Marian palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Maria ulkokuva
Marian palvelukoti

Maria

Marian palvelukoti tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille Pieksämäellä.

Maria lyhyesti

 • Palvelukodissa asutaan omassa vuokra-asunnossa, kolmessa eri ryhmäkodissa. Asiakas saa tukea, ohjausta, hoitoa ja kuntoutusta yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Asumisessa huomioidaan erityisen vahvaa tukea tarvitsevien vammaisten henkilöiden tarpeet, psykososiaalinen tuki sekä autismikuntoutuksen periaatteet.

 • Palvelukodin asiakkaat saavat tarvittaessa apua palvelukodin ohjaajilta opiskeluun, päivätoimintaan ja vapaa-ajan toimintoihin.

 • Marian palvelukodissa kunnioitetaan asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita, voimavaroja ja itsemääräämisoikeutta. Palvelukodin työntekijät tukevat asiakkaiden vuorovaikutusta erilaisten kommunikaatiomenetelmien avulla.

 • Palvelukodin fyysisissä tiloissa on huomioitu esteettömyys. Teknologian avulla helpotetaan asiakkaiden arkea ja lisätään turvallisuutta.

 • Palvelukodin henkilökunta tekee tiiviisti yhteistyötä asiakkaiden läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa

Marian palvelukodin esittelyvideo

https://youtu.be/0Om4sOqLWDg
Palvelukuvaus / Päiväaikainen toiminta

PALVELUKUVAUS: PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA PALVELUKODISSA

YKSIKÖN NIMI: Marian palvelukoti, Soiseläntie 4, Pieksämäki

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Päiväaikainen toiminta asumispalveluyksikön asiakkaille (kehitysvammaiset ja muut tukea tarvitsevat henkilöt)

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Marian palvelukoti järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista päiväaikaista toimintaa asumispalveluyksikössä, jos asiakas ei lähde yksikön ulkopuoliseen päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys toiminnan sisältöön.

Palvelun sisältö:

Päiväaikainen toiminta on yksilöllistä tai ryhmämuotoisesti toteutettua. Yksilöllisesti suunnitellun toiminnan kesto on 2-3 h/arkipäivä. Toiminnan ohjaajina toimivat asumisyksikön ohjaajat. 

Toiminnan sisältö perustuu asiakkaan toimintakykyarvioon. Omaohjaaja laatii asiakkaan kanssa yksilöllisen päiväaikaisen toiminnan suunnitelman osana asumispalveluun kuuluvaa Minun elämäni suunnitelmaa. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan toiveet, tavoitteet ja toiminnan päivä-/viikkokohtainen toteutus. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Palvelukodissa toteutettavien toimintapäivien määrä sovitaan yhteistyössä asiakkaan sidosryhmien ja kotikunnan vammaispalveluiden edustajan kanssa.

Päiväaikaisen toiminnan perustana on luovuuden, löytämisen ilon ja itseilmaisun tukeminen. Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti:

Päiväaikaisessa toiminnassa harjoitellaan arjen taitoja 

 • asiointi 

 • keittiötyöt

 • siivous 

 • vaatehuolto

 • itsestä huolehtiminen 

 • raha-asiat, päivärytmi 

 • itsemääräämisoikeus 

 • tuettu päätöksenteko

 • vahvistetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä 

 • liikunta

 • ulkoilu 

 • keskustelut ja kommunikoinnin harjoittelu

 • vuorovaikutustilanteet 

 • tuetaan kuntoutumista ja erilaisia taitoja

 • oppimistuokiot

 • sosiaalisten taitojen harjoittelu

 • vuorovaikutuksen harjoittelu 

 • musiikki 

 • kulttuuri 

 • kädentaidot

 • rakentelu

 • ruuan valmistaminen

 • leipominen 

 • tietotekniikka 

 • harrasteisiin tutustuminen 

 • aistitoiminta

Palvelun hinta:

Hinta veloitetaan normaalin asumispalvelun käyttöpäivämaksun lisäksi. Jos asiakkaalle on määritelty henkilökohtainen lähiohjaaja päiväajalle (hintaluokitus tai erillinen lisäpalvelu), ei asumisen päiväaikaisen toiminnan hintaa veloiteta.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Ateriat

x

Päiväaikaisen toiminnan yksilöllinen suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti 3-6 kuukauden välein sekä Minun elämäni suunnitelman ja palvelusuunnitelman päivittämisen yhteydessä. 

