Harjun palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Harju

Harjun palvelukoti Savonlinnan Punkaharjulla Pihlajaveden rannalla tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Harju lyhyesti

 • Turvallista ja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivaa palveluasumista.
 • Arjessa tuetaan asiakkaiden omatoimisuutta ja toimintakykyä monipuolisen tekemisen avulla.
 • Mahdollisuus yksilölliseen harrastustoimintaan.
 • Ruoka valmistetaan palvelukodissa alusta loppuun asti itse. Asiakkailla on mahdollisuus osallistua ruoanvalmistukseen vuorollaan kykyjensä mukaan.
 • Välimatkoja: uimaranta 20 m, lähikauppa 1 km, kirjasto 400 m, terveyskeskus 1 km.

Harjun palvelukodissa järjestetään asiakkaille päiväaikaista toimintaa. Sen sisältö vaihtelee asiakkaan kunnon mukaan, sisältäen esimerkiksi oman elämän hallintaan liittyviä toimia, ulkoilua, pihatöitä ja askartelua.

Arki Harjussa

Erilaisten liikuntalajien kokeilu on ollut asiakkaasta viime aikoina mukavaa. Harrastusten pariin hän lähtee yleensä kerran viikossa yhdessä henkilökohtaisen vapaa-ajan avustajan kanssa. Avustaja mahdollistaa yksilöllisen harrastamisen omien mielijuttujen parissa.

Olen käynyt oopperassa, teatterissa ja museoissa sekä ratsastamassa, kertoo asiakas.

Aina ei myöskään tarvitse mennä kotoa mihinkään, vaan vapaa-ajan avustajan kanssa voidaan välillä tehdä ”tyttöjen” juttuja ja vaikka vain jutella.

Harjussa oma vapaa-ajan avustaja on tällä hetkellä viidellä asiakkaalla. Mutta myös yhdessä harrastetaan ja touhutaan paljon. Yhteisiä aktiviteetti-iltoja on kolme kertaa viikossa. Niihin sisältyy usein pelaamista, askartelua sekä karaokea.

Harjun palvelukoti sijaitsee Pihlajaveden rannalla, joten viereinen uimaranta on kesäisin asiakkaiden keskuudessa todella suosittu. Omalta viihtyisältä pihalta löytyy grillikatos sekä marjapensaita.

Hyvä täällä on asua. Oma asunto on mukava. Siellä on kaikki paikat järjestyksessä. Kotipäivänä tykkään siivota ja osallistua keittiövuoroon, kertoo asumisestaan asiakas. 

Palvelukuvaus / Päiväaikainen toiminta

PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA PALVELUKODISSA

YKSIKÖN NIMI: Harjun palvelukoti, Urheilutie 1, Punkaharju

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Ohjattua asumista kehitysvammaisille tai muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille (ei yövalvontaa).

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymän Harjun palvelukoti järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista päiväaikaista toimintaa asumispalveluyksikössä, jos asiakas ei lähde yksikön ulkopuoliseen päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys toiminnan sisältöön.

Palvelun sisältö:

Päiväaikainen toiminta on yksilöllistä tai ryhmämuotoisesti toteutettua. Yksilöllisesti suunnitellun toiminnan kesto on 2-3 h/arkipäivä. Toiminnan ohjaajina toimivat asumisyksikön ohjaajat. 

Toiminnan sisältö perustuu asiakkaan toimintakykyarvioon. Omaohjaaja laatii asiakkaan kanssa yksilöllisen päiväaikaisen toiminnan suunnitelman osana asumispalveluun kuuluvaa Minun elämäni suunnitelmaa. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan toiveet, tavoitteet ja toiminnan päivä-/viikkokohtainen toteutus. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Palvelukodissa toteutettavien toimintapäivien määrä sovitaan yhteistyössä asiakkaan sidosryhmien ja kotikunnan vammaispalveluiden edustajan kanssa.

