Pisan palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Pohjois-Savon hyvinvointialuetta.

Pisa

Pisan palvelukoti tarjoaa tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Palvelukoti sijaitsee Nilsiän keskustan tuntumassa, rauhallisella omakotitaloalueella.

Pisa lyhyesti

 • Moniammatillinen henkilöstö tukena kaikilla elämän osa-alueilla arjesta juhlaan.
 • Asumista ja hoivaa ohjaa yhdessä asiakkaan, läheisten ja omaohjaajan kanssa laadittu Minun elämäni -suunnitelma.
 • Pisan yhteisiin kotiaskareisiin mahdollisuus osallistua omien voimavarojen mukaan.
 • Vahva yhteisöllisyys syntyy yhteisen tekemisen, tapahtumien ja juhlien kautta.
 • Välimatkoja: kauppa 900m, tori ja kirjasto 1 km, toimintakeskus 900m, terveyskeskus 400m, Tahko 13 km.

Arki Pisassa

Pisan palvelukodilla on kolme asiakkaiden nimeämää ryhmäkotia: Pisakolo, Pisara sekä Rivari. Asiakkaat kokoontuvat säännöllisesti yhteisöpalavereihin, joissa keskustellaan, suunnitellaan tulevaa ja sovitaan yhteisistä asioista.

Asumisen arkea rytmittävät osallisuutta edistävä ja tukeva päivätoiminta Koivikon toimntakeskuksessa ja kotiaskareiden hoitaminen Pisalla.

Olen viihtynyt hyvin. Minulla on mukava asunto, jossa katson televisiota ja luen lehtiä. Tykkään käydä myös ulkoilemassa, kertoo asiakas.

Vaihtelua arkeen tuovat ulkoilu, asiointi, harrastukset, saunominen ja läheisten tapaamiset. Pisan toimintatilassa on asiakkaiden käytössä tietokone nettiyhteydellä. Tila antaa hyvät puitteet myös monenlaiselle yhteiselle tekemiselle. Kansalaisopiston piireihin on helppoa osallistua. Palvelukodilla vierailee mm. säännöllisesti kaverikoira.

Minä tykkään koirista. Kotona oli aina koiria. Kivahan se on, että täälläkin käy koiria kylässä, toteaa asiakas kaverikoiran vieraillessa Pisalla. 

Palvelukodilta lähdetään usein ulos, ja usein silloin osallistutaan porukalla johonkin kiinnostavaan tapahtumaan. Omalla porukalla luodaan juhlapyhistä ja merkkipäivistä mieliinpainuvia tapahtumia. Retkiä ja pidempiäkin matkoja toteutetaan toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Palvelukuvaus / Tehostettu palveluasuminen

PALVELUKUVAUS: TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

YKSIKÖN NIMI: Pisan palvelukoti, Pappilankuja 2, Nilsiä

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Ympärivuorokautinen asumispalvelu kehitysvammaisille henkilöille.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua palvelukodissa sovitulla tavalla. Tuen avulla henkilöt selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso ja tyytyväisyys asumispalveluun. Myös itsemääräämisoikeuden toteutuminen on tärkeä tavoite.

Palvelun sisältö:

Asumispalveluun tarkoitetut asunnot sijaitsevat Pisan palvelukotiin perustetuissa ryhmäkodeissa, sekä samassa pihapiirissä sijaitsevassa rivitaloasunnoissa. Palvelukodissa asuu 18 asiakasta. Päätalo on jaettu kahteen 6 asunnon ryhmäkotiin ja rivitalossa on 6 erillistä asuntoa. Asunnot ovat asiakkaiden omia koteja, jotka he voivat itse sisustaa haluamallaan tavalla. Jokaisessa asunnossa on oma kylpyhuone, rivitalon asunnoissa on lisäksi omat keittiöt. Molemmissa ryhmäkodeissa sekä rivitalossa on yhteinen oleskelutila, joka mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan. Palvelukodissa on yhteinen sauna, joka lämmitetään useasti viikossa. Pyykkihuoltoon tarkoitetut tilat sijaitsevat päätalossa. Erilaisia juhlia ja tapahtumia varten päätalosta löytyy toimintatila, jota käytetään viriketoimintaan ja erilaisiin harrastamiseen. Toimintatilassa sijaitsee myös asiakkaiden käytössä oleva tietokone. Vaalijalan kuntayhtymä omistaa kiinteistön ja asunnot, joten asukas on vuokrasuhteessa Vaalijalan kuntayhtymään. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta.

