Koivulan palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Koivula

Koivulan palvelukoti Juvan keskustan tuntumassa tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Koivula lyhyesti

 • Luodaan asiakkaille viihtyisä ja turvallinen ympäristö arkipäiväisine askareineen.
 • Kykyjensä mukaan asiakkailla on mahdollisuus osallistua kodin eri töihin.
 • Asumisen tukena on moniammatillinen henkilöstö. Toiminnassa näkyy kuntouttava työote.
 • Välimatkoja: Juvan keskustaan 1,5 km, terveyskeskus 1 km, kansalaisopisto 200 m, Savoset monipalvelukeskus 200 m.

Osa asiakkaista käy 1-5 kertaa viikossa Juvan Savoset-monipalvelukeskuksessa osallisuutta edistävässä ja tukevassa päivätoiminnassa, osalle asiakkaita päivätoimintaa järjestetään palvelukodin omana toimintana.

Päivätoiminta Koivulassa

Osallisuutta edistävää ja tukevaa päivätoimintaa järjestetään Koivulassa viitenä päivänä viikossa. Toiminta toteutetaan omassa päivätoimintatilassa sekä palvelukodin ulkopuolella esim. retkille ja erilaisiin tapahtumiin osallistumisen muodossa. Päivätoiminta on asiakkaille virikkeellistä toimintaa, joka tarjoaa erilaisia elämyksiä sekä mukavaa yhdessäoloa.

Toiminnan on tarkoitus tuottaa iloa ja mielihyvää eri aistien, kuten näkö-, kuulo-, maku-, haju- sekä tuntoaistien välityksellä. Toiminnassa huomioidaan myös oman kehon hallinnan, motoristen taitojen sekä fyysinen toimintakyvyn ylläpito ja kehittäminen.

Päivätoiminnan yksi keskeinen tehtävä on asiakkaiden sosiaalisten taitojen ja kommunikaation ylläpito sekä kehittäminen. Tärkeää on myös osallistuminen yhteiseen tekemiseen sekä toisten asiakkaiden seurassa olo.

Toiminta toteutetaan oman päivätoiminnan ohjaajan opastuksella yksilö- ja ryhmätuokioina.

Koivulan palvelukodin esittelyvideo

https://youtu.be/BXLYlThwlzo
Palvelukuvaus / Päiväaikainen toiminta

PALVELUKUVAUS: PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA ASUMISYKSIKÖSSÄ

YKSIKÖN NIMI: Koivulan palvelukoti, Tirrolantie 2 51900 Juva

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Päiväaikainen toiminta asumispalveluyksikön asiakkaille (kehitysvammaiset ja muut tukea tarvitsevat henkilöt).

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymän järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista päiväaikaista toimintaa asumispalveluyksikössä, jos asiakas ei lähde yksikön ulkopuoliseen päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys toiminnan sisältöön.

Palvelun sisältö:

Päiväaikainen toiminta on yksilöllistä tai ryhmämuotoisesti toteutettua, joka tapahtuu arkipäivisin. Toiminnan ohjaajina toimivat asumisyksikön ohjaajat.

Toiminnan sisältö perustuu asiakkaan toimintakykyarvioon. Omaohjaaja laatii asiakkaan kanssa yksilöllisen päiväaikaisen toiminnan suunnitelman osana asumispalveluun kuuluvaa Minun elämäni suunnitelmaa. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan toiveet, tavoitteet ja toiminnan päivä-/viikkokohtainen toteutus. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Palvelukodissa toteutettavien toimintapäivien määrä sovitaan yhteistyössä asiakkaan sidosryhmien ja kotikunnan vammaispalveluiden edustajan kanssa ja kirjataan asiakassuunnitelmaan.

