Toimintakeskus Veräjä

Toimintakeskus Veräjä on lämminhenkinen ja rento paikka, jossa teemme yhdessä päivästä sinun näköisen. Veräjä on päivätoimintapaikka, jossa voit osallistua päivän aikana monenlaiseen tekemiseen. Veräjässä on mukava työyhteisö, jossa voit toimia yksin, pienryhmissä ja isommissa ryhmissä, oman tarpeesi mukaan.  

Pieksämäen kaupungissa sijaitsevassa toimintakeskus Veräjässä liikkuminen on esteetöntä. Jos sinulla on haasteita kommunikoida, ohjaajat voivat käyttää selkokieltä, tukiviittomia, kuvia tai muita apuvälineitä kommunikaation tukena. Käytössä on viikkotaulu, josta voit seurata päivän kulkua ja tarvittaessa sinulle voidaan tehdä oma päivä- tai viikkojärjestys.

Veräjässä on monenlaisia teemaryhmiä, joista voit valita sinulle mieluisimmat tai merkityksellisimmät ryhmät. Voit esimerkiksi valita seuraavista teemoista: kotitalous, puhtaanapitotehtävät, musiikki, rentoutus ja rauhoittuminen, monipuolinen liikkuminen sekä erilaisiin materiaaleihin tutustuminen ja niiden käyttäminen luovasti. Uusia teemoja ovat: puutarhan hoito, keskustelu viikon uutisista, tunnetaidot, digitaidot, eri maiden historiaan ja kulttuuriin tutustuminen sekä nojatuolimatkailu. Roskien lajittelu ja kierrätys ovat iso osa Veräjän arkea. 

Toimimme yhteistyössä muiden Vaalijalan yksiköiden, palvelukotien, koulujen ja yritysten kanssa esimerkiksi jäljestäen erilaisia tapahtumia. Länsirinteellä juhlitaan kalenterivuoden tapahtumia muun muassa pääsiäistä, vappua, juhannusta ja itsenäisyyspäivää. Tutustumme juhlan historiaan, perinteisiin ja ruokiin sekä askartelemme teeman mukaan.  

Toimintakeskus Veräjässä toimimme yhteisökasvatuksen periaatteella, huolehdimme toinen toisistamme, tuemme toisiamme sekä kannustamme toisia kokeilemaan ja iloitsemme onnistumisista. Toimimme arjessa rauhallisesti ja sinua kuunnellen sekä muita kunnioittaen. 

Palvelukuvaus / Päivätoiminta

PALVELUKUVAUS: PÄIVÄTOIMINTA

YKSIKÖN NIMI: Toimintakeskus, Kauppakatu 5-7, Pieksämäki

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Päivätoiminta erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista osallisuutta edistävää päivätoimintaa. Tavoitteena on asiakkaan osallisuuden edistäminen kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys päiväaikaisen toiminnan palveluun.

Palvelun sisältö:

Päivätoiminta järjestetään toimintakeskus Veräjän tiloissa. Toimitilojen koko on 324 m2. Asiakkaat toimivat kolmessa ryhmässä (Kankurit, Nikkarit ja Köksä-ryhmä).

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tavoitteet ja päivä-/viikkokohtaiset tehtävät sekä vastuualueet. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä asumispalveluyksikön, läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa.

Päivätoiminnassa käy keskimäärin 23 asiakasta päivittäin. Toiminta muodostuu asiakkaan itsenäisistä tehtävistä, parityöskentelystä, oman ryhmän yhteisestä toiminnasta sekä kaikkien yhteisistä toiminnoista. Työn perustana toimii luovuuden, löytämisen ilon ja itseilmaisun tukeminen. Jokaisella asiakkaalla on omaohjaaja, joka yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelee päivätoiminnan sisällön ja tavoitteet. Asiakas harjoittelee päivätoiminnassa arjen taitoja (asiointi, keittiötyöt, siivous, itsestä huolehtiminen, raha-asiat, päivärytmi, itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko). Asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tuetaan (liikkuminen kaupungilla, ulkoilu, vuorovaikutustilanteet). Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti:

 • taidetoiminta, luova toiminta, itseilmaisu 

 • käsityöt (kudonta, vohvelityöt, huovutus, puutyöt jne.)

 • kotitalous- ja siivoustyöt, leivonta

 • laulutunnit, rentoutus, taukojumppa   

 • ulkoilu ja pihatyöt (haravointi, ruohonleikkuu, lumityöt jne.)

 • lähiympäristön tapahtumiin osallistuminen, vierailut

Päivätoiminnassa asiakkaan terveydentilasta ja hygieniasta huolehditaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kommunikointia tuetaan ja etsitään asiakkaalle soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi. 

Päivätoiminnassa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä tukevan toiminnan laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, Työn ja päivätoiminnan valiokunta 2016). 

Asiakkaalle annetaan tukea

 • valintojen ja suunnitelmien tekemiseen

 • muutoksin ja siirtymävaiheisiin

 • opintoihin ja työhön pääsemiseen

 • mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen

 • terveyteen ja hyvinvointiin

 • itseilmaisuun ja luovuuteen

 • sosiaalisissa rooleissa toimimiseen

 • palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen

Palvelun hintaan ei sisälly:

Palvelun tuottaja maksaa matkakustannukset asunnon ja toimintakeskus Veräjän välillä, sekä matkat päivätoiminnan ohjelman sisällä. Matkakustannusten korvaamisesta sovitaan yksilöllisesti, jos kustannukset ovat huomattavan suuret. 

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Matkakustannukset asunnon ja Veräjän välillä

x

Matkat päivätoiminnan ohjelman sisällä

x

Ateriat

x

Päivätoimintasuunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/ asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaille tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan päivätoiminnan yksilölliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan säännöllisesti (1-6 kk:n välein tai tarvittaessa). 

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015)

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma
Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 24.2.2021

Kuvia

Toimintakeskus Veräjä
Vilhulantie 11
76850 Naarajärvi

Kysy lisää Veräjän toiminnoista:

puhelinnumerosta 044 389 9814 

Tiina Hiltunen
Monipalvelukeskuksen johtaja
Puh.  040 481 6054
tiina.hiltunen@etelasavonha.fi

Ohjaaja
Puh. 044 389 9814