Siekkilän palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Siekkilä

Siekkilän palvelukoti on aloittanut toimintansa tammikuussa 2018. Palvelukoti tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua ja päivätoimintaa vahvan tuen ja ohjauksen tarpeessa oleville asukkaille. Autismikuntoutus sekä psykososiaalinen kuntoutus ovat keskeinen osa Siekkilän palvelukodin arkea. Päivätoiminta suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaiden tarpeen mukaan sekä henkilön omien toiveiden ja taitojen mukaisesti jalkautuen erilaisiin toimintaympäristöihin.

Siekkilä lyhyesti

 • 15 asuntoa viidessä ryhmäkodissa.
 • Siekkilä on asiakkaiden koti, jossa tuetaan yksilöllisesti asukkaiden kuntoutumista, itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä oman elämän hallintaa ja hyvinvointia.
 • Asiakkaita tuetaan oman kodin arkeen osallistumisessa ja sen suunnittelussa.
 • Henkilöstöllä on vahvaa osaamista vuorovaikutuksen ja kommunikaation tukemisessa. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi.
Siekkilän palvelukoti

Siekkilä

Siekkilän palvelukoti on aloittanut toimintansa tammikuussa 2018. Palvelukoti tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua ja päivätoimintaa vahvan tuen ja ohjauksen tarpeessa oleville asukkaille. Autismikuntoutus sekä psykososiaalinen kuntoutus ovat keskeinen osa Siekkilän palvelukodin arkea. Päivätoiminta suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaiden tarpeen mukaan sekä henkilön omien toiveiden ja taitojen mukaisesti jalkautuen erilaisiin toimintaympäristöihin.

Siekkilä lyhyesti

 • 15 asuntoa viidessä ryhmäkodissa.
 • Siekkilä on asiakkaiden koti, jossa tuetaan yksilöllisesti asukkaiden kuntoutumista, itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä oman elämän hallintaa ja hyvinvointia.
 • Asiakkaita tuetaan oman kodin arkeen osallistumisessa ja sen suunnittelussa.
 • Henkilöstöllä on vahvaa osaamista vuorovaikutuksen ja kommunikaation tukemisessa. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi.

Siekkilän palvelukodin esittelyvideo

https://youtu.be/Tnr2t6cATQw
Palvelukuvaus / Jalkautuva päivätoiminta

PALVELUKUVAUS: JALKAUTUVA PÄIVÄTOIMINTA

YKSIKÖN NIMI: Siekkilän palvelukoti, Lugankatu 16, Mikkeli

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Jalkautuva päivätoiminta Siekkilän palvelukodin asiakkaille (autistiset ja vahvaa psykososiaalista tukea ja ohjausta tarvitsevat henkilöt).

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista yksilöllistä jalkautuvaa päivätoimintaa. Tavoitteena on asiakkaan itsemääräämisoikeuden tukeminen ja vahvistaminen, kuntoutuminen, yksilöllisyys, osallisuus, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys päivätoimintapalveluun.

Palvelun sisältö:

Jalkautuvaa päivätoimintaa järjestää asumisyksikön henkilökunta. Päivätoiminnan koordinaattori suunnittelee ja ohjaa toimintaa yhdessä asiakkaan, henkilöstön ja läheisten kanssa. Jalkautuva päivätoiminta tapahtuu asumisyksikössä sekä jalkautuvana palveluna erilaisissa toimintaympäristöissä. Toiminta voi olla yksilöllistä tai ryhmämuotoisesti toteutettua. Toiminnan sisältö perustuu toimintakykyarvioon. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma, johan kirjataan asiakkaan toiveet, tavoitteet ja päivä-/viikkokohtainen toteutus. Tavoitteiden laatimisessa ja asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä asiakkaan asumispalveluyksikön, läheisten ja lähiverkostojen kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä.

Jalkautuvassa toiminnassa harjoitellaan arjen taitoja (asiointi, keittiötyöt, siivous, vaatehuolto, itsestä huolehtiminen, raha-asiat, päivärytmi, itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko) ja tuetaan asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Asiakas harjoittelee arjen eri taitoja kuten liikuntaa, ulkoilua, keskusteluja, vuorovaikutustilanteita ja aistituokioita. Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti (esim. retket, oppimistuokiot, sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen harjoittelu, musiikki, taide, kulttuuri, kädentaidot, rakentelu, ruuan valmistaminen, leipominen, tietotekniikka, harrasteisiin tutustuminen). Jalkautuvassa päivätoiminnassa asiakas voi tehdä ohjatusti työtehtäviä asumispalveluyksikössä, päivätoimintaa varten vuokratussa toimintatilassa tai työpaikoilla ja saada valmennusta työtaitoihin. Teemme yhteistyötä sopivien työtehtävien löytämiseksi kunnan, seurakunnan, yhdistysten ja yritysten kanssa.

