Koivu

Nuorten psykiatrinen kuntoutusyksikkö

Kuntoutus on suunnattu 14 - 17-vuotiaille nuorille (Koivu 1, 2, ja Eetun talo) ja 18 vuotta täyttäneille nuorille aikuiselle (Koivu 3 ja 4) joilla on erityisiä oppimiseen, mielenterveyteen ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia.

Koivu mahdollistaa nuoren kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Mielenterveys- ja käyttäytymisongelmien hallintaan tarjoamme moniammatillisen työryhmän tuen. Kuntoutuksen tavoitteena on antaa valmiudet mahdollisimman hyvään ja tasapainoiseen elämään.

Koivun 23 kuntoutuspaikkaa toimivat viidessä pientalossa, jossa jokaisella nuorella on oma huone. Koivu 1 ja Koivu 2 sijaitsevat Nenonpellossa, Koivu 3 Pieksämäen keskustassa, Koivu 4 ja Eetun talo Naarajärvellä.

 • Nuorille laaditaan yksilölliset kuntoutus- ja hoitosuunnitelmat yhteistyössä nuoren ja hänen perheensä, kuntien sosiaalitoimen ja/tai lastensuojelun ja/tai erikoissairaanhoidon sekä Vaalijalan kuntoutuksen kanssa.
 • Jokaiselle nuorelle laaditaan henkilökohtainen itsemääräämisoikeuden toteutumisen suunnitelma ja sitä päivitetään tarvittaessa.
 • Jokaiseen yksikköön on laadittu asiakkaan hyvän kohtelun -suunnitelma.
 • RAI-arvioinnilla seurataan nuoren kuntoutusprosessin etenemistä.
 • Koivussa tarjotaan lyhyt- ja pitkäaikaista kuntoutusta. Kuntoutus toteutetaan yksilöllisesti, nuoren omia voimavaroja tukien.
 • Nuorella on mahdollisuus suorittaa kuntoutusjakson aikana oppivelvollisuuttaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan Sateenkaaren erityiskoulussa.

Kuntoutusjakson aikana teemme monipuolista yhteistyötä eri tahojen kanssa taataksemme nuorelle kokonaisvaltaista tukea elämän eri osa-alueilla.

Koivun kuntoutukseen kuuluu

 • omahoitajuus
 • perhe- ja verkostotyö
 • moniammatillinen tiimityö
 • yhteisökasvatus
 • kiintymyssuhdeperusteinen viitekehys
 • neuropsykiatrinen valmennus
 • mediakasvatus
 • opiskelu ja mielekäs päiväaikainen toiminta

Koivun tarjoamat liikkuvat kuntoutuspalvelut

Koivu palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: Oppilaskoti Koivu 1 ja 2
PALVELURYHMÄ: laitoskuntoutus

Palvelun nimi ja kohderyhmä:                                   

Kuntoutusta 14 - 17-vuotiaille nuorille, joilla on neuropsykiatrisia haasteita, erityisiä oppimiseen, mielenterveyteen ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia. Osalla nuorista on myös kehitysvammadiagnoosi. Asiakaspaikkoja yhteensä 8 (4 paikkaa/talo). Koivu1 ja 2 sijaitsevat Nenonpellossa Pieksämäellä.

https://www.vaalijala.fi/koivu

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Oppilaskoti Koivu mahdollistaa nuoren kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Mielenterveys- ja käyttäytymisongelmien hallintaan tarjoamme moniammatillisen työryhmän tuen. Kuntoutuksen tavoitteena on antaa valmiudet mahdollisimman hyvään, tasapainoiseen ja itsenäiseen elämään omilla kotiseuduillaan tulevaisuudessa. Mahdollistetaan peruskoulun oppimäärän suorittaminen.

