Lukkarin palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Lukkari

Lukkarin palvelukoti tarjoaa  tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille Pieksämäellä.

Lukkari lyhyesti

 • Palvelukodissa asutaan omassa vuokra-asunnossa. Päätalossa on 10 ja erillisessä rivitalossa 5 asuntoa. Asiakas saa tukea, ohjausta, hoitoa ja kuntoutusta oman yksilöllisen tarpeen mukaisesti.
 • Palvelukodilla on 1 asunto tilapäisasumisen tarpeisiin.
 • Palvelukodin asiakkaat saavat tarvittaessa apua palvelukodin ohjaajilta opiskeluun, päivätoimintaan ja vapaa-ajan toimintoihin.
 • Lukkarin palvelukodissa tuetaan asiakkaita itsenäisessä päätöksenteossa ja osallisuudessa.
 • Palvelukodin henkilökunta tekee tiiviisti yhteistyötä asiakkaan läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa.

Arki Lukkarissa

Lukkarissa jokaisella asiakkaalla on omannäköisensä asunto, oman kodin päivittäisiin toimiin jokainen asiakas osallistuu oman toimintakykynsä mukaan. Lukkarin palvelukodin asiakkaat käyvät arkisin yksilöllisen suunnitelman mukaisesti joko osallisuutta ja työllistymistä edistävässä ja tukevassa  työ- tai päivätoiminnassa. Kotipäivänä tai muuten sovitusti harjoitellaan arkipäivän taitoja ja hoidetaan omia asioita.

Minulla on torstaisin kotipäivä. Ensin ohjaajan kanssa yhdessä siivotaan ja sitten juodaan siivouskahvit, kertoo asiakas.

Vapaa-ajalla Lukkarissa tehdään asioita yhdessä ja yksin. Sunnuntaisin järjestetään yhteisökokous, jolloin sovitaan tulevan viikon tapahtumista ja käydään yhteisiä asioita läpi. Lukkarissa syödään maittavaa kotiruokaa, joka valmistetaan Lukkarin omassa keittiössä asiakkaiden toiveet huomioiden. Viikoittain pidetään myös musiikkipiiri ja järjestetään esimerkiksi karaokea, askartelua, pelailua tai elokuvailtoja.

Joskus me katsotaan yhdessä leffoja ja syödään karkkia ja sipsiä, kertoo asiakas. 

Lukkarin kauniissa pihapiirissä tehdään yhdessä pihatöitä, pelataan ja toisinaan järjestetään pihajuhlia nauttien omassa grillikodassa paistetuista herkuista. Omalla paikkakunnalla käydään kulttuuritapahtumissa ja hyödynnetään monipuolisia vapaa-ajan mahdollisuuksia. Retkiä ja reissuja järjestetään asiakkaiden toiveiden mukaisesti kauemmaksikin. Osalla asiakkaista on myös vapaa-ajan avustaja, jonka kanssa he voivat käydä vielä omissa harrastuksissaan.

Kesällä on päästy eläimiä katsomaan ja autoajelulle, iloitsee asiakas.

Avustajan kanssa me käydään tanssikurssilla ja ratsastamassa, kertoo asiakas. 

Lukkarin palvelukodin esittelyvideo

https://youtu.be/wkeOw5qOq6I
Palvelukuvaus / Päiväaikainen toiminta

PALVELUKUVAUS: PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA PALVELUKODISSA

YKSIKÖN NIMI: Lukkarin palvelukoti, Ruustinnantie 3, Pieksämäki

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Päiväaikainen toiminta asumispalveluyksikön asiakkaille (kehitysvammaiset ja muut tukea tarvitsevat henkilöt)

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Lukkarin palvelukoti järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista päiväaikaista toimintaa asumispalveluyksikössä, jos asiakas ei lähde yksikön ulkopuoliseen päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys toiminnan sisältöön.

Palvelun sisältö:

Päiväaikainen toiminta on yksilöllistä tai ryhmämuotoisesti toteutettua. Yksilöllisesti suunnitellun toiminnan kesto on 2-3 h/arkipäivä. Toiminnan ohjaajina toimivat asumisyksikön ohjaajat. 

Toiminnan sisältö perustuu asiakkaan toimintakykyarvioon. Omaohjaaja laatii asiakkaan kanssa yksilöllisen päiväaikaisen toiminnan suunnitelman osana asumispalveluun kuuluvaa Minun elämäni suunnitelmaa. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan toiveet, tavoitteet ja toiminnan päivä-/viikkokohtainen toteutus. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Palvelukodissa toteutettavien toimintapäivien määrä sovitaan yhteistyössä asiakkaan sidosryhmien ja kotikunnan vammaispalveluiden edustajan kanssa.

