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta. Tavoitteena on yksilöllisesti ohjata kuntoutujaa turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen. Neuropsykiatrinen valmennus on yksi kuntoutuksen kulmakivi kuten myös yksilöllisesti tarvittavat moniammatilliset terapiat. Perheiden osallisuutta tuetaan osana nuoren kuntoutusta.

Kuntoutuksen tukena on yksikön moniammatillisen työryhmän palvelut. Lisäksi kuntoutukseen kuuluu perusopetus Sateenkaaren erityiskoulussa. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Jollassa on kuusi asiakaspaikkaa. Jolla toimii Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella esteettömässä kiinteistössä. Jokaisella kuntoutujalla on käytössään oma huone. Lisäksi kuntoutujia varten on yhteisiä tiloja. Jollan suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota vaativan kuntoutustoiminnan turvallisuuteen.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu terapeuttista tukea tarvitsevan kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaan DDP-menetelmään. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.

Koivu 1 & 2

Koivu 1 ja 2 tarjoaa määräaikaista, tavoitteellista kuntoutusta 14-17 vuotiaille nuorille, joilla voi olla neuropsykiatrisia haasteita, erityisiä oppimiseen, mielenterveyteen ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia ja tuen tarvetta.

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki yksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Koivussa hyödynnetään kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaa DDP- menetelmää, sekä positiivista psykologiaa. Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään mm. visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta. Tavoitteena on yksilöllisesti ohjata kuntoutujaa turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen. Neuropsykiatrinen valmennus on yksi kuntoutuksen kulmakivi kuten myös yksilöllisesti tarvittavat moniammatilliset terapiat. Perheiden osallisuutta tuetaan osana nuoren kuntoutusta.

Kuntoutuksen tukena on yksikön moniammatillisen työryhmän palvelut. Lisäksi kuntoutukseen kuuluu perusopetus Sateenkaaren erityiskoulussa, mahdolliset jatko-opinnot Pieksämäen ammatillisissa oppilaitoksissa tai yksilöllisesti suunniteltu toiminnallinen kuntoutus. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Koivu 1 ja 2:ssa on yhteensä kahdeksan asiakaspaikkaa kahdessa erillisessä rakennuksessa. Koivu 1 ja 2 toimivat Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella. Jokaisella kuntoutujalla on käytössä oma huone. Lisäksi kuntoutujia varten on yhteisiä tiloja. Kuntoutusyksikön suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota kodinomaisuuteen ja turvallisuuteen.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu terapeuttista tukea tarvitsevan kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaan DDP-menetelmään. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.

Koivu 3

Koivu 3 tarjoaa määräaikaista, tavoitteellista kuntoutusta 18 vuotta täyttäneille nuorille aikuisille, joilla voi olla neuropsykiatrisia, psykiatrisia ja psykososiaalisia haasteita, sekä erityisiä oppimiseen, mielenterveyteen ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia ja tuen tarvetta.

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki yksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Koivussa hyödynnetään kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaa DDP- menetelmää, sekä positiivista psykologiaa. Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään mm. visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta. Tavoitteena on yksilöllisesti ohjata kuntoutujaa turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen. Perheiden osallisuutta tuetaan osana nuoren kuntoutusta.  

Kuntoutuksen tukena on yksikköön jalkautuvat Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen moniammatillisen työryhmän asiantuntijoiden palvelut. Lisäksi kuntoutukseen nivoutuu jatko-opinnot Pieksämäen ammattioppilaitoksissa. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Koivu 3:ssa on viisi asiakaspaikkaa. Koivu 3 toimii omakotitalossa Pieksämäen keskustassa. Jokaisella kuntoutujalla on oma huone ja lisäksi käytössä yhteiset tilat. Päätalon yhteydessä on erillinen pienkeittiöllä varustettu yksiö, jossa nuori kuntoutuja voi harjoitella itsenäisemmän asumisen taitoja. Kuntoutusyksikön suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota kodinomaisuuteen ja turvallisuuteen.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu terapeuttista tukea tarvitsevan kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaan DDP-menetelmään. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.

