Pääskylahden palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Pääskylahti

Pääskylahden palvelukoti on ohjatun asumisen yksikkö Savonlinnassa.
Palvelukoti sijaitsee kerrostalossa Haka-alueella. Palvelukodissa on 20 asuntoa ja yhtä monta asukaspaikkaa yhdessä rappukäytävässä. Asunnot ovat yksiöitä ja kaksioita.

Palvelukodissa on ohjaajien tuki asukkaille päivä-ja ilta-aikana. Yövalvontaa palvelukodilla ei ole. Turvallisuutta yöaikana lisätty turvapuhelimen käytöllä. Palvelukodilla on asukkaille myös yhteiset tilat ruokailuun ja oleskeluun. Pyykkitupa ja taloyhtiön sauna asukkaiden käytössä.

Pääskylahti lyhyesti

 • Asukas saa tukea ja ohjausta oman yksilöllisen tarpeen mukaisesti.
 • Itsemääräämisoikeutta ja omaa itsenäistä päätöksentekoa tuetaan.
 • Asukkaita ohjataan ja kannustetaan niin palvelukodin yhteisiin kuin ulkopuolisiin toimintoihin sekä harrastusten pariin.
 • Paikallisliikenteen linja-auto pysäkki sijaitsee palvelukodin vieressä ja lähikauppaan on matkaa 300 metriä.

Pääskylahden palvelukodilla eletään varsin tavallista kerrostalo arkea. Tavanomaisesta kerrostalo rapusta palvelukoti eroaa lähinnä siinä, että jokaisessa kerroksessa on yhteiset tilat asukkaiden käyttöön.

Arkipäivisin palvelukoti pääosin hiljenee, kun asukkaat lähtevät omiin toimiin työ- ja päivätoiminnan pariin. Pääskylahden asukkaat osallistuvat yhteisiin kotitöihin kukin vuorollaan ja omien kykyjensä mukaan.

Palvelukodin sunnuntain ohjelmaan kuuluu yhteisökokous, jossa käydään läpi asumiseen liittyviä asioita ja suunnitellaan yhteistä tekemistä.

Asukkaat valitsevat itse harrastus toimintansa omien mieltymysten mukaan. Osa asukkaista on intohimoisia jääkiekon ystäviä kiertäen kotipelien lisäksi katsomassa myös suosikkijoukkueensa vierasotteluita. Harrastustoiminnassa asukkaita tukevat tarvittaessa henkilökohtaiset avustajat. Suosittuja harrastusmuotoja ovat mm. ratsastus, musiikki- ja taidepiirit. 

Palvelukuvaus / Palveluasuminen

PALVELUKUVAUS: PALVELUASUMINEN

YKSIKÖN NIMI: Pääskylahden Palvelukoti. Kangasvuokontie 4 C, Savonlinna

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Ohjattua asumista kehitysvammaisille tai muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille (ei yövalvontaa)

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt: 

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua sovitulla tavalla. Tuen avulla henkilöt selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso, arjen taitojen vahvistuminen ja asiakkaiden tyytyväisyys asumispalveluun. 

Palvelun sisältö:

Pääskylahden palvelukoti tarjoaa ohjattua asumispalvelua ilman yövalvontaa. Palvelukoti on 20 paikkainen. Palvelukodin tilat ovat kerrostalon yhdessä rappukäytävässä neljässä kerroksessa. Alimmassa kerroksessa on kaksi yksiötä ja henkilöstön toimistotilat sekä tilat pyykkihuoltoon. Kolmessa kerroksessa on neljä yksiötä ja kaksi kaksiota sekä yhteiset tilat jokaisessa kerroksessa. Kolmannessa kerroksessa on keittiö/ruokailutila. Kaikissa asunnoissa on kylpyhuone ja keittiö. Pesu- ja saunatilat sijaitsevat alakerrassa ollen yhteinen naapurirappu käytävän asukkaiden kanssa. Pääskylahden asukkaat ovat vuokrasuhteessa Vaalijalan kuntayhtymään. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta. 

Henkilökunta on paikalla arkisin klo 7 - 21 ja viikonloppuisin klo 7:30 – 20:30. Aamuvuorossa pääsääntöisesti yksi ohjaaja ja iltavuorossa kaksi. Viikonloppuisin aamu-ja iltavuorossa yksi ohjaaja vuorossaan. Kaikilla työntekijöillä on sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus. Työntekijät kouluttautuvat säännöllisesti lisäkoulutuksilla sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja yllä.   

Palvelukodin asiakkaat saavat tukea, apua ja ohjausta itsestä ja terveydentilastaan huolehtimiseen, oman kodin hoidossa, asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Tukea annetaan omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässään Palvelun aikana toimitaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan läheisten ja muun palveluverkoston kanssa. Tästä verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan (Minun elämäni suunnitelma) yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässään. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Palvelun aikana toimitaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan läheisten ja muun palveluverkoston kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen. 

