Eetun talo

Eetun talo on kodinomainen, viisipaikkainen 14 - 17-vuotiaille nuorille suunnattu nuorten jatkokuntoutusyksikkö. Eetun talo sijaitsee omakotitaloalueella ja tarjoaa nuoren kasvulle ja kehitykselle rauhallisen ja turvallisen ympäristön. Kuntoutuksen aikana tuetaan nuorten osallisuutta ympäröivään yhteiskuntaan ja tuetaan heidän omatoimisuus- ja elämänhallinnan taitojaan kohti itsenäistymistä aikuisen tukea pikkuhiljaa vähentäen.

Eetun talolla eletään mahdollisimman tavanomaista arkea, johon kuuluu koulu tai muu päivätoiminta, kodinaskareet, asioinnin harjoittelu, harrastukset ja muu vapaa-ajanvietto. Nuoret suorittavat oppivelvollisuuttaan Sateenkaaren erityiskoulussa, suorittavat jatko-opintoja tai osallistuvat yksilöllisesti toiminnalliseen kuntoutukseen. Harrastuksissa ja vapaa-ajan toiminnoissa pyritään hyödyntämään kaupungin tarjoamia palveluita.

Eetun talon toiminta perustuu yhteisöhoidon periaatteisiin ja yhteisökokouksissa suunnitellaan yhdessä arjen asioita ja koko Eetun talon toimintaa. Panostamme toiminnallisuuteen; järjestämme leirejä, retkiä ja perheiden tapahtumia, joita suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Toimintaa suunnitellaan asiakaslähtöisesti yksilölliset tarpeet huomioiden. Jokaisella nuorella on omahoitaja, joka huolehtii nuoren asioiden hoitamisesta ja yhteydenpidosta läheisten kanssa. Tuemme perheiden osallisuutta osana nuoren kuntoutusta.

Eetun talo palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: Eetun talo

PALVELURYHMÄ: Nuorten oppilaskodit, laitoskuntoutus 

Palvelun nimi ja kohderyhmä:

Eetun talo on Oppilaskoti Koivun alaisuudessa toimiva viisipaikkainen kodinomainen jatkokuntoutusyksikkö erityistä tukea tarvitseville nuorille. Eetun talolle kuntoutukseen tulevilla nuorilla on vaikeita psykiatrisia, psykososiaalisia, oppimiseen, käyttäytymiseen ja kommunikaatioon liittyviä haasteita. Eetun talo toimii omakotitalossa Naarajärvellä. Asiakkaat ovat alle 18-vuotiaita.

Eetun talo voi toimia myös lastensuojelun sijaishuollon sijoituspaikkana kuntoutusta tarvitseville nuorille.

www.vaalijala.fi/eetuntalo   

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Eetun talolla eletään mahdollisimman tavanomaista arkea, johon kuuluu koulu tai muu päivätoiminta, kodinaskareet, asioinnin harjoittelu, harrastukset ja muu vapaa-ajanvietto. Nuoret suorittavat oppivelvollisuuttaan Sateenkaaren erityiskoulussa, suorittavat jatko-opintoja tai osallistuvat yksilöllisesti toiminnalliseen kuntoutukseen. Harrastuksissa ja vapaa-ajan toiminnoissa pyritään hyödyntämään kaupungin tarjoamia palveluita. Kuntoutuksen aikana tuetaan nuorten osallisuutta ympäröivään yhteiskuntaan ja tuetaan heidän omatoimisuus- ja elämänhallinnan taitojaan kohti itsenäistymistä aikuisen tukea pikkuhiljaa vähentäen.

Eetun talon toiminta perustuu yhteisöhoidon periaatteisiin ja yhteisökokouksissa suunnitellaan yhdessä arjen asioita ja koko Eetun talon toimintaa. Panostamme toiminnallisuuteen; järjestämme leirejä, retkiä ja perheiden tapahtumia, joita suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Toimintaa suunnitellaan asiakaslähtöisesti yksilölliset tarpeet huomioiden. Jokaisella nuorella on omahoitaja, joka huolehtii nuoren asioiden hoitamisesta ja yhteydenpidosta läheisten kanssa. Tuemme perheiden osallisuutta osana nuoren kuntoutusta.

