Savoset Juvan toiminta on siirtynyt osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Savoset Mikkeli

Mikkelin Savoset monipalvelukeskus tarjoaa kuntoutus- ja valmennuspalveluja Sinulle, joka olet

 • työtoiminnan tarpeessa
 • pitkäaikaistyötön
 • osatyökykyinen
 • tarvitset tukea työllistymiseen

Monipalvelukeskuksessa voit työskennellä eri työosastoilla, joita ovat

 • autonpesu- ja puhdistusosasto
 • kokoonpano-osasto
 • keittiö- ja laitoshuollon osasto
 • puutyöosasto

Lisäksi voit kauttamme tehdä työtä jossakin alueen yrityksissä tai yhteisöissä. Mikkelin Savoset monipalvelukeskuksessa tarjoamme lisäksi työhönvalmennus- ja laaja-alaista työ- ja toimintakyvyn arviointipalveluja (sekä asumisen tukipalveluja.)

Kuntoutus- ja valmennuspalvelut

Mikkelin Savoset monipalvelukeskuksen tarjoamien kuntoutus- ja valmennuspalvelujen tavoitteena on arvioida ja edistää työ- ja toimintakykyä sekä parantaa mahdollisuuksiasi työllistyä.

Valmennuksen aikana voit toimia joko monipalvelukeskuksen omilla työ osastoilla tai ulkopuolisen yhteistyöyrityksen työtehtävissä.

Valmennukseen kuuluu tulevaisuuteen liittyvien tavoitteiden ja suunnitelmien laatimista yhdessä yhteistyössä lähettävän tahon kanssa sekä omaan työelämään liittyvien asioiden käsittelyä kahdenkeskisissä keskusteluissa.

Palvelut, joita Mikkelin Savoset monipalvelukeskus tarjoaa

 • kehitysvammaisten työtoiminta
 • kuntouttava työtoiminta
 • sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta
 • TE-palveluiden työkokeilu
 • työeläkekuntoutus
 • työhönvalmennus
 • laaja-alainen työ- ja toimintakyvyn arviointi
 • tuettu työ
 • asumisen tukemisen palvelut
 • oppilaitosharjoittelut
 • palkkatukityö ja oppisopimukset

Työpalvelut

Meillä työelämään kuntoutuksen perustana on ohjattuun ja tuettuun työhön osallistuminen. Mikkelin Savoset monipalvelukeskuksessa tarjoamme yrityksille ja yksityisille asiakkaille itse tuotettuja palveluita, kuten esimerkiksi autopesu- ja puhdistuspalveluja sekä alihankintana tuotannollista työtä. Työpalvelu voi olla myös asiakaskohteissa tehtävää työtä kuten kiinteistönhoitoon liittyviä tehtäviä.

Etsimme jatkuvasti uusia yritys yhteistyökumppaneita. Ota rohkeasti yhteyttä mikäli etsit esimerkiksi tekijää alihankinta töille tai tarvitset uutta työntekijää.

Palvelukuvaus / Työtoiminta

PALVELUKUVAUS: TYÖTOIMINTA

YKSIKÖN NIMI: Mikkelin Savoset monipalvelukeskus, Teknikontie 1, Mikkeli

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä:

Työtoiminta (erityishuoltolaki 2 §, sosiaalihuoltolaki 27e §) erityistä tukea tarvitseville henkilöille, joilla ei edellytyksiä osallistua työsuhteiseen työhön.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista työllistymistä edistävää ja tukevaa työtoimintaa. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja yhteiskunnallisen sopeutumisen edistäminen, työssä tarvittavien valmiuksien ja taitojen vahvistaminen sekä asiakkaan tyytyväisyys palveluun.

Palvelun sisältö:

Työtoimintaa järjestetään Savosetin esteettömissä tiloissa Mikkelissä, Rantakylän kaupunginosassa vuodesta 2018 alkaen. Kiinteistössä on työtoimintatiloja, asiakkaiden ja henkilökunnan sosiaalitilat sekä toimistotiloja. Työtoimintaosastojen lisäksi on erillisiä tiloja, mm. pienryhmätyöskentely-, toimintatuokio- ja kudontatila. Toimintatilojen koko yhteensä on 1080 m2. Tilat sijaitsevat kahdessa rakennuksessa, päätalo 664m2, sivurakennus 416 m2. Tiloissa toteutetaan työtoiminnan lisäksi osallisuutta tukevaa toimintaa ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä asiakkaiden vapaa-ajalla toteutettavaa yhteisötoimintaa. Työntekijöitä on 12, joista työvalmentajia 6, lähiohjaajia 2, lähiavustajia 2, vastaava ohjaaja ja johtaja. Työntekijöistä yhdeksällä on sosiaalialan koulutus (mm. sosionomi, lähihoitaja, kehitysvammaohjaaja) ja kolmella lisäksi työvalmentajan erikoisammattitutkinto. Monipalvelukeskus on auki arkisin ma-to klo 8.00 - 16.00 ja pe 8.00 - 15.00. Monipalvelukeskuksessa on asiakkaita n. 120 henkilöä.

