Sääksvuoren palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Sääksvuoren palvelukoti ulkoa
Sääksvuoren palvelukoti
Palvelukuvaus / Jalkautuva päivätoiminta

PALVELUKUVAUS: JALKAUTUVA PÄIVÄTOIMINTA

YKSIKÖN NIMI: Sääksvuoren toimintakeskus, Pihkatie 4, Jyväskylä

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä:

Jalkautuva päivätoiminta Sääksvuoren palvelukodin asiakkaille (autistiset ja vahvaa psykososiaalista tukea ja ohjausta tarvitsevat henkilöt).

Jalkautuva päivätoiminta toimintakeskuksen asiakkaille (autistiset ja vahvaa psykososiaalista tukea ja ohjausta tarvitsevat henkilöt), jotka eivät asu Sääksvuoren palvelukodilla, vaan käyvät toimintakeskuksen järjestämässä jalkautuvassa päivätoiminnassa omista kodeistaan.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista yksilöllistä jalkautuvaa päivätoimintaa. Tavoitteena on asiakkaan itsemääräämisoikeuden tukeminen ja vahvistaminen, kuntoutuminen, yksilöllisyys, osallisuus, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys päivätoimintapalveluun.

Palvelun sisältö:

Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Sääksvuoren palvelukodin asiakkaille ja toimintakeskuksen asiakkaille jalkautuvaa päivätoimintaa järjestää Sääksvuoren palvelukodin henkilökunta. Päivätoiminnan koordinaattori suunnittelee ja ohjaa toimintaa yhdessä asiakkaan, henkilöstön ja läheisten kanssa. Jalkautuva päivätoiminta tapahtuu toimintakeskuksessa sekä jalkautuvana palveluna erilaisissa toimintaympäristöissä. Toiminta on yksilöllistä tai ryhmämuotoisesti toteutettua. Palvelukodin asiakkaiden jalkautuvan päivätoiminnan sisältö suunnitellaan RAI-toimintakykyarvion perusteella. Asiakkaille laaditaan Minun elämäni suunnitelma, johon kirjataan asiakkaan toiveet, tavoitteet sekä päivä-/viikkokohtainen toteutus. Toimintakeskuksen asiakkaille laaditaan yksilöllinen päivätoimintasuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan toiveet ja tavoitteet jalkautuvalle päivätoiminnalle. Tavoitteiden laatimisessa ja asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä asiakkaan asumispalveluyksikön, läheisten ja lähiverkostojen kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä. Teemme yhteistyötä sopivien työtehtävien löytämiseksi kunnan, seurakunnan, yhdistysten, yritysten sekä yksityisten henkilöiden kanssa.

Jalkautuvassa toiminnassa harjoitellaan arjen taitoja sekä tuetaan asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Harjoiteltavat toimintakokonaisuudet ovat asioinnit, keittiötyöt, siivous, pyykkihuolto, itsestä huolehtiminen, raha-asiat, päivärytmi, itsemääräämisoikeus, tuettu päätöksenteko, ulkoilu ja liikunta, vuorovaikutus- ja sosiaalisia taidot, yhteisölliset taidot, ryhmätyötaidot, tukikeskustelut ja tunnetaitoharjoitukset sekä aistituokiot. Toimintakeskuksen aistihuone antaa mahdollisuuden rentoutumiseen ja päiväaikaisen kuormituksen purkamiseen.

Jalkautuvassa päiväaikaisessa toiminnassa asiakkaan terveydentilasta ja hygieniasta huolehditaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kommunikointia tuetaan ja etsitään asiakkaalle soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi.

Jalkautuvassa päivätoiminnassa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä tukevan toiminnan laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, Työn ja päivätoiminnan valiokunta 2016).