Päiväaikaisen toiminnan perustana on luovuuden, löytämisen ilon ja itseilmaisun tukeminen. Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti: 

Päiväaikaisessa toiminnassa harjoitellaan arjen taitoja 

 • asiointi 

 • keittiötyöt

 • siivous 

 • vaatehuolto

 • itsestä huolehtiminen 

 • raha-asiat, päivärytmi 

 • itsemääräämisoikeus 

 • tuettu päätöksenteko

 • vahvistetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä 

 • liikunta

 • ulkoilu 

 • keskustelut ja kommunikoinnin harjoittelu

 • vuorovaikutustilanteet 

 • tuetaan kuntoutumista ja erilaisia taitoja

 • oppimistuokiot

 • sosiaalisten taitojen harjoittelu

 • vuorovaikutuksen harjoittelu 

 • musiikki 

 • kulttuuri 

 • kädentaidot

 • rakentelu

 • ruuan valmistaminen

 • leipominen 

 • tietotekniikka 

 • harrasteisiin tutustuminen 

 • aistitoiminta

Palvelun hinta:

Hinta veloitetaan normaalin asumispalvelun käyttöpäivämaksun lisäksi. Jos asiakkaalle on määritelty henkilökohtainen lähiohjaaja päiväajalle (hintaluokitus tai erillinen lisäpalvelu), ei asumisen päiväaikaisen toiminnan hintaa veloiteta.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Ateriat

x

Päiväaikaisen toiminnan yksilöllinen suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti 3-6 kuukauden välein sekä Minun elämäni suunnitelman ja palvelusuunnitelman päivittämisen yhteydessä. 

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma
Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 24.2.2021

Palvelukuvaus / Ympärivuotinen asumispalvelu

PALVELUKUVAUS: YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMISPALVELU

YKSIKÖN NIMI: Lukkarin palvelukoti, Ruustinnantie 3, Pieksämäki

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Ympärivuorokautinen asumispalvelu vaikeammin vammaisille ja erityistukea tarvitseville henkilöille, jotka tarvitsevat psykososiaalista tukea.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua palvelukodissa sovitulla tavalla. Tuen avulla asiakkaat selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso ja asiakkaiden tyytyväisyys asumispalveluun. Myös itsemääräämisoikeuden toteutuminen on tärkeä tavoite. 

Palvelun sisältö:

Asumispalveluun tarkoitetut asunnot sijaitsevat päätalossa (10 asuntoa) kahdessa eri ryhmäkodissa ja pihapiirissä olevassa erillisessä rivitalossa (5 asuntoa). Päätalon puolella on lisäksi yksi erillinen huone tilapäisasumista varten. Lukkarin palvelukodissa asuu 15 asiakasta. Päätalon puolella asuvat enemmän tukea tarvitsevat ja rivitalossa itsenäisemmät ja omatoimisemmat asiakkaat. Asunnot ovat asiakkaan koteja, jotka he voivat itse sisustaa haluamallaan tavalla. Jokaisessa asunnossa on oma kylpyhuone/wc. Päätalon puolella on yhteisiä oleskelutiloja, joka mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan muiden asiakkaiden kanssa. Asiakas asuu asunnossa ympäri vuorokauden. Vaalijalan kuntayhtymä omistaa palveluasunnot, joten asiakas on vuokrasuhteessa Vaalijalan kuntayhtymään. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta. 

Palvelukodin asiakkaat saavat ympärivuorokautista tukea ja apua asumiseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Heitä tuetaan ja autetaan itsestä ja terveydestä huolehtimisessa, oman kodin hoidossa, asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan ja heidän kuntoutumistaan tuetaan. Lisäksi henkilökunta tarjoaa asiakkaille psykososiaalista tukea ja keskusteluapua. Asiakkaiden kommunikointia tuetaan etsimällä tarvittaessa soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta he voisivat ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi omassa toimintaympäristössään. Asiakkaiden tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja tuetaan heitä löytämään muuta tarvitsemaansa tukea ja palveluita. Asiakkaille myönnetyt palvelut on kirjattu kotikunnan laatimaan palvelusuunnitelmaan.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Lukkarin palvelukodissa työskentelee 14 ohjaajaa ja palvelukodin johtaja sekä lisäksi asiakkaan tarpeen mukaan on mahdollista resursoida henkilökohtaisia lähiohjaajia. Henkilökuntaa on palvelukodissa paikalla ympäri vuorokauden. Palvelukodin työntekijöillä on vähintään sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Työntekijöitä on aamu ja iltavuorossa 3-4 ja yössä 1, asukkaiden tarpeesta riippuen. Työntekijät käyvät säännöllisesti lisäkoulutuksissa sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.  