Pääskylahden palvelukodissa korostuu vapaa-ajan toimintojen järjestäminen, minkä tavoitteena on vahvistaa ja tukea toimintaan osallistuvien henkilöiden osallisuutta ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Perustana on ryhmätoiminnan keinoin toteutettava toiminta. Viikoittaiset yhteisökokoukset tukevat näitä periaatteita.

Palvelun hintaan ei sisälly:

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut asukas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelukodissa voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon perehdyttämänä. Tarvittavat kotisairaalan palvelut asiakas kustantaa itse. 

Matkojen järjestäminen asumispalvelusta päivä- tai työtoimintaan, työhön tai kouluun ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun.

Palveluprosessin vastuut ja kustannusten jakautuminen:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumispalvelun kustannukset

x

Asunnon vuokra / asumisen ylläpitomaksu

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki- ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, peseytymis- ja hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, ruokalaput, suojakäsineet- ja asusteet, muut pientarvikkeet)

x

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä

x

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/ Asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakyvynarviointi, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Minun elämäni suunnitelmat päivitetään säännöllisesti. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti. 

Asukkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asukkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care -asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma
 
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

 päiväys 24.2.2021

Palvelukuvaus / Päiväaikainen toiminta

PALVELUKUVAUS: PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA PALVELUKODISSA

YKSIKÖN NIMI: Pääskylahden palvelukoti, Kangasvuokontie 4 c, Savonlinna

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Päiväaikainen toiminta asumispalveluyksikön asiakkaille (kehitysvammaiset ja muut tukea tarvitsevat henkilöt)

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymän Pääskylahden palvelukoti järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista päiväaikaista toimintaa asumispalveluyksikössä, jos asiakas ei lähde yksikön ulkopuoliseen päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys toiminnan sisältöön.

Palvelun sisältö:

Päiväaikainen toiminta on yksilöllistä tai ryhmämuotoisesti toteutettua. Yksilöllisesti suunnitellun toiminnan kesto on 1-2 h/arkipäivä. Toiminnan ohjaajina toimivat asumisyksikön ohjaajat. 

Toiminnan sisältö perustuu asiakkaan toimintakykyarvioon. Omaohjaaja laatii asiakkaan kanssa yksilöllisen päiväaikaisen toiminnan suunnitelman osana asumispalveluun kuuluvaa Minun elämäni suunnitelmaa. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan toiveet, tavoitteet ja toiminnan päivä-/viikkokohtainen toteutus. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Palvelukodissa toteutettavien toimintapäivien määrä sovitaan yhteistyössä asiakkaan sidosryhmien ja kotikunnan vammaispalveluiden edustajan kanssa.

Päiväaikaisen toiminnan perustana on luovuuden, löytämisen ilon ja itseilmaisun tukeminen. Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti:

Päiväaikaisessa toiminnassa harjoitellaan arjen taitoja 

 • asiointi 
 • keittiötyöt
 • siivous 
 • vaatehuolto
 • itsestä huolehtiminen 
 • raha-asiat, päivärytmi 
 • itsemääräämisoikeus 
 • tuettu päätöksenteko
 • vahvistetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä 
 • liikunta
 • ulkoilu 
 • keskustelut ja kommunikoinnin harjoittelu
 • vuorovaikutustilanteet 
 • tuetaan kuntoutumista ja erilaisia taitoja
 • oppimistuokiot
 • sosiaalisten taitojen harjoittelu
 • vuorovaikutuksen harjoittelu 
 • musiikki 
 • kulttuuri 
 • kädentaidot
 • rakentelu
 • ruuan valmistaminen
 • leipominen 
 • harrasteisiin tutustuminen 
 • aistitoiminta

Palvelun hinta:

Hinta veloitetaan normaalin asumispalvelun käyttöpäivämaksun lisäksi. Jos asiakkaalle on määritelty henkilökohtainen lähiohjaaja päiväajalle (hintaluokitus tai erillinen lisäpalvelu), ei asumisen päiväaikaisen toiminnan hintaa veloiteta.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Ateriat

x

Päiväaikaisen toiminnan yksilöllinen suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/ Palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti 3-6 kuukauden välein sekä Minun elämäni suunnitelman ja palvelusuunnitelman päivittämisen yhteydessä. 

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 24.2.2021

Pääskylahden palvelukoti
Kangasvuokontie 4-6 C
57220 Savonlinna

Puh. 050 389 9383

Yhteyshenkilöt

Tiina Hartikainen

Palvelukodin johtaja

Puh. 050 389 9476

tiina.hartikainen2@etelasavonha.fi

Birgitta Malkki

Vastaava ohjaaja

Puh. 050 389 9382

birgitta.malkki@etelasavonha.fi