Hongiston palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Pohjois-Savon hyvinvointialuetta.

Hongisto

Hongiston palvelukoti Varkaudessa tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Hongiston palvelukoti henkilökuntineen tarjoaa laadukkaan hoivan ja huolenpidon asiakkaille. Periaatteena on, että asiakkaan ei tarvitse muuttaa kodistaan myöskään elämänkaaren loppuvaiheessa.

Hongisto lyhyesti

 • Tuetaan asiakkaiden omatoimisuutta sekä valmennetaan itsenäiseen elämään.
 • Ohjaajat aktiivisesti tukemassa erilaisiin harrastuksiin.
 • Tehdään tiivistä yhteistyötä Savoset-monipalvelukeskuksen, Pihlajan toimintakeskuksen, Vattuvuoren palvelukodin sekä Latukadun palveluasuntojen kanssa.
 • Omaohjaaja huolehtii asiakkaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.
 • Hongiston palvelukodin välittömässä läheisyydessä on kaksi erillisasuntoa asiakkaille
 • Välimatkoja: lähikauppa n. 800 m, Varkauden keskusta n. 1,5 km.

Vaalijalan kuntayhtymän Varkauden yksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä palvelujen laadun takaamiseksi.

Latukadun palveluasunnot
› Pihlajan toimintakeskus
› Savoset Varkaus
› Vattuvuoren palvelukoti

Arki Hongistossa

Hongiston palvelukodissa asiakkaita kannustetaan aktiivisesti erilaisten harrastusten pariin. Ohjaajat tukevat yksilöllisesti asiakkaita harrastustoiminnassa.

Käyn maanantaisin taidestudiossa, tiistaisin draamaryhmässä ja joka toinen torstai ratsastamassa, asiakas luettelee harrastuksiaan.

Hän on myös kova viherpeukalo ja käsitöiden ystävä. Hongiston omissa virikeilloissa asiakas kertoo askartelevansa mielellään. Myös peli-illat ja karaoke ovat mieluisia. 

Parasta Hongistossa on oma asunto ja se, että kaikki on tässä lähellä. Sekin on mukavaa, että voi mennä ja tehdä asioita omaan tahtiin, asiakas sanoo.

Suurin osa Hongiston asiakkaista käy osallisuutta ja työllistymistä edistävässä ja tukevassa päivä- ja työtoiminnassa palvelukodin ulkopuolella. Kotiin jääville asiakkaille järjestetään yksilöllistä ja hyvinvointia lisäävää päiväaikaista toimintaa palvelukodissa.

Hongistoon kuuluu ryhmäkoti, jossa on omat huoneet kahdeksalle asiakkaalle. Erillisasuntoja samassa rakennuksessa on viisi ja välittömässä läheisyydessä kaksi.

Yhdessä Latukadun palveluasuntojen ja Vattuvuoren palvelukodin asiakkaiden kanssa käydään mm. elokuvissa ja tehdään retkiä sekä matkoja.

Hongiston palvelukodin esittelyvideo

Palvelukuvaus / Asumisvalmennus

PALVELUKUVAUS: ASUMISVALMENNUS

YKSIKÖN NIMI: Hongiston palvelukoti, Hongistonkatu 3, Varkaus

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Asumisvalmennus (yövalvottu yksikkö), kehitysvammaiset ja muut erityistä tukea tarvitsevat henkilöt.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymän Hongiston palvelukoti järjestää asiakkaalle asumisvalmennuksena ohjausta, hoitoa, tukea ja apua sovitulla tavalla. Valmennuksen ja tuen avulla asiakas harjoittelee omassa kodissa asumista ja arjen taitoja. Tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin hyvä taso, arjen taitojen vahvistuminen ja asiakkaan tyytyväisyys asumisvalmennuspalveluun. Asumisvalmennuksen tavoitteena on asiakkaan siirtyminen kevyemmin tuettuun asumispalveluun ja asiakkaan tukiverkostojen rakentaminen. Myös itsemääräämisoikeuden toteutuminen on tärkeä tavoite.