 • Tuki valintojen ja suunnitelmien tekemiseen
 • Tuki muutoksiin ja siirtymävaiheisiin
 • Tuki opintoihin ja työhön pääsemiseen
 • Tuki mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen
 • Tuki terveyteen ja hyvinvointiin
 • Tuki itseilmaisuun ja luovuuteen
 • Tuki merkityksellisissä sosiaalisissa rooleissa toimimiseen
 • Tuki palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen

Jalkautuvassa päivätoiminnassa huomioidaan autististen henkilöiden erityistarpeet:

 • Autistisen henkilön erityispiirteiden ja –tarpeiden tunteminen, tunnistaminen ja huomioiminen (esim. aistit, tapa olla ja liikkua, vaatimus selkeään ja turvalliseen ympäristöön, rentoutumisen ja läheisyyden harjoittelu) ja vahvuuksien tukeminen.
 • Yksilöllinen kommunikaatio ja toimintatavat, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä sitoutuvat.
 • Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta harjoitellaan kaikissa päiväaikaisen toiminnan tilanteissa.
 • Yksilöllisesti strukturoitu selkeä päivä- ja viikko-ohjelma.
 • Toimintajärjestysten käyttö ja asioiden ennakointi (aika, paikka, toiminta, henkilöt)
 • Struktuurin toteutumisen tukeminen muissa toiminnoissa ja palveluissa sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (esim. asuminen, asioinnit).
 • Asiakasturvallisuuden ylläpito yksilöllisen suunnitelman mukaisesti (haastavien tilateiden ennakointi ja ehkäisy, Avekki-toimintamalli, käyttäytymisanalyysi ja tarpeen mukaiset rajoitustoimenpiteet).
 • Henkilöstö perehdytetään ja koulutetaan autismikuntoutuksen periaatteisiin ja arviointimenetelmiin. Henkilöstömitoitus on riittävä autismikuntoutuksen periaatteiden noudattamiseen. Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ja tarvittaessa ohjaus- ja konsultaatiopalveluita työnsä tueksi.
   

Palveluun ei sisälly:

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana ja/tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

PALVELUKODIN ASIAKKAAT

Matkakustannukset asunnon ja työ-/toimintapaikan välillä jalkautuvassa päivätoiminnassa

x

TOIMINTAKESKUKSEN ASIAKKAAT

Matkakustannukset asunnon ja työ-/toimintapaikan välillä jalkautuvassa päivätoiminnassa

x

Matkat päiväaikaisen toiminnan ohjelman sisällä

x

Ateriat

x

TOIMINTAKESKUKSEN ASIAKKAAT

Päivätoiminnan yksilöllinen suunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Sääksvuoren palvelukodin asiakkaille tehdään RAI-toimintakykyarvio, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet jalkautuvaan päivätoimintaan.  

Toimintakeskuksessa järjestetään asiakaskokous kerran viikossa. Asiakaskokouksessa kerätään asiakkailta suoraa palautetta päivätoiminnasta sekä toiveista päivätoimintaan liittyen ja kerrataan edellisen kokouksen palautteet. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Asiakkaalta kerätään palautetta toiminnoista. Palautelomake on jokaista toimintaa varten yksilöllinen. Palautetta kerätään n. 3 kk:n välein viikon ajan joka päivä.

Läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä ja palvelun toimivuudesta sekä tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

                                                                                                                        

Päivitetty 12.7.2022

Palvelukuvaus / Tehostettu kuntouttava palveluasuminen

PALVELUKUVAUS:
TEHOSTETTU KUNTOUTTAVA PALVELUASUMINEN

YKSIKÖN NIMI: Sääksvuoren palvelukoti, Välitie 2, Jyväskylä

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Tehostettu kuntouttava palveluasuminen kehitysvammaisille ja autistisille henkilöille, jotka tarvitsevat erityisen vaativaa vahvaa psykososiaalista tukea ja apua (yövalvonta, kaksi ohjaajaa yövuorossa).

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle erityisen vaativaa kuntouttavaa asumispalvelua. Asumispalvelu sisältää yksilöllistä ohjausta, hoitoa, tukea ja apua sovitulla tavalla. Tuen avulla henkilöt selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso, taitojen kehittyminen ja asiakkaiden tyytyväisyys asumispalveluun.

