Asiakkaan hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus

Erityishuoltoonsa tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla tai hänen omaisellaan/läheisellään on oikeus tehdä muistutus asiakkaan toimintayksikön toiminnasta vastaavalle sektorijohtajalle tai Vaalijalan johtavalle lääkärille. Toivomme, että asiakas ensin keskustelisi kyseisen toimintayksikön vastuuhenkilön kanssa, jos hän on syystä tai toisesta tyytymätön saamaansa palveluun. Tässä keskustelussa pyritään ratkaisuun ja mahdollinen todettu epäkohta pyritään korjaamaan.

Muistutuksen tekeminen

Muistutus on hyvä tehdä mahdollisimman pian tapahtumasta. Suositeltavin tapa on käyttää sivun oikeasta palstasta löytyvää tulostettavaa Etelä-Savon hyvinvointialueen muistutuslomaketta, mutta myös vapaamuotoinen muistutus on mahdollinen. Huolellisesti täytetty lomake, jossa on kaikki tarvittavat tiedot oikein, nopeuttaa asian käsittelyä. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että ilmoitat mahdollisimman tarkasti, missä yksikössä ja milloin ongelmat ilmenivät.

Mikäli muistutuksen tekee muu kuin asiakas itse, tulee muistutukseen liittää asiakkaan valtakirja tai muu valtuutus. Alaikäisen asiakkaan asiassa muistutuksen tekee joko asiakas itse tai hänen huoltajansa.

Kotikunnan sosiaaliasiamies tai Vaalijalan sosiaalityöntekijät auttavat tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Muistutukseen annettava vastaus

Vastineen kanteluun laatii johtajaylilääkäri tai sosiaali- ja integraatiojohtaja, josta käyvät ilmi mahdolliset muistutuksen johdosta tehdyt toimenpiteet. Henkilökohtainen vastauskirje lähetetään asiakkaalle tai muistutuksen tekijälle kohtuullisessa ajassa, viimeistään noin yhden kuukauden sisällä. Käyty kirjeenvaihto on täysin luottamuksellista ja se säilytetään erillään asiakkaan muista asiakirjoista. Muistutuksesta saadun palautteen avulla hyvinvointialue voi kehittää toimintaansa.

Muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Jos annettu vastaus ei tyydytä asianosaista, hänellä on mahdollisuus jatkotoimenpiteenä tehdä kantelu valvoville viranomaisille (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000).

Muistutuslomake

Lataa muistutuslomake tästä

Lomake toimitetaan allekirjoitettuna johonkin alla olevaan kirjaamoon!

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa


Mikkeli kirjaamo: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli


Savonlinna kirjaamo: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna


Pieksämäki kirjaamo: Tapparakatu 1–3, 76101 Pieksämäki


Vaihde 015 411 4100 
​kirjaamo@etelasavonha.fi