Jolla

Lasten ja nuorten psykiatrinen oppilaskoti

Jolla on erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kodinomainen kuntoutusyksikkö. Jollan lapsilla ja nuorilla on psykiatrisia, psykososiaalisia, oppimiseen, käyttäytymiseen ja kommunikaatioon liittyviä haasteita. Jollan kuntoutuksen lähtökohtana on yksilövastuinen lapsen ja nuoren kiintymyssuhdetta tukeva psykiatrinen ja psykososiaalinen kuntoutus. Jollan kuntoutustyön periaatteisiin kuuluu perhekeskeisyys. Jolla tarjoaa sekä lyhyt- että pitkäkestoisia kuntoutusjaksoja. Jolla voi toimia myös lastensuojelun sijaishuollon sijoituspaikkana kuntoutusta tarvitsevalle lapselle tai nuorelle.

Toimintaperiaatteet

Perheiden osallisuus

 • Turvallista kasvua ja kehitystä tukevaa yksilöllistä hoitoa, tukea sekä kuntoutusta yhteistyössä perheen ja muun verkoston kanssa.
 • Kuntoutuksen lähtökohtana on yhteistyössä lapsen, hänen perheensä, eri sidosryhmien ja Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen moniammatillisen työryhmän kanssa laaditut yksilölliset kuntoutustavoitteet.

Turvallisuus

 • Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta.
 • Tavoitteena on yksilöllisesti opettaa ja ohjata autismikirjon lasta turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen sekä hyvään aikuisuuteen.
 • Lapsi saa tarvitsemansa henkilökohtaisen tuen tavoitteiden edistämiseksi. Yksilöllinen tuentarve arvioidaan moniammatillisesti

Vahvuudet

 • Lapsen omia vahvuuksia tuetaan ja korostetaan sekä pyritään kehittämään lapsen tunne-, keskittymis- ja läsnäolotaitoja sekä vahvistamaan itsetuntemusta. Taitoja opettelemalla löydetään uusia keinoja arjessa selviytymiseen ja mahdollisten haastavien tilanteiden hallintaan. Tavoitteena on itsetunnoltaan vahva lapsi tai nuori, jolla on mielekästä vapaa-ajan toimintaa tai harrastus.

Ratkaisukeskeisyys

 • Yhdessä moniammatillisen tiimin ja lähiverkoston kanssa suunnitellaan toimintamalleja sekä jatkokuntoutusmenetelmiä tukemaan selviytymistä kotona ja omassa lähikoulussa.
 • Hyvinvointitaitoja opetetaan yksilöllisesti osana kuntouttaa viikkorunkoa.

Osallisuus ja yhteisöllisyys

 • Lapsen/nuoren yksilöllistä kommunikointia tuetaan ja kehitetään.
 • Vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta harjoittelemalla vuorovaikutus- sekä yhteisössä toimimisen taitoja. Yksilöllisesti luodaan ja kehitetään mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisöä- ja itseä koskevaan päätöksentekoon sekä toiminnan suunnitteluun.
 • Lapsen/nuoren itsemääräämisoikeutta tuetaan huomioimalla lapsen omat tavoitteet ja toiveet kuntoutukselle ja kannustamalla lasta osallisuuteen ja iänmukaiseen päätöksentekoon.
 • Jollan lapset käyvät Sateenkaaren erityiskoulua. Yksilöllisesti ja tarpeen mukaisesti tuettu koulunkäynti kuntoutuksen perustana.

Jollan tarjoamat liikkuvat kuntoutuspalvelut

Jolla palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: Oppilaskoti Jolla
PALVELURYHMÄ: laitoskuntoutus 

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Oppilaskoti Jolla on 6-paikkainen erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten psykiatrinen kuntoutusyksikkö. Jolla sijaitsee Nenonpellossa Pieksämäellä. Jollassa on mahdollisuus lisäksi lyhyempikestoiseen kuntoutukseen, arviointi- ja tutkimusjaksoihin sekä lyhyisiin intervallijaksoihin.

Kuntoutus on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on erityisen tuen tarpeita psykiatrisista ja psykososiaalisista ongelmista, oppimisvaikeuksista, koulun käynnistä, haasteellisista käytöshäiriöistä tai traumataustasta johtuen. 

https://www.vaalijala.fi/jolla   

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Oppilaskoti Jollan kuntoutuksen lähtökohtana on yksilövastuinen lapsen ja nuoren kiintymyssuhdetta tukeva psykiatrinen ja psykososiaalinen kuntoutus. Kuntoutuksen tavoitteet suunnitellaan yhdessä perheen kanssa ottaen huomioon lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet ja voimavarat. 

Kuntoutuksen lähtökohtana on tarjota turvallinen ympäristö lapsen/nuoren kasvulle ja kehitykselle. Kuntoutuksen tavoitteena on löytää lapselle/nuorelle hänen kasvua ja kehitystään tukevia toimintamalleja joiden avulla edistetään lapsen/nuoren selviytymistä kotona, koulussa ja jatkokuntoutuksessa. Lapsen/nuoren oppivelvollisuuden suorittaminen varmistetaan kuntoutuksessa.  