Jalkautuvassa päiväaikaisessa toiminnassa asiakkaan terveydentilasta ja hygieniasta huolehditaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kommunikointia tuetaan ja etsitään asiakkaalle soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi. 

Jalkautuvassa päivätoiminnassa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä tukevan toiminnan laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, Työn ja päivätoiminnan valiokunta 2016). 

 • Tuki valintojen ja suunnitelmien tekemiseen
 • Tuki muutoksiin ja siirtymävaiheisiin
 • Tuki opintoihin ja työhön pääsemiseen
 • Tuki mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen
 • Tuki terveyteen ja hyvinvointiin
 • Tuki itseilmaisuun ja luovuuteen
 • Tuki merkityksellisissä sosiaalisissa rooleissa toimimiseen
 • Tuki palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen

Jalkautuvassa päivätoiminnassa huomioidaan autististen henkilöiden erityistarpeet:

 • Autistisen henkilön erityispiirteiden ja –tarpeiden tunteminen, tunnistaminen ja huomioiminen (esim. aistit, tapa olla ja liikkua, vaatimus selkeään ja turvalliseen ympäristöön, rentoutumisen ja läheisyyden harjoittelu) ja vahvuuksien tukeminen.
 • Yksilöllinen kommunikaatio ja toimintatavat, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä sitoutuvat.
 • Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta harjoitellaan kaikissa päiväaikaisen toiminnan tilanteissa.
 • Yksilöllisesti strukturoitu selkeä päivä- ja viikko-ohjelma.
 • Toimintajärjestysten käyttö ja asioiden ennakointi (aika, paikka, toiminta, henkilöt)
 • Struktuurin toteutumisen tukeminen muissa toiminnoissa ja palveluissa sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (esim. asuminen, asioinnit).
 • Asiakasturvallisuuden ylläpito yksilöllisen suunnitelman mukaisesti (haastavien tilateiden ennakointi ja ehkäisy, Avekki-toimintamalli ja tarpeen mukaiset rajoitustoimenpiteet).
 • Henkilöstö perehdytetään ja koulutetaan autismikuntoutuksen periaatteisiin ja arviointimenetelmiin. Henkilöstömitoitus on riittävä autismikuntoutuksen periaatteiden noudattamiseen. Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ja tarvittaessa ohjaus- ja konsultaatiopalveluita työnsä tueksi.

Palveluun ei sisälly:

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana ja/tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Matkakustannukset asunnon ja työ-/toimintapaikan välillä jalkautuvassa päivätoiminnassa

x

Matkat päiväaikaisen toiminnan ohjelman sisällä

x

Ateriat

x

Päivätoiminnan yksilöllinen suunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Asiakkaille tehdään toimintakykyarvio, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet jalkautuvaan päivätoimintaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Asiakkaalta kerätään palautetta toiminnoista. 

Läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä ja palvelun toimivuudesta sekä tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 24.2.2021   

Palvelukuvaus / Tehostettu kuntouttava palveluasuminen

TEHOSTETTU KUNTOUTTAVA PALVELUASUMINEN

YKSIKÖN NIMI: Siekkilän palvelukoti, Lugankatu 16, Mikkeli

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Tehostettu kuntouttava palveluasuminen kehitysvammaisille ja autistisille henkilöille, jotka tarvitsevat erityisen vaativaa psykososiaalista tukea ja apua (yövalvonta, kaksi ohjaajaa yövuorossa).

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asukkaalle erityisen vaativaa kuntouttavaa asumispalvelua. Asumispalvelu sisältää ohjausta, hoitoa, tukea ja apua sovitulla tavalla. Tuen avulla henkilöt selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso, taitojen kehittyminen ja asiakkaiden tyytyväisyys asumispalveluun. 

Palvelun sisältö:

Asumispalveluun tarkoitetut asunnot sijaitsevat palvelukoteihin perustetuissa ryhmäkodeissa. Palvelukodissa asuu 15 asiakasta, ryhmäkodit on jaettu 2-4 asunnon yksiköihin. Pienet ryhmät takaavat rauhallisen ja turvallisen asumisen. Asunnot ovat asiakkaiden omia koteja, jotka he voivat itse sisustaa haluamallaan tavalla. Jokaisessa asunnossa on oma kylpyhuone ja mahdollisuus ottaa tarvittaessa käyttöön oma keittiö. Ryhmäkodissa on yhteisiä oleskelutiloja, joka mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan muiden kanssa. Vaalijalan kuntayhtymä omistaa palveluasunnot, joten asiakas on vuokrasuhteessa Vaalijalan kuntayhtymään. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta. 

Työntekijöillä on sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutus. Työntekijöitä on palvelukodissa paikalla ympäri vuorokauden ja jokaisessa työvuorossa on keskimäärin 10-13 asiakastyötä tekevää ohjaajaa. Yövuorossa on 2 työntekijää. 

