Koski

Koski on 4-paikkainen psykososiaalisen ja psykiatrisen kuntoutuksen yksikkö, joka tarjoaa pitkäaikaiskuntoutusta erityistä tukea tarvitseville nuorille aikuisille naisille. Koski-yksikön kuntoutusympäristö on tiloiltaan kodinomainen ja viihtyisä. Koski on suljettu yksikkö ja sijaitsee kuntoutusyksikkö Sataman yläkerrassa. Koskessa voidaan toteuttaa myös tahdosta riippumatonta erityishuoltoa.

Koskessa noudatetaan soveltuvin osin yhteisöhoidon periaatteita, jolloin kuntoutujilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan arkeensa. Yksikön toiminnassa toteutuu valmentava ja kuntouttava työote (neuropsykiatrinen valmennus) sekä asiakaslähtöisyys. Kuntoutuja on mukana tavoitteellisen kuntoutussuunnitelman teossa.

Kosken toiminta-ajatuksena on kuntoutujan kokonaisvaltainen kuntoutus ja hoito. Toiminta perustuu toiminnalliseen ja arkea tukevaan kuntoutukseen, jossa vahvistetaan kuntoutujan omia voimavaroja.  Toiminnan tavoitteena on kuntoutujan siirtyminen pitkäaikaiskuntoutuksesta avopalveluihin.

Koskessa on kuntoutujilla mahdollisuus osallistua työtoimintaan, opiskeluun ja vapaa-ajan harrasteisiin. Koski-yksikkö järjestää työtoimintaa myös kuntayhtymän ulkopuolelle esimerkiksi kaupoissa erilaiset ja vaihtuvat työtehtävät (vrt. Pieksämäen tekemisen kartta).

Koski palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: Koski
PALVELURYHMÄ: laitoskuntoutus

Palvelun nimi ja kohderyhmä:                                   

Koski on 4-paikkainen psykososiaalisen ja psykiatrisen kuntoutuksen yksikkö, joka tarjoaa pitkäaikaiskuntoutusta erityistä tukea tarvitseville nuorille aikuisille naisille. Kosken kuntoutusympäristö on tiloiltaan kodinomainen ja viihtyisä. Kuntoutus voi olla myös tahdosta riippumatonta erityishuoltoa.

http://www.vaalijala.fi/koski

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Koskessa kuntoutus toteutetaan yhteisöhoidon periaatteita soveltuvin osin. Kuntoutujilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan arkeensa yksilöllisesti ja yhdessä. Yksikön toiminnassa toteutuu kuntouttava työote ja neuropsykiatrinen valmennus. Kosken toiminnan tarkoituksena on kuntoutujan kokonaisvaltainen hoito ja kuntoutus yksilöllisten tarpeiden mukaisesti päämääränä integroitua takaisin omalle kotiseudulleen asumaan.

Kuntoutus perustuu toiminnallisuuteen ja arkea tukevaan kuntoutukseen, kuten arjen taitojen, kodinhoidon ja asiointitaitojen vahvistamiseen tätä kautta. Toiminnan tavoitteena on asiakkaan siirtyminen pitkäaikaiskuntoutuksesta avopalveluihin.

Kuntoutuksen suunnittelussa asiakkaan tukena ja toteuttajana on moniammatillinen työryhmä kuten arjen ohjaus ja tarvittava terapeuttien tuki. Kuntoutuksessa huomioidaan asiakkaan itsemääräämisoikeus ja omien toiveiden tukeminen.

Palvelun sisältö:

Koski tarjoaa pääsääntöisesti pitkäaikaista (yli 3kk) kuntoutusta huomioiden asiakkaiden erityistarpeet. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutusprosessiin kuuluvat

 • asiakkaan itsemääräämisoikeuden huomioiminen ja tukeminen
 • moniammatillisen työryhmän asiantuntijapalvelut, työryhmä koostuu asiakkaan tuen tarpeen mukaan (lääkäri, sosiaalityöntekijä, psykologi, toimintaterapeutti, kommunikoinnin ohjaaja, puheterapeutti, psykiatri, seksuaaliterapeutti, fysioterapeutti, perheterapeutti, musiikkiterapeutti, toiminnallisen kuntoutuksen ohjaus, yhteisöhoito-ohjaaja, hengellinen toiminta)
 • jokaiselle asiakkaalle suunnitellaan päivätoiminta, strukturoitu päiväohjelma ja mahdollistetaan opiskelu tilanteen mukaan
 • AVEKKI-toimintatapamallin mukainen toiminta (AVEKKI on aggression ja väkivallan ennakointia sekä hallintaa ja toimintatapamalli sisältää kouluttamista, kehittämistä sekä yhteiskuntaan integrointia.)
 • yhteydenpito asiakkaan sidosryhmien (perhe, kunta, omaiset) kanssa
 • jatkoasumisen suunnittelu, tukipalvelut avopalveluihin ja muuttovalmennus suunnitellaan yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa
 • turvallinen yhteisöllinen tuki
 • kuntoutujan tarvitsema terveyden- ja sairaanhoito

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan tulla terveydenhuollon lähetteellä tai sosiaalitoimen kautta. Lähete osoitetaan Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen sosiaalityöntekijälle.

Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat asiakkaan kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen ja/tai lastensuojelun ja/tai terveydenhuollon ja mahdollisesti sivistystoimen työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassaolevan erityishuolto-ohjelman (EHO), joka voidaan myös laatia Vaalijalassa.

Yhteyttä voi ottaa Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin, kuntoutuksen johtajaan ja yksiköihin suoraan neuvojen saamiseksi. http://www.vaalijala.fi

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus (mikä, milloin):

- RAI-arviointi ja seuranta vähintään puolivuosittain

- PSYTO, TOIMI, START, tarvittaessa psykologin ja toimintaterapeutin arviot

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta (miten, milloin):

- Kuntoutuskokouksissa

- Asiakkaan sidosryhmien kanssa verkostoneuvotteluissa yksilöllisen aikataulun mukaan, mutta vähintään puolivuosittain

- Moniammatillisen tiimin jäsenten kanssa säännöllisesti

- Kuntoutusyksikön henkilöstö arvioi asiakkaiden kuntoutumista päivittäin.

Yhteydenpito sidosryhmiin:

- Kuntoutuksen alussa sovitaan asiakkaan sidosryhmien kanssa yksilöllisestä aikataulusta ja yhteydenpidosta.


Asiakaspalaute:

 • henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta.
 • asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.
 • Palvelun jälkeen lähtötilanteessa jokaisella asiakkaalla mahdollisuus antaa asiakaspalaute. Yksiköt huolehtivat. (Intervalli-kuntoutuksessa puolivuosittain) Asiakaspalaute kerätään aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute.
 • palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille.

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto: liitteenä

Päiväys 25.2.2021