Lapsen/nuoren itsemääräämisoikeutta tuetaan huomioimalla lapsen/nuoren omat voimavarat, tavoitteet ja toiveet kuntoukselle. Lasta/nuorta kannustetaan osallisuuteen ja iänmukaiseen päätöksen tekoon. Itsemääräämisen tukemisen suunnitelma tehdään lapsen/nuoren ja vanhempien/huoltajien kanssa heti kuntouksen alkaessa.

Kuntoutus- ja hoito perustuvat vuorovaikutukselliseen, kiintymyssuhdeperusteiseen hoito- ja kasvatussuhteeseen, joka toimii kuntoutuksen pohjana.

Oppilaskodin lasten koulunkäynnin toteutuminen yhteistyössä Sateenkaaren erityiskoulun kanssa.

Palvelun sisältö:

Oppilaskoti Jollan viitekehyksenä on DDP, joka perustuu kiintymyssuhde teoriaan. Tällä tuetaan lapsen/nuoren luottamuksellista tunnesidettä sekä vahvistetaan itsekunnioitusta/sisäistä kontrollia. Positiivisen psykologian hyödyntäminen lasten vahvuuksien tunnistamisessa ja esiin nostamisessa. Tavoitteena on katkaista monen elämään liittyvä negatiivisuuden ja epäonnistumisen kierre. Ongelmat ja haasteet pyritään muuttamaan tavoitteiksi lasten vahvuudet huomioiden.
 

 • yhteistyössä nuoren, hänen perheensä, muun lähiverkoston ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa laadittu yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kokonaiskuntoutuksen tavoitteet 
 • säännöllinen, kuntoutuksen alussa sovittu yhteydenpito lähiverkoston kanssa 
 • kehitysvammalain 42 §:n mukainen suunnitelma nuoren itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tukevista toimenpiteistä (laadittu yhdessä nuoren ja verkoston kanssa kuntoutuksen alkaessa) 
 • yksilöllinen strukturoitu päivä- ja viikko-ohjelma 
 • konsultoivan lastenpsykiatrin, lääkärin, sosiaalityöntekijän, toimintaterapeutin ja psykologin palvelut 
 • tarvittaessa muut yksilöllisesti suunnitellut asiantuntijapalvelut 
 • omahoitaja-työskentely, joka tarjoaa nuorelle turvallisen ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen sekä tukee nuoren identiteetin vahvistumista ja psyykkistä eheytymistä 
 • kotikäynnit omahoitajan ja perheterapeutin toimesta. 
 • peruskouluopinnot Sateenkaaren erityiskoulussa tai mahdolliset jatko-opinnot Pieksämäen ammatillisissa oppilaitoksissa, tarvittaessa lähiaikuisen tukemana 
 • perusterveydenhuolto 
 • ART-ryhmätoiminta (aggressiivisesti ja epäsosiaalisesti käyttäytyville nuorille suunnattu työskentelymalli) 
 • Avekki-toimintatapamallin mukainen työskentely ja jälkipuinti 
 • Nepsy-valmennus   
 • perhetyö sovitusti 
 • yhteisöllisyys kuntoutumisen tukena
 • jatkokuntoutuksen suunnittelu yhteistyössä nuoren, hänen perheensä, muun lähiverkoston ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan tulla terveydenhuollon lähetteellä tai sosiaalitoimen kautta. Lähete osoitetaan Vaalijalan sosiaalityöntekijöille

Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat asiakkaan kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen ja/tai lastensuojelun ja/tai terveydenhuollon ja mahdollisesti sivistystoimen työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassa olevan erityishuolto-ohjelman (EHO), joka voidaan tehdä myös Vaalijalassa. Palveluista voi tiedustella ottamalla yhteyttä Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin, kuntoutuksen johtajaan ja yksiköihin suoraan neuvojen saamiseksi. 

www.vaalijala.fi 

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus: 

 • RAI -toimintakykyarviointia käytetään arvioidessa kuntoutuksen tavoitteita ja niiden toteutumista vähintään puolivuosittain. RAI -arviointi tehdään jokaiselle lapselle/nuorelle. 

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta:

 • päivittäinen seuranta ja raportointi asiakastietojärjestelmää (LifeCare) käyttäen 
 • kuntoutustavoitteiden arviointi vähintään kolmen kuukauden välein nuoren, hänen verkostonsa ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kansa sovitusti 
 • yhteistyöneuvottelut vähintään puolivuosittain 
 • kuntoutussuunnitelman tarkastus vähintään puolivuosittain 

Yhteydenpito sidosryhmiin: 

 • säännöllinen yhteistyö perheiden, lähiverkoston ja maksajatahon kanssa sovitusti yksilölliset toiveet ja tarpeet huomioiden (puhelimitse, sähköinen yhteydenpito eri sovelluksin ja sovitut tapaamiset)

Asiakaspalaute:

 • henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta. 
 • asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.
 • Palvelun jälkeen lähtötilanteessa jokaisella asiakkaalla mahdollisuus antaa asiakaspalaute. Yksiköt huolehtivat palautteen keräämisestä. Asiakaspalaute kerätään aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute. 
 • palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille.

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto: liitteenä 

päiväys 26.2.2021

Jolla
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistokäytävä 25 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Puh 050 389 9301
Solu 1, puh. 044 389 9690
Solu 2, puh. 044 389 9828

Yhteyshenkilöt

Kuntoutuskoordinaattori, Jolla

Puh. 044 389 9761

Oppilaskodin johtaja (vs.), Jolla

Puh. 044 389 9823