Palvelun sisältö:

Asumispalveluun tarkoitetut asunnot sijaitsevat palvelukotiin perustetuissa ryhmäkodeissa. Palvelukodissa asuu 15 asiakasta, ryhmäkodit on jaettu 2-4 asunnon yksiköihin. Pienet ryhmät takaavat rauhallisen ja turvallisen asumisen. Asunnot ovat asiakkaiden omia koteja, jotka he itse sisustavat haluamallaan tavalla. Jokaisessa asunnossa on oma kylpyhuone ja mahdollisuus ottaa tarvittaessa käyttöön oma keittiö. Ryhmäkodissa on yhteiset oleskelutilat, joka mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan. Vaalijalan kuntayhtymä omistaa palveluasunnot, joten asiakas on vuokrasuhteessa Vaalijalan kuntayhtymään. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta.

Työntekijöillä on sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutus. Työntekijöitä on palvelukodissa paikalla ympäri vuorokauden ja jokaisessa työvuorossa on keskimäärin 11-14 asiakastyötä tekevää ohjaajaa. Yövuorossa on kerrallaan kaksi työntekijää.

Asiakkaat saavat ympärivuorokautista tukea ja apua itsestä ja terveydentilasta huolehtimiseen, lääkehoitoon, ruokailuun ja kodinhoitoon. Asiakkaita tuetaan asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Heidän turvallisuudestaan huolehditaan ja kuntoutumistaan tuetaan. Asiakkaat saavat psykososiaalista tukea ja keskusteluapua henkilökunnalta. Asiakkaan kommunikointia tuetaan ja suunnitellaan hänelle soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi. Asumispalveluun sisältyy lähiohjaajan työpanos asiakkaan avuksi ja tueksi opiskelu- tai päivätoimintapaikkaan.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Asumispalvelussa huomioidaan paljon apua ja tukea tarvitsevien henkilöiden erityistarpeet. Kuntoutus on päivittäinen osa arkea. Autistisen henkilön palvelussa huomioitavia asioista:

 • Asiakkaan erityispiirteiden ja –tarpeiden tunteminen, tunnistaminen ja huomioiminen arjessa (aistit, tapa olla ja liikkua, vaatimus selkeään ja turvalliseen ympäristöön esim. asunnon pintamateriaalit, ikkunat, valokatkaisijat, pistorasiat, vedentulo).
 • Asiakkaan yksilöllinen kommunikaatio, toimintatavat ja vahvuudet, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä sitoutuvat. - Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta harjoitellaan jatkuvasti arjen toiminnoissa. - Yksilöllisesti strukturoitu päivä- ja viikko-ohjelma sekä ohjattu vapaa-aika.
 • Toimintajärjestysten käyttö ja asioiden ennakointi (aika, paikka, toiminta, henkilöt).
 • Struktuurin toteutumisen tukeminen muissa toiminnoissa ja palveluissa, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (esim. opiskelu- tai työpaikka, asioinnit).
 • Asiakasturvallisuuden ylläpito yksilöllisen suunnitelman mukaisesti (suunnitelma itsemääräämisoikeuden toteutumisesta, haastavien tilateiden ennakointi ja ehkäisy, Avekki-toimintamalli, käyttäytymisanalyysi, tarpeen mukaiset rajoitustoimenpiteet).
 • Henkilöstö perehdytetään ja koulutetaan kuntoutuksen periaatteisiin ja arviointimenetelmiin. Henkilöstömitoitus on riittävä kuntoutuksen periaatteiden noudattamiseen. Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ja ohjaus- ja konsultaatiopalveluita työnsä tueksi.

Lisäpalvelut:

Palvelukoti voi toteuttaa jalkautuvaa päivätoimintaa asiakkaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti, minun elämäni suunnitelman pohjalta.