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 24.2.2021

Palvelukuvaus / Ympärivuorokautinen asumispalvelu

PALVELUKUVAUS: YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMISPALVELU

YKSIKÖN NIMI: Marian palvelukoti, Soiseläntie 4, Pieksämäki

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä:

Ympärivuorokautinen asumispalvelu vaikeammin vammaisille ja vammaisille, joilla on autismin kirjon haasteita tai tarvitsevat psyko-sosiaalista tukea.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua palvelukodissa sovitulla tavalla. Tuen avulla henkilöt selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso ja asiakkaiden tyytyväisyys asumispalveluun. Myös itsemääräämisoikeuden toteutuminen on tärkeä tavoite.

Palvelun sisältö:


Asumispalveluun tarkoitetut asunnot sijaitsevat palvelukotiin perustetuissa ryhmäkodeissa. Marian palvelukodissa asuu 15 asiakasta. Palvelukoti on jaettu kolmeen viiden asunnon ryhmäkotiin ja ne ovat profiloituneet joko vaikeammin vammaisten, autististen tai psyko-sosiaalista tukea tarvitsevien asumiseen. Asunnot ovat asiakkaan koteja, jotka he voivat itse sisustaa haluamallaan tavalla. Jokaisessa asunnossa on oma kylpyhuone ja viidessä asunnossa on mahdollisuus ottaa tarvittaessa käyttöön oma keittiö. Ryhmäkodeissa on yhteisiä oleskelutiloja, joka mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan muiden asiakkaiden kanssa. Asiakas asuu asunnossa ympäri vuorokauden. Vaalijalan kuntayhtymä omistaa palveluasunnot, joten asiakas on vuokrasuhteessa Vaalijalan kuntayhtymään. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta.

Asiakkaat saavat ympärivuorokautista tukea ja apua itsestä ja terveydentilasta huolehtimiseen, ruokailuun ja kodinhoitoon. Asiakkaita tuetaan asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Vahvasti resursoiduissa palvelukodeissa asukasta tuetaan myös opiskeluissa, päivä- tai työtoiminnoissa. Heidän turvallisuudestaan huolehditaan ja kuntoutumistaan tuetaan. Asiakkaat saavat psykososiaalista tukea ja keskusteluapua henkilökunnalta. Asiakkaan kommunikointia tuetaan etsimällä hänelle soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi. Asiakkaan tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja tuetaan asiakasta löytämään muuta sopivaa tukea ja palveluita.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Marian palvelukodissa työskentelee 26 ohjaajaa ja palvelukodin johtaja sekä lisäksi asiakkaan tarpeen mukaan on mahdollista resursoida henkilökohtaisia lähiohjaajia. Henkilökuntaa on palvelukodissa paikalla ympäri vuorokauden. Palvelukodin työntekijöillä on vähintään sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Työntekijöitä on aamu ja iltavuorossa 6-8 ja yössä 1, asukkaiden tarpeesta riippuen. Työntekijät käyvät säännöllisesti lisäkoulutuksissa sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.  

Marian palvelukodin asiakkailla on mahdollista osallistua Vaalijalan Tekemisen palveluiden ja Savaksen toteuttamaan päivätoimintaan 1–5 päivänä viikossa. Palvelukotiin arkipäiviksi jääville on järjestetty päiväaikaista toimintaa maanantaista perjantaihin. Palvelukodin päiväaikainen toiminta on yksilöllisesti suunniteltua toimintaa. Jokaisen asiakkaan kanssa on laadittu yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Yli 65-vuotiailla viriketoiminta kuuluu asumispalvelun hintaan.