Päiväaikaisen toiminnan perustana on luovuuden, löytämisen ilon ja itseilmaisun tukeminen. Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Päiväaikaisessa toiminnassa harjoitellaan arjen taitoja, vahvistetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Jokainen palvelukoti tekee kirjallisen suunnitelman päiväaikaisen toiminnan sisällöstä ja toteutuksesta

Palvelukodissa tapahtuvan toiminnan kuvaus:

Koivulan palvelukodilla on päivätoiminnasta vastaava ohjaaja, joka suunnittelee päivätoiminnan viikko-ohjelman. Päivätoimintaa toteutetaan yksilö- tai ryhmätoimintana. Suunnitelma on nähtävillä päivätoiminnassa. Päivätoiminta pitää sisällään leivontaa, satuhetkiä, musiikkia, hartaushetkiä, rentoutusta ja toimintakykyä ylläpitäviä harjoitteita. Teemme paljon myös retkiä. Päivätoiminnan tarkoituksena on tuottaa asiakkaille iloa ja mielihyvää eri aistien välityksellä (kuulo-, näkö-, haju- ja tuntoaistit). Pienryhmätuokioissa tapahtuva toiminta on kiireetöntä, joka lisää ja ylläpitää sosiaalisia taitoja. Asiakas hyödyntää ensisijaisesti omia voimavarojaan.

Palvelun hinta:

Hinta veloitetaan normaalin asumispalvelun käyttöpäivämaksun lisäksi, niiltä päiviltä, kun asiakas ei käy kodin ulkopuolisessa toiminnassa. Jos asiakkaalle on määritelty henkilökohtainen lähiohjaaja päiväajalle (hintaluokitus tai erillinen lisäpalvelu), ei asumisen päiväaikaisen toiminnan hintaa veloiteta.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Ateriat

x

Päiväaikaisen toiminnan yksilöllinen suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:
Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti 6 kuukauden välein sekä Minun elämäni suunnitelman ja palvelusuunnitelman päivittämisen yhteydessä.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

 Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 11.7.2022

Palvelukuvaus / Tehostettu palveluasuminen

PALVELUKUVAUS: TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

YKSIKÖN NIMI: Koivulan palvelukoti, Tirrolantie 2, Juva

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Ympärivuorokautinen asumispalvelu kehitysvammaisille henkilöille.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua palvelukodissa sovitulla tavalla. Tuen avulla henkilöt selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso, tyytyväisyys asumispalveluun. Myös itsemääräämisoikeuden toteutuminen on tärkeä tavoite.

Palvelun sisältö:

Asumispalveluun tarkoitetut asunnot sijaitsevat Koivulan palvelukotiin perustetuissa ryhmäkodeissa. Palvelukodissa asuu 18 asiakasta, kolmessa kuuden asunnon ryhmäkodissa. Asunnot ovat asiakkaiden omia koteja, jotka he voivat itse sisustaa haluamallaan tavalla. Jokaisessa asunnossa on oma kylpyhuone ja wc. Ryhmäkodeissa on yhteinen oleskelutila ja ruokailutila, joka mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan muiden asiakkaiden kanssa. Palvelukodissa on yhteinen sauna, joka lämmitetään vähintään kerran viikossa. Vaalijalan kuntayhtymä omistaa kiinteistön ja asunnot, joten asiakas on vuokrasuhteessa Vaalijalan kuntayhtymään. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta.

