Musiikkiterapia

Musiikkiterapiaa ja musiikkiterapeutin erityisosaamista voi käyttää kuntoutuksessa eri tilanteissa ja eri ikäryhmien kanssa. Musiikkiterapia on yksilöllinen tai ryhmätoiminnallinen hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa musiikkia ja musiikkiterapian eri menetelmiä hyödynnetään keskeisinä välineinä kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntoutujan tarve musiikkiterapiaan voi liittyä fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn alueelle tai jopa kaikille niille. Musiikkiterapian keskiössä on kuntoutujan ja hänen lähiympäristön oma asiantuntijuus, kuntoutujan omien voimavarojen, aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukeminen sekä näkyväksi tekeminen. Lähtökohta on, että musiikkiterapiaan osallistuminen on esteetöntä ja musiikkiterapiassa oma osallisuus mahdollistuu luovan toiminnallisuuden kautta. Musiikkiterapeuttinen työskentely ei vaadi tai edellytä kuntoutujalta musiikillisia taitoja.

Vaalijalassa musiikkiterapiapalvelut keskittyvät lyhytaikaisessa kuntoutuksessa olevien kuntoutujien arviointi- ja seurantakäynteihin, poliklinikalla tai kuntoutujan omassa toimintaympäristössä tehtäviin arviointeihin sekä tarvittaessa arvioinnin perusteella pitkäaikaiskuntoutuksessa olevien terapiajaksojen toteuttamiseen. Musiikkiterapia on tavoitteellista ja kuntoutuksellista toimintaa. Musiikkiterapiakuntoutuksen vahvuus on toimia vuorovaikutuksen ja vastavuoroisen toiminnan, kommunikaation tai tunnetyöskentelyn avaajana. Musiikkiterapialla on tarkoitus edistää ja ylläpitää kuntoutujan toimintakykyä, lisätä osallistumismahdollisuuksia ja parantaa elämän laatua. 

Yleensä musiikkiterapia toimii muiden hoitomuotojen rinnalla yhteistyössä arjen toimintakyvyn kehittymiseksi tai sen tukemiseksi. Kuntoutustavoitteiden pohjana on moniammatillinen ja asiakaslähtöinen yhteistyö. Tarvittaessa musiikkiterapia voi olla myös pääasiallinen kuntoutusmuoto. Terapiajakso voi toteutua joko pitkä- tai lyhytkestoisena prosessina. Musiikkiterapian alku- tai jatkoarvioinnit ovat yleensä vähintään 3-5 tapaamista, johon kuuluu muun muassa tehtyjen havaintojen yhteenveto, kartoitus kuntoutujan motivoitumisesta ja musiikkiterapian eri muotojen sekä menetelmien soveltuvuudesta. 

Palvelukuvaus / Musiikkiterapia

MUSIIKKITERAPIA

Kenelle

Musiikkiterapia on suunnattu erityistä tukea tarvitseville asiakkaille kuten lapset, nuoret sekä aikuiset, joilla on neuropsykiatrisia haasteita, erityisiä oppimiseen, mielenterveyteen ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia tai kuntoutujat, joilla on kehitysvammadiagnoosi tai aistimonivammaisuutta.

Tavoite

Musiikkiterapia edistää tai ylläpitää asiakaslähtöisesti sekä tavoitteellisesti elämänlaatua, toimintakykyä ja hyvinvointia musiikkiterapian keinoin osana moniammatillista ja arjen kuntoutusta.

Hyödyt

Musiikkiterapian avulla voi vaikuttaa myönteisesti asiakkaan elämään ja toimintakykyyn itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta tukien. Musiikkiterapia voi toimia aktivoivana, toiminnallisia valmiuksia edistävänä ja ylläpitävänä, tukea antavana ja itsetuntemusta sekä elämänhallintaa kehittävänä musiikkiterapiana. Musiikkiterapia voi antaa kuntoutujasta toiminnallista tietoutta kuntoutujan vahvuuksista ja kehitettävistä puolista sekä keinoista moniammatillisen tiimin ja jatkokuntoutuksen sekä arkeen hyödynnettäväksi.

Palvelun sisältö

Musiikkiterapia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä asiakkaan sekä hänen lähiyhteisön kanssa tavoitteineen ja menetelmineen. Kulloinkin valittu terapeuttinen viitekehys ja työskentelyote sekä moniammatillinen yhteistyö ohjaa toimintaa. Yksilöllisen palvelutarpeen mukaan musiikkiterapiaan kuuluu yksilö- ja/tai pienryhmätapaamiset, mahdollinen konsultaatio lähiyhteisölle sekä yhteistyö asiakkaan kanssa työskentelevien kanssa.

Tarvittaessa kuntayhtymän musiikkiterapiapalvelu tarjoaa arviointeja tai seuranta- tai ohjauskäyntejä poliklinikkakäynteinä sopimuksien mukaisesti.

Palveluun 

hakeutuminen

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä Vaalijalan poliklinikoille. Palveluun voi hakeutua myös täyttämällä palvelupyyntölomakkeen

Vaalijan internetsivuilla. https://www.vaalijala.fi/palveluihin_hakeutuminen

Lisätietoa palveluista antaa palvelua tuottavat työntekijät.

Kesto

Musiikkiterapia aloitetaan 1-5 arviointitapaamiselle, joiden aikana musiikkiterapeutti arvioi asiakkaan musiikkiterapian tarvetta ja työskentely valmiuksia. Varsinaisen musiikkiterapian kesto sovitaan yksilöllisesti

Hinta

Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Palveluun tarvitaan maksusitoumus

asiakkaan kotikunnalta. Palvelu hinnoitellaan poliklinikkahinnaston mukaan. https://www.vaalijala.fi/hallinto-_ja_talousdokumentit

Palvelun toteuttaja/ yhteystiedot

Heidi Jumppanen, musiikkiterapeutti, puh. 044 389 9757

päiväys 14.9.2022

Yhteyshenkilöt

Heidi Jumppanen

Musiikkiterapeutti

Puh. 044 389 9757

heidi.jumppanen@etelasavonha.fi