Palvelun sisältö:

 • Yhteistyössä nuoren, hänen perheensä, muun lähiverkoston ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa laadittu yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kokonaiskuntoutuksen tavoitteet

 • Säännöllinen, kuntoutuksen alussa sovittu yhteydenpito lähiverkoston ja muiden yhteistyötahojen kanssa

 • Kehitysvammalain 42 §:n mukainen suunnitelma nuoren itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tukevista toimenpiteistä (laadittu yhdessä nuoren ja verkoston kanssa kuntoutuksen alkaessa)

 • Turvallinen strukturoitu arki, yksilölliset päivä- ja viikko-ohjelmat

 • Kuntoutuksen asiantuntijoiden tuki ja tiivis yhteistyö (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, kuntoutuskoordinaattori)

 • Tarvittaessa sovitusti muut yksilöllisesti suunnitellut asiantuntijapalvelut (esim. perheterapia, toimintaterapia, puheterapia, kommunikoinnin ohjaus, musiikki-, taide- ja fysioterapia)

 • Arjen taitojen harjoittaminen sekä arjen hallinnan harjoittaminen kuten kauppa-asioiden hoito, kodinhoito ja ruuan valmistus

 • Peruskouluopinnot Sateenkaaren erityiskoulussa tai mahdolliset jatko-opinnot Pieksämäen ammatillisissa oppilaitoksissa, tarvittaessa lähiaikuisen tukemana sekä mahdollinen omavalintainen työtoiminta peruskoulunsa päättäneille nuorille 

 • Perusterveydenhuolto, suunnitelmallinen terveydentilan, käyttäytymisoireiden sekä lääkityksen seuranta ja arviointi

 • Viitekehyksenä yhteisöhoito, vuorovaikutteinen DDP-kehityspsykoterapia, positiivinen pedagogiikka

 • ART-ryhmätoiminta (aggressiivisesti ja epäsosiaalisesti käyttäytyville nuorille suunnattu työskentelymalli)

 • Avekki-toimintatapamallin mukainen ennakoiva työskentely nuorten kanssa ja jälkipuinti

 • Mediakasvatus

 • Yhteisöllisyys, yhteisökasvatuksen periaatteet yksilölliset tavoitteet huomioiden 

 • Jatkokuntoutuksen suunnittelu yhteistyössä lapsen, nuoren, hänen perheensä, muun lähiverkoston, kotikunnan ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa 

 • Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma, jotka päivitetään vuosittain

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan tulla terveydenhuollon lähetteellä tai sosiaalitoimen kautta. Lähete osoitetaan Vaalijalan sosiaalityöntekijöille

Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat asiakkaan kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen ja/tai lastensuojelun ja/tai terveydenhuollon ja mahdollisesti sivistystoimen työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassa olevan erityishuolto-ohjelman (eho), joka voidaan tehdä myös Vaalijalassa. 

Yhteyttä voi ottaa Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin, kuntoutuksen johtajaan ja yksiköihin suoraan neuvojen saamiseksi. www.vaalijala.fi

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus (mikä, milloin): 

 • Yksikössä on käytössä RAI-arviointimenetelmä. 

 • Nuoren toimintakykyä arvioidaan päivittäin mm. arjen toiminnoissa, koulunkäynnissä sekä sosiaalisissa suhteissa.

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta (miten, milloin):

 • Nuorelle laaditaan kuntoutuksen alussa yksilöllinen kuntoutussuunnitelma yhdessä nuoren, hänen perheensä sekä hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien yhteistyötahojen kanssa. Kuntoutussuunnitelmaa arvioidaan ja tarkastellaan kuntoutuksen edetessä. Nuoren vointia arvioidaan päivittäin työryhmässä.

 • Nuoren kuntoutuksen etenemistä arvioidaan ja suunnitellaan säännöllisesti hoitotiimeissä ja moniammatillisessa työryhmässä.

Yhteydenpito sidosryhmiin (mihin, miten, milloin): 
 • Säännöllinen yhteistyö perheen, lähiverkoston ja maksajatahon kanssa sovitusti yksilölliset toiveet ja tuentarpeet huomioiden (puhelimitse, sovitut tapaamiset).

 • perheiden päivät, leirit

Asiakaspalaute:

 • henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta. 

 • asiakasraadit puolivuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.

 • Palvelun jälkeen lähtötilanteessa jokaisella asiakkaalla mahdollisuus antaa asiakaspalaute. Yksiköt huolehtivat. (Intervalli-kuntoutuksessa puolivuosittain) Asiakaspalaute kerätään aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute. 

 • palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille.

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto: liitteenä

päiväys 26.2.2021

Eetun talo
Pieksämäki