Palvelukodin asiakkaat saavat ympärivuorokautista tukea ja apua itsestä ja terveydentilasta huolehtimiseen, ruokailuun ja kodinhoitoon. Heitä tuetaan oman kodin hoidossa, asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Heidän turvallisuudestaan huolehditaan ja kuntoutumistaan tuetaan. He saavat psykososiaalista tukea ja keskusteluapua henkilökunnalta. Asiakkaiden kommunikointia tuetaan ja etsitään soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta he voisivat ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi omassa toimintaympäristössään. Koivulan palvelukodissa käytössä olevia kommunikaatiomenetelmiä ovat pictot, sosiaaliset tarinat sekä havainnointi. Asiakkaiden tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja heitä tuetaan löytämään muita tarvitsemaansa tukea ja palveluita. Asiakkaille myönnetyt palvelut on kirjattu kotikunnan laatimaan palvelusuunnitelmaan.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Koivulan palvelukodissa on 10 ohjaajaa, vastaava ohjaaja, 2 henkilökohtaista avustajaa, 1 lähiavustaja (siivous) ja 1 ravitsemishuoltaja ja palvelukodin johtaja 40%. Henkilökuntaa on palvelukodissa paikalla ympäri vuorokauden. Palvelukodin työntekijöillä on vähintään sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Työntekijöitä on aamuvuorossa 6-8, iltavuorossa 3 ja yössä 1. Työntekijät käyvät säännöllisesti lisäkoulutuksissa sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.

Koivulan palvelukodin asiakkailla on mahdollista osallistua Juvan Savoset monipalvelukeskuksessa päivätoimintaan 1-5 pv/vk. Palvelukotiin arkipäiviksi jääville asiakkaille on järjestetty päiväaikaista toimintaa maanantaista perjantaihin. Palvelukodin päiväaikainen toiminta on ulkoilua, leipomista, musiikkia, jumppia, kädentaitoja tai muuta ohjattua ja suunnitelmallista toimintaa. Jokaisen asiakkaan kanssa laaditaan yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma.

Koivulan palvelukodissa huomioidaan asiakkaiden erityistarpeet:

 • Yksilöllinen kommunikaatio, toimintatavat ja vahvuudet, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä sitoutuvat.
 • Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta harjoitellaan jatkuvasti asumisen arjen tilanteissa.
 • Yksilöllisesti suunniteltu päivä- ja viikko-ohjelma sekä ohjattu vapaa-aika.
 • Toimintajärjestysten käyttö ja asioiden ennakointi (aika, paikka, toiminta, henkilöt).
 •  Asiakasturvallisuuden ylläpito yksilöllisen suunnitelman mukaisesti (haastavien tilateiden ennakointi ja ehkäisy, Avekki-toimintamalli, tarpeen mukaiset rajoitustoimenpiteet).
 • Autistisen henkilön erityispiirteiden ja –tarpeiden tunteminen, tunnistaminen ja huomioiminen arjessa (aistit, tapa olla ja liikkua).
 • Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ammattitaidon kehittämiseksi ja tarvittaessa ohjaus- ja konsultaatiopalveluita ammattitaitonsa tueksi.

Palvelun hintaan ei sisälly:

Terveydenhoito- ja kuntoutuspalvelut palvelukodin asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelukodissa voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon tai kotisairaanhoidon perehdyttämänä.

Palvelukodin ulkopuolisen päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta) sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun.

Lisäpalvelut:

Palvelukodissa järjestetään asiakkaalle yksilöllistä päiväaikaista toimintaa, jos hän ei lähde kodin ulkopuoliseen päivätoimintaan.

Palveluasumiseen voidaan sisällyttää tarvittaessa asiakkaan rajoitustoimenpiteisiin liittyvän moniammatillisen työryhmän (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) arvioinnit ja konsultaatiot.

Turvallisen asumisen takaamiseksi asiakkaan tueksi on lisäpalveluna mahdollista resursoida henkilökohtainen lähiohjaaja.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumispalvelun kustannukset

x

Asunnon vuokra

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki- ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, peseytymis- ja hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, ruokalaput ja muut pientarvikkeet)

x

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 11.7.2022

Koivulan palvelukoti
Tirrolantie 2
51900 Juva

Puh. 015 651 615

Yhteyshenkilöt

Salla Kiljunen

Palvelukodin johtaja

Puh. 050 389 9363

salla.kiljunen@etelasavonha.fi

Sari Spåra

Vastaava ohjaaja

Puh. 044 389 9746

sari.spara@etelasavonha.fi