Koivu 4

Koivu 4 tarjoaa määräaikaista, tavoitteellista kuntoutusta 18 vuotta täyttäneille nuorille aikuisille, joilla voi olla neuropsykiatrisia, psykiatrisia ja psykososiaalisia haasteita, sekä erityisiä oppimiseen, mielenterveyteen ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia ja tuen tarvetta.

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki yksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Koivussa hyödynnetään kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaa DDP- menetelmää, sekä positiivista psykologiaa. Kuntoutusta ohjaa yhteisöhoidollinen näkökulma, joka näkyy arjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään mm. visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta. Tavoitteena on yksilöllisesti ohjata kuntoutujaa turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen. Perheiden osallisuutta tuetaan osana nuoren kuntoutusta.  

Kuntoutuksen tukena on yksikköön jalkautuvat Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen moniammatillisen työryhmän asiantuntijoiden palvelut. Lisäksi kuntoutukseen kuuluu perusopetus Sateenkaaren erityiskoulussa, mahdolliset jatko-opinnot Pieksämäen ammatillisissa oppilaitoksissa tai yksilöllisesti suunnitellut toiminnallisen kuntoutuksen palvelut. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Koivu 4:ssä on viisi asiakaspaikkaa. Koivu 4 toimii Naarajärven asuinalueella omakotitalossa.  Jokaisella kuntoutujalla on käytössä oma huone. Lisäksi kuntoutujia varten on käytössä yhteiset tilat. Kuntoutusyksikön suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota kodinomaisuuteen ja turvallisuuteen.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu terapeuttista tukea tarvitsevan kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaan DDP-menetelmään sekä ART-menetelmän käyttöön. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.

Kompassi

Kompassi tarjoaa määräaikaista, tavoitteellista kuntoutusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, joilla on psykiatrisia, psykososiaalisia, oppimiseen, käyttäytymiseen ja tunnesäätelyyn liittyviä haasteita.

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki yksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Kompassissa hyödynnetään kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaa DDP- menetelmää, sekä positiivista psykologiaa. Kuntoutusta ohjaa yhteisöhoidollinen näkökulma, joka näkyy arjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään mm. visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta. Tavoitteena on yksilöllisesti ohjata kuntoutujaa turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen. Perheiden osallisuutta tuetaan osana nuoren kuntoutusta.

Kuntoutuksen tukena on yksikön moniammatillisen työryhmän palvelut. Lisäksi kuntoutukseen kuuluu perusopetus Sateenkaaren erityiskoulussa. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Kompassin 15 asiakaspaikkaa jakautuvat kolmeen pienyksikköön, Vilperttiin, Viikariin ja Vekkuliin. Kompassi toimii Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella esteettömässä kiinteistössä. Jokaisella kuntoutujalla on käytössään oma huone, jossa kylpyhuone. Lisäksi kuntoutujia varten on yhteisiä tiloja. Kuntoutusyksikön suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota vaativan kuntoutustoiminnan turvallisuuteen.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu terapeuttista tukea tarvitsevan kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaan DDP-menetelmään sekä ART-menetelmän käyttöön. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.

Luotain

Luotain tarjoaa määräaikaista, tavoitteellista psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta 12-18 vuotiaille vaativaa erityistä tukea tarvitseville nuorille, joilla on psykiatrisia, psykososiaalisia, oppimiseen, käyttäytymiseen ja tunnesäätelyyn liittyviä haasteita.

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki yksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Luotaimessa hyödynnetään kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaa DDP- menetelmää, sekä positiivista psykologiaa. Osana kuntoutusta järjestetään ART-ryhmätoimintaa, joka on aggressiivisesti ja epäsosiaalisesti käyttäytyville nuorille suunnattu työskentelymalli. Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään mm. visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta. Tavoitteena on yksilöllisesti ohjata kuntoutujaa turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen. Perheiden osallisuutta tuetaan osana nuoren kuntoutusta.

