Missio, visio ja strategia

Missio

Vaalijala tekee työtä erityistä tukea tarvitsevan ihmisen hyvän elämän edellytysten toteuttamiseksi hänen kaikissa elämän vaiheissaan. Ihmisen hyvään elämään kuuluu itsemääräämisoikeus, oikeus omaan asuntoon, päivittäisiin aktiviteetteihin kuten työhön, opiskeluun ja vapaa-aikaan sekä tarvittaessa oikeus asiantuntevaan kuntoutukseen, opetukseen ja hoitoon.

Visio

Vuoteen 2020 mennessä keskisen Suomen jokaisella erityistä tukea tarvitsevalla ihmisellä on omasta mielestään hyvä asunto ja päivittäiset aktiviteetit ympäristössä, jossa hän voi toteuttaa itseään ja toimia yhteiskunnan jäsenenä. Hänellä on mahdollisuus päästä tarvittaessa kohtuullisen ajan kuluessa asiantuntevaan kuntoutukseen. Vaalijalasta muodostuu toimintakonsepti, tapa toimia ja tuottaa palveluja, jolla visio toteutetaan hyvässä yhteistyössä asiakkaiden, heidän omaistensa ja kotikuntien kanssa.

Strategia

Vaalijalan strategia vuosille 2016 – 2020 on keskeinen tahdonilmaisu, jossa linjataan lähitulevaisuutta ja tavoitteita.

Asema palvelurakenteessa

Vaalijala varmistaa ja kehittää toiminnallaan asiakkaidensa tarvitsemaa erityisosaamista siten, että se voi palvella vaativassa kuntoutuksessa koko Itä-Suomen aluetta ja erityisen vaativassa kuntoutuksessa koko Suomea. Vaalijalan toiminta tukee lähipalveluja ja sen alueelliset ja liikkuvat palvelut ovat osa lähipalveluverkostoa.

Vaalijalan palvelujen avulla estetään laitosasumisen uudelleen muodostumista, kun kuntoutus aloitetaan ajoissa ja sen asumispalvelut pystyvät vastaanottamaan hyvin vaativia asukkaita.

Omistajat

Tulevan soteuudistuksen jälkeen Vaalijala toimii vapaaehtoisena itsenäisenä kuntayhtymänä, joka tarjoaa omistajakunnilleen selkeän, turvallisen ja taloudellisen väylän varmistaa kuntalaisilleen julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalveluja. Vaalijalan toiminnan taloudelliset hyödyt pysyvät omistajakuntien alueella.

Vaalijala on yksi vammaisalan ja muiden erityisryhmien palvelujen osaamis- ja tukikeskuksista Suomessa. Vaalijala toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana edistäen alan kehitystä omistajiensa parhaaksi mm. täydennyskoulutusta järjestämällä. Vaalijala varmistaa omistajakunnille palvelujensa alueellisen saatavuuden myymällä kuntoutus- ja valmennuspalvelujaan myös valtakunnallisesti. Asumispalvelut toteutetaan pääosin omistajakuntien alueella.

Asiakkaat ja ostajat

Vaalijalan henkilöasiakkaat ovat erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä ja heidän omaisiaan. Erityistä tukea tarvitseva ihminen voi olla kehitysvammainen tai autismin kirjoon kuuluva, erityinen tuen tarve voi johtua myös muista oppimiseen tai sosiaaliseen elämään liittyvistä kysymyksistä. Erityinen tuen tarve voi johtua liikunta- tai aistimonivammaisuudesta tai somaattisista sairauksista. Yhteinen piirre on se, että nämä ihmiset eivät saa muiden palvelutuottajien palveluista sillä hetkellä riittävää kuntoutusta tai tukea elämäänsä.

Tarvittavat palvelut voivat olla lyhyt- tai pidempiaikaista kuntoutusta ja valmennusta, vuorohoitoa, asumista palvelujen ja tuen piirissä kuin myös opiskelua, työtä tai muuta erityisen tuen palvelua.

Vaalijalassa edistetään ja vahvistetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Käytössä ovat monipuoliset kommunikaatiokeinot, jotta hänen tahtonsa voidaan luotettavasti tietää. Palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen edustajiensa kanssa yksilöllisesti. Elämän kaikki osa-alueet huomioidaan. Asiakkaiden käyttöön kehitetään palautejärjestelmä, jolla voidaan seurata asiakaskokemuksia palvelujen laadusta. Jos asiakkaan etu vaatii, Vaalijala toimii hänen etujensa puolustajana rakentavasti.

Vaalijalan yhteisöasiakkaita ovat palvelujen järjestämisvastuussa olevat kunnat ja niiden edustajat sekä muut palvelujen ostajat. Vaalijala toimii kuntien kumppanina täydentäen palveluverkkoa. Vaalijalan palveluhinnoittelu perustuu ostajien tasapuoliseen kohteluun ja yksikkökustannuksiin. Vaalijala tuottaa palveluja myös omistajakuntiensa ulkopuolelle ja kehittää niitä kysyntää vastaavasti.

Palvelutoiminta

Vaalijalan kuntayhtymän palvelutoiminta muodostuu kahdesta päälohkosta, jotka ovat kuntoutustoiminta sekä asumis-, päivä- ja työllistymistoiminnat (avopalvelut). Palvelutoiminta toteutetaan siten, että asiakkaiden asiointietäisyydet säilyvät kohtuullisina.

