Kihmulan palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Pohjois-Savon hyvinvointialuetta.

Kihmula

Kihmulan palvelukoti Siilinjärvellä tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista kehitysvammaisille henkilöille.

Kihmula lyhyesti

 • Tuetaan yksilöllisesti asiakkaiden oman elämän hallintaa ja itseilmaisua
 • Henkilöstöllä vahva osaaminen eri kommunikaatiovälineiden käytössä.
 • Vapaa-ajantoiminnassa korostuu yhdessä tekeminen.
 • Mahdollisuus yksilölliseen harrastustoimintaan.
 • Välimatkoja: Lähikauppa n. 50 m, Siilinjärven keskusta, terveyskeskus ja kirjasto 1 km.

Arki Kihmulassa

Kihmulan palvelukodin asiakkaista suurin osa käy arkisin opiskelemassa tai osallisuutta edistävässä ja tukevassa päivätoiminnassa Siilinjärven kunnan Harjamäen toimintakeskuksessa. Enemmistö asiakkaista on nuoria, joilla avun ja tuen tarve on yksilöllinen.

Kihmulassa panostetaan vapaa-ajan monipuoliseen viriketoimintaan. Toimintaa suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Yhdessä mm. lenkkeillään, pelataan pelejä, lauletaan karaokea, tehdään retkiä sekä osallistutaan kiinnostaviin tapahtumiin. Keväästä pitkälle syksyyn oman pihan grillikatos on ahkerassa käytössä. Ulkoilemaan ja ulkona viihtymään houkuttelevat myös laaja pihamaa keinuineen sekä suuri lasitettu kuisti.

Kihmulassa tuetaan ja ylläpidetään asiakkaiden omia voimavaroja sekä elämänhallintaa monin eri tavoin. Oman asunnon siivous, pyykkihuolto sekä yhteisten aterioiden valmisteluun osallistuminen esimerkiksi kattamalla pöytä tai tiskaamalla tiskit ovat esimerkkejä tästä.

Olen viihtynyt hyvin Kihmulassa. Täältä on tullut paljon uusia kavereita. Ohjaajat ja kaverit ovatkin parasta, kertoo asiakas.

Hänestä on mukavaa, että Kihmulassa puuhataan paljon yhdessä. Erityisen kivoja asiakkaasta ovat yhteiset juhlat sekä ulkoilutapahtumat. 

Kihmulan palvelukodin esittelyvideo

https://youtu.be/PM63R4pUwUk
Palvelukuvaus / Toiminta palvelukodissa

PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA KIHMULAN PALVELUKODISSA

YKSIKÖN NIMI: Kihmulan palvelukoti, Kihmulantie 2, Siilinjärvi

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Päiväaikainen toiminta asumispalveluyksikön asiakkaille (kehitysvammaiset ja muut tukea tarvitsevat henkilöt)

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Kihmulan palvelukoti järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista päiväaikaista toimintaa asumispalveluyksikössä, jos asukas ei lähde yksikön ulkopuoliseen päivätoimintaan. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys toiminnan sisältöön.

Palvelun sisältö:

Päiväaikainen toiminta on yksilöllistä tai ryhmämuotoisesti toteutettua. Yksilöllisesti suunnitellun toiminnan kesto on 2-3 h/arkipäivä. Toiminnan ohjaajina toimivat asumisyksikön ohjaajat. 

Toiminnan sisältö perustuu asiakkaan toimintakykyarvioon. Omaohjaaja laatii asiakkaan kanssa yksilöllisen päiväaikaisen toiminnan suunnitelman osana asumispalveluun kuuluvaa Minun elämäni suunnitelmaa. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan toiveet, tavoitteet ja toiminnan päivä-/viikkokohtainen toteutus. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Palvelukodissa toteutettavien toimintapäivien määrä sovitaan yhteistyössä asiakkaan sidosryhmien ja kotikunnan vammaispalveluiden edustajan kanssa.

