Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa tai henkilön omassa kodissa. Sen tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Hoidolla pyritään edistämään hänen hyvinvointiaan sekä tukemaan kasvua ja kehitystä. Perhehoito voi olla joko lyhytaikaista tai pitkäkestoista. Lyhytaikainen perhehoito on kestoltaan enintään 14 vuorokautta yhtäjaksoisesti. Pitkäkestoisessa perhehoidossa henkilö asuu jatkuvasti perheessä.

Haluaisin perhehoitoa

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää sekä pitkä- että lyhytaikaista perhehoitoa. Lyhytaikaisella perhehoidolla mahdollistetaan perhehoitajien ja omaishoitajien vapaaoikeuden toteutumista, tuetaan vammaista lasta hoitavien vanhempien jaksamista, luodaan ihmisläheinen, kotihoitoon perustuva vaihtoehto kokonaan puuttuvalle tai olemassa olevalle ja monesti kaukana sijaitsevalle sijaishoidolle. Vaalijalan perhehoitajien taustat on tarkistettu (kotikunnan sosiaalitoimen lausunto, rikosrekisteriote) ja heille järjestetään vuosittain koulutusta sekä työnohjausta. Perhehoitoa valvovat kuntayhtymän sosiaalityöntekijät. Perhehoitajat ovat sitoutuneet vaitiolovelvollisuuteen.

Alle 16-vuotiaista lasten lyhtyaikaisesta perhehoidosta ei peritä asiakasmaksua. Sen sijaan 16 vuotta täyttäneiltä ja sitä vanhemmilta peritään kuntouttavan hoidon maksu (asiakasmaksuasetus 912/1992 § 14). Huollollisilla tai taloudellisilla syillä maksua saatetaan pienentää tai poistaa kokonaan. Kotikunnan maksusitoumus tulee olla. Jos perheesi on kiinnostunut tästä tukipalvelusta, niin voit täyttää ja tulostaa hakemuksen ja palauttaa sen alueesi sosiaalityöntekijälle joko Pohjois-Savon poliklinikalle tai Etelä-Savon poliklinikalle. Perhehoidossa on tärkeää, että tutustumiselle varataan riittävästi aikaa ja molempien osapuolten tulee hyväksyä toinen toisensa. Siitä voi alkaa luottamuksellinen yhteistyö.
Perhehoitohakemus (pdf)

Haluaisin perhehoitajaksi

Perhehoitajaksi voi ryhtyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva antamaan perhehoitoa.

Perhehoitajalla tulee olla valmiuksia hoitaa ihmistä/yksilöä niin luottamuksellisesti, että vanhemmat tai vakituinen hoitaja voivat levähtää ja rentoutua rauhassa. Perhehoitajan valmiuksia eli tietoja, taitoja ja asenteita arvioidaan kotikäynnillä. Voit kysellä lisätietoja sosiaalityöntekijöiltä ja halutessasi täyttää ja tulostaa esitietolomakkeen ja lähettää sen perhehoidon yhteyshenkilöille. Perhehoidon sääntökirjasta löydät lisäinformaatiota.
Hakemus perhekodiksi (pdf)
Perhehoidon sääntökirja (pdf)

Tietoa kunnille

Pyrimme jatkuvasti rekrytoimaan uusia perhehoitajia ja näin luomaan edellytyksiä riittäville ja laadukkaille tukipalveluille. Kuntayhtymä hoitaa perhehoitajien toimeksiantosopimukset, tuen, neuvonnan ja koulutuksen.

Palvelukuvaus / Lyhytaikainen perhehoito

LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO

YKSIKÖN NIMI: Vaalijalan perhehoito

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa tai henkilön omassa kodissa. Sen tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Hoidolla pyritään edistämään hänen hyvinvointiaan sekä tukemaan kasvua ja kehitystä.  

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää lyhytaikaista perhehoitoa erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille. Tavoitteena on lyhytaikaisen perhehoidon avulla tarjota lapselle, nuorelle tai aikuiselle läheisiä ihmissuhteita, osallistumista perheen arkeen, yksilöllistä hoitoa ja turvallisuutta. Lyhytaikaisella perhehoidolla tuetaan erityistä tukea tarvitsevan henkilön läheisten jaksamista.

Palvelun sisältö

Lyhytaikainen perhehoito on määräaikaista, pääsääntöisesti kestoltaan enintään 3 hoitopäivää (pe-su) kuukaudessa. Lyhytaikainen perhehoito voi olla ennakkoon tiedettyä ja suunniteltua tai äkilliseen tarpeeseen perustuvaa. Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan käyttää omaishoitajien tai perhehoitajien vapaapäivien vaihtoehtoisena toteutusmuotona.

Lyhytaikaisessa perhehoidossa on mahdollisuus vahvistaa itsenäistymiskehitystä ja arjen taitoja.

