Tiedotteet

Elämäntaitoa ja oppia Sateenkaaren koulusta

Oppiaineita Sateenkaaren erityis-
koulussa opiskellaan yleisen tai
yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti.

Sateenkaaren erityiskoulu on Vaalijalan peruskoulu. Se tarjoaa esi-, perus- ja lisäopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Koulussa opiskelee määräaikaisesti lapsia ja nuoria, joilla on kehitysvammaan tai autismin kirjoo liittyviä oppimisen vaikeuksia tai psykososiaalisen tuen tarve.

Opiskelu tapahtuu pienryhmissä. Opetusta annettaan joko toiminta-alueittain tai oppiaineittain kunkin oppilaan tarvitseman erityisen tuen tarpeen pohjalta.

”Pienryhmissä opiskelee eri vuosiluokilla olevia oppilaita. Ryhmät suunnitellaan niin, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin oppilaita. Pienissä ryhmissä on hyvät edellytykset edistää oppilaiden vertaissuhteiden syntymistä, suunnitella erilaisia opintokokonaisuuksia ja eheyttää opetusta”, kertoo Sateenkaaren erityiskoulun rehtori Satu Varpainen.

Yksilöllistä opetusta ja kuntoutusta

Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tietoja ja taitoja, joiden avulla hän suoriutuu elämässään mahdollisimman itsenäisesti. Tämä opetusmuoto on suunnattu vaikeimmin kehitysvammaisille ja autismin kirjon oppilaille.

”Autististen oppilaiden opetus perustuu vahvaan struktuuriin, vaihtoehtoisiin kommunikaatiomenetelmiin ja aistikuntoutukseen. Uusi koulurakennus mahdollistaa jatkossa entistä paremmin myös yksilöllisen aistikuntoutuksen eri menetelmiä hyödyntäen”, Satu Varpainen sanoo.

Erilaisia oppimisympäristöjä

Uuden syksyllä 2019 valmistuvan koulurakennuksen monipuoliset ja ajanmukaiset luokat ja erilaiset oppimisympäristöt tulevat edistämään entisestään oppilaiden vuorovaikutusta, osallistumista ja yhdessä tekemistä.

”Uudessa koulurakennuksessa painottuvat erilaiset ympäristöt, kuten toiminnallisen opetuksen järjestäminen, erilaiset liikunta- ja aistitilat sekä mahdollisuus suunnitella oppilaiden opetus entistäkin yksilöllisemmin”, kuvaa Satu Varpainen.

Opetuksen ja kuntoutuksen kokonaisuus

Opetus ja kuntoutus muodostavat Sateenkaaren erityiskoulussa toisiaan tukevan kokonaisuuden.

”Opetuksen perustana on kuntouttava näkökulma. Sen tavoite on tukea oppilaan itsetunnon, omien vahvuuksien, omatoimisuustaitojen, vuorovaikutuksen sekä tunne-elämän taitojen kehittymistä”, Satu Varpainen kertoo.

Tavoitteet asetetaan yhteistyössä perheiden ja muiden kuntouttajien kanssa. Kokonaisvaltainen arviointi tehdään moniammatillisesti. Edistymistä seurataan tiimeissä oppilaan kanssa yhteistyötä tekevien, kuntouttavien tahojen kanssa.

Kommunikaation tukena voidaan käyttää esimerkiksi Taikea, joka toimii tabletilla.

 .

Sateenkaaren koulussa opiskellaan pienryhmissä.

.
Monipuoliset menetelmät opetuksen tukena

Monipuoliset opetusmenetelmät tukevat oppilaan motoristen taitojen, kielen ja kommunikaation, sosiaalisten taitojen, arjen taitojen sekä kognitiivisten taitojen kehittymistä.

Motorisia taitoja harjoitellaan mm. motorisella radalla, kunto- ja liikuntasalilla, ratsastaen, uiden, luistellen hiihtäen ja pyöräillen. Tavoitteet asetetaan yksilöllisesti oppilaan kehitystason ja fyysisten rajoitusten sekä vammojen perusteella.

Arjen kommunikaatiotaitojen harjoittelun tavoitteena on oppia olemaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, tulla itse ymmärretyksi ja ymmärtää muita oppilaita sekä aikuisia. Kommunikaation tukena käytössä ovat mm. viittomat, viittomakieli, kuva- ja esinekommunikaatio sekä selkokieli. Näitä tuetaan käyttämällä mm. AAC-kansiota, Taikea sekä viestipainikkeita.

”Sosiaalisten taitojen harjoittelu tähtää ryhmässä toimimisen taitojen sekä osallisuuden kehittymiseen. Tärkeää on myös luoda oppilaalle onnistumisen kokemuksia sekä vahvistaa myönteistä sosiaalisen oppimisen ilmapiiriä”, Satu Varpainen sanoo.

Sateenkaaren koulussa sosiaalisia taitoja harjoitellaan myös erilaisilla retkillä sekä yhteisillä matkoilla.

Motoristen taitojen oppiminen vahvistaa
oppilaan oman kehon hahmotusta ja
edistää hienomotoristen taitojen kehit-
tymistä.

Liikuntaa läpi koulupäivän

Sateenkaaren koulu kuuluu Liikkuva koulu -hankkeeseen ja pyrkii sen myötä edistämään lasten liikkumista läpi koulupäivän. Koulu tekee myös yhteistyötä eri järjestöjen kanssa.

”Yläkouluikäiset oppilaat suorittavat työelämään tutustumisjaksoja Pieksämäen kaupungin eri yksiköissä sekä yksityisissä yrityksissä. Työharjoittelussa kiteytyvät hyvin monialaisen oppimisen tavoitteet”, kiteyttää Satu Varpainen.

Sateenkaaren koulun juuret ovat Sortavalan Vaalijalassa, jossa jo 1900-luvun alussa opetettiin lapsia. Tänä päivänä koulussa opiskelee 65 lasten 10 opetusryhmässä. Opettajia on 10 ja lähiohjaajia n. 40-50.

Sateenkaaren erityiskoulu on lunastanut paikkansa erityistä tukea tarvitsevien lasten peruskouluna. Koulua tarvitsevat lapset ja nuoret, joiden erityistarpeita ei syystä tai toisesta pystytä kotikunnan koulussa huomioimaan riittävästi.

Lue lisää Sateekaaren erityiskoulun uudesta koulurakennuksesta
Vaalijalan lehdestä 2/2017.

  • 27.11.2017