Savoset Juvan toiminta on siirtynyt osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Savoset Juva

Juvan Savoset monipalvelukeskus tarjoaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille päivä- ja työtoimintaa sekä haasteellisessa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille erilaisia kuntoutus- ja valmennuspalveluita sekä palkkatukityötä.

Meillä voit työskennellä eri ammattialojen tehtävissä, kuten

 • keittiö- ja siivoustyössä
 • pesulatyössä
 • kiinteistöhoidollisissa tehtävissä sekä
 • autonpesu- ja puhdistuspalveluissa

Kuntoutus- ja valmennuspalvelut

Juvan Savoset monipalvelukeskuksen tarjoamien kuntoutus- ja valmennuspalvelujen tavoitteena on arvioida ja edistää omaa työ- ja toimintakykyä sekä parantaa mahdollisuuksia työllistyä.

Toimit monipalvelukeskuksessa valmennuksen aikana joko omilla työosastoillamme tai ulkopuolisen yrityksen työtehtävissä.

Yksilövalmennuksessa laadit yhdessä valmentajan kanssa suunnitelman ja asetat tavoitteet oman työllistymisen polun toteuttamiselle.

Palvelut, joita Juvan Savoset monipalvelukeskus tarjoaa

 • kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta
 • sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta
 • kuntouttava työtoiminta
 • tuettu työ
 • TE-palveluiden työkokeilu
 • työeläkekuntoutus
 • palkkatukityö

Työpalvelut

Meillä työelämään kuntoutuksen perustana on ohjattuun, tuottavaan työhön osallistuminen. Juvan Savoset monipalvelukeskuksessa tuotamme yrityksille ja yksityisille asiakkaille

 • alihankintapalveluja
 • pesulapalveluja sekä
 • autojen puhdistuspalveluja

Etsimme jatkuvasti uusia yritys yhteistyökumppaneita, joten ota rohkeasti yhteyttä, mikäli etsit esimerkiksi tekijää alihankinta töille tai tarvitset uutta työntekijää.

Savoset Juvan esittelyvideo

https://youtu.be/N96qElbdA3w
Palvelukuvaus / Päivätoiminta

PALVELUKUVAUS: PÄIVÄTOIMINTA

YKSIKÖN NIMI: Juvan Savoset monipalvelukeskus, Teollisuustie 4, Juva

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Päivätoiminta kehitysvammaisille henkilöille.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa, osallisuutta edistävää mukaista päivätoimintaa. Tavoitteena on asiakkaan osallisuuden edistäminen, kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys päivätoimintapalveluun.

Palvelun sisältö:

Päivätoimintaa järjestetään Juvan Savoset monipalvelukeskuksen esteettömissä tiloissa Juvalla. Savosetin toiminta siirtyi nykyisiin Juvan kunnalta vuokrattuihin tiloihin vuonna 1990. Kiinteistössä on pesula, autojen puhdistustilat, kaksi toimintatilaa, jakelukeittiö ja ruokala. Toimintatilojen koko on 666 m2. Tiloissa toteutetaan lisäksi työtoimintaa ja kuntouttavaa työtoimintaa. Monipalvelukeskuksessa on kolme vakituista työntekijää. Savoset on toiminut näissä tiloissa yli 30 vuotta.

Päivätoiminnassa käy keskimäärin 10 asiakasta päivittäin. Jokaisen asiakkaan kanssa laaditaan yhdessä yksilöllinen toimintasuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tavoitteet, toiveet ja päivä-/viikkokohtainen toteutus. Päivätoiminnan sisältö perustuu asiakkaan yksilölliseen Toimi-toimintakykyarvioon. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä asumispalveluyksikön, läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa.

Asiakas harjoittelee päivätoiminnassa arjen taitoja (asiointi, keittiötyöt, siivous, itsestä huolehtiminen, raha-asiat, päivärytmi, itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko).  Asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tuetaan (liikkuminen kylällä, ulkoilu, vuorovaikutustilanteet ja keskustelut). Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti (esim. oppimistuokiot, sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen harjoittelu, rentoutuminen, musiikki, taide, kulttuuri, kädentaidot, rakentelu, leipominen, tietotekniikka, harrastuksiin tutustuminen, retket ja tapahtumat). Juvan Savoset monipalvelukeskuksessa toimii pesula, autojen puhdistus sekä erilaisia asiakkaiden tarpeiden mukaan suunniteltuja pienryhmiä.

Päivätoiminnassa asiakkaan terveydentilasta ja hygieniasta huolehditaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kommunikointia tuetaan ja etsitään asiakkaalle soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi. Käytössä on puhetta tukevia kommunikaatiomenetelmiä mm. pictot, kuvat ja toimintaohjeet.

Päivätoiminnassa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä tukevan toiminnan laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, Työn ja päivätoiminnan valiokunta). 

Asiakkaalle annetaan tukea

 • valintojen ja suunnitelmien tekemiseen
 • muutoksin ja siirtymävaiheisiin
 • opintoihin ja työhön pääsemiseen
 • mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen
 • terveyteen ja hyvinvointiin
 • itseilmaisuun ja luovuuteen
 • sosiaalisissa rooleissa toimimiseen
 • palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen

Palveluun sisältyy:

Matkojen järjestäminen asiakkaan kodin ja Juvan Savoset monipalvelukeskuksen välillä kuuluu Savosetin palveluun. Matkakustannusten korvaamisesta sovitaan yksilöllisesti tilaajakunnan kanssa, jos kustannukset ovat huomattavan suuret. 