Päiväaikaisen toiminnan perustana on luovuuden, löytämisen ilon ja itseilmaisun tukeminen. Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti:

Päiväaikaisessa toiminnassa harjoitellaan arjen taitoja 

 • asiointi 

 • keittiötyöt

 • siivous 

 • vaatehuolto

 • itsestä huolehtiminen 

 • raha-asiat, päivärytmi 

 • itsemääräämisoikeus 

 • tuettu päätöksenteko

 • vahvistetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä 

 • liikunta

 • ulkoilu 

 • keskustelut ja kommunikoinnin harjoittelu

 • vuorovaikutustilanteet 

 • tuetaan kuntoutumista ja erilaisia taitoja

 • oppimistuokiot

 • sosiaalisten taitojen harjoittelu

 • vuorovaikutuksen harjoittelu 

 • musiikki 

 • kulttuuri 

 • kädentaidot

 • rakentelu

 • ruuan valmistaminen

 • leipominen 

 • tietotekniikka 

 • harrasteisiin tutustuminen 

 • aistitoiminta

Palvelun hinta:

Hinta veloitetaan normaalin asumispalvelun käyttöpäivämaksun lisäksi. Jos asukkaalle on määritelty henkilökohtainen lähiohjaaja päiväajalle (hintaluokitus tai erillinen lisäpalvelu), ei asumisen päiväaikaisen toiminnan hintaa veloiteta.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Ateriat

x

Päiväaikaisen toiminnan yksilöllinen suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti 3-6 kuukauden välein sekä Minun elämäni suunnitelman ja palvelusuunnitelman päivittämisen yhteydessä. 

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 24.2.2021

Palvelukuvaus / Tehostettu palveluasuminen

PALVELUKUVAUS: TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

YKSIKÖN NIMI: Kihmulan palvelukoti, Kihmulantie 2, Siilinjärvi

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Ympärivuorokautinen asumispalvelu kehitysvammaisille henkilöille.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua palvelukodissa sovitulla tavalla. Tuen avulla asiakkaat selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso ja tyytyväisyys asumispalveluun. Myös itsemääräämisoikeuden toteutuminen on tärkeä tavoite.

Palvelun sisältö:

Asumispalveluun tarkoitetut asunnot sijaitsevat Kihmulan palvelukotiin perustetuissa asuntoryhmissä. Palvelukodissa asuu 15 asiakasta, asuntoryhmät on jaettu 5 asunnon ryhmäkoteihin. Asunnot ovat asiakkaiden omia koteja, jotka he voivat itse sisustaa haluamallaan tavalla. Jokaisessa asunnossa on oma kylpyhuone. Jokaisessa ryhmäkodissa on yhteinen oleskelutila, joka mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan muiden asiakkaiden kanssa. Palvelukodissa on yhteinen sauna, joka lämmitetään useasti viikossa. Palvelukodissa on yhteinen pyykin käsittelyä varten oleva tila. Vaalijalan kuntayhtymä omistaa kiinteistön ja asunnot, joten asukas on vuokrasuhteessa Vaalijalan kuntayhtymään. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta.

Palvelukodin asiakkaat saavat ympärivuorokautista tukea ja apua asumisenn ja arkeen liittyvissä asioissa. Heitä tuetaan ja autetaan itsestä ja terveydentilasta huolehtimiseen, ruokailuun ja kodinhoitoon. Heitä tuetaan oman kodin hoidossa, asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Heidän turvallisuudesta huolehditaan ja kuntoutumistaan tuetaan. Asiakkaat saavat psyko-sosiaalista tukea ja keskusteluapua henkilökunnalta. Asiakkaiden kommunikointia tuetaan ja etsitään soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta he voisivat ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi omassa toimintaympäristössään. Kihmulan palvelukodissa käytössä olevia kommunikaatiomenetelmiä ovat tukiviittomat, kuvakommunikaatio, sosiaaliset tarinat ja Ipad-laitteet sekä havainnointi. Asiakkaiden tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja tuetaan heitä löytämään muuta tarvitsemaansa tukea ja palveluita. Asiakkaille myönnetyt palvelut on kirjattu kotikunnan laatimaan palvelusuunnitelmaan.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Henkilökuntaa on palvelukodissa paikalla ympäri vuorokauden. Palvelukodin työntekijöillä on sosiaali- tai terveysalan koulutus. Kihmulassa on 17 ohjaajaa, vastaava ohjaaja ja palvelukodin johtaja. Työntekijöitä on kussakin työvuorossa 4-5 ja yössä 1. Työntekijät käyvät säännöllisesti lisäkoulutuksissa sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.   

