Koralli

Koralli on 10-paikkainen erityistä tukea tarvitsevien aikuisten kuntoutusyksikkö. Koralli tarjoaa ympärivuorokautista psykososiaalista kuntoutusta henkilöille, joilla on psykiatrisia ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia ja tuen tarvetta. Korallin tilat sijaitsevat kolmikerroksisessa hissillisessä rakennuksessa, jossa jokaiselle asiakkaalle on oma yksiö kylpyhuoneineen. Kuntoutusyksikön tilojen ja talotekniikan suunnittelussa on kiinnitetty huomiota vaativan kuntoutustoiminnan turvallisuuteen.

Kuntoutusyksikkö Koralli mahdollistaa asiakkaan kokonaisvaltaisen kuntoutuksen kodinomaisessa ympäristössä. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn tukeminen, päivittäisten taitojen harjoittelun mahdollistaminen, elämänhallinnan tukeminen ja asiakkaan valmentaminen mahdollisimman itsenäiseen elämään.

Korallin toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, itsemääräämisoikeuden tukemiseen sekä vuorovaikutuksen ja kommunikaation tukemiseen. Kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu moniammatillinen tiimi. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilölliset kuntoutustavoitteet ja niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Asiakkailla on mahdollisuus osallistua valitsemaansa ohjattuun työ- ja päivätoimintaan sekä vapaa-ajan toimintaan.

Korallin henkilökunta on käynyt terapeuttista kuntoutusta vahvistavan koulutusohjelman ennen yksikön aukeamista. Osaamista vahvistetaan säännöllisillä täydennyskoulutuksilla.

Koralli palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: Koralli


PALVELURYHMÄ: Aikuisten kuntoutusyksikkö, laitoskuntoutus 

Palvelun nimi ja kohderyhmä:    

Koralli on 9-paikkainen kuntoutusyksikkö erityistä tukea tarvitseville aikuisille. Koralli tarjoaa ympärivuorokautista psykososiaalista kuntoutusta henkilöille, joilla on psykiatrisia ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia ja tuen tarvetta. Koralli sijaitsee Nenonpellossa Pieksämäellä. 

https://www.vaalijala.fi/koralli

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Kuntoutusyksikkö Koralli mahdollistaa asiakkaan kokonaisvaltaisen kuntoutuksen kodinomaisessa ympäristössä. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä, psyykkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä mahdollistaa päivittäisten taitojen ja asioinnin harjoittelu ja antaa valmiudet mahdollisimman itsenäiseen elämään. Kuntoutuksen edetessä arvioidaan tuen tarvetta asiakkaan arjessa.

Kuntoutuksessa huomioidaan asiakkaan itsemääräämisoikeus ja osallisuus. Kuntoutukselle laaditaan tavoitteet yhteistyössä asiakkaan, hänen verkostonsa ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa. Kuntoutuksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti vähintään kolmen kuukauden välein yhdessä verkoston kanssa.

Palvelun sisältö:

 Koralli tarjoaa kokonaisvaltaista psykososiaalista kuntoutusta

 • Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutus- ja hoitosuunnitelma. Kokonaiskuntoutuksen tavoitteet laaditaan moniammatillisesti yhteistyössä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa kuntoutuksen alkaessa.
 • KV-lain 42 § mukainen itsemääräämisoikeuden toteuttaminen yksilöllisesti laaditun suunnitelman (IMO) mukaisesti. 
 • Kuntoutuksen tavoitteiden seurannasta sopiminen ja tarkentaminen asiakkaan kuntoutuksen edetessä 
 • Yksilöllisesti suunniteltu ja tuettu päivätoiminta tai opiskelu
 • Yksikön koulutetun henkilökunnan toteuttama valmentava ohjaamismalli sekä luottamukseen perustuva omahoitajatyöskentely 
 • AVEKKI-toimintatapamallin mukainen toiminta ja jälkipuinti 
 • Kommunikaation tukeminen ja mahdollistaminen asiakkaan omalla kommunikaatiomenetelmällä 
 • Asiantuntijapalvelut yksilöllisesti ja tarpeen mukaan sovittuna (lääkäri, sosiaalityöntekijä, psykologi sekä tarvittaessa toimintaterapeutti, fysioterapeutti, puheterapeutti, kommunikaatio-ohjaaja, perheterapeutti, seksuaalineuvoja tai -terapeutti, päivätoiminnan ohjaajat, vapaa-ajan ohjaajat ja hengellinen toiminta)
 • Työvälineenä tapausmuotoilu ja motivoiva haastattelu kuntoutuksen tavoitteen asettelussa ja menetelmien valinnassa, lisäksi käytetään RAI- arviointimenetelmää toimintakyvyn arvioinnissa ja tavoitteiden asettelussa sekä START-arviointia riskien arviointimenetelmänä sekä voimavarojen arvioinnissa 
 • Kuntoutuskoordinaattorin palvelut
 • Säännöllinen yhteydenpito asiakkaan verkoston kanssa (omaiset, kunta)
 • Turvallinen, esteetön ja viihtyisä kuntoutusympäristö
 • Muuttovalmennus, suunnittelu avopalveluihin siirtymisestä yhdessä asiakkaan kanssa
 • Tarvittaessa tutustuminen asiakkaan omaan toimintaympäristöön
 • Tarvittaessa liikkuvat palvelut

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan tulla terveydenhuollon lähetteellä tai sosiaalitoimen kautta. Lähete/palvelupyyntö osoitetaan Vaalijalan sosiaalityöntekijöille.

Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat asiakkaan kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen ja/tai lastensuojelun ja/tai terveydenhuollon ja mahdollisesti sivistystoimen työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassa olevan erityishuolto-ohjelman (EHO), joka voidaan tehdä myös Vaalijalassa.

Yhteyttä voi ottaa Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin, kuntoutuksen johtajaan ja yksiköihin suoraan neuvojen saamiseksi.

www.vaalijala.fi

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus (mikä, milloin): 

- RAI-toimintakykyarvionti tehdään vähintään puolivuosittain ja uusille asiakkaille 2 viikon kuluttua kuntoutusjaksolle saapumisesta, tarvittaessa TOIMI- ja PSYTO mittareiden käyttö, psykologin ja/tai toimintaterapeutin havainnointi ja arviointi, sekä riskien arviointiin käytettävä START-arviointi.

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta (miten, milloin):

- päivittäinen seuranta ja raportointi asiakastietojärjestelmää (LifeCare) käyttäen

- kuntoutustavoitteiden arviointi kolmen kuukauden (tai tarvittaessa useammin) välein asiakkaan, hänen verkostonsa ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa

- yhteistyöneuvottelut vähintään puolivuosittain tai tarvittaessa useammin

- kuntoutussuunnitelman tarkastus vähintään kerran vuodessa

- yksikön moniammatillisen tiimin arviointia kuntouksen etenemisestä

Yhteydenpito sidosryhmiin (mihin, miten, milloin): 

- säännöllinen yhteistyö asiakkaan lähiverkoston kanssa yksilölliset toiveet ja tarpeet huomioiden (puhelimitse, sovitut tapaamiset, neuvottelut)


Asiakaspalaute:

 • henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta. 
 • asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.
 • Palvelun jälkeen lähtötilanteessa jokaisella asiakkaalla mahdollisuus antaa asiakaspalaute. Yksiköt huolehtivat. (Intervalli-kuntoutuksessa puolivuosittain) Asiakaspalaute kerätään aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute. 
 • Palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille. 

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto: liitteenä

päiväys 26.2.2021

Koralli
Nenonpellontie 40 (postios.)
Keskustie 11 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Puh. 050 389 9316

Yhteyshenkilöt

Kuntoutuskoordinaattori, Koralli

Puh. 044 389 9845

Kuntoutusyksikkö Luodon ja Korallin johtaja

Puh. 050 389 9278