Kanervan palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Pohjois-Savon hyvinvointialuetta.

Kanerva

Kanervan palvelukoti tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Palvelukoti sijaitsee Tervon keskustan tuntumassa.

Kanerva lyhyesti

 • Asiakkaiden omatoimisuutta tuetaan.
 • Mahdollisuus osallistua voimavarojen mukaan kotitöihin.
 • Huomioidaan erityisesti ikääntyvät asiakkaat.
 • Asiakkaat käyvät päivätoiminnassa Savoset Tervon päivätoimintakeskuksessa. Päiväaikaista toimintaa järjestetään myös palvelukodissa.
 • Välimatkoja: lähikauppa 500 m, terveyskeskus 500 m, kirkko 1 km, Kuopio n. 60 km.

Arki Kanervassa

Kanervan palvelukodissa huomioidaan jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet. Asiakkailla on mahdollisuus osallistua arkisiin askareisiin, kuten siivoukseen ja pyykkihuoltoon voimavarojensa mukaan. Kotipäivinä hoidetaan omia asioita, käydään kaupassa sekä ylläpidetään ystävyys- ja omais suhteita. Kanervassa tuetaan asukkaita omissa harrastuksissa, suosittuja ovat mm kansalaisopiston musiikki- ja tanssipiiri. Asukkaiden kanssa tehdään yhteisiä virkistysretkiä, käydään konserteissa, teatterissa ja kirkossa jumalanpalveluksissa.

Palvelukodin viihtyisissä yhteisissä oleskelutiloissa pidetään yhteisiä tapahtumia ja järjestetään juhlia, kuten pikkujouluja, kevätlaulajaiset ja hartaudet. Kanervassa vierailee myös aktiiviset paikalliset järjestöt ja seurakunnat.

Palvelukuvaus / Päiväaikainen toiminta

PALVELUKUVAUS: PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA PALVELUKODISSA

YKSIKÖN NIMI: Vaalijalan kuntayhtymä, Kanervan palvelukoti, Asontie 2, Tervo

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Päiväaikainen toiminta asumispalveluyksikön asiakkaille (kehitysvammaiset ja muut tukea tarvitsevat henkilöt)

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymän Kanervan palvelukoti järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista päiväaikaista toimintaa asumispalveluyksikössä, jos asiakas ei lähde yksikön ulkopuoliseen päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys toiminnan sisältöön.

Palvelun sisältö:

Päiväaikainen toiminta on yksilöllistä tai ryhmämuotoisesti toteutettua, joka tapahtuu arkipäivisin. Toiminnan ohjaajina toimivat asumisyksikön ohjaajat.

Toiminnan sisältö perustuu asiakkaan toimintakykyarvioon. Omaohjaaja laatii asiakkaan kanssa yksilöllisen päiväaikaisen toiminnan suunnitelman osana asumispalveluun kuuluvaa Minun elämäni suunnitelmaa. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan toiveet, tavoitteet ja toiminnan päivä-/viikkokohtainen toteutus. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Palvelukodissa toteutettavien toimintapäivien määrä sovitaan yhteistyössä asiakkaan sidosryhmien ja kotikunnan vammaispalveluiden edustajan kanssa ja kirjataan asiakassuunnitelmaan.

Päiväaikaisen toiminnan perustana on luovuuden, löytämisen ilon ja itseilmaisun tukeminen. Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Päiväaikaisessa toiminnassa harjoitellaan arjen taitoja, vahvistetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Jokainen palvelukoti tekee kirjallisen suunnitelman päiväaikaisen toiminnan sisällöstä ja toteutuksesta.

Palvelukodissa tapahtuvan toiminnan kuvaus:

Palvelukodin piha-aluetta ja lähiympäristöä hyödynnetään päivittäin päivätoiminnan merkeissä. Asiakkaat pääsevät lenkkeilemään kävellen tai pyörätuolilla. Palvelukodin piha-alueella voi nauttia myös ulkotulista.

Palvelukodin sisätiloissa on mahdollisuus katsoa kankaalta elokuvia, kuunnella musiikkia, katsella ja kuunnella konsertteja. Päiväaikainen toiminta pitää sisällään myös rentoutustuokioita ja aistitoimintaa, askartelua, piirtämistä ja maalausta. Leivonta on myös asiakkaille mieluista tekemistä. Asiakkaiden toimintakyvyn tukemiseksi päivätoiminta pitää sisällään usein myös jumppaa, pallopelejä tai muuta liikunnallista/ aktivoivaa tekemistä.

Myös pieniä retkiä järjestetään säännöllisesti.

Palvelukodilla on suunniteltu viikko-ohjelma, jonka mukaisesti toimintaa järjestetään.

Palvelun hinta:

Hinta veloitetaan normaalin asumispalvelun käyttöpäivämaksun lisäksi, niiltä päiviltä, kun asiakas ei käy kodin ulkopuolisessa toiminnassa. Jos asiakkaalle on määritelty henkilökohtainen lähiohjaaja päiväajalle (hintaluokitus tai erillinen lisäpalvelu), ei asumisen päiväaikaisen toiminnan hintaa veloiteta.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Ateriat

x

Päiväaikaisen toiminnan yksilöllinen suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti 6 kuukauden välein sekä Minun elämäni suunnitelman ja palvelusuunnitelman päivittämisen yhteydessä.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma
Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

Päiväys 7.1.2022

Palvelukuvaus / Tehostettu palveluasuminen

PALVELUKUVAUS: TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

YKSIKÖN NIMI: Kanervan palvelukoti, Asontie 2, Tervo

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Ympärivuorokautinen asumispalvelu kehitysvammaisille henkilöille.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua palvelukodissa sovitulla tavalla. Tuen avulla asiakkaat selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso ja tyytyväisyys asumispalveluun. Myös itsemääräämisoikeuden toteutuminen on tärkeä tavoite.

