Avain

Nuorten autistien kuntoutus- ja tutkimusyksikkö

Avain tarjoaa lyhyt- ja pitkäkestoista sekä intervallikuntoutusta sekä kuntouttavaa päivähoitoa autismin kirjon nuorille. Tavoitteena on, että nuoret kuntoutuvat yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi riittävän tuen avulla.

Toimintaperiaatteet

  • Turvallista, kasvua ja kehitystä tukevaa yksilöllistä kuntoutusta yhteistyössä perheen ja muun verkoston kanssa.
  • Kuntoutus perustuu yksilöllisiin, strukturoituihin kuntoutusohjelmiin, erilaisiin puhetta tukeviin kommunikointimenetelmiin, vaihtoehtoisiin kommunikaatiomenetelmiin ja fyysiseen sekä visuaaliseen tukeen.
  • Keskeistä on selkeä yksilöllinen yhdessä suunniteltu päivä-, ilta- ja viikko-ohjelma.
  • Huomioidaan nuoren itsemääräämisoikeus.
  • Päätavoitteena on nuoren mahdollisimman itsenäinen ja mielekäs aikuisuus. Tähän pyritään tukemalla ja rohkaisemalla itsenäistymisessä sekä avohoitoon kuntoutumisessa.
  • Kuntoutuksessa käytetään hyväksi ajankohtaisimpia autistien kuntoutusmenetelmiä, jotka pohjautuvat tutkittuun ja kokeiltuun tietoon.

Kuntoutuksen aikana nuorella on mahdollisuus käydä Sateenkaaren erityiskoulussa. Peruskoulun päättäneet voivat saada Seurakuntaopiston vapaan sivistystyön koulutusta tai opiskella Ammattiopisto Spesiassa.

Lyhytkestoisessa kuntoutuksessa olevat osallistuvat joko perusopetukseen tai käyttävät autismiohjauksen tai muita nuorelle soveltuvia kuntoutuksen palveluja.

Iltaisin ja viikonloppuisin Avaimessa harjoitellaan arkielämän taitoja ja etsitään nuorelle yksilöllistä ja mielekästä vapaa-ajan toimintaa ja harrastuksia.

Avain palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: Oppilaskoti Avain
PALVELURYHMÄ: laitoskuntoutus

Palvelun nimi ja kohderyhmä:

Oppilaskoti Avain on autismi- ja psykososiaaliseen kuntoutukseen erikoistunut yksikkö, joka tarjoaa ratkaisukeskeisesti 14 - 20 –vuotiaalle nuorelle hänen omiin voimavaroihin ja vahvuuksiin perustuvaa kuntoutusta. Kuntoutus suunnitellaan yksiköllisesti yhdessä hänen perheensä ja lähiverkostonsa kanssa. Oppilaskoti Avaimessa nuoren neurologisen kehityksen pulmiin tarjotaan oppimiskokemuksia, jotka auttavat nuorta sosiaalistumaan, kommunikoimaan sekä aistimaan ympäristöään omalla yksilöllisellä tavalla.                

https://www.vaalijala.fi/avain

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Oppilaskoti Avaimen kuntoutus on määräaikaista ja tavoitteellista kuntoutusta. Avaimessa nuoren on turvallista kasvaa, kehittyä ja kuntoutua. Kuntoutuksen tavoitteet laaditaan ja toteutetaan yhdessä nuoren, hänen perheensä ja verkostonsa kanssa moniammatillisesti. Oppilaskoti Avaimessa jokaisella nuorella on oma huone. Arjen turvana nuorella on ympärivuorokautisesti aikuisen tuki. Oppilaskodissa kunnioitetaan jokaisen nuoren osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Oppilaskodin nuoret käyvät joko peruskoulua Sateenkaaren erityiskoulussa tai ovat toisen asteen koulutuksessa. Teemme yhteistyötä Seurakuntaopiston ja ammattiopisto Spesian kanssa. Kuntoutus antaa valmiuksia mahdollisimman hyvään, itsenäiseen, turvalliseen ja tasapainoiseen elämään.