Asiakkaat saavat ympärivuorokautista tukea ja apua itsestä ja terveydentilasta huolehtimiseen, lääkehoitoon, ruokailuun ja kodinhoitoon. Asiakkaita tuetaan asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Heidän turvallisuudestaan huolehditaan ja kuntoutumistaan tuetaan. Asiakkaat saavat psykososiaalista tukea ja keskusteluapua henkilökunnalta. Asiakkaan kommunikointia tuetaan ja etsitään hänelle soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi. 

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Asumispalvelussa huomioidaan paljon apua ja tukea tarvitsevien henkilöiden erityistarpeet. Kuntoutus on päivittäinen osa arkea. 

 • Asiakkaan erityispiirteiden ja –tarpeiden tunteminen, tunnistaminen ja huomioiminen arjessa (aistit, tapa olla ja liikkua, vaatimus selkeään ja turvalliseen ympäristöön esim. asunnon pintamateriaalit, ikkunat, valokatkaisijat, pistorasiat, vedentulo)
 • Asiakkaan yksilöllinen kommunikaatio, toimintatavat ja vahvuudet, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä sitoutuvat
 • Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta harjoitellaan jatkuvasti arjen tilanteissa
  asumisessa
 • Yksilöllisesti strukturoitu päivä- ja viikko-ohjelma sekä ohjattu vapaa-aika asumispalvelussa 
 • Toimintajärjestysten käyttö ja asioiden ennakointi (aika, paikka, toiminta, henkilöt)
 • Struktuurin toteutumisen tukeminen muissa toiminnoissa ja palveluissa, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (esim. opiskelu- tai työpaikka, asioinnit)
 • Asiakasturvallisuuden ylläpito yksilöllisen suunnitelman mukaisesti (haastavien tilateiden ennakointi ja ehkäisy, Avekki-toimintamalli, tarpeen mukaiset rajoitustoimenpiteet) 
 • Henkilöstö perehdytetään ja koulutetaan kuntoutuksen periaatteisiin ja arviointimenetelmiin. Henkilöstömitoitus on riittävä kuntoutuksen periaatteiden noudattamiseen. Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ja tarvittaessa ohjaus- ja konsultaatiopalveluita työnsä tueksi.

Palveluasumisen resursointi / kuntahinta määräytyy asiakkaan tuen tarpeen mukaisesti: 

 1. Vahva tuen tarve, ei kuitenkaan tarvetta välittömälle jatkuvalle lähiohjaukselle
 2. Välittömän, jatkuvan lähiohjauksen tarve aamuvuorossa, ohjaaja siirtyy aamuvuorosta asukkaan mukana kouluun tai päivätoimintaan
 3. Välittömän, jatkuvan lähiohjauksen tarve aamu- ja iltavuorossa, ohjaaja siirtyy aamuvuorosta asukaan mukana kouluun tai päivätoimintaan

Lisäpalvelut: 

Palvelukodissa järjestetään asiakkaalle yksilöllistä päiväaikaista toimintaa, jos hän ei lähde kodin ulkopuoliseen päivätoimintaan.

Palvelukoti voi toteuttaa jalkautuvaa päivätoimintaa asiakkaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.  

Palveluasumiseen voidaan sisällyttää tarvittaessa asiakkaan rajoitustoimenpiteisiin liittyvän moniammatillisen työryhmän (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) arvioinnit ja konsultaatiot.

Turvallisen asumisen takaamiseksi asiakkaan tueksi on lisäpalveluna mahdollista resursoida henkilökohtainen lähiohjaaja.

Palveluasumiseen ei sisälly:

Henkilökohtaiset terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelukodin työntekijät voivat toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon tai kotisairaanhoidon perehdyttämänä.

Kodin ulkopuolisen päivätoiminnan järjestämisestä sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun, ellei toisin sovita. Palvelukodissa järjestetään päiväaikaista toimintaa, jos asukas ei lähde arkipäivänä kodin ulkopuoliseen päivätoimintaan. Päiväaikaisesta toiminnasta laaditaan yksilöllinen suunnitelma osaksi Minun elämäni suunnitelmaa. Hintaryhmissä 2. ja 3. päiväaikainen toiminta palvelukodissa sisältyy palveluasumisen hintaan.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumispalvelun kustannukset

x

Asunnon vuokra

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki-ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, muut pientarvikkeet)

x

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:
Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. 

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: LifeCare-asiakastietojärjestelmä
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma
Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 24.2.2021

Siekkilän palvelukoti
Lugankatu 16
50120 Mikkeli

Puh. 044 389 9838

Yhteyshenkilöt

Miija Miettinen

Palvelukodin johtaja

Puh. 044 389 9640

miija.miettinen@etelasavonha.fi

Anni Torniainen

Vastaava ohjaaja

Puh. 050 389 9452

anni.torniainen@etelasavonha.fi