Tietosuojaseloste

Asiakkaan oikeudet

Asiakasrekisteri
Vaalijalan kuntayhtymän asiakashallintatietojärjestelmät ja sairauskertomukset muodostavat asiakasrekisterin, jonka tiedot ovat luottamuksellisia. Asiakasrekisterin tietoja saavat käyttää vain asiakkaan hoitoon osallistuvat kuntayhtymän  työntekijät. Tiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

Käytännöstä voidaan poiketa ainoastaan potilaan erillisellä luvalla tai lain perusteella. Asiakasrekisterin vastuuhenkilö on johtava lääkäri. Käytämme Effica-asiakastietojärjestelmää.

Ohjeistukset ja kannanotot noudattavat lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojan sähköisestä käsittelystä. Asiakkaalla tai holhoojalla on oikeus saada kaikki asiakasta itseään koskevat tiedot.

Sosiaaliasiamies
Asiakkaalle tai omaiselle epäselviksi jääneet asiat on hyvä selvittää ensin hoitoa antaneessa yksikössä.

Sosiaaliasiamies neuvoo ja ohjaa asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvän lainsäädännön soveltamisessa (kuten kohtelu, hoitovirhe-epäilyt, salassapito ja valitusmenettelyt) sosiaaliasiamiehen tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin.

Asiakkaan oikeudet
Tärkeimmät asiakkaan asemaan liittyvät lait ovat laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä henkilötietolaki. Vaalijalan kuntayhtymän toimintaa säätelee laki kehitysvammaisten erityishuollosta. Jos Vaalijalan kuntayhtymän toiminnasta aiheutuu asiakkaalle vahinkoa, korvauksia säätelee potilasvahinkolaki.

Muistutukset ja kantelut
Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla/holhoojalla  on oikeus tehdä muistutus tai kantelu johtavalle lääkärille.

Tietoturvaryhmä / Anne Kemppi-Särkkä, tietosuojavastaava

Erityishuollon asiakasrekisteri

› Erityishuollon asiakasrekisteri (PDF)