Kuntoutuksella tarkoitetaan psykososiaalisen, neuropsykiatrisen, terapeuttisen, lääkinnällisen kuntoutuksen, valmennuksen, ohjauksen, kasvatuksen ja opetuksen keinoja, joilla voidaan tukea, auttaa ja parantaa erityistä tukea tarvitsevan ihmisen elämää. Kehitysvammaisuus on yksilön persoonallinen ominaisuus, jota kuntoutuksen keinoin ei poisteta, mutta kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus kuntoutukseen, jossa tämä ominaisuus osataan huomioida.

Kuntoutustoiminta jakaantuu kuntoutuskeskukseen, alueelliseen poliklinikkatoimintaan ja liikkuviin palveluihin. Kuntoutus on tavoitteellista, moniammatillista toimintaa sisältäen sosiaalisen, lääketieteellisen ja psykologisen näkökulman.  Kuntoutuskeskus ylläpitää perusasteen erityiskoulua ja järjestää tarvittaessa oppilaiden kouluajan asumisen ja valmennuksen. Vaalijala tarjoaa yhteistyössä oppilaitosten kanssa oppimisympäristön valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen. Autismin kirjon asiakkaille on omat palvelulinjansa. Kuntoutuskeskuksessa pitkäaikainen asuminen päättyy vuoden 2019 loppuun mennessä. Kaikki kuntoutusjaksot ovat määräaikaisia.

Asumispalvelut sisältävät asuntojen vuokrauksen ja asumisen tukipalvelut kattavasti Savossa. Asumispalveluihin kuuluu myös perhehoidon järjestäminen. Päivätoimintapalvelut järjestetään asumispalveluista erillisenä toimintana paikallisesti. Työllistymispalvelut toteutetaan alueellisten Savoset-monipalvelukeskusten kautta. Niiden henkilöasiakkaita ovat osatyökykyiset työnhakijat.

Palvelujen kehittämistyö kuuluu normaaliin toimintaan. Alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävään kehittämistoimintaan pyritään hankkimaan rahoitusta palvelutoiminnan ulkopuolelta. Vaalijalassa on käytössä vuoden 2018 loppuun mennessä laatujärjestelmä, joka pohjautuu ISO 9001:2015 standardiin. Kuntayhtymän toiminnanohjaus perustuu laatujärjestelmään.

Palvelutoiminnan avainsanoja ovat: liikkuvat kuntoutuspalvelut, kotikuntoutus, kommunikaatiokuntoutus, lastensuojelu, psykososiaalinen kuntoutus, kehitysvammapsykiatria, neuropsykiatria, neurologia, autismikuntoutus, kokonaiskuntoutus, erityisopetus, perhetyö, konsultointi, täydennyskoulutus, asumispalvelut, työllistymispalvelut, päivätoiminta, perhehoito.

Henkilöstö

Vaalijalan vakinainen henkilöstö on koulutettua ja sen täydennyskoulutus on jatkuvaa. Henkilöstön osaamista ja itsensä kehittämistä arvostetaan. Täydennyskoulutus järjestetään pääosin itse Koulutuskeskus Myötätuulen toimesta. Henkilöstön osaamisen kehittäminen perustuu palvelujen kysynnän muutosten seuraamiseen ja osaamiskartoitusjärjestelmään. Vaalijala on turvallinen ja innostava työnantaja, joka tarjoaa mahdollisuuksia urakehitykseen. Työhyvinvoinnin toteuttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota hyvään työilmapiiriin. Sairauspoissaolojen minimoimiseksi työhyvinvointia kehitetään.

Talous

Vaalijalan talous perustuu kustannustietoisuuteen ja onnistuneeseen tuotteistukseen. Tuottavuutta kehitetään toiminnan jatkuvalla arvioinnilla. Tavoitteena on, että yhteisöasiakkaat kokevat Vaalijalan palvelut hinta-laatusuhteeltaan kilpailijoita parempina. Vaalijala ylläpitää tyydyttävää maksuvalmiutta ja pystyy investoimaan palveluvarustuksen kehittämiseen myös kassavaroin. Vierasta pääomaa käytetään vain investointeihin. Vuosikate kattaa poistot ja lainojen lyhennykset ja tulos säilyy positiivisena pitkällä aikavälillä.

Kuntoutuskeskuksen rakennuskannan peruskorjaus rahoitetaan pääosin kassavaroin ja markkinaehtoisella vieraalla pääomalla. Valtion avustuksia käytetään silloin, kun ne ovat saatavilla.  Peruskorjausinvestointeja tehdään siinä määrin, kun tiloja kuntoutustoimintaan pitkällä aikavälillä tarvitaan.

Asumispalvelujen investoinnit toteutetaan pääosin Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen investointiavustuksella ja korkotukilainalla. Pienempiin investointeihin voidaan ottaa markkinaehtoista lainaa. Asumispalveluissa investointien aiheuttamat vuotuiset pääomamenot ja käyttömenot katetaan vuokrilla.

Vaalijala tuottaa itse laadun kannalta keskeiset palvelutoiminnan tukipalvelut. Ostopalveluina tai yhteistyönä hankitaan ne tukipalvelut, joiden tuottaminen omana toimintana ei ole toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua.

Strategiasta päättäminen

Strategia on hyväksytty hallituksessa 21.5.2015 ja kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 10.6.2015. Edellinen strategia hyväksyttiin 6.11.2013.

Vaalijalan strategian keskeiset teemat ovat esitetty piirroksessa (pdf).