Koivu 3

Nuorten psykiatrinen jatkokuntoutusyksikkö

Oppilaskoti Koivu 3 on Pieksämäen keskustassa omakotitalossa toimiva yövalvottu laitoskuntoutusta tarjoava kuntoutusyksikkö. Koivu 3 toimii jatkokuntoutuspaikkana 18 vuotta täyttäneille nuorille. Koivu 3:n tarkoituksena on rakentaa siltaa kuntoutuksessa olevan nuoren ja ympäröivän yhteiskunnan välille. Koivu 3:n keskeinen sijainti mahdollistaa nuorten asiointiharjoittelut, vapaa-ajan vieton, sekä harrastustoiminnan kaupungin tarjoamissa palveluissa. Koivu 3:n kuntoutujat käyvät pääsääntöisesti ammatillisissa ja valmentavissa opinnoissa. Jokaiselle asiakkaalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja tavoitteet.

Tavoitteena on, että nuoret harjaantuvat toimimaan arjessa hyvin itsenäisesti ja oppivat ottamaan vastuuta omasta elämästään. Koivu 3:ssa eletään lähes normaalin kodin arkea, johon kuuluu mm. ruoanlaittoa, siivousta ja pyykinhuoltoa. Oppilaskodissa on viisi paikkaa, joista yksi on pienkeittiöllä varustettu erillinen yksiö. Tässä erillisessä asunnossa nuoren kuntoutujan on hyvä harjoitella itsenäisemmän asumisen taitoja.

Koivu 3 palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: Oppilaskoti Koivu 3
PALVELURYHMÄ: laitoskuntoutus

Palvelun nimi ja kohderyhmä:                                   

Koivu 3 tarjoaa kuntoutusta 18 vuotta täyttäneille nuorille aikuisille. Heillä voi olla neuropsykiatrisia, psykiatrisia ja psykososiaalisia haasteita sekä erityisiä oppimiseen, mielenterveyteen ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia. Nuorella voi olla kehitysvammadiagnoosi. Koivu 3 sijaitsee Pieksämäen keskustassa, käsittäen viisi asiakaspaikkaa. Päätalon yhteydessä on täysin varusteltu yksiö.

https://www.vaalijala.fi/koivu

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Oppilaskoti Koivu 3 mahdollistaa nuoren kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Koivu 3 sijaitsee osaamis- ja tukikeskuksen alueen ulkopuolella Pieksämäen keskustassa kaikkien palvelujen äärellä. Koivu 3 tarjoaa laitoskuntoutusta eli nuoren tarvitsemat palvelut kuuluvat kuntoutukseen.

Koivu 3:ssa asuvien nuorten kohdalla on tarkoitus vahvistaa jo aikaisemmin kuntoutuksen aikana opittuja taitoja ja elämänhallintaa sekä auttaa integroitumaan yhteiskuntaan. Nuori oppii arjen taitoja kuten huolehtimaan itsestään, kodinhoidon taitoja sekä asiointitaitoja. Nuori oppii vastaamaan uusiin haasteisiin ja kukin voi kehittyä omien kykyjensä mukaisesti. Nuorta tuetaan ja autetaan mahdollisimman itsenäiseen elämään elämän kaikilla osa-alueilla.  Mielenterveys- ja käyttäytymisongelmien hallintaan tarjoamme moniammatillisen työryhmän tuen yksilöllisesti.

Palvelun sisältö:

 • yhteistyössä nuoren, hänen perheensä, muun lähiverkoston ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa laadittu yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kokonaiskuntoutuksen tavoitteet
 • Lasten ja nuorten kuntoutus perustuu kiintymyssuhdeperusteiseen viitekehykseen.
 • KV-lain 42 § mukainen suunnitelma nuoren itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tukevista toimenpiteistä (laadittu yhdessä nuoren ja verkoston kanssa kuntoutuksen alkaessa)
 • yksilöllinen strukturoitu päivä- ja viikko-ohjelma
 • lääkärin, sosiaalityöntekijän ja psykologin palvelut
 • tarvittaessa muut yksilöllisesti suunnitellut asiantuntijapalvelut (esim. perheterapia, toimintaterapia, puheterapia, musiikkiterapia ja taideterapia)
 • omahoitaja-työskentely, joka tarjoaa nuorelle turvallisen ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen sekä tukee nuoren identiteetin vahvistumista ja psyykkistä eheytymistä
 • jatko-opinnot Pieksämäellä erityisammattioppilaitoksessa ( Spesia), Valma/ Telma opinnot ( Seurakuntaopisto tai Spesia) tarvittaessa lähiohjaajan tuella
 • ART-ryhmätoiminta (aggressiivisesti ja epäsosiaalisesti käyttäytyville nuorille suunnattu työskentelymalli)
 • Avekki-toimintatapamallin mukainen työskentely ja jälkipuinti
 • omahoitajatiimin ja kuntoutuskoordinaattorin palvelut
 • jatkokuntoutuksen suunnittelu yhteistyössä nuoren, hänen perheensä, muun lähiverkoston, Vaalijalan moniammatillisen työryhmän sekä kotikunnan kanssa

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan tulla terveydenhuollon lähetteellä tai sosiaalitoimen kautta. Lähete osoitetaan Vaalijalan sosiaalityöntekijöille. Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat asiakkaan kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen ja/tai lastensuojelun ja/tai terveydenhuollon ja mahdollisesti sivistystoimen työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassa olevan erityishuolto-ohjelman (eho), joka voidaan tehdä myös Vaalijalassa. Palveluista voi tiedustella ottamalla yhteyttä Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin, kuntoutuksen johtajaan ja yksiköihin suoraan neuvojen saamiseksi.

www.vaalijala.fi

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus:

 • RAI-toimintakykyarviointi vähintään puolivuosittain

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta:

 • päivittäinen seuranta ja raportointi asiakastietojärjestelmää (LifeCare) käyttäen
 • yhteistyöneuvottelut vähintään puolivuosittain
 • kuntoutussuunnitelman tarkastus vähintään vuosittain

Yhteydenpito sidosryhmiin:

 • säännöllinen yhteistyö perheen, lähiverkoston ja maksajatahon kanssa sovitusti yksilölliset toiveet ja tuentarpeet huomioiden (puhelimitse, sovitut tapaamiset)

Asiakaspalaute:

 • henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta.
 • asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.
 • Palvelun jälkeen lähtötilanteessa jokaisella asiakkaalla mahdollisuus antaa asiakaspalaute (Qpro-palaute) Yksiköt huolehtivat. (Intervalli-kuntoutuksessa puolivuosittain) Asiakaspalaute kerätään aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute.
 • palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille.

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto: liitteenä

Päivitetty 26.2.2021

Koivu
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 28 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Koivu 1: puh. 015 783 1333, Koivu 2: puh. 050 389 9334
Koivu 3: puh. 050 389 9306
Koivu 4: puh. 044 389 9742
Eetun talo: puh. 050 389 9356

Yhteyshenkilöt

Kuntoutuskoordinaattori (Koivu 1, 2)

Puh. 044 389 9786

Vastaava hoitaja, Eetun talo

Puh. 044 389 9759

Oppilaskodin johtaja, Koivu 1-4

Puh. 044 389 9713

Kuntoutuskoordinaattori, Koivu 4, Eetun talo

Puh. 050 389 9206

Kuntoutuskoordinaattori, Koivu 3

Puh. 050 389 9468