Maininki

Kuntoutusyksikkö Maininki on 7-paikkainen erityistä tukea tarvitsevien naisten psykososiaalisen ja psykiatrisen kuntoutuksen yksikkö.

Maininki toteuttaa kokonaisvaltaista kuntoutusta kodinomaisessa ympäristössä. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujan toimintakykyä, psyykkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa siten, että hän voi siirtyä asumaan avopalveluihin hänelle sopivan tuen turvin mahdollisimman itsenäisesti.

Kuntoutuksessa huomioidaan kuntoutujan itsemääräämisoikeus ja osallisuus. Kuntoutujalla on mahdollisuus osallistua valitsemaansa ohjattuun työ- ja päivätoimintaan sekä vapaa-ajan toimintaan. Kuntoutusyksikössä toteutetaan yhteisöllistä kuntoutusta, kuntoutujat ovat mukana suunnittelemassa yksikön arkea. Asiakkaan kuntoutukselle laaditaan yksilölliset tavoitteet yhteistyössä kuntoutujan, hänen verkostonsa ja Vaalijaan moniammatillisen työryhmän kanssa. Kuntoutuksen tavoitteita arvioidaan säännöllisesti sekä yksikössä on käytössä RAI-arviointi.

Mainingin arvot ovat:

 • Yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
 • Avoimuus, luotettavuus ja tavoitteellisuus
 • Joustava, ammatillinen ja hyvinvoiva yhteisö

Läheiset ovat tervetulleita tapaamaan asiakkaita ja voivat vuokrata lähellä sijaitsevasta rivitalosta vierashuoneen käyttöönsä vieraillessaan asiakkaiden luona.
Mainingin kautta voi myös vuokrata vierashuoneen (vierailut, koulutukset ym.). Lisätietoja vierashuoneesta ja sen vuokraamisesta löydät tästä (pdf).

Maininki palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: Maininki
PALVELURYHMÄ: Aikuisten kuntoutusyksikkö, laitoskuntoutus

Palvelun nimi ja kohderyhmä:

Maininki on 7-paikkainen kuntoutusyksikkö erityistä tukea tarvitseville naisille. Maininki tarjoaa ympärivuorokautista psykososiaalista kuntoutusta henkilöille, joilla on psykiatrisia ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia ja tuen tarvetta myös kriisiytyneissä tilanteissa. Maininki sijaitsee Nenonpellossa Pieksämäellä.

https://www.vaalijala.fi/maininki

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Kuntoutusyksikkö Maininki mahdollistaa kuntoutujan kokonaisvaltaisen kuntoutuksen kodinomaisessa ympäristössä. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujan toimintakykyä, psyykkistä hyvinvointia ja elämänlaatua sekä mahdollistaa päivittäisten taitojen ja asioinnin harjoittelu ja antaa valmiuksia mahdollisimman itsenäiseen elämään. Kuntoutuksessa huomioidaan kuntoutujan itsemääräämisoikeus ja osallisuus. Kuntoutukselle laaditaan tavoitteet yhteistyössä kuntoutujan, hänen verkostonsa ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa. Kuntoutuksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti vähintään kuuden kuukauden välein yhdessä verkoston kanssa.

Palvelun sisältö:

Maininki tarjoaa kokonaisvaltaista psykososiaalista kuntoutusta

 • Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutus- ja hoitosuunnitelma. Kokonaiskuntoutuksen tavoitteet laaditaan moniammatillisesti yhteistyössä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa kuntoutuksen alkaessa.
 • Kehitysvammalain 42 §:n mukainen itsemääräämisoikeuden toteutuminen yksilöllisesti laaditun suunnitelman (IMO) mukaisesti.
 • Kuntoutuksen tavoitteiden seurannasta sopiminen ja tarkentaminen asiakkaan kuntoutuksen edetessä.
 • Kuntoutujalle suunnitellaan yksilöllinen, strukturoitu viikko-ohjelma ja päiväaikainen toiminta yhdessä hänen kanssaan.
 • Yksikön koulutetun henkilökunnan toteuttama valmentava ohjausmalli sekä luottamukseen perustuva omahoitajatyöskentely.
 • AVEKKI-toimintamallin mukainen toiminta.
 • Kommunikaation tukeminen ja mahdollistaminen asiakkaan omalla kommunikaatiomenetelmällä.
 • Asiantuntijapalvelut yksilöllisesti ja tarpeen mukaan sovittuna (lääkäri, sosiaalityöntekijä, psykologi sekä tarvittaessa toimintaterapeutti, fysioterapeutti, puheterapeutti, kommunikaatio-ohjaaja, perheterapeutti, seksuaalineuvoja tai –terapeutti, työ- ja päivätoiminnan ohjaajat, vapaa-ajan ohjaajat ja hengellinen toiminta sekä yksilölliset että ryhmäterapiat.
 • Kuntoutus perustuu käyttäytymisanalyysiin pohjautuviin menetelmiin. Henkilöstöä koulutetaan käyttäytymisanalyysin käyttöön.
 • Vuorovaikutuksellinen eli motivoiva keskustelu asiakkaan kanssa.
 • Kuntoutuskoordinaattorin palvelut.
 • Säännöllinen yhteydenpito asiakkaan verkoston kanssa (omaiset, kunta).
 • Turvallinen ja esteetön kuntoutusympäristö.

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan hakeutua kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelun kautta sekä terveydenhuollon lähetteellä. Lähete osoitetaan Vaalijalan sosiaalityöntekijöille.

Asiakkaan kuntoutukseen suunnitteluun osallistuvat kotikunnan sosiaali- ja vammaispalveluien ja/tai terveydenhuollon henkilöstö yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassa olevan erityishuolto-ohjelman (eho), joka voidaan myös laatia Vaalijalassa.

Yhteyttä voidaan ottaa myös Vaalijalan poliklinikoihin, kuntoutuksen johtajaan, sosiaalityöntekijöihin tai suoraan yksikköön ohjeiden saamiseksi.

www.vaalijala.fi

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus:

 • RAI-arviointi.
 • TOIMI (asiakkaan toimintakyvyn arviointi) tarvittaessa.
 • PSYTO (psykososiaalisen toimintakyvyn arviointi) tarvittaessa.

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta:

 • päivittäinen seuranta, arviointi sekä raportointi asiakastietojärjestelmään.
 • kuntoutustavoitteiden arviointia kuukausittain asiakkaan ja kotikunnan yhteistyötahon kanssa.
 • kuntoutussuunnitelmat ja neuvottelut asiakaslähtöisesti.

Yhteydenpito sidosryhmiin:

 • säännöllinen yhteydenpito perheen, lähiverkoston ja maksajatahon kanssa sovitusti ja yksilöllisesti.

Asiakaspalaute:

 • henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta.
 • asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.
 • palvelun jälkeen lähtötilanteessa jokaisella asiakkaalla on mahdollisuus antaa asiakaspalaute. Yksikkö huolehtii. (Intervalli-kuntoutuksessa puolivuosittain) Asiakaspalaute kerätään aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute.
 • sidosryhmäpalaute kerätään kerran vuodessa tammikuussa (QPro-palaute).
 • palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille.

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto: liitteenä

Päiväys 25.2.2021

Maininki
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 25 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Puh. 050 389 9321

Yhteyshenkilöt

Kuntoutusyksikön johtaja, Maininki

Puh. 040 6326 910

Kuntoutuskoordinaattori (vs.), Maininki

Puh. 044 389 9624