Reimari

Aikuisten psykiatrinen ja psykososiaalinen kuntoutusyksikkö

Reimari tarjoaa psykososiaalista ja psykiatrista kuntoutusta erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Reimarissa voidaan auttaa myös hyvin erilaisissa kriisitilanteissa olevia sekä kohonneen riskin henkilöitä. Reimarissa toteutetaan myös tahdosta riippumatonta erityishuoltoa.

Toimintaperiaatteet

 • Kuntoutusmuotoina käytetään terapeuttista yhteisöhoitoa sekä dialektista käyttäytymisterapiaa.
 • Keskeistä on kuntoutettavan omien tunteiden säätely.
 • Terapialla pyritään vaikuttamaan vihaisuuteen lisäämällä vihan hallintaa ja vihaisuuden itsesäätelyä.
 • Arjen tukena käytetään yhteisökuntoutusta.
 • Itsemääräämisoikeuden toteuttaminen.

Reimari toimii kuntoutusyksikköä varten suunnitellusta kolmikerroksisessa hissillisessä rakennuksessa. Jokaisella kuntoutujalla on oma kylpyhuoneellinen yksiö. Tilojen ja tekniikan suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kuntoutustoiminnan turvallisuuteen.

Reimarin kautta voi myös vuokrata vierashuoneen (vierailut, koulutukset ym.). Lisätietoja vierashuoneesta ja sen vuokraamisesta löydät tästä

Osaamis- ja tukikeskus palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: Reimari
PALVELURYHMÄ:  Aikuisten kuntoutusyksikkö, laitoskuntoutus

Palvelun nimi ja kohderyhmä:                                   

Kuntoutusyksikkö Reimari on 10-paikkainen erityistä tukea tarvitsevi­en aikuisten psykiatrisen ja psykososiaalisen kun­toutuksen yksikkö. Reimari tarjoaa pitkäaikaista ja tavoitteellista kuntoutusta myös kehitysvammaisten erityishuollossa annetun lain 32.1 §:n tarkoittamille tai muulla tavalla kohonneen riskin henkilöille. Asiak­kailla voi olla erilaisia tuen tarpeita, esimerkiksi päih­teidenkäyttöön liittyviä ongelmia, riippuvuussairauk­sia, elämänhallinnan vaikeuksia tai tunteensäätelyn ja käyttäytymisen haasteita.             

www.vaalijala.fi/reimari

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Kuntoutustutkimuksen tavoitteena on selvittää asiakkaan oireilun taustat, kartoittaa voimavaroja ja tukea paluuta omaan, mahdollisen itsenäiseen elämään. Toiminta perustuu asiakaslähtöiseen kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen, minkä lähtökohtana on asiakkaan kuulluksi tuleminen ja ongelmiin pureutuminen jo varhaisessa vaiheessa. Kuntoutuksessa huomioidaan asiakkaan itsemääräämisoikeus ja omien valintojen tukeminen ja mahdollistaminen. Asiakkaan kanssa tapahtuvan hoito­suhdetyöskentelyn keskeisin tavoite on asiakkaan omaan muutosmotivaatioon vaikuttaminen. Myös perheiden ja asiakkaan lähiverkoston kanssa pyritään kuntoutus­ta tukevaan yhteisyöhön.

Reimari toimii kuntoutusyksikköä varten suunnitellusta kolmikerroksisessa hissillisessä rakennuksessa. Jokaisella kuntoutujalla on oma yksiö. Tilojen ja tekniikan suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kuntoutustoiminnan turvallisuuteen.

Moniammatillinen tiimi on tiiviisti mukana kuntoutusprosessissa.

Palvelun sisältö:

 • yhteistyössä asiakkaan, hänen sidosryhmien ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa laadittu yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kokonaiskuntoutuksen tavoitteet
 • säännöllinen, kuntoutuksen alussa sovittu yhteydenpito asiakkaan sidosryhmien (perhe, kunta, omaiset) kanssa
 • Kehitysvammalain 42 §:n mukainen suunnitelma asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tukevista toimenpiteistä, joka laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa.
 • jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti suunnitellaan päivätoiminta, strukturoitu päiväohjelma ja mahdollistetaan tarvittaessa opiskelu kuntoutuksen aikana
 • lääkärin, sosiaalityöntekijän ja psykologin palvelut
 • tarvittaessa sovitusti muut yksilöllisesti suunnitellut asiantuntijapalvelut (esim. perheterapia, toimintaterapia, puheterapia, kommunikoinnin ohjaus, musiikkiterapia ja taideterapia)
 • AVEKKI-toimintatapamallin mukainen ennakoiva työskentely ja jälkipuinti
 • Reimarin kuntoutusmalliin kuuluvat terapeuttinen yhteisö, dialektiseen käyttäytymisterapiaan pohjau­tuvaa taitoharjoittelua joko yksilö- tai ryhmämuotoi­sena (DKT), elämänhallintataitojen harjoitteluryhmiä, liikunnallisuus ja toiminnallisuus sekä arjen taitojen harjoittelu erilaisissa toimintaympäristöissä.
 • jatkoasumisen suunnittelu ja tukipalvelut avopalveluihin suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja sidosryhmien kanssa
 • kuntoutuskoordinaattorin palvelut

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan tulla terveydenhuollon tai THL:n lähetteellä tai sosiaalitoimen kautta. Lähete osoitetaan Vaalijalan sosiaalityöntekijöille.

Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat asiakkaan kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen ja/tai lastensuojelun ja/tai terveydenhuollon ja mahdollisesti sivistystoimen työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassa olevan erityishuolto-ohjelman (eho), joka voidaan tehdä myös Vaalijalassa.

Yhteyttä voi ottaa Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin, kuntoutuksen johtajaan ja yksiköihin suoraan neuvojen saamiseksi.

www.vaalijala.fi

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus:

 • RAI-arviointi, PSYTO, TOIMI, START, tarvittaessa psykologin ja toimintaterapeutin arviot
 • RAI-arvioinnit säännöllisesti

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta:

 • Asiakkaan sidosryhmien kanssa verkostoneuvotteluissa yksilöllisen aikataulun mukaan, mutta vähintään puolivuosittain
 • Moniammatillisen tiimin jäsenten kanssa säännöllisesti
 • Kuntoutusyksikön henkilöstö arvioi asiakkaiden kuntoutumista jatkuvasti päivittäin

Yhteydenpito sidosryhmiin:

 • Kuntoutuksen alussa sovitaan asiakkaan sidosryhmien kanssa yksilöllisestä aikataulusta ja yhteydenpidosta.

Asiakaspalaute:

 • henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta.
 • asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.
 • Palvelun jälkeen lähtötilanteessa jokaisella asiakkaalla mahdollisuus antaa asiakaspalaute. Yksiköt huolehtivat. (Intervalli-kuntoutuksessa puolivuosittain) Asiakaspalaute kerätään aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute.
 • palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi -sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille.

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto: liitteenä

Päiväys 25.2.2021

Reimari
Nenonpellontie 40 (postios.)
Keskustie 12 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Puh. 015 783 1323

Yhteyshenkilöt

Kuntoutusyksikön johtaja, Reimari

Puh. 040 481 6104

Kuntoutuskoordinaattori (vs.), Reimari

puh. 044 3899 793

Vastaava hoitaja, Reimari

Puh. 050 3899 287