Päiväaikaisen toiminnan perustana on luovuuden, löytämisen ilon ja itseilmaisun tukeminen. Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti:

Päiväaikaisessa toiminnassa harjoitellaan arjen taitoja 

 • asiointi 

 • keittiötyöt

 • siivous 

 • vaatehuolto

 • itsestä huolehtiminen 

 • raha-asiat, päivärytmi 

 • itsemääräämisoikeus 

 • tuettu päätöksenteko

 • vahvistetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä 

 • liikunta

 • ulkoilu 

 • keskustelut ja kommunikoinnin harjoittelu

 • vuorovaikutustilanteet 

 • tuetaan kuntoutumista ja erilaisia taitoja

 • oppimistuokiot

 • sosiaalisten taitojen harjoittelu

 • vuorovaikutuksen harjoittelu 

 • musiikki 

 • kulttuuri 

 • kädentaidot

 • rakentelu

 • ruuan valmistaminen

 • leipominen 

 • harrasteisiin tutustuminen 

 • aistitoiminta

Palvelun hinta:

Hinta veloitetaan normaalin asumispalvelun käyttöpäivämaksun lisäksi. Jos asiakkaalle on määritelty henkilökohtainen lähiohjaaja päiväajalle (hintaluokitus tai erillinen lisäpalvelu), ei asumisen päiväaikaisen toiminnan hintaa veloiteta.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Ateriat

x

Päiväaikaisen toiminnan yksilöllinen suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti 3-6 kuukauden välein sekä Minun elämäni suunnitelman ja palvelusuunnitelman päivittämisen yhteydessä. 

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma
Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 23.2.2021

Palvelukuvaus / Tehostettu palveluasuminen

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

YKSIKÖN NIMI: Harjun palvelukoti, Urheilutie 1, Punkaharju

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Tehostettu palveluasuminen kehitysvammaisille henkilöille

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asukkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua palvelukodissa sovitulla tavalla. Tuen avulla henkilöt selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin hyvä taso, tyytyväisyys asumispalveluun. Myös itsemääräämisoikeuden toteutuminen on tärkeä tavoite.

Palvelun sisältö:

Asumispalveluun tarkoitetut asunnot sijaitsevat Harjun palvelukotiin perustetuissa asuntoryhmissä. Palvelukodissa asuu 15 asiakasta, asuntoryhmät on jaettu kahteen 6 ja yhteen 3 asunnon ryhmäkotiin. Asunnot ovat asiakkaiden omia koteja, jotka he voivat itse sisustaa haluamallaan tavalla. Jokaisessa asunnossa on oma kylpyhuone. Asuntoryhmässä on yhteinen oleskelutila, joka mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan muiden asukkaiden kanssa. Palvelukodissa on yhteinen sauna, joka lämmitetään useasti viikossa. Vaalijalan kuntayhtymä omistaa kiinteistön ja asunnot, joten asiakas on vuokrasuhteessa Vaalijalan kuntayhtymään. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta. 

Palvelukodin asiakkaat saavat ympärivuorokautista tukea ja apua asumiseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Heitä tuetaan ja autetaan itsestä ja terveydestä huolehtimisessa, oman kodin hoidossa, asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan ja heidän kuntoutumistaan tuetaan. Lisäksi henkilökunta tarjoaa asiakkaille psykososiaalista tukea ja keskusteluapua. Asiakkaiden kommunikointia tuetaan etsimällä tarvittaessa soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta he voisivat ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi omassa toimintaympäristössään. Harjun palvelukodissa käytössä olevia kommunikaatiomenetelmiä ovat tukiviittomat, kuvakommunikaatio, sosiaaliset tarinat ja Ipad-laitteet sekä havainnointi. Asiakkaiden tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja tuetaan heitä löytämään muuta tarvitsemaansa tukea ja palveluita. Asiakkaiden tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja tuetaan heitä löytämään muuta tarvitsemaansa tukea ja palveluita. Asiakkaille myönnetyt palvelut on kirjattu kotikunnan laatimaan palvelusuunnitelmaan.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Harjun palvelukodissa on 14 ohjaajaa, puhtaanapidosta huolehtiva lähiavustaja, vastaava ohjaaja ja palvelukodin johtaja. Henkilökuntaa on palvelukodissa paikalla ympäri vuorokauden. Palvelukodin työntekijöillä on vähintään sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Työntekijöitä on kussakin työvuorossa 3-4 ja yössä 1, asukkaiden tarpeesta riippuen. Työntekijät käyvät säännöllisesti lisäkoulutuksissa sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.   

Harjun asiakkaat käyvät Savonlinnan kaupungin työpaja Telakalla päivätoiminnassa tai avotyössä 3-4 pv/vk. Palvelukotiin arkipäiviksi jääville on järjestetty päiväaikaista toimintaa maanantaista perjantaihin. Palvelukodin päiväaikainen toiminta on oman kodin siivoustehtäviä, pyykkihuoltoa, asiointia tai muuta ohjattua ja suunnitelmallista toimintaa. Jokaisen asiakkaan kanssa on laadittu yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. 