Asumispalvelussa huomioidaan vammaisten henkilöiden erityistarpeet:

 • Vaikeammin vammaisten, autististen ja henkilöiden, jotka tarvitsevat psyko-sosiaalista tukea erityispiirteiden ja –tarpeiden tunteminen, tunnistaminen ja huomioiminen arjessa (tapa olla ja liikkua, havainnoida ympäristöä, apuvälinetarpeet, ympäristön esteettömyys, toimintakyvyn ylläpitäminen, auttaminen päivittäisissä toiminnoissa, kuten ruokailu, peseytyminen, pukeutuminen, tunteiden tunnistaminen ja niiden käsittely jne.)
 • Asiakkaan yksilöllinen kommunikaatio, toimintatavat ja vahvuudet, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä sitoutuvat. Tarvittaessa käytetään tulkkipalveluita.
 • Sosiaalisia taitoja tuetaan arjen tilanteissa
 • Yksilöllisesti suunniteltu päivä- ja viikko-ohjelma sekä tuki vapaa-ajan toiminnoissa
 • Autetaan asukkaan opiskelussa, päivä- ja työtoiminnassa tarpeen mukaan
 • Varmistetaan asiakasturvallisuus
 • Henkilöstö perehdytetään ja koulutetaan autististen, psyko-sosiaalista tukea tarvitsevien ja vaikeammin vammaisten hoidon ja kuntoutuksen periaatteisiin ja arviointimenetelmiin. Henkilöstömitoitus on riittävä periaatteiden noudattamiseen. Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ja tarvittaessa ohjaus- ja konsultaatiopalveluita työnsä tueksi.
   

Palvelun hintaan ei sisälly:

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän poliklinikan kautta.

Päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta, jatko-opinnot) sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun, ellei toisin sovita. Palvelukodissa järjestetään päiväaikaista toimintaa asiakkaalle lisäpalveluna, jos hän ei lähde kodin ulkopuoliseen päivätoimintaan.

Lisäpalvelut:

Palvelukodissa järjestetään asiakkaalle yksilöllistä päiväaikaista toimintaa, jos hän ei lähde kodin ulkopuoliseen päivätoimintaan.


Palveluasumiseen voidaan sisällyttää tarvittaessa asiakkaan rajoitustoimenpiteisiin liittyvän moniammatillisen työryhmän (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) arvioinnit ja konsultaatiot.

Turvallisen asumisen takaamiseksi asiakkaan tueksi on lisäpalveluna mahdollista resursoida henkilökohtainen lähiohjaaja.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumispalvelun kustannukset

x

Asunnon vuokra

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki-ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, ruokalaput, suojakäsineet- ja asusteet, siivousvälineitä)

x

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Asiakkaille tehdään Rai-arviointi, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen (Minun elämäni suunnitelma). Asiakkaille laaditaan myös GAS-tavoitteita. Tavoitteiden toteutuminen ja arviointi on säännöllistä ja jatkuvaa.

Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnissa mitataan säännöllisesti.

Asiakkaat, läheiset ja maksaja-asiakas antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisesta palvelukodista valitaan edustaja vuosittain asiakasraatiin, jossa tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä
 

                                                                                                                        

Marian palvelukoti
Soiseläntie 4
76150 Pieksämäki

puh. 044 389 9772
Toivola (autismikuntoutus) puh. 044 389 9770
Onnela (psykososiaalinen kuntoutus) puh. 044 389 9769
Rauhala (vaikeammin vammaisten kuntoutus) puh. 044 389 9771

Yhteyshenkilöt

Anne Kontro

Palvelukodin johtaja

Puh. 044 389 9625

anne.kontro@etelasavonha.fi

Sanna Naskali

Vastaava ohjaaja

Puh. 044 389 9832

sanna.naskali@etelasavonha.fi