Puheterapia ja kommunikaatio-ohjaus

Puheterapia

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa puheterapeutti tekee kuntoutusta ja arviointeja lyhyt- ja pitkäaikaisjaksoilla oleville asiakkaille sekä Sateenkaaren erityiskoulun oppilaille. Kehitysvammapoliklinikan toimintana puheterapeutti tekee arviointeja ja ohjauskäyntejä asiakkaan arkiympäristöihin. Lisäksi puheterapeutti kouluttaa ja konsultoi kehitysvamma-alan henkilöstöä kommunikaatioasioissa.

Puheterapeutti arvioi asiakkaan kommunikaatiotaitoja eli asiakkaan kykyä olla vuorovaikutuksessa, ilmaista itseään tarpeidensa mukaisesti ja kielellisiä taitoja - kuten esimerkiksi asiakkaan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhetta erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Arviot tehdään arjen tilanteissa asiakkaan toimintaa seuraamalla, lähi-ihmisten kanssa keskustellen ja erilaisten kielellisten testien avulla.

Arvion perusteella tarvittaessa suositellaan puheterapiakuntoutusta ja suunnitellaan puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen (viittomat, kuvakommunikaatio) sekä apuvälineiden (tietokoneohjelmat, puhelaitteet) käyttöönottoa. Viittomien, esineiden, yksittäisten kuvien ja suppeiden kommunikaatiokansioiden, pienien puhelaitteiden ym. vastaavien kommunikaatiokeinojen sovittaminen voi tapahtua Vaalijalassa, laajojen kommunikaatiokansioiden ja tietokoneavusteisten ratkaisujen arviointiin asiakas ohjataan KYS:n Tikoteekkiin.

Puheterapiakuntoutus Vaalijalassa on kokonaisvaltaista vuorovaikutuksen ja kielellisen kehityksen tukemista arjen vuorovaikutustilanteissa. Puheterapiakuntoutuksen tavoitteena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky, jotka puolestaan tukevat mahdollisimman itsenäistä osallistumista. Vaalijalassa puheterapian tärkeä painopiste on asiakkaan lähi-ihmisten ohjaaminen muuttamaan omaa käyttäytymistään siten, että vuorovaikutuksesta tulee puhevammaisen henkilön kanssa toimivaa. Olennaista on asiakkaiden ympäristöjen ohjaaminen huomaamaan asiakkaan kommunikaatiopotentiaali ja hallitsemaan asiakkaalle soveltuvien AAC-keinojen ja apuvälineiden käyttö. Puheterapia voidaan toteuttaa tarvittaessa myös yksilöllisesti tai ryhmässä ja toteutuksessa hyödynnetään moniammatillista osaamista sekä osaamis- ja tukikeskuksen yhteyteen kehitettyjä kokemuksia tarjoavia toimintakohteita.

Puheterapeutti toimii asiantuntijana myös ongelmissa, jotka liittyvät suun alueen lihaksiston toimintaan, esim. puheilmaisun edellytyksiin ja syömiseen liittyviin motorisiin ongelmiin ja nielemisvaikeuksiin. Liikuntavammaisen kehitysvammaisen asiakkaan oikea syöttämistekniikka on paitsi tärkeää asiakkaan elämänlaadun ja turvallisuuden kannalta, sillä voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan syljen valumiseen ja siihen liittyviin ongelmiin. Syömis- ja nielemisvaikeuksia voi esiintyä kaikenikäisillä asiakkailla, yksi ryhmä ovat ikääntyvät kehitysvammaiset, jotka sairastuvat aivoverenkiertohäiriöön tai degeneroiviin sairauksiin.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen puheterapiassa on erikoisosaamista mm. liikuntavammaisten asiakkaiden kohtaamiseen (NDT, Bobath), suualueen motoriikan pulmiin (Talktools 1&2 -taso, DPNS & FMED-sertifikaatti), vuorovaikutustaitojen tukemiseen (HYP- ja Voimauttava vuorovaikutus-koulutus) ja autismin kirjon asiakkaiden ohjaamiseen (PRT-menetelmä).