Kuntoutuksen tukena on yksikön moniammatillisen työryhmän palvelut. Lisäksi kuntoutukseen kuuluu perusopetus Sateenkaaren erityiskoulussa tai mahdollisesti jatko-opinnot Pieksämäen ammatillisissa oppilaitoksissa. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Luotaimessa on yhdeksän asiakaspaikkaa. Luotain toimii Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella hissillisessä esteettömässä kiinteistössä. Jokaisella kuntoutujalla on käytössään oma huone. Lisäksi kuntoutujia varten on yhteisiä tiloja. Kuntoutusyksikön suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota esteettömyyteen ja vaativan kuntoutustoiminnan turvallisuuteen.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu terapeuttista tukea tarvitsevan kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaan DDP-menetelmään sekä ART-menetelmän käyttöön. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.

Sukkula

Sukkula tarjoaa määräaikaista, tavoitteellista psykiatrista ja psykososiaalista jatkokuntoutusta yli 18-vuotiaille vaativaa erityistä tukea tarvitseville nuorille, joilla on psykiatrisia, psykososiaalisia, oppimiseen, käyttäytymiseen ja tunnesäätelyyn liittyviä haasteita.

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki yksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Sukkulassa hyödynnetään kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaa DDP- menetelmää, sekä positiivista psykologiaa. Kuntoutusta ohjaa yhteisöhoidollinen näkökulma, joka näkyy arjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään mm. visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta. Tavoitteena on yksilöllisesti ohjata kuntoutujaa turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen. Perheiden osallisuutta tuetaan osana nuoren kuntoutusta.

Kuntoutuksen tukena on yksikköön jalkautuvat Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen moniammatillisen työryhmän asiantuntijoiden palvelut. Lisäksi kuntoutukseen kuuluu jatko-opinnot Pieksämäen ammatillisissa oppilaitoksissa tai yksilöllisesti suunnitellut toiminnallisen kuntoutuksen palvelut. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Sukkulassa on viisi asiakaspaikkaa. Sukkula toimii Pieksämäellä omakotitaloalueella sijaitsevassa talossa. Jokaisella kuntoutujalla on oma huone. Lisäksi kuntoutujia varten on yhteisiä tiloja. Kuntoutusyksikön suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota kodinomaisuuteen ja turvallisuuteen.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu terapeuttista tukea tarvitsevan kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen, soveltuvaan yhteisöhoitoon ja kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaan DDP-menetelmään. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.

Simpukka

Simpukka tarjoaa tavoitteellista lyhyt- ja pitkäaikaiskuntoutusta erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille 18 ikävuoteen saakka. Vaativan erityisen tuen tarpeet voivat liittyä synnynnäisiin somaattisiin, psykiatrisiin ja psykososiaalisiin haasteisiin ja oppimisvaikeuksiin.  

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki kuntoutusyksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Erityistä huomiota kiinnitetään kuntoutujan kommunikaatioon ja sen vahvistamiseen sekä osallisuuden tukemiseen. Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään mm. visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta. Tavoitteena on yksilöllisesti ohjata kuntoutujaa turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen. Simpukassa on hoitovalmius myös vaativaa hoitoa ja jatkuvaa valvontaa tarvitseville lapsille. Perheiden osallisuutta tuetaan osana nuoren kuntoutusta. 

Kuntoutuksen tukena on yksikön moniammatillisen työryhmän palvelut. Lisäksi kuntoutukseen kuuluu perusopetus Sateenkaaren erityiskoulussa tai alle kouluikäisille kuntoutujille yksilöllisesti suunniteltu varhaiskuntoutus. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Simpukassa on kahdeksan asiakaspaikkaa. Simpukka toimii Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella esteettömässä kiinteistössä. Simpukassa on kuntoutujille 1-2 hengen huoneita, lisäksi yhteiset tilat. Kuntoutusyksikön suunnittelussa on huomioitu turvallisuus ja liikuntaesteisyys.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu erityisesti neuropsykiatrista ja terapeuttista tukea tarvitsevan kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja kiintymysperusteiseen toimintatapamalliin sekä kommunikaation tukemiseen. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.