Puistola

Aikuisten erityistä tukea tarvitsevien kuntoutusyksikkö

Puistola on ympärivuorokautinen kuntoutusyksikkö aikuisille kehitysvammaisille ja muuta erityistukea tarvitseville henkilöille.

Puistola tarjoaa lyhyt- ja pidempiaikaista sekä intervallikuntoutusta aikuisiän erilaisiin haasteisiin erityistä tukea tarvitseville henkilöille turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä Pieksämäen keskustassa. Puistolan viitekehyksenä on multisensorinen kuntoutus. Arjessa tämä tarkoittaa erilaisten aistikokemusten tarjoamista, yksilöllistä kohtaamista joka tuottaa asiakkaalle iloa, vahvistaa vuorovaikutusta ja antaa onnistumisen kokemuksia. Hoidollinen osaaminen korostuu yksikön henkilöstön vahvasta ammattitaidosta osana kuntoutusta.

Kuntoutuspolku luodaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Suunnittelu tapahtuu yhdessä asiakkaan, omaisten ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Puistolassa tehdään tiivistä yhteistyötä fysioterapian ja kommunikaatio-ohjaaja/tulkkien kanssa.

Puistolassa toimii oma päivätoiminta. Päivätoiminnan tavoitteena on tarjota virikkeitä ja aktiviteettiä asiakkaille. Päivätoiminnassa on mm. aistihetkiä, leipomista, ulkoilua, asiointia. Toiminta tapahtuu pienryhmissä ja yksilöaikoina. Puistolan asiakkaiden yksilölliseen suunnitelmaan sisältyy tarpeen mukaan Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen päivätoimintojen hyödyntäminen, esimerkiksi Aistitupa ja Linnan Cafen päivätoiminta.

”Puistolan asiakkaat kertoivat, että täällä on hyvä olla, hoitajat ovat kivoja, oma huone on kiva juttu, on ystäviä ja aurinko paistaa. Ulkoilu on parasta tekemistä. Puistolassa nauretaan paljon."

Toimintaperiaatteet

 • Puistola tarjoaa turvallista, yksilöllistä kuntoutusta viihtyisissä tiloissa.
 • Kuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakkaiden omatoimisuutta, sekä ylläpitää ja edistää hänen hyvinvointiaan ja tukea itsemääräämisoikeutta.
 • Kuntoutus perustuu vuorovaikutukselliseen hoitosuhteeseen. 
 • Henkilökunta toimii tiiviissä yhteistyössä kuntoutettavan, hänen perheensä, kotikunnan ja muun verkoston kanssa.
 • Kuntoutuksen tukena on moniammatillinen työryhmä.
 • Asiakkaan kuulluksi tuleminen on tärkeä osa kuntoutusta. Tämä mahdollistetaan mm. vaihtoehtoisin kommunikaatio menetelmin.

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

Puistolan päivätaulu
Osaamis- ja tukikeskus palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: Puistola


PALVELURYHMÄ: laitoskuntoutus

Palvelun nimi ja kohderyhmä:

Kuntoutusyksikkö Puistola on 13-paikkainen ympärivuorokautinen kuntoutusyksikkö aikuisille kehitysvammaisille ja muuta erityistukea tarvitseville henkilöille. Yksikkö sijaitsee Pieksämäen kaupungin terveystoimen tiloissa, Pieksämäen keskustassa. www.vaalijala.fi/puistola   

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Kuntoutusyksikkö Puistola tarjoaa asiakkailleen turvallisen ja viihtyisän ympäristön. Kuntoutuksessa tuetaan ja ylläpidetään asiakkaan toimintakykyä. Kuntoutus suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan moniammatillisesti. Kuntoutus toteutetaan multisensoriseen, aisteihin perustuvaan viitekehyksen mukaisesti, joka mahdollistaa eri aistein saadun hyvän olotilan. Tarkoituksena on tuottaa kuntoutujalle mahdollisimman suotuisa vireystila oppimiselle, itseluottamuksen rakentumiselle, stressin ja paineiden vähentymiselle sekä vuorovaikutukselle. Yksikön sijainti mahdollistaa nopean ensiavun ja hoidon äkillisissä sairaustapauksissa.

Palvelun sisältö:

 • Asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteuttaminen yksilöllisesti laaditun suunnitelman (IMO) mukaisesti
 • Asiakkaan yksilöllinen palvelutarpeen arviointi moniammatillisesti yhdessä asiakkaan sekä asiakkaan omaisten ja muun verkoston kanssa
 • Moniammatillinen kuntoutustyö Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen asiantuntijoiden, kotikunnan verkoston sekä muun palvelu- ja hoitoverkoston ja asiakkaan omaisten kanssa
 • Asiantuntijapalvelut yksilöllisesti ja tarpeen mukaisesti (yksikön lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, sekä tarvittaessa perheterapeutit, seksuaalineuvoja ja -terapeutti, kommunikaatio-ohjaaja, puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, työ- ja päivätoiminnan ohjaajat,)
 • Kommunikaation tukeminen ja mahdollistaminen asiakkaan omalla kommunikaatiomenetelmällä
 • Turvallinen, esteetön ja aistiystävällinen ympäristö
 • AVEKKI-toimintatapamallin mukainen ennakoiva työskentely ja jälkiselvittely
 • Säännöllinen yhteydenpito asiakkaan verkoston kanssa (kunta, omaiset)

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan tulla terveydenhuollon lähetteellä tai sosiaalitoimen kautta. Lähete osoitetaan Vaalijalan sosiaalityöntekijöille. Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat asiakkaan kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen ja/tai terveydenhuollon työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassaolevan erityishuolto-ohjelman (eho), joka voidaan myös laatia Vaalijalassa. Yhteyttä voi ottaa Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin, kuntoutuksen johtajaan ja suoraan yksiköihin neuvojen saamiseksi.

www.vaalijala.fi

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus: RAI-arvioinnit ½-vuosittain, tarvittaessa muut arvioinnit (TOIMI, PSYTO)

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta:

 - päivittäinen seuranta ja raportointi asiakastietojärjestelmää (Lifecare) apuna käyttäen

 - yhteenvedot HOI-lehdelle vähintään kolmen kuukauden välein

 - arviointi ja seuranta kuntoutussuunnitelman tarkastuksessa

 - arviointia ja seurantaa myös moniammatillisissa tiimeissä, IMO-suunnitelmakokouksissa
 

Yhteydenpito sidosryhmiin:

 • Yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kuntoutuksen alussa omaisten ja asiakkaan muun verkoston kanssa
 • Moniammatilliset tiimit joka viikko


Asiakaspalaute:

 • henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta.
 • asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.
 • Palvelun jälkeen lähtötilanteessa jokaisella asiakkaalla mahdollisuus antaa asiakaspalaute. Yksiköt huolehtivat. (Intervalli-kuntoutuksessa puolivuosittain) Asiakaspalaute kerätään aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute
 • palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille.

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto: liitteenä

Päiväys 25.2.2021

Puistola
Tapparakatu 1-3 D-osa, 4. Kerros
76100 Pieksämäki

Puh. 050 389 9329