Kommunikaatio-ohjaus

(AAC= Augmentative and Alternative Communication eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi)

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa kommunikaatio-ohjaajat opettavat ja ohjaavat lyhyt- ja pitkäaikaisjaksoilla olevien puhevammaisten asiakkaiden lähi-ihmisiä puhetta tukevien kommunikaatiomenetelmien käytössä. Puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä (AAC-menetelmiä) ovat ele- ja viittomakommunikaatio, kuvakommunikaatio, kirjoittaminen, erilaiset puhelaitteet ja tietokoneavusteiset kommunikointiohjelmat, epäselvän puheen selventäminen sekä esinekommunikaatio. Kommunikaatio-ohjaajilla on suoritettuna puhevammaisten tulkkipalvelun erikoisammattitutkinto tai puhevammaisten tulkin pätevyys Tulkki AMK koulutuksen kautta. Heillä kaikilla on taustalla myös sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus. Kommunikaatio-ohjaajat kouluttavat kehitysvamma-alan henkilöstöä kommunikaatioasioissa yhdessä puheterapeutin kanssa.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa kommunikaatio-ohjaajat valmistavat materiaalia kommunikoinnin tueksi sekä strukturointiin, esimerkiksi rakentavat erilaisia päivä- ja viikkojärjestyksiä, toimintatauluja ja sosiaalisia tarinoita, asiakkaan kommunikaatiokeinoja kuvaavia kommunikaatiopasseja, valmistavat puheterapeutin ohjauksessa asiakkaille yksittäisiä kommunikaatiokuvia ja suppeita kommunikointikansioita sekä päivittävät ja korjaavat asiakkaalla käytössään olevia puhetta tukevia ja/tai korvaava kommunikaatioapuvälineitä.

Kehitysvammapoliklinikan toimintana kommunikaatio-ohjaajat tuottavat näitä palveluja asiakkaan arkiympäristöihin vammaispalvelulain mukaisena sopeutumisvalmennuksena. Lisäksi kuulovammaisille tai kuulonäkövammaisille ihmisille, joiden äidinkieli on puhuttu kieli (esim. suomi tai ruotsi), opetetaan tai ohjataan sopeutumisvalmennuksena viitotun puheen, tukiviittomien, sosiaalisten pikaviestien tai sormittamisen käyttöä. Päätös kommunikaatio-opetukseen tai kommunikaatiomateriaalin valmistukseen kommunikaatio-ohjauksena haetaan kotikunnan sosiaalitoimesta vammaispalvelulain perusteella sopeutumisvalmennuksena. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Hakemus voi olla vapaamuotoinen ja sen voi tehdä asiakas itse, perhe tai lähiyhteisön jäsen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan Suositus kommunikaatio-opetuksesta tai –ohjauksesta, jonka voi kirjoittaa sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntija, esimerkiksi lääkäri, puheterapeutti tai muu asiantuntija. Valmistettava strukturointi- ja kommunikointimateriaali suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan, hänen lähiympäristönsä ja hoitavan puheterapeutin sekä esim. autismikuntoutusohjaajan kanssa.

Tulkkauspalvelu

Vaalijalan kuntayhtymä tuottaa myös puhe- ja kuulovammaisten tulkkauspalvelua, johon haetaan päätöstä Kelalta. Tulkkauspalvelua voidaan toteuttaa, kun asiakkaalla on käytössään joku toimiva puhetta tukeva ja/tai korvaava kommunikointikeino ja asiakkaalla on kyky ilmaista omaa tahtoaan tulkkauksen avulla. Tulkkauspalvelua voi käyttää kaikissa tilanteissa, missä puhe- ja kuulovammainen tarvitsee apua tullakseen ymmärretyksi tai ymmärtää, esimerkiksi harrastuksissa tai asioidessa.

Lisätietoa tulkkauspalveluista ja tulkeista löydät täältä.

Yhteyshenkilöt

Outi Manunen
Outi Manunen
kommunikaatio-ohjaaja, viittomakielen ja puhevammaisten tulkki
Puh. 044 389 9741
outi.manunen@vaalijala.fi

Marjo Miettinen
Marjo Miettinen
kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki
Puh. 050 389 9390
marjo.miettinen@vaalijala.fi

Tiina Penttinen
Tiina Penttinen
puheterapeutti
Puh. 044 389 9735
tiina.penttinen@vaalijala.fi

Marja Vilkki
Marja Vilkki
kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki
Puh. 044 389 9617
marja.vilkki@vaalijala.fi