Satama

Kriisiyksikkö

Kriisiyksikkö Satama on 12-paikkainen yksikkö, joka on tarkoitettu asiakkaille, joiden elämä on syystä tai toisesta kriisiytynyt eikä omassa kodissa tai asumispalveluyksikössä pystytä tilannetta korjaamaan. Osa kriisiyksikkö Sataman kuntoutujista on tahdosta riippumattomassa erityishuollossa olevia asiakkaita. Yksikössä on yksi paikka tarkoitettu alle 18-vuotiaalle lapselle tai nuorelle, jolla on tarve lyhytaikaiseen kuntoutukseen. Kriisiyksikkö Satamassa on käytössä tarvittaessa myös turvatila.  

Kriisiyksikkö Sataman tilat sijaitsevat yksikerroksisessa rakennuksessa, jossa jokaiselle asiakkaalle on oma yksiö kylpyhuoneineen, osassa huoneistoja on pieni keittiösyvennys sekä oma uloskäynti. Kuntoutusyksikön tilojen ja talotekniikan suunnittelussa on kiinnitetty huomiota vaativan kuntoutustoiminnan turvallisuuteen, kestävyyteen sekä viihtyisyyteen.

Toimintaperiaatteet

  • Sataman toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen sekä kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen.
  • Tavoitteena on tukea asiakkaan omia voimavaroja antamalla tukea ja ohjausta elämänhallintaan sekä vaikeuksista selviämiseen silloin, kun asiakas on kriisissä itsensä tai ympäristönsä kanssa.
  • Satamassa huomioidaan kunkin asiakkaan mahdollisuudet vaikuttaa omaa kuntoutukseensa osallistumalla häntä koskeviin kuntoutuskokouksiin, neuvotteluihin sekä moniammatillisiin tiimeihin.
  • Asiakkaiden päivätoiminta räätälöidään jokaisen asiakkaan omien voimavarojen sekä tarpeen mukaan. Kriisiyksikkö Satama järjestää omaa päivä- ja työtoimintaa asiakkaille ja asiakkailla on myös mahdollista osallistua osaamis- ja tukikeskuksen  järjestämään ohjaustoimintaan tutustumalla Pieksämäen tekemisen karttaan tai käymään paikan päällä tutustumassa.
  • Sataman asiakkaan itsemääräämisoikeutta tuetaan ja huomioidaan päivittäisissä toiminnoissa.
Satama palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: Kriisiyksikkö Satama
PALVELURYHMÄ: laitoskuntoutus

Palvelun nimi ja kohderyhmä:                                   

Kriisiyksikkö Satama on 12-paikkainen yksikkö, joka on tarkoitettu asiakkaille, joiden elämä on syystä tai toisesta kriisiytynyt, eikä omassa kodissa tai asumispalveluyksikössä pystytä tilannetta korjaamaan. Osa kriisiyksikkö Sataman kuntoutujista on tahdosta riippumattomassa erityishuollossa olevia asiakkaita. Yksikössä on yksi paikka tarkoitettu alle 18 - vuotiaalle lapselle tai nuorelle, jolla on tarve lyhytaikaiseen kuntoutukseen. Kriisiyksikkö Satamassa on käytössä tarvittaessa myös turvatila.  

Kriisiyksikkö Sataman tilat sijaitsevat yksikerroksisessa rakennuksessa, jossa jokaiselle asiakkaalle on oma yksiö kylpyhuoneineen, osassa huoneistoja on pieni keittiösyvennys sekä oma uloskäynti. Kuntoutusyksikön tilojen ja talotekniikan suunnittelussa on kiinnitetty huomiota vaativan kuntoutustoiminnan turvallisuuteen, kestävyyteen sekä viihtyisyyteen.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Kriisiyksikkö Satamassa kuntoutuksen tarkoituksena on tukea asiakkaan psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä ohjaamalla häntä arjen- sekä sosiaalisten taitojen harjoittelussa asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen.

Kuntoutuksen lähtökohtana on yhteistyössä asiakkaan, hänen lähiverkostonsa sekä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen moniammatillisen työryhmän kanssa laaditut yksilölliset kuntoutustavoitteet. Kuntoutuksen etenemistä ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti asiakaskohtaisen suunnitelman mukaan.

Asiakkaan itsemääräämisoikeutta tuetaan huomioimalla hänen omat tavoitteensa ja toiveensa kuntoutukselle sekä kannustamalla asiakasta osallisuuteen ja päätöksentekoon voimavarojensa mukaisesti. Itsemääräämisen tukemisen suunnitelma laaditaan asiakkaan kanssa kuntoutus jakson alkaessa.

Palvelun sisältö:

 Kuntoutusprosessiin kuuluvat

 - asiakkaan itsemääräämisoikeuden huomioiminen ja tukeminen

- moniammatillisen työryhmän asiantuntijapalvelut, työryhmä koostuu asiakkaan tuen tarpeen mukaan (lääkäri, sosiaalityöntekijä, psykologi, toimintaterapeutti, kommunikoinnin ohjaaja, puheterapeutti, psykiatri, seksuaaliterapeutti, fysioterapeutti, perheterapeutti, musiikkiterapeutti, toiminnallisen kuntoutuksen ohjaus, yhteisöhoito-ohjaaja, hengellinen toiminta)

 - jokaiselle asiakkaalle suunnitellaan päivätoiminta, strukturoitu päiväohjelma ja mahdollistetaan opiskelu tilanteen mukaan

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan tulla terveydenhuollon lähetteellä tai sosiaalitoimen kautta. Lähete osoitetaan Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen sosiaalityöntekijöille.

Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat asiakkaan kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen ja/tai lastensuojelun ja/tai terveydenhuollon ja mahdollisesti sivistystoimen työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassaolevan erityishuolto-ohjelman (EHO), joka voidaan myös laatia Vaalijalassa.

Yhteyttä voi ottaa Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin, kuntoutuksen johtajaan ja yksiköihin suoraan neuvojen saamiseksi. http://www.vaalijala.fi

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus (mikä, milloin):
- RAI-arviointi ja seuranta vähintään puolen vuoden välein
- TOIMI, PSYTO, START, HCR-20v3 sekä tarvittaessa toimintaterapeutin ja psykologin tutkimukset

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta (miten, milloin):
- Kuntoutuskokouksissa
- Asiakkaan sidosryhmien kanssa verkostoneuvotteluissa yksilöllisen aikataulun mukaan, mutta vähintään puolivuosittain
 - Moniammatillisen tiimin jäsenten kanssa kuukausittain
- Kuntoutusyksikön henkilöstö arvioi asiakkaiden kuntoutumista päivittäin

Yhteydenpito sidosryhmiin (mihin, miten, milloin):
- Kuntoutuksen alussa sovitaan asiakkaan sidosryhmien kanssa yksilöllisestä aikataulusta ja yhteydenpidosta.

Asiakaspalaute:

  • henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta.
  • asiakasraadit puolivuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.
  • Palvelun jälkeen lähtötilanteessa jokaisella asiakkaalla mahdollisuus antaa asiakaspalaute. Yksiköt huolehtivat. (Intervalli-kuntoutuksessa puolivuosittain) Asiakaspalaute (Qpro) kerätään aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute
  • palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille.

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto: liitteenä

Päiväys 1.9.2022

Kriisiyksikkö Satama
Nenonpellontie 40 (postios.)
76940 Nenonpelto

Puh. 050 389 9309

Yhteyshenkilöt

Kriisiyksikön johtaja, Satama

Puh. 044 389 9738

Vastaava hoitaja, Satama

Puh. 044 389 9687