Palvelun sisältö:

 • Tarvittaessa lähiaikuisen tukemana
 • perusterveydenhuolto yhteistyössä nuoren, hänen perheensä, muun lähiverkoston ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa laadittu yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kokonaiskuntoutuksen tavoitteet
 • Lasten ja nuorten kuntoutus perustuu positiiviseen psykologiaan ja kiintymyssuhdeperusteiseen viitekehykseen.
 • KV-lain 42 § mukainen suunnitelma nuoren itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tukevista toimenpiteistä (laadittu yhdessä nuoren ja verkoston kanssa kuntoutuksen alkaessa)
 • yksilöllinen strukturoitu päivä- ja viikko-ohjelma
 • lääkärin, sosiaalityöntekijän ja psykologin palvelut
 • tarvittaessa muut yksilöllisesti suunnitellut asiantuntijapalvelut (esim. perheterapia, toimintaterapia, puheterapia, musiikkiterapia ja taideterapia)
 • omahoitaja-työskentely, joka tarjoaa nuorelle turvallisen ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen sekä tukee nuoren identiteetin vahvistumista ja psyykkistä eheytymistä
 • peruskouluopinnot Sateenkaaren erityiskoulussa tai mahdolliset jatko-opinnot erityisammattioppilaitoksessa tai valmentavilla linjoilla.
 • ART-ryhmätoiminta (aggressiivisesti ja epäsosiaalisesti käyttäytyville nuorille suunnattu työskentelymalli)
 • Avekki-toimintatapamallin mukainen työskentely ja jälkipuinti
 • Nepsy- eli neuropsykiatrinen valmennus
 • omahoitajatiimin ja kuntoutuskoordinaattorin palvelut
 • jatkokuntoutuksen suunnittelu yhteistyössä nuoren, hänen perheensä, muun lähiverkoston ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan tulla terveydenhuollon lähetteellä tai sosiaalitoimen kautta. Lähete osoitetaan Vaalijalan sosiaalityöntekijöille.

Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat asiakkaan kotikunnan sosiaali -ja vammaispalvelujen ja/tai lastensuojelun ja/tai terveydenhuollon ja mahdollisesti sivistystoimen työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassa olevan erityishuolto-ohjelman (eho), joka voidaan tehdä myös Vaalijalassa. Palveluista voi tiedustella ottamalla yhteyttä Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin, kuntoutuksen johtajaan ja yksiköihin suoraan neuvojen saamiseksi. www.vaalijala.fi

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:


Toimintakykykartoitus:

-RAI-toimintakykyarviointi vähintään puolivuosittain

  Kuntoutuksen arviointi ja seuranta:

 • päivittäinen seuranta ja raportointi asiakastietojärjestelmää (Lifecare) käyttäen
 • yhteistyöneuvottelut vähintään puolivuosittain
 • kuntoutussuunnitelman tarkastus vähintään vuosittain

 Yhteydenpito sidosryhmiin:

 • säännöllinen yhteistyö perheen, lähiverkoston ja maksajatahon kanssa sovitusti yksilölliset toiveet ja tuentarpeet huomioiden (puhelimitse, sovitut tapaamiset)
 • kuntoutustavoitteiden arviointi vähintään kolmen kuukauden välein nuoren, hänen verkostonsa ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa sovitusti

  Asiakaspalaute:

 • henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta
 • asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi teemoja palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen
 • yksikkö kerää asiakaspalautteen aina kuntoutusjakson päättyessä
 • palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille
 • Qpro-palautejärjestelmä (kuntoutusjakson päättyessä palaute asiakkaalta, läheisiltä, lähettävältä taholta)

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto ja sisältö 2021: liitteenä

Päivitettty 25.2.2021

Koivu
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 28 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Koivu 1: puh. 015 783 1333, Koivu 2: puh. 050 389 9334
Koivu 3: puh. 050 389 9306
Koivu 4: puh. 044 389 9742
Eetun talo: puh. 050 389 9356

Yhteyshenkilöt

Kuntoutuskoordinaattori (Koivu 1, 2)

Puh. 044 389 9786

Vastaava hoitaja, Eetun talo

Puh. 044 389 9759

Oppilaskodin johtaja, Koivu 1-4

Puh. 044 389 9713

Kuntoutuskoordinaattori, Koivu 4, Eetun talo

Puh. 050 389 9206

Kuntoutuskoordinaattori, Koivu 3

Puh. 050 389 9468