Palvelun sisältö:

Asumisvalmennuspalvelua järjestetään Hongiston palvelukodilla, joka sijaitsee Varkauden kaupungin keskustan tuntumassa. Hongiston palvelukoti koostuu ryhmäkodista sekä erillisasunnoista (omalla sisäänkäynnillä), jotka sijaitsevat samassa rakennuksessa ryhmäkodin kanssa tai sen pihapiirissä. Asumisvalmennusta voidaan toteuttaa joko ryhmäkodin puolella tai erillisasunnoissa. Palvelukodissa asuu 15 asiakasta, joista 8 asuu ryhmäkodissa. Asunnot ovat asiakkaiden omia koteja, jotka he voivat itse sisustaa haluamallaan tavalla. Ryhmäkodissa on kaikille asiakkaille yhteinen oleskelutila, joka mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan muiden asiakkaiden kanssa. Palvelukodissa on yhteinen sauna. Asumisvalmennuksen aikana asiakas on vuokrasuhteessa joko Vaalijalan kuntayhtymään tai ulkopuoliseen vuokranantajaan. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta.

Asumisvalmennusjakson kesto on 1 – 2 vuotta ja tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeista ja toiveista käsin. Palvelun alussa asiakkaan kanssa laaditaan yksilöllinen Minun elämäni-suunnitelma, johon tarkennetaan keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi ja kirjataan ohjauksen sisältö sekä tuki itsemääräämisoikeuden toteuttamiseksi. Asumisvalmennuksen aikana tutustutaan muihin asumismuotoihin ja valmentaudutaan siirtymään kevyemmin tuettuun asumispalveluun. Palvelun aikana toimitaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan läheisten ja muun palveluverkoston kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa. Asiakkaiden tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja tuetaan heitä löytämään muuta tarvitsemaansa tukea ja palveluita. Asiakkaille myönnetyt palvelut on kirjattu kotikunnan laatimaan palvelusuunnitelmaan.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Hongiston palvelukodilla on 8 ohjaajaa, 4lähiavustajaa, vastaava ohjaaja sekä palvelukodin johtaja. Ryhmäkodissa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Palvelukodin ohjaajilla on vähintään sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Työntekijät käyvät säännöllisesti lisäkoulutuksissa sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.  

Asumisvalmennuksen aikana asiakas saa tehostettua ympärivuorokautista tukea ja valmennusta itsestä ja terveydentilasta huolehtimiseen, ruokailuun ja kodinhoitoon. Asiakasta ohjataan oman kodin hoidossa, asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Asiakkaan kommunikointia tuetaan ja etsitään soveltuvia puhetta tukevia kommunikaatiokeinoja. Hongiston palvelukodilla käytössä olevia kommunikaatiomenetelmiä ovat kuvakommunikaatio, sosiaaliset tarinat sekä selkokieli ja tukiviittomat. Valmiudet käyttää myös yksilöllisiä kommunikaatioapuvälineitä (kommunikaatiokansio, tulkki). Hongiston palvelukodilla huomioidaan aina myös muut asiakkaan erityistarpeet.

Asiakkaalla on mahdollista osallistua päiväaikaiseen toimintaan 1–5 päivänä viikossa. Jokaisen asiakkaan kanssa on laadittu yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Päiväaikaisesta toiminnasta asumisvalmennuksen aikana sovitaan erikseen asiakkaan ja palvelun tilaajan kanssa.

Palvelun hintaan ei sisälly:

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumisvalmennuksen kustannukset

x

Asunnon vuokra

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki- ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, peseytymis- ja hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, ruokalaput, suojakäsineet- ja asusteet, muut pientarvikkeet)

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/Asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asumisvalmennuksen tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen asumisen eri osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista ja asiakkaan toimintakykyä arvioidaan säännöllisesti. Toimintakyvyn arvioinnin mittarina on käytössä TOIMI.

Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Asiakas ja hänen läheisensä antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen.Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: LifeCare-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 25.01.2022

Palvelukuvaus / Päiväaikainen toiminta

PALVELUKUVAUS: PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA PALVELUKODISSA

YKSIKÖN NIMI: Hongiston palvelukoti, Hongistonkatu 3, Varkaus

YKSIKÖN NIMI: Vattuvuoren palvelukoti, Vattuvuorenkatu 36 B, Varkaus

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Päiväaikainen toiminta on tarkoitettu palvelukodin asiakkaille (kehitysvammaiset ja muut tukea tarvitsevat henkilöt).

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymän Vattuvuoren ja Hongiston palvelukoti järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista päiväaikaista toimintaa asumispalveluyksikössä, jos asiakas ei osallistu yksikön ulkopuoliseen päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys toiminnan sisältöön. 

Palvelun sisältö:

Päiväaikainen toiminta on yksilöllistä tai ryhmämuotoisesti toteutettua. Yksilöllisesti suunnitellun toiminnan kesto on 1-2 h/arkipäivä. Toiminnan ohjaajina toimivat asumisyksikön ohjaajat.