Vaalijala rekrytoi uusia perhehoitajia jatkuvalla haulla. Perhehoitajiksi ryhtymistä pohtiville perheille järjestetään KeVa-perhehoidon prosessinomaista ennakkovalmennusta. Ennakkovalmennus on suoritettava ennen toimeksiantosopimuksen solmimista tai viimeistään vuoden kuluessa sopimuksen solmimisesta

Vaalijalan perhehoidon koordinaattori etsii asiakkaalle sopivan perhehoitajan ja tekee perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen. Perhehoitosijoituksen aikana koordinaattori tukee perhehoitajia ja valvoo perhehoidon toteuttamista. Kotikäyntejä perhehoitokoteihin tehdään vähintään kerran vuodessa, sijoituksen aloitusvaiheessa ja tarvittaessa useammin. Vaalijala mahdollistaa perhehoitajille vuosittain koulutusta sekä tarvittaessa työnohjausta ja työkokouksia.

Matkakustannukset asiakkaan kodin ja perhehoitokodin välillä kuuluu palvelun hintaan.

Palvelun hintaan ei sisälly

Jos asiakkaan kodin ja perhehoitokodin välinen matka on yli 50 km, neuvotellaan asiakkaan kotikunnan kanssa matkakustannusten korvaamisesta erikseen.

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta.

Päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta) sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen perhehoidosta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly perhehoitopalveluun.

Sopimus perhehoidosta

Toimeksiantosuhteinen perhehoitaja ja Vaalijalan kuntayhtymä laativat toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan perhehoitoon liittyvät molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet. Ammatillisen perhehoitajan kanssa laaditaan sopimus perhehoidosta. Vaalijalassa sopimuksen allekirjoittaa avopalvelujen johtaja.

Asiakasmaksut

Perhehoitoon sijoittajana Vaalijala perii perhehoidossa olevalta maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun. Alle 16-vuotiaan asiakasmaksut määräytyvät Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen päätöksen 10.12.2008 § 162 mukaisesti. 1.1.2009 alkaen lyhytaikaisessa perhehoidossa ei toistaiseksi peritä asiakasmaksua alle 16-vuotiaalta. Yli 16-vuotiaalta peritään sama maksu kuin kuntouttavasta laitoshoidosta Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa (vuonna 2022 17,10 eur/hoitopäivä). Omaishoitajan vapaan ajaksi järjestetty hoito vuonna 2022 11,60 eur/vrk. 1.8.2021 alkaen alle 16-vuotiailta ei peritä asiakasmaksua perhehoidossa omaishoidon vapaan ajalta.

Perhehoitajalle maksettava kulukorvaus

Perhehoitoon sijoittajana Vaalijalan kuntayhtymä maksaa perhehoitajalle perhehoitosopimuksessa määritellyn kulukorvauksen.
Lyhytaikaisen perhehoidon kulukorvaus 34,60 euroa/hoitopäivä.

Perhehoitajalle maksettava hoitopalkkio

Vaalijalan kuntayhtymä maksaa perhehoitajalle perhehoitosopimuksessa määritellyn hoitopalkkion.
Lyhytaikaisen perhehoidon palkkio on 69,60 – 95,60 euroa/hoitopäivä asiakkaan hoidettavuudesta riippuen.

Palvelumaksu kunnalle

Asiakkaan kotikunta maksaa Vaalijalan kuntayhtymälle palvelumaksua perhehoitopalvelusta. Palvelumaksu määräytyy perhehoitajalle maksettavan hoitopalkkion mukaisesti.

Kunnan maksuosuus on asiakkaan lyhytaikaisesta perhehoidosta 166,00 euroa/hoitopäivä.

Palvelu hinnoitellaan Vaalijalan palveluhinnaston mukaan https://www.vaalijala.fi/hallinto-_ja_talousdokumentit

Palvelun arviointi ja seuranta

Ennen toimeksiantosopimuksen tai perhehoitosopimuksen laatimista perhehoitajalla tulee olla suoritettuna perhehoidon ennakkovalmennus. Vaalijalan kuntayhtymä järjestää säännöllisesti KeVa-perhehoidon ennakkovalmennusta. Ennakkovalmennuksen aikana perhehoitajaksi aikovan perheen kotikunnalta pyydetään lausunto mahdollisista perhehoitajana toimimisen esteistä. Lasten kanssa työskentelevien perhehoitajien rikosrekisteriotteet tarkistetaan ennen toimeksiantosopimuksen solmimista. Perheeseen tehdään vähintään yksi kotikäynti ja kaikkien perheenjäsenten kanssa keskustellaan perhehoidon aloittamisesta. Jokaisen perheenjäsenen tulee hyväksyä perhehoidon alkaminen kodissaan.