Työtoiminnassa käy keskimäärin 80 asiakasta päivittäin. Jokaisen asiakkaan kanssa laaditaan yhdessä yksilöllinen toimintasuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tavoitteet, toiveet ja päivä-/viikkokohtainen toteutus. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä asumispalveluyksikön, läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa.

Savosetissä toimii viisi työtoimintaosastoa:

Päätalossa (rakennus B):
Keittiö- ja laitoshuolto huolehtii asiakkaiden ruokailuista (jakelukeittiö) ja kahvituksesta sekä yleisten tilojen siisteydestä ja pyykkihuollosta.
Kevyttyössä tehdään pussitus- ja kokoonpanotehtäviä alihankintana.

Sivurakennus (rakennus C):
Kokoonpanossa tehdään erilaisia kokoonpano-, pakkaus- ja kasaustöitä alihankintana.
Takamo tekee pieniä korjaus- ja kunnostus töitä, sekä muutamia omia artikkeleita. Tilassa tehdään erilaisia kokoonpano-, pakkaus- ja kasaustöitä alihankintana.
Autojen pesu- ja puhdistuksessa pestään, vahataan ja sisäpuhdistetaan lähinnä yksityishenkilöiden autoja.

Ryhmätoimintona:  
Ulkotyöryhmä tekee piha-alueen päivittäiset kiinteistöhuoltoon liittyvät työt ja erilaisia tilaustöitä, esim. pihatöitä ja pieniä muuttotehtäviä. 

Yksilötoimintana:
Avotyötoiminta
Tuetun työllistymisen palveluja palkkatyöhön

Työtoiminnassa asiakas voi harjoitella työelämätaitoja osallistumalla työvalmentajan tuella Savoset Mikkelin eri toimintoihin työtoimintaosastoilla. Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti toiminnan sisällöksi voidaan suunnitella lisäksi muuta fyysistä, psyykkistä, sosiaalista toimintakykyä edistävää ja osallisuutta tukevaa toimintaa (esim. liikunta, taide, kulttuuri, tietotekniikka, harrastuksiin tutustuminen). Toiminta järjestetään joko työtoimintapaikalla tai vertaistuellisena jalkautuvana ryhmätoimintana. Asiakkailla on mahdollisuus myös tuettuun työtoimintaan monipalvelukeskuksen ulkopuolisilla työpaikoilla avotyössä.

Asiakkaalla ollessa edellytyksiä siirtyä työtoiminnasta kohti työsuhteista työtä, tehdään yhdessä asiakkaan kanssa tarvittaessa Melba/IMBA työkyvyn arviointi. Arvioinnin avulla saadaan tietoa asiakkaan fyysisistä taidoista, psykososiaalisista valmiuksista, työkyvystä ja soveltuvuudesta eri ammatteihin. Arvioinnin avulla tuetaan asiakkaan työelämään sijoittumista ja työelämässä pysymistä. Jos asiakkaalla on valmiuksia työllistyä, hänellä on mahdollisuus siirtyä sovitusti tuetun työn palveluun. Tästä palvelusta sovitaan erikseen asiakkaan ja palvelun tilaajan kanssa.

Työtoiminnassa asiakkaan terveydentilasta huolehditaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kommunikointia tuetaan ja tarvittaessa etsitään asiakkaalle soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi.

Työtoiminnassa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä tukevan toiminnan laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, Työn ja päivätoiminnan valiokunta 2016).

Asiakkaalle annetaan tukea

 • valintojen ja suunnitelmien tekemiseen
 • muutoksin ja siirtymävaiheisiin
 • opintoihin ja työhön siirtymiseen
 • mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen
 • terveyteen ja hyvinvointiin
 • itseilmaisuun ja luovuuteen
 • sosiaalisissa suhteissa toimimiseen
 • palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen

Palveluun sisältyy:
Matkojen järjestäminen asiakkaan kodin ja Savosetin välillä. Matkakustannusten korvaamisesta sovitaan yksilöllisesti tilaajan kanssa, jos kustannukset ovat huomattavan suuret.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Matkakustannukset asunnon ja Savoset Mikkelin välillä

(x)

x

Matkat työtoiminnan ohjelman sisällä

x

Ateriakustannukset

x

Yksilöllinen toimintasuunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Asiakkaan kanssa yhteistyössä laadintaan yksilöllinen palvelusuunnitelma ja asetetaan toiminnalle tavoitteet. Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan säännöllisesti (6 kk:n välein tai tarvittaessa). Tavoitteiden asettelussa ja päämäärään pääsemisessä käytetään lisäksi apuna YKS-menetelmää.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

Päivitetty 1.3.2022

Mikkelin Savoset monipalvelukeskus
Teknikontie 1
50600 Mikkeli

Puh. 015 737 3100

Yhteyshenkilöt

Marita Makkonen

Monipalvelukeskuksen johtaja

Puh. 044 389 9893

marita.makkonen@etelasavonha.fi

Jukka Ripatti

Vastaava ohjaaja

Puh. 050 3899 351

jukka.ripatti@etelasavonha.fi