Palvelun sisältö:

- Yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kokonaiskuntoutuksen tavoitteet, jotka on laadittu yhteistyössä nuoren, hänen perheensä, muun lähiverkoston ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa. Tavoitteet nousevat myös RAI-arvioinnista.

- Kuntoutuksen alussa sovittu yhteydenpito lähiverkoston kanssa.

- Suunnitelma nuoren itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tukevista toimenpiteistä (laadittu yhdessä nuoren ja verkoston kanssa kuntoutuksen alkaessa).

- Yksilöllinen strukturoitu päivä- ja viikko-ohjelma.

- Lääkärin, sosiaalityöntekijän ja psykologin palvelut.

- Tarvittaessa muut yksilöllisesti suunnitellut asiantuntijapalvelut (esim. perheterapia, toimintaterapia, puheterapia, kommunikoinnin ohjaus, ratsastusterapia, musiikkiterapia ja taideterapia).

- Omahoitaja-työskentely, joka tarjoaa nuorelle turvallisen ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen sekä tukee nuoren identiteetin vahvistumista ja psyykkistä eheytymistä.

- Peruskouluopinnot Sateenkaaren erityiskoulussa tai mahdolliset jatko-opinnot Pieksämäen ammatillisissa oppilaitoksissa, tarvittaessa lähiaikuisen tukemana.

- Perusterveydenhuolto.

- ART-toiminta (aggressiivisesti ja epäsosiaalisesti käyttäytyville nuorille suunnattu työskentelymalli).

- Avekki-toimintatapamallin mukainen työskentely ja jälkipuinti.

- Nepsy-valmennus.

- Mediakasvatus.

- Kuntoutuskoordinaattorin palvelut.

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan tulla terveydenhuollon lähetteellä tai sosiaalitoimen kautta. Lähete osoitetaan Vaalijalan sosiaalityöntekijöille. Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat asiakkaan kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen ja/tai lastensuojelun ja/tai terveydenhuollon ja mahdollisesti sivistystoimen työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassa olevan erityishuolto-ohjelman (eho), joka voidaan tehdä myös Vaalijalassa. Palveluista voi tiedustella ottamalla yhteyttä Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin, kuntoutuksen johtajaan ja yksiköihin suoraan neuvojen saamiseksi.

www.vaalijala.fi

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus (mikä, milloin):

- RAI-arviointi väliarviointeineen tehdään kaikille säännöllisesti ja tietoa hyödynnetään kuntoutuksen toteutuksessa ja arvioinnissa

- AAPEP-arviointi tehdään kaikille palvelujen taitekohdissa. Lisäksi tarpeen mukaan Psyto, Cars, ja Toimi-arvioinnit.
 

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta (miten, milloin):

- Kuntoutuksen seurantaa ja arviointia tehdään kuntoutussuunnitelmakokouksissa sekä asiantuntijatiimi-, hoito- ja verkostoneuvotteluissa.

- Päivittäinen asiakkaiden kuntoutumisen seuranta tehdään yhdessä asiakkaan kanssa ja ne dokumentoidaan asiakastietojärjestelmään (LifeCare).

Yhteydenpito sidosryhmiin (mihin, miten, milloin):

- Kuntoutuksen seurantaa ja arviointia tehdään kuntoutussuunnitelmakokouksissa sekä asiantuntijatiimi-, hoito- ja verkostoneuvotteluissa. Päivittäinen asiakkaiden kuntoutumisen seuranta tehdään yhdessä asiakkaan kanssa ja ne dokumentoidaan asiakastietojärjestelmään (LifeCare).


Asiakaspalaute:

-Henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta.

-Asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.

-Palvelun jälkeen lähtötilanteessa jokaisella asiakkaalla mahdollisuus antaa asiakaspalaute. Yksiköt huolehtivat. (Intervalli-kuntoutuksessa puolivuosittain) Asiakaspalaute kerätään aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute

-Palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille.

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto: liitteenä

Päiväys 25.2.2021

Avain
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 33 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Puh. 1-solu 050 389 9313
Puh. 2-solu 044 389 9665
Puh. Aura-solu 044 3899 623

Yhteyshenkilöt

Oppilaskodin johtaja, Avain

Puh. 044 389 9799

Kuntoutuskoordinaattori, Avain

Puh. 044 389 9774