Lukkarin asiakkailla on mahdollista osallistua Vaalijalan Tekemisen palveluiden ja Savaksen Rahkapuiston toteuttamissa päivä- ja työtoiminnassa 1–5 päivänä viikossa. Palvelukotiin arkipäiviksi jääville on järjestetty päiväaikaista toimintaa maanantaista perjantaihin. Palvelukodin päiväaikainen toiminta on yksilöllisesti suunniteltua toimintaa. Jokaisen asiakkaan kanssa on laadittu yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Yli 65-vuotiailla viriketoiminta kuuluu asumispalvelun hintaan.

Asumispalvelussa huomioidaan vammaisten henkilöiden erityistarpeet:

 • Vaikeammin vammaisten, autististen ja henkilöiden, jotka tarvitsevat psykososiaalista tukea erityispiirteiden ja –tarpeiden tunteminen, tunnistaminen ja huomioiminen arjessa (tapa olla ja liikkua, havainnoida ympäristöä, apuvälinetarpeet, ympäristön esteettömyys, toimintakyvyn ylläpitäminen, auttaminen päivittäisissä toiminnoissa, kuten ruokailu, peseytyminen, pukeutuminen, tunteiden tunnistaminen ja niiden käsittely jne.)

 • Asiakkaan yksilöllinen kommunikaatio, toimintatavat ja vahvuudet, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä sitoutuvat. Tarvittaessa käytetään tulkkipalveluita.

 • Sosiaalisia taitoja tuetaan arjen tilanteissa 

 • Yksilöllisesti suunniteltu päivä- ja viikko-ohjelma sekä tuki vapaa-ajan toiminnoissa 

 • Autetaan asukkaan opiskelussa, päivä- ja työtoiminnassa tarpeen mukaan

 • Varmistetaan asiakasturvallisuus

 • Henkilöstö perehdytetään ja koulutetaan autististen, psykososiaalista tukea tarvitsevien ja vaikeammin vammaisten hoidon ja kuntoutuksen periaatteisiin ja arviointimenetelmiin. Henkilöstömitoitus on riittävä periaatteiden noudattamiseen. Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ja tarvittaessa ohjaus- ja konsultaatiopalveluita työnsä tueksi.
   

Palvelun hintaan ei sisälly:

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän poliklinikoiden kautta. Palvelukodissa voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon tai kotisairaanhoidon perehdyttämänä. 

Päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta, jatko-opinnot) sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun, ellei toisin sovita. Palvelukodissa järjestetään päiväaikaista toimintaa asiakkaalle lisäpalveluna, jos hän ei lähde kodin ulkopuoliseen päivätoimintaan.

Lisäpalvelut:

Palvelukodissa järjestetään asiakkaalle yksilöllistä päiväaikaista toimintaa, jos hän ei lähde kodin ulkopuoliseen päivätoimintaan.

Palveluasumiseen voidaan sisällyttää tarvittaessa asiakkaan rajoitustoimenpiteisiin liittyvän moniammatillisen työryhmän (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) arvioinnit ja konsultaatiot.

Turvallisen asumisen takaamiseksi asiakkaan tueksi on lisäpalveluna mahdollista resursoida henkilökohtainen lähiohjaaja.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumispalvelun kustannukset

x

Asunnon vuokra

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki-ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, ruokalaput, suojakäsineet- ja asusteet, siivousvälineitä)

x

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Asiakkaille tehdään Rai-arviointi, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen (Minun elämäni suunnitelma). Asiakkaille laaditaan myös GAS-tavoitteita. Tavoitteiden toteutuminen ja arviointi on säännöllistä ja jatkuvaa. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnissa mitataan säännöllisesti.

Asiakkaat, läheiset ja maksaja-asiakas antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisesta palvelukodista valitaan edustaja vuosittain asiakasraatiin, jossa tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 24.2.2021

Palvelukuvaus / Tilapäisasuminen

PALVELUKUVAUS: TILAPÄISASUMINEN

YKSIKÖN NIMI: Lukkarin palvelukoti, Ruustinnantie 3, Pieksämäki

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Tilapäisasuminen kehitysvammaisille henkilöille.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle tilapäisasumista esimerkiksi omaishoitajan vapaiden ajaksi. Tilapäisasumisena tarjotaan ohjausta, hoitoa ja tukea yksilöllisesti sovitulla tavalla.

