Satama

Aikuisten psykiatrinen kriisi- ja kuntoutusyksikkö

Satama on 10-paikkainen aikuisten miesten kriisi- ja vastaanottoyksikkö, joka tarjoaa psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta äkillisesti kriisiytyneissä tilanteissa sekä pidempiaikaista kuntoutusta. Sataman yläkerrassa toimivat 4-paikkaiset Koski- ja Wirta-yksiköt sekä Pieksämäellä Anolanrannassa sijaisteva 3-paikkainen Luoto-yksikkö

Kuntoutusyksikkö Satama tarjoaa myös tukea ja apua avopalveluihin asiakkaan asuinympäristössä kriisiytyneissä tilanteissa.

Toimintaperiaatteet

  • Sataman toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen sekä kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen.
  • Tavoitteena on tukea kuntoutujan omia voimavaroja antamalla tukea ja ohjausta elämänhallintaan sekä vaikeuksista selviämiseen silloin, kun kuntoutuja on kriisissä itsensä tai ympäristönsä kanssa.
  • Satamassa huomioidaan kunkin kuntoutujan mahdollisuudet vaikuttaa omaa kuntoutukseensa. Kuntoutuksessa toteutetaan yhteisöhoidon periaatteita.
  • Kuntoutus perustuu Satamassa vuorovaikutukselliseen hoitosuhteeseen.
  • Kuntoutusta tukee moniammatillinen työryhmä.
  • Kuntoutus voi olla myös tahdosta riippumatonta erityishuoltoa.

Sataman kuntoutujilla on mahdollisuus omien voimavarojen mukaan osallistua ohjattuun työ- ja ohjaustoimintaan sekä vapaa-ajan toimintaan (vrt. Pieksämäen tekemisen kartta).

Satama palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: Satama
PALVELURYHMÄ: laitoskuntoutus

Palvelun nimi ja kohderyhmä:                                   

Satama on 10-paikkainen miesten kriisi- ja kuntoutusyksikkö, joka tarjoaa psykiatrista kuntoutusta äkillisesti kriisiytyneiden tai tahdosta riippumattomassa erityishuollossa olevien asiakkaiden kohdalla.

Kuntoutus on kohdennettu 18 vuotta täyttäneille miehille, joilla on erityisen tuen tarpeita psykiatrisista ja psykososiaalisista ongelmista sekä haasteellisista käytöshäiriöistä johtuen.

Sataman yläkerrassa sijaitsevat pienyksiköt Koski ja Wirta. Koski on 4-paikkainen psykososiaalisen ja psykiatrisen kuntoutuksen yksikkö, joka tarjoaa pitkäaikaiskuntoutusta erityistä tukea tarvitseville nuorille aikuisille naisille. Wirta on 4-paikkainen psykososiaalisen ja psykiatrisen kuntoutuksen yksikkö, joka tarjoaa pitkäaikaiskuntoutusta erityistä tukea tarvitseville nuorille aikuisille miehille. Molempien pienyksiköiden kuntoutusympäristö on tiloiltaan kodinomaiset ja viihtyisät. Kuntoutus voi olla myös tahdosta riippumatonta erityishuoltoa. Koski ja Wirta ovat suljettuja yksiköitä. Luoto on Pieksämäen Anolanrannassa omakotitalossa sijaitseva 3-paikkainen nuorten naisten yksikkö.

http://www.vaalijala.fi/satama

http://www.vaalijala.fi/koski

http://www.vaalijala.fi/wirta

http://www.vaalijala.fi/luoto 

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Kuntoutusyksikkö Satamassa kuntoutuksen tarkoituksena on tukea asiakkaan psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä ohjaamalla häntä arjen- sekä sosiaalisten taitojen harjoittelussa asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen.

Kuntoutuksen lähtökohtana on yhteistyössä asiakkaan, hänen lähiverkostonsa sekä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen moniammatillisen työryhmän kanssa laaditut yksilölliset kuntoutustavoitteet. Kuntoutuksen etenemistä ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti asiakaskohtaisen suunnitelman mukaan.

Asiakkaan itsemääräämisoikeutta tuetaan huomioimalla hänen omat tavoitteensa ja toiveensa kuntoutukselle sekä kannustamalla asiakasta osallisuuteen ja päätöksentekoon voimavarojensa mukaisesti. Itsemääräämisen tukemisen suunnitelma laaditaan asiakkaan kanssa kuntoutusjakson alkaessa.