Palvelun sisältö:

Asumispalveluun tarkoitetut asunnot sijaitsevat Kanervan palvelukotiin perustetuissa asuntoryhmissä. Palvelukodissa asuu 15 asiakasta, asuntoryhmät on jaettu 5 asunnon ryhmäkoteihin. Asunnot ovat asiakkaiden omia koteja, jotka he voivat itse sisustaa haluamallaan tavalla. Jokaisessa asunnossa on oma kylpyhuone. Jokaisessa ryhmäkodissa on yhteinen oleskelutila, joka mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan muiden asiakkaiden kanssa. Palvelukodissa on yhteinen sauna, joka lämmitetään useasti viikossa. Palvelukodissa on yhteinen pyykin käsittelytila. Vaalijalan kuntayhtymä omistaa kiinteistön ja asunnot, joten asukas on vuokrasuhteessa Vaalijalan kuntayhtymään. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta.

Palvelukodin asiakkaat saavat ympärivuorokautista tukea ja apua asumiseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Heitä tuetaan ja autetaan itsestä ja terveydestä huolehtimisessa, oman kodin hoidossa, asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan ja heidän kuntoutumistaan tuetaan. Lisäksi henkilökunta tarjoaa asiakkaille psykososiaalista tukea ja keskusteluapua. Asiakkaiden kommunikointia tuetaan etsimällä tarvittaessa soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta he voisivat ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi omassa toimintaympäristössään. Asiakkaiden tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja tuetaan heitä löytämään muuta tarvitsemaansa tukea ja palveluita. Asiakkaille myönnetyt palvelut on kirjattu kotikunnan laatimaan palvelusuunnitelmaan.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Kanervan palvelukodissa työskentelee 12 ohjaajaa ja palvelukodin johtaja sekä lisäksi asiakkaan tarpeen mukaan on mahdollista resursoida henkilökohtaisia lähiohjaajia. Henkilökuntaa on palvelukodissa paikalla ympäri vuorokauden. Palvelukodin työntekijöillä on vähintään sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Työntekijöitä on aamu ja iltavuorossa 3-4 ja yössä 1, asukkaiden tarpeesta riippuen. Työntekijät käyvät säännöllisesti lisäkoulutuksissa sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.  

Kanervan palvelukodin asiakkailla on mahdollista osallistua Tervon Savoset toimintakeskuksessa päivätoimintaan 1-4 pv/vk. Palvelukotiin arkipäiviksi jääville on järjestetty päiväaikaista toimintaa maanantaista perjantaihin. Palvelukodin päiväaikainen toiminta on yksilöllisesti suunniteltua toimintaa. Jokaisen asiakkaan kanssa on laadittu yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma, joka sisältyy Minun elämäni-suunnitelmaan. Yli 65-vuotiailla viriketoiminta kuuluu asumispalvelun hintaan.

Kanervan palvelukodissa huomioidaan asiakkaiden erityistarpeet:

 • Yksilöllinen kommunikaatio, toimintatavat ja vahvuudet, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä sitoutuvat.

 • Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta harjoitellaan jatkuvasti asumisen arjen tilanteissa.

 • Yksilöllisesti strukturoitu päivä- ja viikko-ohjelma sekä ohjattu vapaa-aika.

 • Toimintajärjestysten käyttö ja asioiden ennakointi (aika, paikka, toiminta, henkilöt).

 • Autistisen henkilön erityispiirteiden ja –tarpeiden tunteminen, tunnistaminen ja huomioiminen arjessa (aistit, tapa olla ja liikkua). 

 • Asiakasturvallisuuden ylläpito yksilöllisen suunnitelman mukaisesti (haastavien tilateiden ennakointi ja ehkäisy, Avekki-toimintamalli, tarpeen mukaiset rajoitustoimenpiteet).

 • Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ammattitaidon kehittämiseksi ja tarvittaessa ohjaus- ja konsultaatiopalveluita ammattitaitonsa tueksi.
   

Palvelun hintaan ei sisälly:

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut palvelukodin asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelukodissa voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon tai kotisairaanhoidon perehdyttämänä.

Palvelukodin ulkopuolisen päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta) sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun.

Lisäpalvelut:

Palvelukodissa järjestetään asiakkaalle yksilöllistä päiväaikaista toimintaa, jos hän ei lähde kodin ulkopuoliseen päivätoimintaan.

Palveluasumiseen voidaan sisällyttää tarvittaessa asiakkaan rajoitustoimenpiteisiin liittyvän moniammatillisen työryhmän (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) arvioinnit ja konsultaatiot.

Turvallisen asumisen takaamiseksi asiakkaan tueksi on lisäpalveluna mahdollista resursoida henkilökohtainen lähiohjaaja.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumispalvelun kustannukset

x

Asunnon vuokra

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki- ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, peseytymis- ja hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, ruokalaput, muut pientarvikkeet)

x

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life-Care-asiakastietojärjestelmä
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma
Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

Päivitetty 27.12.2021 

Kanervan palvelukoti
Asontie 2
72210 Tervo

Puh. 044 389 9621

Yhteyshenkilöt

Sanna Markkanen

Palvelukodin johtaja

Puh. 044 389 9715

sanna.markkanen@pshyvinvointialue.fi

Senja Koivistoinen

Vastaava ohjaaja

Puh. 044 389 9780

senja.koivistoinen@pshyvinvointialue.fi