Palvelun sisältö:

Tilapäisasumista järjestetään Lukkarin palvelukodilla, joka sijaitsee Pieksämäen kaupungin keskustan tuntumassa. Lukkarin palvelukodissa asuu vakituisesti 15 asiakasta, joista 10 asiakasta asuu päätalon puolella ja viisi asiakasta pihapiirissä sijaitsevassa rivitalossa. Tilapäisasumiseen tarkoitettu huone sijaitsee Lukkarin palvelukodin päätalossa. Asiakas voi tuoda mukanaan omia henkilökohtaisia tavaroita, muutoin huone on täysin varustettu. Huoneessa ei ole omaa wc:tä tai kylpyhuonetta, tilapäisasumiseen tulevalle asiakkaalla on käytössä palvelukodin yhteisissä tiloissa sijaitseva wc- ja kylpyhuone. Päätalon puolella on yhteisiä oleskelutiloja, joka mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan muiden asiakkaiden kanssa. 

Tilapäisasumisen kesto ja tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeista ja toiveista käsin. Palvelun alussa asiakkaan kanssa laaditaan yksilöllinen Minun elämäni-suunnitelma, johon tarkennetaan keinoja tavoitteiden savuttamiseksi ja kirjataan ohjauksen sisältö sekä tuki itsemääräämisoikeuden toteuttamiseksi. 

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Asumispalvelussa huomioidaan vammaisten henkilöiden erityistarpeet:

 • Vaikeammin vammaisten, autististen ja henkilöiden, jotka tarvitsevat psyko-sosiaalista tukea erityispiirteiden ja –tarpeiden tunteminen, tunnistaminen ja huomioiminen arjessa (tapa olla ja liikkua, havainnoida ympäristöä, apuvälinetarpeet, ympäristön esteettömyys, toimintakyvyn ylläpitäminen, auttaminen päivittäisissä toiminnoissa, kuten ruokailu, peseytyminen, pukeutuminen, tunteiden tunnistaminen ja niiden käsittely jne.)

 • Asiakkaan yksilöllinen kommunikaatio, toimintatavat ja vahvuudet, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä sitoutuvat. Tarvittaessa käytetään tulkkipalveluita.

 • Sosiaalisia taitoja tuetaan arjen tilanteissa 

 • Yksilöllisesti suunniteltu päivä- ja viikko-ohjelma sekä tuki vapaa-ajan toiminnoissa 

 • Autetaan asukkaan opiskelussa, päivä- ja työtoiminnassa tarpeen mukaan

 • Varmistetaan asiakasturvallisuus

Henkilöstö perehdytetään ja koulutetaan autististen, psykososiaalista tukea tarvitsevien ja vaikeammin vammaisten hoidon ja kuntoutuksen periaatteisiin ja arviointimenetelmiin. Henkilökuntaa on palvelukodissa paikalla ympäri vuorokauden. Henkilöstömitoitus on riittävä periaatteiden noudattamiseen. Palvelukodin työntekijöillä on vähintään sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Työntekijät käyvät säännöllisesti lisäkoulutuksissa sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.   

Palvelun hintaan ei sisälly:

Palvelukodin ulkopuolisen päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta) sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun. Palvelukodissa järjestetään päiväaikaista toimintaa asiakkaalle lisäpalveluna, jos hän ei lähde kodin ulkopuoliseen päivätoimintaan.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Tilapäisasumisen kustannukset

x

Ateriat

x

Matkakustannukset asumisen ja työpaikan välillä

x

Palvelusuunnitelma/asiakassuunnitelma

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Asiakkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä seurataan käyntien yhteydessä.

Palvelusuunnitelma tarkastetaan sopimuksen mukaan ja/tai tarpeen mukaan pyydettäessä. Suunnitelmassa asiakkaan palveluntarve arvioidaan kokonaisuudessaan.  

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

 päiväys 24.2.2021

Lukkarin palvelukoti
Ruustinnantie 3
76130 Pieksämäki

Puh. 050 389 9440

Yhteyshenkilöt

Anne Kontro

Palvelukodin johtaja

Puh. 044 389 9625

anne.kontro@etelasavonha.fi

Päivi Karjalainen

Vastaava ohjaaja

Puh. 050 389 9394

paivi.karjalainen@etelasavonha.fi