Yleistä

Yleensä musiikkiterapia toimii muiden hoitomuotojen rinnalla yhteistyössä arjen toimintakyvyn kehittymiseksi tai sen tukemiseksi. Kuntoutustavoitteiden pohjana on moniammatillinen ja ennen kaikkea asiakaslähtöinen yhteistyö. Tarvittaessa musiikkiterapia voi olla myös pääasiallinen kuntoutusmuoto. Terapiajakso voi toteutua joko pitkä- tai lyhytkestoisena prosessina. Musiikkiterapian alku- tai jatkoarvioinnit ovat yleensä vähintään 3-5 tapaamista, johon kuuluu muun muassa tehtyjen havaintojen yhteenveto, kartoitus kuntoutujan motivoitumisesta ja menetelmien soveltuvuudesta. Musiikkiterapiakuntoutuksen vahvuus on toimia vuorovaikutuksen ja vastavuoroisen toiminnan avaajana jopa aluksi ilman sanoja. Musiikkiterapialla on tarkoitus edistää ja ylläpitää kuntoutujan toimintakykyä, lisätä osallistumismahdollisuuksia ja parantaa elämän laatua.

Musiikkiterapiaa ja musiikkiterapeutin erityisosaamista voi käyttää kuntoutuksessa eri tilanteissa ja eri ikäryhmien kanssa.

Autismi- ja kehitysvammapuolella musiikkiterapia voi edesauttaa esim.

 • kontaktin luomisessa
 • vuorovaikutuksen ja vastavuoroisen toiminnan käynnistämisessä (kommunikaatiokanavan avaajana)
 • itseilmaisun edistämisessä ja kehittymisessä
 • oma-aloitteellisuuden ja omatoimisuuden lisääntymisessä
 • tietoisuuden lisääntymisessä eri aistien tai musiikkiliikunnan tai musiikkiterapiaympäristössä eri liikekokemusten saamisen avulla
 • toiminnallisia valmiuksia edistävissä toiminnoissa
 • kehonhahmotuksen ja vartalonhallinnan jäsentymisessä / kehittymisessä
 • rentoutumistavan löytymisessä
 • tunnetyöskentelyn ja mielikuvien purkamisessa
 • käyttäytymisen jäsentymiseen
 • itsehillinnän ja –hallinnan kehittymiseen
 • sosiaalisten valmiuksien kehittymiseen
 • omien voimavarojen ja vahvojen puolien löytämiseen sekä niiden käyttöön ottoon

Mielenterveyden ja psykiatrian puolella musiikkiterapia voi toimia keinona esim.

 • asioiden käsittelyyn symbolisen etäisyyden mahdollistavalla tavalla
 • ahdistuksen, masennuksen ym. psyykkisten oireiden lieventymiseen
 • kriisivaiheen yli selviytymiseen
 • käyttäytymisen jäsentymiseen
 • itseilmaisukanavan vahvistumiseen tai uudelleen löytymiseen
 • onnistumisen kokemusten saamiseen ja itsetunnon kohentumiseen
 • arjen taitojen lisääntymiseen ja paranemiseen
 • päihteettömän elämäntavan tukemiseksi
 • rentoutumiseen
 • arjen toimintojen tai toimivuuden tukemiseksi
 • kivun, ahdistuksen tai muun epämiellyttävän arkea hankaloittavan tunteen lieventymiseen
 • sosiaalisten taitojen oppimiseen tai monipuolistumiseen
 • elämänlaadun kohenemiseen

Yhteyshenkilöt

Heidi Jumppanen

Musiikkiterapeutti

Puh. 044 389 9757

heidi.jumppanen@vaalijala.fi