Palvelukodin asiakkaat saavat ympärivuorokautista tukea ja apua asumiseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Heitä tuetaan ja autetaan itsestä ja terveydestä huolehtimisessa, oman kodin hoidossa, asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan ja heidän kuntoutumistaan tuetaan. Lisäksi henkilökunta tarjoaa asiakkaille psykososiaalista tukea ja keskusteluapua. Asiakkaiden kommunikointia tuetaan etsimällä tarvittaessa soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta he voisivat ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi omassa toimintaympäristössään. Asiakkaiden tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja tuetaan heitä löytämään muuta tarvitsemaansa tukea ja palveluita. Asiakkaille myönnetyt palvelut on kirjattu kotikunnan laatimaan palvelusuunnitelmaan.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Pisan palvelukodissa työskentelee 11 ohjaajaa, lähiavustaja, vastaava ohjaaja ja palvelukodin johtaja sekä lisäksi asiakkaan tarpeen mukaan on mahdollista resursoida henkilökohtaisia lähiohjaajia. Henkilökuntaa on palvelukodissa paikalla ympäri vuorokauden.  Työntekijöitä on kussakin työvuorossa 3 ja yövuorossa yksi työntekijä. Palvelukodin työntekijöillä on vähintään sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Työntekijät käyvät säännöllisesti lisäkoulutuksissa sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.    

Pisan palvelukodissa huomioidaan asiakkaiden tarpeet:

 • Yksilöllinen kommunikaatio, toimintatavat ja vahvuudet, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä sitoutuvat.
 • Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta harjoitellaan jatkuvasti asumisen arjen tilanteissa.
 • Yksilöllisesti strukturoitu päivä- ja viikko-ohjelma sekä ohjattu vapaa-aika.
 • Toimintajärjestysten käyttö ja asioiden ennakointi (aika, paikka, toiminta, henkilöt).
 • Asiakasturvallisuuden ylläpito yksilöllisen suunnitelman mukaisesti (haastavien tilateiden ennakointi ja ehkäisy, Avekki-toimintamalli)
 • Autistisia piirteitä omaavan henkilön erityispiirteiden ja –tarpeiden tunteminen, tunnistaminen ja huomioiminen arjessa (aistit, tapa olla ja liikkua). 
 • Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ammattitaidon kehittämiseksi ja tarvittaessa ohjaus- ja konsultaatiopalveluita ammattitaitonsa tueksi.
 • Asiakkaiden toiveiden ja kykyjen mukaisesti osallistutaan erilaisiin tapahtumiin ja retkille
 • Asiakkaat osallistuvat itse oman elämänsä suunnitteluun ja toteutukseen mm. yhteisö- palavereissa sekä henkilökohtaisissa keskusteluissa
 • Asiakkaille on järjestetty säännöllisesti mm. liikunta- ja musiikkiharrasteita

Palveluasumiseen ei sisälly:

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut palvelukodin asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelukodissa voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon tai kotisairaanhoidon perehdyttämänä. 

Palvelukodin ulkopuolisen päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta) sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun. 

Lisäpalvelut:

Palvelukodissa järjestetään asiakkaalle yksilöllistä päiväaikaista toimintaa, jos hän ei lähde kodin ulkopuoliseen päivätoimintaan.

Palveluasumiseen voidaan sisällyttää tarvittaessa asiakkaan rajoitustoimenpiteisiin liittyvän moniammatillisen työryhmän (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) arvioinnit ja konsultaatiot.

Turvallisen asumisen takaamiseksi asiakkaan tueksi on lisäpalveluna mahdollista resursoida henkilökohtainen lähiohjaaja

Palveluprosessin vastuut ja kustannusten jakautuminen:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumispalvelun kustannukset

x

Asunnon vuokra

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki- ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, peseytymis- ja hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, ruokalaput, muut pientarvikkeet)

x

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi (asukkaiden) asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life care-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 24.2.2021

Pisan palvelukoti
Pappilankuja 2
73300 Nilsiä

Ryhmäkodit
Pisakolo, puh. 050 389 9463
Pisara, puh. 050 389 9464
Rivari, puh. 044 389 9651

Yhteyshenkilöt

Soile Wallius

Palvelukodin johtaja

Puh. 050 389 9462

soile.wallius@pshyvinvointialue.fi

Taina Simonen

Vastaava ohjaaja

Puh. 050 389 9367

taina.simonen@pshyvinvointialue.fi