Toiminnan sisältö perustuu asiakkaan toimintakykyarvioon. Omaohjaaja laatii asiakkaan kanssa yksilöllisen päiväaikaisen toiminnan suunnitelman osana asumispalveluun kuuluvaa Minun elämäni suunnitelmaa. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan toiveet, tavoitteet ja toiminnan päivä-/viikkokohtainen toteutus. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Palvelukodissa toteutettavien toimintapäivien määrä sovitaan yhteistyössä asiakkaan sidosryhmien ja kotikunnan vammaispalveluiden edustajan kanssa.

Päiväaikaisen toiminnan perustana on luovuuden, löytämisen ilon ja itseilmaisun tukeminen. Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti:

Päiväaikaisessa toiminnassa harjoitellaan arjen taitoja:

 • asiointi 

 • keittiötyöt

 • siivous 

 • vaatehuolto

 • itsestä huolehtiminen 

 • raha-asiat, päivärytmi 

 • itsemääräämisoikeus 

 • tuettu päätöksenteko

 • vahvistetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä 

 • liikunta

 • ulkoilu 

 • keskustelut ja kommunikoinnin harjoittelu

 • vuorovaikutustilanteet 

 • tuetaan kuntoutumista ja erilaisia taitoja

 • oppimistuokiot

 • sosiaalisten taitojen harjoittelu

 • vuorovaikutuksen harjoittelu 

 • musiikki 

 • kulttuuri 

 • kädentaidot

 • rakentelu

 • ruuan valmistaminen

 • leipominen 

 • tietotekniikka 

 • harrasteisiin tutustuminen 

 • aistitoiminta

Palvelun hinta:

Hinta veloitetaan normaalin asumispalvelun käyttöpäivämaksun lisäksi. Jos asiakkaalle on määritelty henkilökohtainen lähiohjaaja päiväajalle (hintaluokitus tai erillinen lisäpalvelu), ei asumisen päiväaikaisen toiminnan hintaa veloiteta.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Ateriat

x

Minun elämäni -suunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/Asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti 3-6 kuukauden välein sekä Minun elämäni suunnitelman ja palvelusuunnitelman päivittämisen yhteydessä. 

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä
 

 päiväys 24.2.2021

Palvelukuvaus / Tehostettu palveluasuminen

PALVELUKUVAUS: TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN 

YKSIKÖN NIMI: Hongiston palvelukoti, Hongistonkatu 3, Varkaus

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Tehostettu palveluasuminen kehitysvammaisille henkilöille tai muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua sovitulla tavalla. Tuen avulla asiakkaat selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso ja tyytyväisyys asumispalveluun. Myös itsemääräämisoikeuden toteutuminen on tärkeä tavoite.

Palvelun sisältö:

Hongiston palvelukoti sijaitsee Varkauden kaupungin keskustan tuntumassa ja koostuu ryhmäkodista sekä erillisasunnoista (omalla sisäänkäynnillä). Erillisasunnot sijaitsevat samassa rakennuksessa ryhmäkodin kanssa tai sen pihapiirissä. Palvelukodissa asuu 15 asiakasta, joista 8 asuu ryhmäkodissa. Asunnot ovat asiakkaiden omia koteja, jotka he voivat itse sisustaa haluamallaan tavalla. Ryhmäkodissa on kaikille asiakkaille yhteinen oleskelutila, joka mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan muiden asiakkaiden kanssa. Palvelukodissa on yhteinen sauna. Asiakkaat ovat vuokrasuhteessa joko Vaalijalan kuntayhtymään tai pihapiirin asuntojen kohdalta ulkopuoliseen vuokranantajaan. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta.

Palvelukodin asiakkaat saavat ympärivuorokautista tukea ja apua asumiseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Heitä tuetaan ja autetaan itsestä ja terveydestä huolehtimisessa, oman kodin hoidossa, asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Asiakkaiden turvallisuudestahuolehditaan ja heidän kuntoutumistaan tuetaan. Lisäksi henkilökunta tarjoaa asiakkaille psykososiaalista tukea ja keskusteluapua. Asiakkaiden kommunikointia tuetaan etsimällä tarvittaessa soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta he voisivat ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi omassa toimintaympäristössään. Asiakkaiden tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja tuetaan heitä löytämään muuta tarvitsemaansa tukea ja palveluita. Asiakkaille myönnetyt palvelut on kirjattu kotikunnan laatimaan palvelusuunnitelmaan.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Hongiston palvelukodilla on 8 ohjaajaa, 4 lähiavustajaa, vastaava ohjaaja sekä palvelukodin johtaja. Lisäksi asiakkaan tarpeen mukaan on mahdollista resursoida henkilökohtaisia lähiohjaajia. Henkilökuntaa on palvelukodissa paikalla ympäri vuorokauden. Palvelukodin ohjaajilla on vähintään sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Työntekijöitä on kussakin työvuorossa 2-3 (3-4) ja yössä 1(2).  Työntekijät käyvät säännöllisesti lisäkoulutuksissa sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.  

