Missio, visio ja strategia

Missio

Vaalijala tekee työtä erityistä tukea tarvitsevan ihmisen hyvän elämän edellytysten toteuttamiseksi hänen kaikissa elämän vaiheissaan. Ihmisen hyvään elämään kuuluu itsemääräämisoikeus, oikeus omaan asuntoon, päivittäisiin aktiviteetteihin kuten työhön, opiskeluun ja vapaa-aikaan sekä tarvittaessa oikeus asiantuntevaan kuntoutukseen, opetukseen ja hoitoon.

Visio

Vuoteen 2020 mennessä keskisen Suomen jokaisella erityistä tukea tarvitsevalla ihmisellä on omasta mielestään hyvä asunto ja päivittäiset aktiviteetit ympäristössä, jossa hän voi toteuttaa itseään ja toimia yhteiskunnan jäsenenä. Hänellä on mahdollisuus päästä tarvittaessa kohtuullisen ajan kuluessa asiantuntevaan kuntoutukseen. Vaalijalasta muodostuu toimintakonsepti, tapa toimia ja tuottaa palveluja, jolla visio toteutetaan hyvässä yhteistyössä asiakkaiden, heidän omaistensa ja kotikuntien kanssa.

Strategia

Vaalijalan strategia vuosille 2018 - 2022 on keskeinen tahdonilmaisu, jossa linjataan lähitulevaisuutta ja tavoitteita.

Asema palvelurakenteessa

Vaalijala varmistaa ja kehittää toiminnallaan erityisosaamista asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti siten, että se voi tuottaa vaativan erityistason palveluja Itä-Suomen yhteistyöalueella ja koko Suomessa. Vaalijalan toiminta tukee muiden toimijoiden perus- ja erityistason palveluja. Sen alueelliset ja liikkuvat palvelut ovat yhdyspinta muiden toimijoiden palveluihin.

Vaalijalan kuntoutuspalvelujen avulla estetään laitosasumisen uudelleen muodostumista, kun kuntoutusprosessi aloitetaan ajoissa ja sen asumispalvelut pystyvät vastaanottamaan vaativia asukkaita.

Vaalijalan neljä päätavoitetta valtakunnallisessa sote- ja maakuntauudistuksessa ovat:

  1. Vaalijalan palvelutoiminta jatkaa yhtenä kokonaisuutena. Kokonaisuuteen kuuluvat kaikki kuntoutuspalvelut ja avohuollon palvelut kaikissa maakunnissa (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi)
  2. Vaalijala on ylimaakunnallinen (valtakunnallinen) julkinen palvelujen tuottaja, jonka palveluista suurin osa kohdistuu neljään Itä-Suomen maakuntaan (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala)
  3. Vaalijala liittyy tulevaan Etelä-Savon maakuntaan muodostaen siellä oman liikelaitoksensa
  4. Sateenkaaren erityiskoulun ylläpitäjänä jatkaa toistaiseksi Vaalijalan kuntayhtymä, joka ei tuota sosiaali- ja terveyspalveluja sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen

Omistajat

Tulevan sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Vaalijalan sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat yhtenä kokonaisuutena osana Itä-Suomen yhteistyöalueen palveluja, kotimaakuntana Etelä-Savo.  Ne ovat julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalveluja. Vaalijalan lasten ja nuorten palvelut kuuluvat Itä-Suomen osaamis- ja tukikeskusverkkoon.

Sateenkaaren peruskoulun ja mahdollisesti oppilaskotien ylläpitäjänä jatkaa Vaalijalan kuntayhtymä, jonka perussopimuksesta on sosiaali- ja terveyspalvelut poistettu, ellei kuntayhtymä voi enää sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaa. Peruskoulun ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdyspinnan sijainti selvitetään vuoteen 2020 mennessä.

Vaalijalan toiminnan taloudelliset hyödyt pysyvät Itä-Suomen alueella.

Asiakkaat ja ostajat

Vaalijalan henkilöasiakkaat ovat erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä ja heidän omaisiaan. Erityistä tukea tarvitseva ihminen voi olla kehitysvammainen tai autismin kirjoon kuuluva, erityinen tuen tarve voi johtua myös muista oppimiseen tai sosiaaliseen elämään tai tunnetaitoihin liittyvistä kysymyksistä. Erityinen tuen tarve voi johtua liikunta- tai aistimonivammaisuudesta tai somaattisista sairauksista. Yhteinen piirre on se, että nämä ihmiset eivät saa lähipalveluista sillä hetkellä riittävää kuntoutusta tai tukea elämäänsä.