Perhehoitosijoituksen aikana perhehoitajiin pidetään säännöllisesti yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse ja tapaamisin. Valvonta-/kotikäyntejä tehdään vähintään kerran vuodessa.

Asiakkaan hyvinvointi

Perhehoidossa asuvia henkilöitä tavataan kotikäynneillä sekä erillisillä tapaamisilla. Asiakkaiden hyvinvoinnista keskustellaan yhdessä perhehoitajan kanssa ja suunnitellaan asiakkaan mahdollisesti tarvitsemia palveluja.

Perhehoitajan hyvinvointi ja jaksaminen

Vaalijala mahdollistaa hyvinvointi- ja terveystarkastuksen pitkäaikaiselle perhehoitajalle kotikunnan perusterveydenhuollossa, jolla ei ole muuta kautta mahdollisuutta työterveyshuollon tms. palveluihin. Perhehoitajien työnohjausta järjestetään tarvittaessa.

Päätökset, sopimukset
Dokumentointi

Asiakastietojen raportointi:
Perhehoidon koordinaattori kirjaa Vaalijalassa Lifecare-asiakastietojärjestelmään.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toimintajärjestelmä

Palvelun toteuttaja/yhteystiedot

Perhehoidon koordinaattori Samu Levänen, 044 389 9670
Perhehoidon koordinaattori Piritta Hynninen, 044 389 9784

Päiväys 11.3.2022

Palvelukuvaus / Pitkäaikainen perhehoito

PITKÄAIKAINEN PERHEHOITO

YKSIKÖN NIMI: Vaalijalan perhehoito

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa tai henkilön omassa kodissa. Sen tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Hoidolla pyritään edistämään hänen hyvinvointiaan sekä tukemaan kasvua ja kehitystä.  

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle pitkäaikaista perhehoitoa yhtenä asumisen vaihtoehtona. Vaalijalan perhehoidon tavoitteena on antaa kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille pysyvä koti ja ihmissuhteet. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso ja asiakkaiden tyytyväisyys palveluun.

Palvelun sisältö

Asiakkaat saavat perhehoidossa osa- tai ympärivuorokautista tukea ja apua itsestä ja terveydentilasta huolehtimiseen, ruokailuun ja kodinhoitoon. Asiakkaita tuetaan asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Heidän turvallisuudestaan huolehditaan ja kuntoutumistaan tuetaan.

Vaalijala rekrytoi uusia perhehoitajia jatkuvalla haulla. Perhehoitajiksi ryhtymistä pohtiville perheille järjestetään KeVa-perhehoidon prosessinomaista ennakkovalmennusta. Ennakkovalmennus on suoritettava ennen toimeksiantosopimuksen solmimista tai viimeistään vuoden kuluessa sopimuksen solmimisesta

Vaalijalan perhehoidon koordinaattori etsii asiakkaalle sopivan perhehoitajan ja tekee perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen. Perhehoitosijoituksen aikana koordinaattori tukee perhehoitajia ja valvoo perhehoidon toteuttamista. Kotikäyntejä perhehoitokoteihin tehdään vähintään kerran vuodessa, sijoituksen aloitusvaiheessa ja tarvittaessa useammin. Vaalijala mahdollistaa perhehoitajille vuosittain koulutusta sekä säännöllistä työnohjausta.

Palvelun hintaan ei sisälly

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta.

Päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta) sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen perhehoidosta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly perhehoitopalveluun. Virkistysmatkoista sovitaan tapauskohtaisesti.

Sopimus perhehoidosta

Toimeksiantosuhteinen perhehoitaja ja Vaalijalan kuntayhtymä laativat toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan perhehoitoon liittyvät molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet. Ammatillisen perhehoitajan kanssa laaditaan sopimus perhehoidosta. Vaalijalassa sopimuksen allekirjoittaa avopalvelujen johtaja.

Asiakasmaksut

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 1201/2020.

Perhehoitoon sijoittajana Vaalijala perii perhehoidossa olevalta maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan tässä laissa tarkoitetuista kuukausituloista, jollei tässä laissa toisin säädetä. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 180 euroa.
 

Perhehoitajalle maksettava kulukorvaukset

Perhehoitoon sijoittajana Vaalijalan kuntayhtymä maksaa perhehoitajalle perhehoitosopimuksessa määritellyn kulukorvauksen, jonka perusmaksu on 577,70 euroa kuukaudessa. Perhehoitaja ei ole elatusvelvollisuutta. Kulukorvaus on tarkoitettu kattamaan tavanomaiset arjen kustannukset (ruoka, hygienia, asumiskustannukset ym.) Kulukorvausta voidaan korottaa erityisen vaativaa erityishoitoa tarvitsevien kohdalla. Arviointia tehtäessä huomioidaan mm. asiakkaan erityistarpeet kuten kommunikaatiotaidot, vamma, terveydentila, liikkuminen, muu erityinen tarve.
Kulukorvausta voidaan myös maksaa perusmaksua pienempänä.