Harjun palvelukodissa huomioidaan asukkaiden erityistarpeet:

 • Yksilöllinen kohtaaminen, kommunikaatio, toimintatavat ja vahvuudet, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä sitoutuvat.

 • Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta harjoitellaan jatkuvasti asumisen arjen tilanteissa.

 • Yksilöllisesti suunniteltu päivä- ja viikko-ohjelma sekä ohjattu vapaa-aika.

 • Toimintajärjestysten käyttö ja asioiden ennakointi (aika, paikka, toiminta, henkilöt).

 • Asiakasturvallisuuden ylläpito yksilöllisen suunnitelman mukaisesti (haastavien tilateiden ennakointi ja ehkäisy, Avekki-toimintamalli, tarpeen mukaiset rajoitustoimenpiteet).

 • Ehkäisemään ja hidastamaan ikääntymisen tuomia muutoksia

 • Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ammattitaidon kehittämiseksi ja tarvittaessa ohjaus- ja konsultaatiopalveluita ammattitaitonsa tueksi.

Palvelun hinta:

Hinta veloitetaan normaalin asumispalvelun käyttöpäivämaksun lisäksi. Jos asiakkaalle on määritelty henkilökohtainen lähiohjaaja päiväajalle (hintaluokitus tai erillinen lisäpalvelu), ei asumisen päiväaikaisen toiminnan hintaa veloiteta.

Palveluprosessin vastuut ja kustannusten jakautuminen:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumispalvelun kustannukset

x

Asunnon vuokra

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki- ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, peseytymis- ja hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, ruokalaput, suojakäsineet- ja asusteet, muut pientarvikkeet)

x

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma
Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 23.2.2021

Palvelukuvaus / Yhteisötoiminta palvelukodissa

PALVELUKUVAUS: YHTEISÖTOIMINTA PALVELUKODISSA

YKSIKÖN NIMI: Harjun palvelukoti, Urheilutie 1, Punkaharju

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Yhteisötoiminta kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille, jotka asuvat palvelukodin ulkopuolella.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Yhteisötoiminnan tavoitteena on vahvistaa ja tukea toimintaan osallistuvien henkilöiden osallisuutta ja toimintakykyä. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso ja asiakkaiden tyytyväisyys palveluun.

Palvelun sisältö:

Yhteisötoimintaa toteutetaan Vaalijalan Harjun palvelukodin yhteisiloissa Punkaharjulla, sovittuina ajankohtina, asiakkaan tarpeen mukaisesti. Yhteisötoimintaa toteuttavat palvelukodin työntekijät ovat sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisia. Työntekijät vahvistavat säännöllisesti ammattitaitoaan kohdennetuilla lisäkoulutuksilla sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.  

Yhteisötoiminnan lähtökohtana on tarjota asiakkaille yhteisö, johon kuulua, saada tukea ja tarvitsemaansa ohjausta. 

Yhteisötoiminta on:

 • vertaistukea 

 • kohtaamisia 

 • elämyksiä 

 • yhdessä oloa 

 • mahdollisuus ruokailuun ja saunomiseen

Palvelun hintaan ei sisälly:

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut palvelukodin asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelukodilla voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon tai kotisairaanhoidon perehdyttämänä.

Terveydenhuoltopalvelut 

Lääkehoidon vastuu, lääkkeiden jakaminen

Palveluprosessin vastuut ja kustannusten jakautuminen:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Yhteisötoiminnan suunnitelma

x

Yhteisötoiminnan toteuttaminen

x

Asiakkaan henkilökohtaisen vapaa-ajantoiminnan ja aterioiden kustannukset

x

Asiakkaan kuljetusten järjestäminen/matkakustannukset asunnon ja palvelukodin välillä

x

x

Palvelusuunnitelma/asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma
Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 23.2.2021

Harjun palvelukoti
Urheilutie 1
58500 Punkaharju

Puh. 050 389 9477
Puh. 050 389 9478

Yhteyshenkilöt

Tiina Hartikainen

Palvelukodin johtaja

Puh. 050 389 9476

tiina.hartikainen2@etelasavonha.fi

Marianne Kukkonen

Vastaava ohjaaja

Puh. 050 389 9360

marianne.kukkonen@etelasavonha.fi