Tiedotteet

Vaalijala sai myönteisen ESR-hankepäätöksen sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseen Mikkelissä

Suunta yhdessä - Osallisuudesta kohti työelämävalmiuksia on Etelä-Savon alueella ja Mikkelissä (hankkeen toimipaikka Mikkelin Savoset Monipalvelukeskus) ajalla 1.9.2019 - 31.12.2021 toteutettava ESR-kehittämishanke. Hanke vastaa Suomen rakennerahasto -ohjelman Itä-Suomen alueellista suunnitelmaa ja toimintalinjaa 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. ESR-rahoituksen määrä on 239 586 € (80%) ja Vaalijalan omarahoitusosuus 20%. Hankkeessa työskentelee kokoaikaisesti kaksi työntekijää, projektikoordinaattori (Marita Makko-nen) ja projektityöntekijä (Antti Ojasalmi).

Hankkeen tavoitteena on Etelä-Savossa kehittää sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli ja kehittää alkuvaiheen palvelukokonaisuus. Hankkeessa rakennetaan yksilöllisistä tarpeista koostuva palvelukokonaisuus henkilöille, jotka ovat syrjäytyneet, ovat työttömänä tai ovat haastavassa työmarkkinatilanteessa mielenterveyden ja/tai elämänhallinnan haasteiden tai päihteiden käytön vuoksi. Palvelukokonaisuus sisältää osallisuutta tukevaa toimintaa ja/tai työelämävalmiuksia edistävää toimintaa sekä yksilövalmennusta pidempikestoisesti palveluprosessin ajan. Osalli-suutta tukevan ja työelämävalmiuksia edistävän lyhytkestoisen ryhmätoiminnan ja yksilötyön kautta asiakkaan kanssa rakennetaan yhdessä suunta kohti työelämää. Asiakas voi siirtyä jous-tavasti toiveiden, tavoitteiden ja voimavarojen mukaisesti osallisuutta ja työllistymistä edistävien toimintojen välillä tai näitä voidaan järjestää myös rinnakkain.

Asiakastavoitteiden näkökulmasta hankkeen aikana asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta lisätään arjen- ja elämänhallinnan taitoja vahvistamalla tuomalla tukea ja ohjausta myös asiakkaan arkeen (jalkautuva työote), kokemusasiantuntijakoulutuksilla ja vertaisohjaaja toiminnalla, työnhaku- ja työelämätaitoja vahvistamalla, työ- ja toimintakyvyn muutosta tarkastelemalla sekä yk-silöllisellä ja tavoitelähtöisellä valmennuksella. Näiden keinojen kautta asiakkaille luodaan suunta kohti työelämää. Hankkeen aikana asiakkaan valmiudet siirtyä työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin vahvistuvat ja henkilö ohjautuu jo hankkeen aikana kyseisiin palveluihin tai hankkeen jälkeen hänellä on valmis yksilöllinen suunnitelma laadittuna siitä mihin työllistymistä edistäviin palveluihin henkilö siirtyy.

Hankkeessa tavoitellaan asiakkaille jatkopolkuja kuten työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja palkkatukityöllistymistä, työkokeilua ja koulutuspolkuja. Joidenkin asiakkaiden kohdalla tarvitaan työ- ja toimintakyvyn arviointia ja selvittelyä ja heidän jatkonaan mahdollisesti voi olla erilaiset kuntoutuspolut tai sosiaalisen kuntoutuksen tukitoimenpiteet ja palvelut. Hankkeen aikana arvi-oidaan säännöllisesti toiminnan vaikutuksia henkilöiden voimavarojen, osallisuuden ja toiminta-kyvyn sekä työelämävalmiuksien lisääntymiseen. Hankkeen tavoitetta tuetaan monialaisella ja ammatillisella yhteistyöllä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä alueellista osaamista sekä verkostoyhteistyötä aiheeseen liittyen.

Lisätietoja:
hankkeesta vastaava / Monipalvelukeskuksen johtaja
Jenni Rytkönen (puh. 040 352 8758 / jenni.rytkonen@vaalijala.fi)

  • 16.08.2019