Vaalijalan kuntayhtymä voi tarvittaessa maksaa perhehoitajalle käynnistämiskorvausta hoidon käynnistämisestä aiheutuvista tarpeellisista kustannuksista. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärää koskeva säännös sisältyy perhehoitolain 18 §:ään. Vuonna 2022 enimmäismäärä on 3106,53 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.

Perhehoitajalle maksettava hoitopalkkio

Vaalijalan kuntayhtymä maksaa perhehoitajalle toimeksiantosopimuksessa määritellyn hoitopalkkion.   
Hoitopalkkion perusmaksu on 1.1.2022 alkaen 847,50 euroa kuukaudessa henkilöltä. Hoitopalkkio määräytyy asiakkaan hoidettavuuden ja tuen tarpeen perusteella.

Palvelumaksu kunnalle

Asiakkaan kotikunta maksaa Vaalijalan kuntayhtymälle palvelumaksua perhehoitopalvelusta. Palvelumaksu määräytyy perhehoitajalle maksettavan hoitopalkkion mukaisesti.

Pitkäaikaisen perhehoidon kuntahinta määritellään neljän maksuluokan välillä arvioiden asiakkaan fyysinen ja psyykkinen toimintakyky asiakkaan palvelutarpeet-lomakkeella. Erityisen vaativan perhehoidon palvelumaksu määräytyy tapauskohtaisesti. 

Palvelumaksulla katetaan perhehoidon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset kuten perhehoitajalle maksettava hoitopalkkio sivukuluineen, kulukorvaukset sekä perhehoitajalle annettava tuki (perhehoidon koordinaattori). Palvelu hinnoitellaan Vaalijalan palveluhinnaston mukaan https://www.vaalijala.fi/hallinto-_ja_talousdokumentit

Palvelun arviointi ja seuranta

Ennen toimeksiantosopimuksen tai perhehoitosopimuksen laatimista perhehoitajalla tulee olla suoritettuna perhehoidon ennakkovalmennus. Vaalijalan kuntayhtymä järjestää säännöllisesti KeVa-perhehoidon ennakkovalmennusta. Ennakkovalmennuksen aikana perhehoitajaksi aikovan perheen kotikunnalta pyydetään lausunto mahdollisista perhehoitajana toimimisen esteistä. Lasten kanssa työskentelevien perhehoitajien rikosrekisteriotteet tarkistetaan ennen toimeksiantosopimuksen solmimista. Perheeseen tehdään vähintään yksi kotikäynti ja kaikkien perheenjäsenten kanssa keskustellaan perhehoidon aloittamisesta. Jokaisen perheenjäsenen tulee hyväksyä perhehoidon alkaminen kodissaan.

Perhehoitosijoituksen aikana perhehoitajiin pidetään säännöllisesti yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse ja tapaamisin. Valvonta- ja kotikäyntejä tehdään vähintään kerran vuodessa. Perhehoitajilta ja asiakkaiden omaisilta kerätään vuosittain palaute palautelomakkeella/Webropolilla.

Asiakkaan hyvinvointi

Perhehoidossa asuvia henkilöitä tavataan kotikäynneillä sekä erillisillä tapaamisilla. Asiakkaiden hyvinvoinnista keskustellaan yhdessä perhehoitajan kanssa ja suunnitellaan asiakkaan mahdollisesti tarvitsemia palveluja. Asiakkailta kerätään palaute vuosittain palautelomakkeella.

Perhehoitajan hyvinvointi ja jaksaminen

Vaalijala mahdollistaa hyvinvointi- ja terveystarkastuksen pitkäaikaiselle perhehoitajalle kotikunnan perusterveydenhoidossa, jolla ei ole muuta kautta mahdollisuutta työterveyshuollon tms. palveluihin. Perhehoitajien työnohjausta järjestetään säännöllisesti ryhmätyönohjauksena.

Päätökset, sopimukset
Dokumentointi

Asiakastietojen raportointi:
Perhehoidon koordinaattori kirjaa Vaalijalassa Lifecare-asiakastietojärjestelmään.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toimintajärjestelmä

Palvelun toteuttaja/yhteystiedot

Perhehoidon koordinaattori Samu Levänen, 044 389 9670
Perhehoidon koordinaattori Piritta Hynninen, 044 389 9784

Päiväys 11.3.2022

Yhteyshenkilöt

Samu Levänen

Perhehoidon koordinaattori

Puh. 044 389 9670

samu.levanen@etelasavonha.fi

Kirsi Ruutala

Avopalvelujen johtaja

Puh. 040 509 3514

kirsi.ruutala@etelasavonha.fi