Kihmulan asiakkailla on mahdollista osallistua Siilinjärven kunnan Harjamäen toimintakeskuksessa päivätoimintaan 1-4 pv/vk. Palvelukotiin arkipäiviksi jääville on järjestetty päiväaikaista toimintaa maanantaista perjantaihin. Palvelukodin päiväaikainen toiminta on oman kodin siivoustehtäviä, pyykkihuoltoa, asiointia tai muuta ohjattua ja suunnitelmallista toimintaa. Jokaisen asiakkaan kanssa on laadittu yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. 

Kihmulan palvelukodissa huomioidaan asiakkaiden erityistarpeet:
 • Yksilöllinen kommunikaatio, toimintatavat ja vahvuudet, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä sitoutuvat.

 • Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta harjoitellaan jatkuvasti asumisen arjen tilanteissa.

 • Yksilöllisesti strukturoitu päivä- ja viikko-ohjelma sekä ohjattu vapaa-aika.

 • Toimintajärjestysten käyttö ja asioiden ennakointi (aika, paikka, toiminta, henkilöt).

 • Struktuurin toteutumisen tukeminen muissa toiminnoissa ja palveluissa, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (esim. opiskelu- tai työpaikka, asioinnit).

 • Asiakasturvallisuuden ylläpito yksilöllisen suunnitelman mukaisesti (haastavien tilateiden ennakointi ja ehkäisy, Avekki-toimintamalli, käyttäytymisanalyysi, tarpeen mukaiset rajoitustoimenpiteet).

 • Autistisen henkilön erityispiirteiden ja –tarpeiden tunteminen, tunnistaminen ja huomioiminen arjessa (aistit, tapa olla ja liikkua). 

 • Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ammattitaidon kehittämiseksi ja tarvittaessa ohjaus- ja konsultaatiopalveluita ammattitaitonsa tueksi.
   

Palveluasumiseen ei sisälly:

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut palvelukodin asukas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelukodissa voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon tai kotisairaanhoidon perehdyttämänä. Mikäli asukkaan sairaanhoidolliset tarpeet ovat suuret, on hänen palvelunsa onnistumista palvelukotiympäristössä arvioitava yksilöllisesti. 

Palvelukodin ulkopuolisen päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta) sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun. 

Lisäpalvelut:

Palvelukodissa järjestetään asiakkaalle yksilöllistä päiväaikaista toimintaa, jos hän ei lähde kodin ulkopuoliseen päivätoimintaan.

Palveluasumiseen voidaan sisällyttää tarvittaessa asiakkaan rajoitustoimenpiteisiin liittyvän moniammatillisen työryhmän (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) arvioinnit ja konsultaatiot.

Turvallisen asumisen takaamiseksi asiakkaan tueksi on lisäpalveluna mahdollista resursoida henkilökohtainen lähiohjaaja.

Palveluprosessin vastuut ja kustannusten jakautuminen:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumispalvelun kustannukset

x

Asunnon vuokra

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki- ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, peseytymis- ja hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, ruokalaput, muut pientarvikkeet)

x

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO suunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/Asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life-Care-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 24.2.2021

Kihmulan palvelukoti
Kihmulantie 2
71800 Siilinjärvi

Puh. 044 389 9643

Yhteyshenkilöt

Jarmo Rissanen

Palvelukodin johtaja

Puh. 044 389 9700

jarmo.rissanen@pshyvinvointialue.fi

Terhi Piirainen

Vastaava ohjaaja

Puh. 044 389 9796

terhi.piirainen@pshyvinvointialue.fi