Kaisla

Aikuisten kuntoutus- ja tutkimusyksikkö

Kaisla tarjoaa kuntoutusta aikuisille, jotka tarvitsevat vaativaa psykososiaalista tukea. Yksikön tavoitteena on kuntoutettavan omia voimavaroja kehittämällä ja tukemalla muuttaa hänen käyttäytymistään myönteisemmäksi. Kuntoutuksessa käytetään apuna käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä. Kaislan pienyksikköjä ovat 3-paikkaiset Aava, Aalto ja Tyrsky sekä erillinen 4-paikkainen yksilöllistä kuntoutusta tarjoava Rivari.

Toimintaperiaatteet

 • Kaisla tarjoaa määräaikaista, tavoitteellista, psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta erityistä tukea tarvitseville ja kehitysvammaisille henkilöille.
 • Asiakkaan omien, päivittäisten taitojen kehittäminen ja sitä kautta itseluottamuksen lisääntyminen ja itsenäistymisen saavuttaminen kohti avopalveluja.
 • Kuntoutuksen pohjana on psykiatrisen hoitotyön keinoin tapahtuva arjen jäsentäminen, keskinäisen luottamuksen vahvistaminen sekä sosiaalisten taitojen lisääminen.
 • Käyttäytymisterapeuttisten menetelmien avulla analysoidaan haasteellisia vuorovaikutuksen häiriöitä ja muovataan kommunikaatiota ja vuorovaikutusta myönteisempään suuntaan.
 • Kuntoutuja suunnitelee yksilöllinen päivätoimintaohjelmansa henkilöstön tukemana (vrt. Pieksämäen tekemisen kartta).

Kaisla palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT:

Yksikkö: Kaisla
PALVELURYHMÄ: Aikuisten kuntoutusyksikkö, laitoskuntoutus 

Palvelun nimi ja kohderyhmä:    

Kuntoutusyksikkö Kaisla on 10-paikkainen vaativaa psykososiaalista tukea ja kuntoutusta tarjoava yksikkö aikuisille. Kaisla sijaitsee Nenonpellossa Pieksämäellä. Yksikkö tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista laitoskuntoutusta. Kuntoutusyksiköllä on lisäksi 4 yksilöllistä asiakaspaikkaa osaamis- ja tukikeskuksen alueella sijaitsevassa rivitalossa. Rivari tarjoaa autismikuntoutusta, asiakkaalle suunnitelluissa yksilöllisissä asunnoissa. Kuntoutus voi olla tahdosta riippumatonta erityishuoltoa. 

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

 • Kuntoutusyksikkö Kaisla mahdollistaa asiakkaan tavoitteellisen kuntoutuksen turvallisessa ympäristössä.
 • Asiakkaiden päivittäisten taitojen harjoittelu ja niiden kehittäminen luonnollisissa tilanteissa arjen toimissa. 
 • Kuntoutuksen tavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan, hänen verkostonsa ja moniammatillisen työryhmän kanssa. 
 • Asiakkaan itsemääräämisoikeutta tuetaan huomioimalla hänen omat tavoitteensa ja toiveensa kuntoutukselle sekä kannustamalla asiakasta osallisuuteen ja päätöksentekoon voimavarojensa mukaisesti. Itsemääräämisen tukemisen suunnitelma laaditaan asiakkaan kanssa kuntoutusjakson alkaessa. 
 • Kuntoutuksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan vähintään kuuden kuukauden välein yhdessä verkoston kanssa.