Hongiston asiakkailla on mahdollisuus osallistua osallisuutta ja työllistymistä edistävään työ- ja päivätoimintaan Savoset monipalvelukeskuksessa tai Pihlajan toimintakeskuksessa 1-5 päivänä viikossa. Palvelukotiin arkipäiviksi jääville on järjestetty päiväaikaista toimintaa maanantaista perjantaihin. Palvelukodin päiväaikainen toiminta on oman kodin siivoustehtäviä pyykkihuoltoa, asiointia tai muuta ohjattua ja suunnitelmallista toimintaa. Jokaisen asiakkaan kanssa on laadittu yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma.

Hongiston palvelukodissa huomioidaan asiakkaiden erityistarpeet:

 • Yksilöllinen kommunikaatio, toimintatavat ja vahvuudet, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä osallistuvat.
 • Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta harjoitellaan jatkuvasti asumisen arjen tilanteissa.
 • Yksilöllisesti suunniteltu päivä- ja viikko-ohjelma sekä ohjattu vapaa-aika.
 • Toimintajärjestysten käyttö ja asioiden ennakointi (aika, paikka, toiminta, henkilöt).
 • Asiakasturvallisuuden ylläpito yksilöllisen suunnitelman mukaisesti (haastavien tilateiden ennakointi ja ehkäisy, Avekki-toimintamalli, tarpeen mukaiset rajoitustoimenpiteet).
 • Autistisen henkilön erityispiirteiden ja –tarpeiden tunteminen, tunnistaminen ja huomioiminen arjessa (aistit, tapa olla ja liikkua).
 • Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ammattitaidon kehittämiseksi ja tarvittaessa ohjaus- ja konsultaatiopalveluita ammattitaitonsa tueksi.

Palveluasumiseen ei sisälly:

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut Hongiston palvelukodin asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelukodissa voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon perehdyttämänä.

Palvelukodin ulkopuolisen päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta) sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta toimintapaikkaan ei sisälly asumispalveluun. 

Lisäpalvelut:

Palvelukodissa järjestetään asiakkaalle yksilöllistä päiväaikaista toimintaa, jos hän ei lähde kodin ulkopuoliseen päivätoimintaan.

Palveluasumiseen voidaan sisällyttää tarvittaessa asiakkaan rajoitustoimenpiteisiin liittyvän moniammatillisen työryhmän (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) arvioinnit ja konsultaatiot.

Turvallisen asumisen takaamiseksi asiakkaan tueksi on lisäpalveluna mahdollista resursoida henkilökohtainen lähiohjaaja..

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumispalvelun kustannukset

x

Asunnon vuokra

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki- ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, peseytymis- ja hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, ruokalaput, suojakäsineet- ja asusteet, muut pientarvikkeet)

x

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/Asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Muutoksia asiakkaan hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Vaalijalan kuntayhtymä järjestää vuosittain eri yksiköiden yhteisen asiakasraadin, johon palvelukodin asiakkaiden valitsema edustaja osallistuu. Asiakasraatiin tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Asiakkaiden läheiset ovat perustaneet yhteistyössä Hongiston palvelukodin kanssa ”Hongiston läheiset”-toimikunnan.  Toimikunnan tarkoituksena on antaa vertaistukea ja tuoda läheisiä mukaan Hongiston toimintaan.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: LifeCare-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 24.2.2021

Hongiston palvelukoti
Hongistonkatu 3
78210 Varkaus

Puh. 050 389 9342

Yhteyshenkilöt

Sanna Oksanen-Vihervuori

Palvelukodin johtaja

Puh. 050 389 9444

sanna.oksanen-vihervuori@pshyvinvointialue.fi

Merja Rahikainen

Vastaava ohjaaja

Puh. 044 3899 612

merja.rahikainen@pshyvinvointialue.fi