Perheterapia

Perheterapia Vaalijalassa on osa kokonaiskuntoutusta.

Se on ammatillinen menetelmä, tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä, sairauksia ja niiden aiheuttamaa haittaa. Perheterapia on psykoterapian muoto, jonka asiakkaana voi olla koko perhe tai osa perheestä.

Perheterapian tavoitteena on löytää perheen vuorovaikutuksessa olevia myönteisiä voimavaroja ja mahdollisuuksia, sekä hyödyntää perheen asiantuntijuutta hoidossa ja kuntoutuksessa.

Perheterapia on:

 • Järjestelmällinen osa kuntoutusta, tutkimusta ja hoitoa
 • Perheen tuen tarpeesta huolehtimista
 • Ennaltaehkäisevää toimintaa/ kriisit ja siirtymävaiheet
 • Perheen sisäisen toimijuuden löytämistä
 • Edistää perheen kykyä muuttaa tapoja ja tottumuksia
 • Löytää voimavaroja ja tukea sopeutumisessa muutoksiin
 • Yhteistyötä ja yhteydenpitoa perheen ja verkostojen välillä
 • Pyrkimys vahvistaa ja parantaa vanhemmuutta
 • Mahdollisuuksien lisääntymistä arjessa selviytymiseen
 • Vaikeiden elämätilanteiden kohtaamista ja työstämistä
 • Perheenjäsenen yksilöllisen psyykkisen kasvun ja kehityksen mahdollistaminen
 • Avataan vanhempia/vanhemmuutta yhteistyöhön
 • Perheen asiantuntijuuden hyödyntämistä kuntoutuksessa ja hoidossa
 • Oraganisatorista kytkemistä lastensuojeluun ja verkostoihin

Terapiatyö kohdentuu asiakkaiden kriisi- ja siirtymävaiheisiin. Perheterapia on käyttökelpoinen silloin kun kysymyksessä on vuorovaikutuksellisiksi hahmotettujen ongelmien selvittely ja hoito. Esimerkiksi vaikeiden mielenterveyshäiriöiden hoito, perheen vaikeat konfliktilanteet sekä perhettä kohtaavat kasvu- ja kehityskriisit. Muita perheterapian keskeisiä käyttöalueita ovat sairaudet, vammat sekä riippuvuusongelmat, jolloin perheterapian menetelmin vahvistetaan mm. vanhemmuutta sekä tuetaan asiakkaan ja perheen hyvinvointia.

Perheterapia sisältää:

 • Selvittely- ja arviointikäynnit
 • Perheterapiaprosessi
 • Tapaamiset tilanteen ja tarpeen mukaan
 • Yhteistyö ja yhteydenpito perheen ja verkostojen välillä
 • Yksilö - perhetyön yhdistäminen
 • Lapsiperhetyö
 • Perheterapeuttinen yksilöterapia
 • Psykoedukaatio
Palvelukuvaus / Perheterapia

PERHETERAPIA

Kenelle

Vaalijalan kuntayhtymän palveluja käyttävät erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat ja perheet. Perheterapia on psykoterapian muoto, jonka asiakkaana voi olla koko perhe tai osa perheestä. Terapiatyö kohdentuu asiakkaiden kriisi- ja siirtymävaiheisiin esimerkiksi silloin, kun henkilön tulisi itsenäistyä lapsuuden perheestä ja kyetä löytämään voimavaroja elämässä tapahtuviin muutoksiin. Perheterapia voi auttaa varsinkin silloin, kun kysymyksessä on vuorovaikutuksellisiksi hahmotettujen ongelmien selvittely ja hoito. Esimerkkeinä voidaan mainita perheen vaikeat konfliktilanteet tai perhettä kohtaavat kasvu- ja kehityskriisit. Muita perheterapian tarpeita voivat olla sairaudet, vammat sekä riippuvuusongelmat.

Tavoite

Löytää perheen vuorovaikutuksessa olevia myönteisiä voimavaroja ja mahdollisuuksia sekä hyödyntää perheen asiantuntijuutta hoidossa ja kuntoutuksessa. Tapaamisissa kartoitetaan perheen nykytilannetta ja avataan uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön.

Hyödyt

Perheterapiaa käytetään usein hoito- ja kuntoutusmuotojen tukihoitona, jolloin se voi parantaa perushoidon tuloksellisuutta tai kuntoutusmyöntyvyyttä. Ennaltaehkäisyyn panostaminen vähentää sosiaalitoimen asiakkuuksia kunnissa ja säästää kuluja korjaavassa ja kuntouttavassa työssä pitkällä aikavälillä. Perheterapeuttinen työ ennaltaehkäisee perheen syrjäytymistä ja pyrkii auttamaan lastensuojelullisissa tilanteissa.

Palvelun sisältö

Perheen tilanne kartoitetaan yhdessä perheen/perheenjäsenten kanssa, minkä jälkeen arvioidaan perheterapian tarve ja aloitus. Terapeuttiset menetelmät, selvittely- ja arviointikäynnit, perheterapiaprosessi, tapaamiset tilanteen ja tarpeen mukaan, yhteistyö ja yhteydenpito perheen ja verkostojen välillä, yksilö- ja perhetyön yhdistäminen, lapsiperhetyö, perheterapeuttinen yksilöterapia sekä psykoedukaatio.

Palveluun hakeutuminen

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä Vaalijalan poliklinikoille. Palveluun voi hakeutua myös täyttämällä palvelupyyntölomakkeen Vaalijan internetsivuilla. https://www.vaalijala.fi/palveluihin_hakeutuminen

Lisätietoa palveluista antaa palvelua tuottavat työntekijät.

Kesto

Sovitut käyntikerrat

Hinta

Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Palveluun tarvitaan maksusitoumus asiakkaan kotikunnalta. Palvelu hinnoitellaan poliklinikkahinnaston mukaan.
https://www.vaalijala.fi/hallinto-_ja_talousdokumentit

Palvelun toteuttaja/ yhteystiedot

Eija Öster, perheterapeutti, puh. 050 3899 254

Jouni Vironen, perheterapeutti, puh. 050 3899 266

päiväys 23.2.2021

Yhteyshenkilöt

Jouni Vironen

Perheterapeutti

Puh. 050 389 9266

jouni.vironen@etelasavonha.fi

Eija Öster

Perheterapeutti

Puh. 050 389 9254

eija.oster@etelasavonha.fi