Kuva:Länsirinteen toimintakeskus

Länsirinteen toimintakeskus

Länsirinteen toimintakeskus on iloinen paikka, jossa voit osallistua päiväaikaiseen toimintaan. Länsirinne on monipuolisen tekemisen yhteisö.

Länsirinne sijaitsee Pieksämäen kaupungissa. Länsirinteen tiloihin pääset pyörätuolilla. Jos sinun on vaikea ymmärtää yleiskieltä, ohjaajat käyttävät selkokieltä. He voivat käyttää tukiviittomia, kuvia tai apuvälineitä kommunikaation tukena. Länsirinteellä voit työskennellä monipuolisesti yksin ja ryhmässä.

Länsirinteen viikkojärjestyksessä on yhteisiä monipuolisia ryhmätoimintoja, joihin pääset osallistumaan. Taidepiirissä tehdään pienessä ryhmässä erilaisia teemallisia taidetöitä. Luovassa toiminnassa vaihtuu aihe viikoittain, pidämme esimerkiksi ilmaisutaitoa, sanaleikkejä ja maalausta. Musiikkitoiminnassa pidämme esimerkiksi karaokea, yhteislaulua ja levyraatia. Rentoutus- ja lukutuokiot ovat rauhoittumisen, sekä yhdessä lukemisen ja keskustelemisen hetkiä. Ulkoilussa kävelemme luonnossa ja kaupungissa. Pelien ja leikkimielisten kilpailujen lisäksi teemme piha- ja puutarhatöitä. Lisäksi pidämme yhteisiä taukojumppia sekä teemme erilaisia ryhmien projektitöitä.

Länsirinteellä voit toteuttaa omia ideoitasi ajatuksella, mikään ei ole mahdotonta. Yhteisten toimintojen lisäksi saat tehdä omia töitä. Voit leipoa, tehdä kotitalous- ja puhtaanapitotehtäviä, käsitöitä, taidetöitä, pihatöitä ja asiointia. Saat vaikuttaa työtehtäviisi ja saat halutessasi vastuutehtäviä. Sinä saat oman viikkotyöjärjestyksen ja henkilökohtaiset tavoitteet.

Palvelukuvaus / Päivätoiminta

PALVELUKUVAUS: PÄIVÄTOIMINTA

YKSIKÖN NIMI: Länsirinteen toimintakeskus, Niilontie 7, Pieksämäki

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Päivätoiminta erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista osallisuutta edistävää päivätoimintaa. Tavoitteena on asiakkaan osallisuuden edistäminen kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys päiväaikaisen toiminnan palveluun.

Palvelun sisältö:

Päivätoiminta järjestetään Länsirinteen toimintakeskuksen tiloissa. Toimitilojen koko on 324 m2. Asiakkaat toimivat kolmessa ryhmässä (Kankurit, Nikkarit ja Köksä-ryhmä).

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tavoitteet ja päivä-/viikkokohtaiset tehtävät sekä vastuualueet. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä asumispalveluyksikön, läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa.

Päivätoiminnassa käy keskimäärin 23 asiakasta päivittäin. Toiminta muodostuu asiakkaan itsenäisistä tehtävistä, parityöskentelystä, oman ryhmän yhteisestä toiminnasta sekä kaikkien yhteisistä toiminnoista. Työn perustana toimii luovuuden, löytämisen ilon ja itseilmaisun tukeminen. Jokaisella asiakkaalla on omaohjaaja, joka yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelee päivätoiminnan sisällön ja tavoitteet. Asiakas harjoittelee päivätoiminnassa arjen taitoja (asiointi, keittiötyöt, siivous, itsestä huolehtiminen, raha-asiat, päivärytmi, itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko). Asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tuetaan (liikkuminen kaupungilla, ulkoilu, vuorovaikutustilanteet). Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti:

 • taidetoiminta, luova toiminta, itseilmaisu 

 • käsityöt (kudonta, vohvelityöt, huovutus, puutyöt jne.)

 • kotitalous- ja siivoustyöt, leivonta

 • laulutunnit, rentoutus, taukojumppa   

 • ulkoilu ja pihatyöt (haravointi, ruohonleikkuu, lumityöt jne.)

 • lähiympäristön tapahtumiin osallistuminen, vierailut

Päivätoiminnassa asiakkaan terveydentilasta ja hygieniasta huolehditaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kommunikointia tuetaan ja etsitään asiakkaalle soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi. 

Päivätoiminnassa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä tukevan toiminnan laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, Työn ja päivätoiminnan valiokunta 2016). 

Asiakkaalle annetaan tukea

 • valintojen ja suunnitelmien tekemiseen

 • muutoksin ja siirtymävaiheisiin

 • opintoihin ja työhön pääsemiseen

 • mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen

 • terveyteen ja hyvinvointiin

 • itseilmaisuun ja luovuuteen

 • sosiaalisissa rooleissa toimimiseen

 • palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen

Palvelun hintaan ei sisälly:

Palvelun tuottaja maksaa matkakustannukset asunnon ja Länsirinteen toimintakeskuksen välillä, sekä matkat päivätoiminnan ohjelman sisällä. Matkakustannusten korvaamisesta sovitaan yksilöllisesti, jos kustannukset ovat huomattavan suuret. 

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Matkakustannukset asunnon ja Länsirinteen välillä

x

Matkat päivätoiminnan ohjelman sisällä

x

Ateriat

x

Päivätoimintasuunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/ asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaille tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan päivätoiminnan yksilölliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan säännöllisesti (1-6 kk:n välein tai tarvittaessa). 

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015)

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma
Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 24.2.2021

Kuvia

Kysy lisää Länsirinteen toiminnoista:


Juha Hemminki
Kuntoutusyksikön johtaja
Puh. 050 389 9314
juha.hemminki@vaalijala.fi

Henna Ikonen
Ohjaaja
Puh. 044 389 9814
henna.ikonen@vaalijala.fi