Koivikon toimintakeskuksen toiminta on siirtynyt osaksi Pohjois-Savon hyvinvointialuetta.

Koivikko

Koivikon toimintakeskus Nilsiässä tarjoaa ohjattua osallisuutta edistävää ja tukevaa päivätoimintaa aikuisille kehitysvammaisille sekä muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Toimintaperiaatteet

 • Asiakkaiden yksilöllisten voimavarojen, toiveiden ja tarpeiden arvostaminen ja hyödyntäminen.
 • Monipuoliset ja vaihtelevat työtehtävät sekä toiminnat.
 • Ylläpitää ja kehittää asiakkaan toimintakykyä sekä luoda säännöllinen päivärytmi.
 • Käytämme erilaisia ohjausmalleja, kuntouttavaa työotetta ja vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä sekä tuemme sosiaalista kanssakäymistä ja oppimista edistävää työtapaa.
 • Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen toimintasuunnitelma yhteistyössä asiakkaan, ohjaajien ja läheisten kanssa.

Päivätoiminnan sisältöjä ovat toiminta- ja liikuntatuokiot, kädentaidot sekä kodinhoito- ja pihatyöt. Lähdemme talosta ulos asioimaan, osallistumme kiinnostaviin tapahtumiin sekä teemme retkiä lähiympäristöön.

Toimintakeskuksessa on pienimuotoinen myymälä, jossa valmistuneet työt ovat esillä ja ostettavissa itselle tai lahjaksi.

Palvelukuvaus / Koivikon päivätoiminta

PALVELUKUVAUS: PÄIVÄTOIMINTA

YKSIKÖN NIMI: Koivikon toimintakeskus, Vanhankirkontie 11, Nilsiä

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Päivätoiminta kehitysvammaisille henkilöille.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää Koivikon toimintakeskuksessa asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista, osallisuutta edistävää ja tukevaa päivätoimintaa. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys päivätoimintapalveluun.

Palvelun sisältö:

Koivikon toimintakeskuksen kiinteistö on rakennettu v.1954 ja sen omistaa Kuopion kaupungin tilakeskus. Käytössä on n. 330m2, jotka jakautuvat neljään erilliseen työtilaan, joista yksi on puutyötila. Lisäksi on keittiö, ruokailutila sekä sosiaalitilat asiakkaille. Lepoa varten on kaksi erillistä huonetta. Henkilökunnan käytössä on toimisto ja pukuhuone. Toimitiloissa on tuotemyymälä.

Päivätoiminnassa käy keskimäärin 10 asiakasta päivittäin. Jokaisen asiakkaan kanssa laaditaan yhdessä yksilöllinen toimintasuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tavoitteet, toiveet ja päivä-/viikkokohtainen toteutus. Päivätoiminnan sisältö perustuu asiakkaan yksilölliseen Toimi-toimintakykyarvioon. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä asumispalveluyksikön, läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa.

Asiakas harjoittelee päivätoiminnassa arjen taitoja (asiointi, keittiötyöt, siivous, itsestä huolehtiminen, kauneudenhoito, raha-asiat, päivärytmi, itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko).  Asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tuetaan (liikkuminen kaupungilla, ulkoilu, vuorovaikutustilanteet ja keskustelut). Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti (esim. oppimistuokiot, sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen harjoittelu, rentoutuminen, musiikki, taide, kulttuuri, kädentaidot, rakentelu, leipominen, tietotekniikka, harrastuksiin tutustuminen, retket ja tapahtumat). Yksikössä toiminnan toteutuksessa huomioidaan erityisesti yhteisöllisyyden periaatteita. Tämän lisäksi yksikkö tekee pienimuotoisia tilaustöitä.

Päivätoiminnassa asiakkaan terveydentilasta ja hygieniasta huolehditaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kommunikointia tuetaan ja etsitään asiakkaalle soveltuvia puhetta korvaavia ja tukevia kommunikaatiokeinoja, jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi. Käytössä mm. pic-kuvat, sosiaaliset tarinat ja toimintaohjeet. Aamuisin päivän ohjelma käydään läpi kahdessa pienryhmässä päiväohjelmataulun avulla sekä asiakkaiden kanssa henkilökohtaisesti.

Koivikon toimintakeskuksessa työskentelee kaksi ohjaajaa, joilla on sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutus. Toimintakeskuksen johtajan ja vastaavan ohjaajan tehtävät on jaettu Pisan palvelukodin kanssa. 

Päivätoiminnassa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä tukevan toiminnan laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, Työn ja päivätoiminnan valiokunta). 

Asiakkaalle annetaan tukea

 • valintojen ja suunnitelmien tekemiseen

 • muutoksin ja siirtymävaiheisiin

 • opintoihin ja työhön pääsemiseen

 • mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen

 • terveyteen ja hyvinvointiin

 • itseilmaisuun ja luovuuteen

 • sosiaalisissa rooleissa toimimiseen

 • palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen

Palveluun sisältyy:

Matkojen järjestäminen asiakkaan kodin ja Koivikon toimintakeskuksen välillä kuuluvat toimintakeskuksen palveluun. Matkakustannusten korvaamisesta sovitaan palvelun järjestäjän kanssa yksilöllisesti, jos kustannukset ovat huomattavan suuret. 

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Matkakustannukset asunnon ja Koivikon toimintakeskuksen välillä

(x)

x

Matkat päivätoiminnan ohjelman sisällä

x

Ateriakustannukset

x

Yksilöllinen toimintasuunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Asiakkaille tehdään Toimi-toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet päivätoimintaan. Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan säännöllisesti (6 kk:n välein tai tarvittaessa).

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015)

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life care-asiakastietojärjestelmä
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma
Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 24.2.2021

Koivikko
Koivikon toimintakeskus
Vanhankirkontie 11
73300 Nilsiä

Puh. ohjaajat 050 389 9465
ja 050 389 9466

Yhteyshenkilöt

Soile Wallius

Palvelukodin johtaja

Puh. 050 389 9462

soile.wallius@pshyvinvointialue.fi

Taina Simonen

Vastaava ohjaaja

Puh. 050 389 9367

taina.simonen@pshyvinvointialue.fi