Kuntoutuksessa toteutetaan yhteisöhoidon periaatteita ja kuntoutus perustuu vuorovaikutukselliseen hoitosuhteeseen.

Palvelun sisältö:

Kuntoutusyksikkö Satama tarjoaa kokonaisvaltaista psykososiaalista kuntoutusta

- yhteistyössä asiakkaan, hänen sidosryhmien ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa laadittu yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kokonaiskuntoutuksen tavoitteet

- säännöllinen, kuntoutuksen alussa sovittu yhteydenpito asiakkaan sidosryhmien (perhe, kunta, omaiset) kanssa

- kehitysvammalain 42 §:n mukainen itsemääräämisoikeuden toteuttaminen yksilöllisesti laaditun suunnitelman (IMO) mukaisesti

- AVEKKI-toimintatapamallin mukainen toiminta

- Kommunikaation tukeminen ja mahdollistaminen asiakkaan omalla kommunikaatiomenetelmällä

- Asiantuntijapalvelut yksilöllisesti ja tarpeen mukaan sovittuna (lääkäri, sosiaalityöntekijä, psykologi sekä tarvittaessa toimintaterapeutti, fysioterapeutti, puheterapeutti, autismikuntoutus, kommunikaatio-ohjaaja, perheterapeutti, seksuaalineuvoja tai -terapeutti, työ- ja päivätoiminnan ohjaajat, vapaa-ajan ohjaajat ja hengellinen toiminta)

- Kuntoutuskoordinaattorin palvelut

- Kuntoutujan tarvitsema terveyden- ja sairaanhoito                                                                                                 

- Tarvittaessa ensikäynti asiakkaan omassa asuinympäristössä

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan tulla terveydenhuollon lähetteellä tai sosiaalitoimen kautta. Lähete osoitetaan Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen sosiaalityöntekijöille.

Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat asiakkaan kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen ja/tai lastensuojelun ja/tai terveydenhuollon ja mahdollisesti sivistystoimen työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassaolevan erityishuolto-ohjelman (EHO), joka voidaan myös laatia Vaalijalassa.

Yhteyttä voi ottaa Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin, kuntoutuksen johtajaan ja yksiköihin suoraan neuvojen saamiseksi. http://www.vaalijala.fi

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus (mikä, milloin):

- RAI-arviointi ja seuranta vähintään puolivuosittain

- PSYTO, TOIMI, START, tarvittaessa psykologin ja toimintaterapeutin arviot

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta (miten, milloin):

- Kuntoutuskokouksissa

- Asiakkaan sidosryhmien kanssa verkostoneuvotteluissa yksilöllisen aikataulun mukaan, mutta vähintään puolivuosittain

- Moniammatillisen tiimin jäsenten kanssa säännöllisesti

- Kuntoutusyksikön henkilöstö arvioi asiakkaiden kuntoutumista päivittäin.

Yhteydenpito sidosryhmiin (mihin, miten, milloin):

Yhteydenpito sidosryhmiin:

- Kuntoutuksen alussa sovitaan asiakkaan sidosryhmien kanssa yksilöllisestä aikataulusta ja yhteydenpidosta.


Asiakaspalaute:

  • henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta.
  • asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.
  • Palvelun jälkeen lähtötilanteessa jokaisella asiakkaalla mahdollisuus antaa asiakaspalaute. Yksiköt huolehtivat. (Intervalli-kuntoutuksessa puolivuosittain) Asiakaspalaute kerätään aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute.
  • palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille.

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto: liitteenä

Päiväys 25.2.2021

Satama
Nenonpellontie 40 (postios.)
Keskustie 10 (käyntios.)
76940 Nenonpelto
Satama, puh. 050 389 9309

Koski, puh. 044 389 9606
Luoto, puh. 044 389 9743
Wirta, puh. 044 389 9653
Asiakkaat, puh. 389 9337

Yhteyshenkilöt

Piia Puolakka

Kuntoutusyksikön johtaja

Puh. 044 389 9738

piia.puolakka@vaalijala.fi

Ville Keto

Kuntoutuskoordinaattori

Puh. 044 389 9730

ville.keto@vaalijala.fi

Niina Väisänen

Vastaava hoitaja

Puh. 044 389 9687

niina.vaisanen@vaalijala.fi