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Matkakustannukset asunnon ja Savosetin välillä

x

Matkat päivätoiminnan ohjelman sisällä

x

Ateriakustannukset

x

Yksilöllinen toimintasuunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/ asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Asiakkaille tehdään Toimi-toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet päivätoimintaan. Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan säännöllisesti (6 kk:n välein tai tarvittaessa).

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015)

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

 päiväys 24.2.2021

Palvelukuvaus / Työtoiminta

PALVELUKUVAUS: TYÖTOIMINTA

YKSIKÖN NIMI: Juvan Savoset monipalvelukeskus Teollisuustie 4, Juva

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Työtoiminta (erityishuoltolaki 2 §, sosiaalihuoltolaki 27e§) erityistä tukea tarvitseville henkilöille, joilla ei ole edellytyksiä osallistua työsuhteiseen työhön.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista työllistymistä edistävää ja tukevaa työtoimintaa. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja yhteiskunnallisen sopeutumisen edistäminen, työssä tarvittavien valmiuksien ja taitojen vahvistaminen sekä asiakkaan tyytyväisyys palveluun.

Palvelun sisältö:

Työtoimintaa järjestetään Juvan Savoset monipalvelukeskuksen esteettömissä tiloissa Juvalla. Savosetin toiminta siirtyi nykyisiin Juvan kunnalta vuokrattuihin tiloihin vuonna 1990. Kiinteistössä on pesula, autojen puhdistustilat, kaksi toimintatilaa, jakelukeittiö ja ruokala. Toimintatilojen koko on 666 m2. Tiloissa toteutetaan lisäksi päivätoimintaa ja kuntouttavaa työtoimintaa. Monipalvelukeskuksessa on kolme vakituista työntekijää. Savoset on toiminut näissä tiloissa yli 30 vuotta. 

Työtoiminnassa käy keskimäärin 5 asiakasta päivittäin. Jokaisen asiakkaan kanssa laaditaan yhdessä yksilöllinen toimintasuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tavoitteet, toiveet ja päivä-/viikkokohtainen toteutus. Työtoiminnan sisältö perustuu asiakkaan yksilölliseen Toimi-toimintakykyarvioon. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä asumispalveluyksikön, läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa.

Työtoiminnassa asiakas voi harjoitella työelämätaitoja osallistumalla työvalmentajan tuella monipalvelukeskuksen eri toimintoihin kuten keittiö- ja puhtaanapitotehtävät, pesulan työt, autojen puhdistus. Asiakkailla on mahdollisuus osallistua työtoiminnan aikana fyysistä, psyykkistä, sosiaalista toimintakykyä edistävään ja osallisuutta tukevaan toimintaan (esim. liikunta, musiikki, tietotekniikka) ja kokeilla työtoiminnan kautta ohjatusti työtehtäviä Savosetin ulkopuolisilla työnpaikoilla.

Mikäli asiakkaalla on edellytyksiä siirtyä työtoiminnasta kohti työsuhteista työtä, tehdään yhdessä asiakkaan kanssa tarvittaessa Melba/Imba arviointi. Arvioinnin avulla saadaan tietoa sekä asiakkaan fyysisistä taidoista, psykososiaalisista valmiuksista, työkyvystä ja soveltuvuudesta eri ammatteihin. Arvioinnin avulla tuetaan asiakkaan työelämään sijoittumista ja työelämässä pysymistä. Jos asiakkaalla on valmiuksia työllistyä, hänellä on mahdollisuus siirtyä sovitusti tuetun työn palveluun. Tästä palvelusta sovitaan erikseen asiakkaan ja palvelun tilaajan kanssa. 

Työtoiminnassa asiakkaan terveydentilasta huolehditaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kommunikointia tuetaan ja tarvittaessa etsitään asiakkaalle soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja (selkokieli, kuvat, pictot ), jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi. 

Työtoiminnassa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä tukevan toiminnan laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, Työn ja päivätoiminnan valiokunta). 

Asiakkaalle annetaan tukea

 • valintojen ja suunnitelmien tekemiseen
 • muutoksin ja siirtymävaiheisiin
 • opintoihin ja työhön pääsemiseen
 • mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen
 • terveyteen ja hyvinvointiin
 • itseilmaisuun ja luovuuteen
 • sosiaalisissa rooleissa toimimiseen
 • palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen

Palveluun sisältyy:

Matkojen järjestäminen asiakkaan kodin ja Juvan Savoset monipalvelukeskuksen välillä kuuluvat Savosetin palveluun. Matkakustannusten korvaamisesta sovitaan yksilöllisesti tilaajakunnan kanssa, jos kustannukset ovat huomattavan suuret. 

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Matkakustannukset asunnon ja Savosetin välillä

x

Matkat päivätoiminnan ohjelman sisällä

x

Ateriakustannukset

x

Yksilöllinen toimintasuunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/ asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Asiakkaille tehdään Toimi-toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet työtoimintaan. Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan säännöllisesti (6 kk:n välein tai tarvittaessa).

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015)

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma
Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 24.2.2021

 

Juvan Savoset monipalvelukeskus
Teollisuustie 4
51900 Juva

Avoinna:
ma, ti, to klo 8-16, pe klo 8-15
ke asiakaspalvelu suljettu

Yhteyshenkilöt

Salla Kiljunen

Monipalvelukeskuksen johtaja

Puh. 050 389 9363

salla.kiljunen@etelasavonha.fi

Sari Spåra

Vastaava ohjaaja

Puh. 044 389 9746

sari.spara@etelasavonha.fi

Autonpesu- ja puhdistustyöt
Puh. 050 3899 365

Pesula
Puh. 050 3899 366

Päiväaikainen toiminta
Puh. 050 3899 364