Palvelun sisältö:

 • Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä, lähettävän tahon, mahdollisen muun verkoston ja moniammatillisen työryhmän kanssa.
 • Asiakkaiden kuntoutuksessa huomioidaan asiakkaan itsemääräämisoikeus, kunnioittaminen, omien valintojen mahdollistaminen ja asiakkaan osallisuus. Asiakkaille laaditaan kv-lain 42§:n mukainen suunnitelma itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tukevista toimenpiteistä (laaditaan yhdessä asiakkaan ja moniammatillisen työryhmän kanssa). Suunnitelmaa arvioidaan vähintään kuuden kuukauden välein.
 • Jokaiselle asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen, strukturoitu viikko-ohjelma ja päiväaikainen toiminta yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaalle määritellään 2-3 omahoitajaa.
 • Asiantuntija- ja terapiapalvelut yksilöllisesti tarpeen mukaan (lääkäri-, psykologi-, sosiaalityö-, fysioterapia-, toimintaterapia-, kommunikaation ohjaus, puheterapia- ja musiikkiterapiapalvelut)
 • Kommunikaation tukeminen ja kommunikaatio-ohjaajan ja puheterapeutin tarpeet.
 • AVEKKI-toimintatapamallin mukainen toiminta, tilanteiden ennakointi ja jälkipuinti.
 • Kuntoutuskoordinaattorin palvelut.
 • Mielekäs, yksilöllinen päiväaikainen toiminta.
 • Lisäksi yksikkömme (asiantuntijaparina) tarjoaa koti- / avopalvelukäyntejä mm. muuttojen yhteydessä, jos asiakkaan tilanteessa tarvitaan konsultaatiota (liikkuvat palvelut).
 • Säännöllinen yhteydenpito lähettävän tahon ja omaisten kanssa.

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan hakeutua kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelun kautta sekä terveydenhuollon lähetteellä. Lähete osoitetaan Vaalijalan sosiaalityöntekijöille.

Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen ja/tai terveydenhuollon työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassaolevan erityishuolto-ohjelman (EHO), joka voidaan myös laatia Vaalijalassa.

Yhteyttä voidaan ottaa myös Vaalijalan poliklinikoihin, kuntoutuksen johtajaan, sosiaalityöntekijöihin tai suoraan yksikköön ohjeiden saamiseksi www.vaalijala.fi

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus (mikä, milloin): 

 • RAI-arviointi, 6kk välein tai tarvittaessa voinnin muuttuessa.
 • TOIMI–toimintakyvyn arviointi, psykologin arvion mukaan.
 • PSYTO–psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaus, psykologin arvion mukaan
 • START–riskienhallinan arviointi, psykologin arvion mukaan.

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta (miten, milloin):

 • Päivittäinen seuranta, arviointi ja raportointi asiakastietojärjestelmään.
 • Moniammatilliset tiimit säännöllisesti.
 • Tahdosta riippumattoman erityishuollon moniammatilliset tiimit.
 • Verkostoneuvottelut sovitusti.
 • Kuntoutussuunnitelmakokoukset tarpeen mukaan, kuitenkin enintään 2 –vuoden välein.

Yhteydenpito sidosryhmiin (mihin, miten, milloin): 

 • Yhteydenpidosta sovitaan kuntoutuksen aluksi omaisten, lähettävän tahon ja muun verkoston kanssa. 


Asiakaspalaute:

 • Henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta. 
 • Asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.
 • Palvelun jälkeen lähtötilanteessa jokaisella asiakkaalla mahdollisuus antaa asiakaspalaute. Yksiköt huolehtivat. (Intervalli-kuntoutuksessa puolivuosittain) Asiakaspalaute kerätään aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute. 
 • Palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille.

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto: liitteenä

päiväys 26.2.2021

Kaisla
Nenonpellontie 40 (postios.)
Keskustie 9 (käyntios.)
76940 Nenonpelto
Puh. 015 783 1310

Aalto puh. 050 389 9484
Aava puh. 050 389 9310
Tyrsky puh. 044 389 9649
Rivari puh. 050 389 9388

Yhteyshenkilöt

Kuntoutusyksikön johtaja (vs.), Wirta, Kaisla

Puh. 044 389 9834

Vastaava sairaanhoitaja, Kaisla

Puh. 044 389 9885

Kuntoutuskoordinaattori, Kaisla

Puh. 040 481 6100