Palveluasumiseen voidaan sisällyttää tarvittaessa asiakkaan rajoitustoimenpiteisiin liittyvän moniammatillisen työryhmän (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) arvioinnit ja konsultaatiot.

Turvallisen asumisen takaamiseksi asiakkaan tueksi on lisäpalveluna mahdollista resursoida henkilökohtainen lähiohjaaja.

Palveluasumisen hintaan ei sisälly:
Henkilökohtaiset terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelukodin työntekijät voivat toteuttaa joitakin sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon tai kotisairaanhoidon perehdyttämänä.

Kodin ulkopuolisen päivätoiminnan järjestämisestä sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun, ellei toisin sovita.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumispalvelun kustannukset

x

Asunnon vuokra

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki- ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, muut pientarvikkeet)

x

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Asiakkaiden kanssa tehdään RAI-toimintakykyarviointi, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Palvelukodin asiakkaiden yhteistyökokous järjestetään, joka toinen viikko Teams-yhteydellä. Yhteisökokouksessa asiakkaat arvioivat palvelua, kertovat toiveita ja antavat palautetta.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen. Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

  päiväys 12.07.2022

Sääksvuori

Sääksvuoren palvelukoti valmistui loppuvuodesta 2018 Jyväskylään. Palvelukodissa on 15 asuntoa viidessä erillisessä ryhmäkodissa. Sääksvuoren palvelukoti tarjoaa yksilöllistä erityistason yövalvottua asumispalvelua kuntouttavalla työotteella. Asiakkaiden tarpeet voivat olla hyvinkin vaativia. Sääksvuoren palvelukoti on koti, jossa eletään hyvää, asiakkaiden näköistä arkea.

 • Jokainen asiakas asuu omassa vuokra-asunnossaan. Asiakas saa tukea, hoitoa, ohjausta ja kuntoutusta omien yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.
 • Sääksvuoren palvelukoti järjestää asiakkaille jalkautuvaa päivätoimintaa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti jokaisen omat taidot, mielenkiinnon kohteet ja kuntoutukselliset tavoitteet huomioiden. Asumisen ja päivätoiminnan ohjauksen toteuttaa palvelukodin henkilökunta.
 • Palvelukodistamme löytyy kaunis, viihtyisä ja eri aisteja kutitteleva aistihuone joka on kaikkien asiakkaiden käytössä. Takkatilassa voi viettää vapaa-aikaa ja nauttia toisten seurasta talon yhteisissä tilaisuuksissa ja vapaa-ajan toiminnoissa.
 • Henkilökuntamme työskentelyssä näkyvät vahva puhetta tukevan ja korvaavien kommunikaatiokeinojen osaaminen sekä autismikuntoutuksen periaatteet.
 • Kohtaamme jokaisen asiakkaan ja heidän läheisensä yksilöllisesti ja tahdomme olla jakamassa elämän iloja ja suruja yhdessä. Asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tukeminen ja yksilöllinen tuki omannäköisen elämän elämiseen ovat meille tärkeitä asioita.

Puhelin
Ryhmäkoti 1. puh. 044 389 9875
Ryhmäkoti 2. puh. 044 389 9876
Ryhmäkoti 3. puh. 044 389 9877
Ryhmäkoti 4. puh. 044 389 9878
Ryhmäkoti 5. puh. 044 389 9879

Sääksvuoren palvelukoti
Välitie 2
40530 Jyväskylä

Ohjaajat 24/ puh. 044 3899 881
Vastaava ohjaaja 044 3899 641

Yhteyshenkilöt

Sanna Pekki

Palvelukodin johtaja

Puh. 044 389 9871

sanna.pekki@etelasavonha.fi

Maiju Kontio

Päivätoiminnan koordinaattori

puh. 044 389 9873

maiju.kontio@etelasavonha.fi

Jenni Puupponen

Vastaava ohjaaja

Puh. 044 389 9641

jenni.puupponen@etelasavonha.fi