Tuotettavat palvelut voivat olla lyhyt- tai pidempiaikaista kuntoutusta ja valmennusta, vuorohoitoa, asumista palvelujen ja tuen piirissä kuin myös opiskelua, työtä tai muuta erityisen tuen palvelua tai muita vammaispalveluja.

Vaalijalassa edistetään ja vahvistetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Käytössä ovat monipuoliset kommunikaatiokeinot, jotta hänen tahtonsa voidaan luotettavasti selvittää elämän eri tilanteissa. Palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen edustajiensa kanssa yksilöllisesti. Elämän kaikki osa-alueet huomioidaan. Asiakkaiden käyttöön kehitetään palautejärjestelmä, jolla voidaan seurata asiakaskokemuksia palvelujen laadusta. Jos asiakkaan etu vaatii, Vaalijala toimii hänen etujensa puolustajana rakentavasti.

Vaalijalan yhteisöasiakkaita ovat palvelujen järjestämisvastuussa olevat julkiset toimijat sekä muut palvelujen ostajat. Vaalijalan palveluhinnoittelu perustuu yksikkökustannuksiin, joita tarvittaessa tasataan yksikköjen ja vuosien välillä. Jäsenkuntien ja niiden edustajien hinnat ovat edullisemmat kuin ulkokuntien.

Palvelutoiminta

Vaalijalan palvelutoiminta muodostuu kolmesta päälohkosta, jotka ovat

  1. kuntoutustoiminta ja asiantuntijapalvelut
  2. asumis-, päivä- ja osallisuustoiminnat sekä ammatillinen kuntoutus (avopalvelut)
  3. perusopetustoiminta

Palvelutoiminta toteutetaan siten, että asiakkaiden asiointietäisyydet säilyvät kohtuullisina.

Kuntoutuksella tarkoitetaan psykososiaalisen, neuropsykiatrisen, terapeuttisen, lääkinnällisen kuntoutuksen, valmennuksen, ohjauksen, kasvatuksen ja opetuksen keinoja, joilla voidaan tukea, auttaa ja parantaa erityistä tukea tarvitsevan ihmisen elämän laatua. Kehitysvammaisuus on yksilön pysyvä ominaisuus, jonka vaikutus hänen toimintakykyynsä on riippuvainen ympäristöstä. Kuntoutustoiminta jakaantuu osaamis- ja tukikeskukseen, alueelliseen poliklinikkatoimintaan ja liikkuviin palveluihin. Kuntoutus on tavoitteellista, moniammatillista toimintaa sisältäen sosiaalisen, lääketieteellisen ja psykologisen näkökulman. Vaalijala tarjoaa yhteistyössä oppilaitosten kanssa Pieksämäellä oppimisympäristön valmentavaan ja kuntouttavaan koulutukseen. Kaikki kuntoutusjaksot ovat määräaikaisia.

Sateenkaaren peruskoulu tuo pedagogisen näkökulman kuntoutukseen. Sateenkaaren erityiskoulu liittyy alueelliseen vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostoon (VIP) Itä-Suomessa ja jatkossa tukee ja ohjaa oman alueensa kouluja oppilaiden erityisen tuen kysymyksissä. Tavoitteena on pitää erityiskoulu lähellä Vaalijalan toteuttamaa kuntoutusta myös sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen.

Asumispalvelut sisältävät asuntojen vuokrauksen ja tarvittaessa vaativan erityistason asumisen tukipalvelut Itä-Suomessa. Asumispalveluihin kuuluu myös perhehoidon järjestäminen. Päivätoiminta- ja yhteiskuntaosallisuuspalvelut järjestetään asumispalveluista erillisenä tai liikkuvana toimintana. Työllistymistä tukevat palvelut kuten ammatillinen kuntoutus toteutetaan alueellisten Savoset-monipalvelukeskusten kautta, mikäli tuleva lainsäädäntö sen edelleen mahdollistaa. Näiden palvelujen henkilöasiakkaita ovat osatyökykyiset työnhakijat.

Alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävään kehittämistoimintaan pyritään hankkimaan rahoitusta palvelutoiminnan ulkopuolelta. Vaalijalassa on käytössä vuoden 2018 loppuun mennessä laatusertifioitu toiminnanohjausjärjestelmä, joka pohjautuu ISO 9001:2015 standardiin.

Palvelutoiminnan avainsanoja ovat: liikkuvat kuntoutuspalvelut, kotiin tuotava kuntoutus, asiakkaan toimintakyky, vaativan erityisten tuen palvelut, lastensuojelu, moniammatillinen kuntoutus, psykososiaalinen kuntoutus, kehitysvammapsykiatria, neuropsykiatria, autismikuntoutus, kokonaiskuntoutus, erityisopetus, perhetyö, konsultointi, vaativan erityistason asumispalvelut, työllistymispalvelut, vaikeavammaisten päivätoiminta, henkilökohtainen apu, perhehoito, täydennyskoulutus.

Henkilöstö

Vaalijalan vakinainen henkilöstö on koulutettua ja sen täydennyskoulutus on jatkuvaa. Henkilöstön osaamista ja itsensä kehittämistä arvostetaan. Täydennyskoulutus järjestetään pääosin itse Koulutuskeskus Myötätuulen toimesta. Henkilöstön osaamisen kehittäminen perustuu palvelujen kysynnän muutoksen seuraamiseen ja osaamiskartoitusjärjestelmään. Vaalijala on turvallinen ja innostava työnantaja, joka tarjoaa mahdollisuuksia urakehitykseen. Työhyvinvoinnin toteuttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota hyvään työilmapiiriin. Sairauspoissaolojen määrässä pyritään alle alan keskitason.

Talous

Vaalijalan talous perustuu kustannustietoisuuteen ja onnistuneeseen tuotteistukseen. Tuottavuutta kehitetään toiminnan jatkuvalla arvioinnilla. Tavoitteena on, että yhteisöasiakkaat kokevat Vaalijalan palvelut hinta-laatusuhteeltaan hyvinä. Vaalijala ylläpitää tyydyttävää maksuvalmiutta ja pystyy perustelemaan ja toteuttamaan investointitarpeensa myös sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Vuosikate kattaa poistot ja lainojen lyhennykset ja tulos säilyy positiivisena pitkällä aikavälillä.

Nenonpellon yksiköiden rakennuskannan peruskorjaus rahoitetaan pääosin tulorahoituksella ja markkinaehtoisella vieraalla pääomalla. Valtion avustuksia käytetään silloin, kun ne ovat saatavilla.  Peruskorjausta tehdään siinä määrin, kun tiloja kuntoutustoimintaan pitkällä aikavälillä tarvitaan. Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen investoinneista vastaa Maakuntien Tilakeskus Oy ja peruskoulutoiminnan osalta Vaalijalan kuntayhtymä.

Asumispalvelujen investoinnit toteutetaan pääosin Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen investointiavustuksella ja korkotukilainalla. Pienempiin investointeihin voidaan ottaa markkinaehtoista lainaa. Asumispalveluissa investointien aiheuttamat vuotuiset pääomamenot ja käyttömenot katetaan vuokrilla. Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen investoinneista vastaa Maakuntien Tilakeskus Oy.

Osa Vaalijalan kiinteistöomaisuudesta (mm. lahjoituskiinteistöt) voi jäädä kuntayhtymään, mikäli jäsenkunnat niin haluavat.

Vaalijala tuottaa itse laadun kannalta keskeiset palvelutoiminnan tukipalvelut. Ostopalveluina tai yhteistyönä hankitaan ne tukipalvelut, joiden tuottaminen omana toimintana ei ole toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua. Sote- ja maakuntauudistuksen liittyen sovitaan tukitoiminnoista, joista vastaa maakunnan tulevat yhtiöt.

Strategiasta päättäminen

Strategia on hyväksytty hallituksessa 16.5.2018 ja kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 6.6.2018. Edellinen strategia hyväksyttiin 10.6.2015.

Vaalijalan strategian keskeiset teemat ovat esitetty piirroksessa (pdf).