Ankkuri

Autismin kirjon lasten ja nuorten kuntoutusyksikkö

Oppilaskoti Ankkuri tarjoaa lapsille ja nuorille erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen ja kuntoutuksen palveluja sekä tuen tarpeen arviointia yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Ankkuri tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista sekä intervallijaksoin toteutettavaa kuntoutusta. Oppilaskoti Ankkurissa toimitaan lasten ja nuorten oppilaskotien yhteisen viitekehysmallin mukaisesti. Viitekehysmallin perustana on turvallisuus, jonka päälle rakentuvat lapsen ja nuoren osallisuus, vahvuudet, ratkaisukeskeisyys, yhteisöllisyys ja perheiden osallisuus. Viitekehysmalli pohjautuu positiiviseen psykologiaan ja kiintymyssuhdeperusteiseen toimintatapamalliin. Oppilaskoti Ankkurin tilat ja muu ympäristö sekä oppilaskodin kuntouttava viikkorunko on suunniteltu tukemaan näitä toimintaperiaatteita.

Toimintaperiaatteet

Perheiden osallisuus

 • Turvallista kasvua ja kehitystä tukevaa yksilöllistä hoitoa, tukea sekä kuntoutusta yhteistyössä perheen ja muun verkoston kanssa.
 • Kuntoutuksen lähtökohtana on yhteistyössä lapsen, hänen perheensä, eri sidosryhmien ja Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen moniammatillisen työryhmän kanssa laaditut yksilölliset kuntoutustavoitteet.

Turvallisuus

 • Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta.
 • Tavoitteena on yksilöllisesti opettaa ja ohjata autismikirjon lasta turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen sekä hyvään aikuisuuteen.
 • Lapsi saa tarvitsemansa henkilökohtaisen tuen tavoitteiden edistämiseksi. Yksilöllinen tuentarve arvioidaan moniammatillisesti

Vahvuudet

 • Lapsen omia vahvuuksia tuetaan ja korostetaan sekä pyritään kehittämään lapsen tunne-, keskittymis- ja läsnäolotaitoja sekä vahvistamaan itsetuntemusta. Taitoja opettelemalla löydetään uusia keinoja arjessa selviytymiseen ja mahdollisten haastavien tilanteiden hallintaan. Tavoitteena on itsetunnoltaan vahva lapsi tai nuori, jolla on mielekästä vapaa-ajan toimintaa tai harrastus.

Ratkaisukeskeisyys

 • Yhdessä moniammatillisen tiimin ja lähiverkoston kanssa suunnitellaan toimintamalleja sekä jatkokuntoutusmenetelmiä tukemaan selviytymistä kotona ja omassa lähikoulussa.
 • Hyvinvointitaitoja opetetaan yksilöllisesti osana kuntouttaa viikkorunkoa.

Osallisuus ja yhteisöllisyys

 • Lapsen/nuoren yksilöllistä kommunikointia tuetaan ja kehitetään.
 • Vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta harjoittelemalla vuorovaikutus- sekä yhteisössä toimimisen taitoja. Yksilöllisesti luodaan ja kehitetään mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisöä- ja itseä koskevaan päätöksentekoon sekä toiminnan suunnitteluun.
 • Lapsen/nuoren itsemääräämisoikeutta tuetaan huomioimalla lapsen omat tavoitteet ja toiveet kuntoutukselle ja kannustamalla lasta osallisuuteen ja iänmukaiseen päätöksentekoon.
 • Ankkurin lapset käyvät Sateenkaaren erityiskoulua. Yksilöllisesti ja tarpeen mukaisesti tuettu koulunkäynti kuntoutuksen perustana.

Ankkurin tarjoamat liikkuvat kuntoutuspalvelut

Ankkuri palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: Ankkuri
PALVELURYHMÄ: laitoskuntoutus 

Palvelun nimi ja kohderyhmä:    

Oppilaskoti Ankkuri on 8-paikkainen autismin kirjon lasten ja nuorten kuntoutusyksikkö. Oppilaskoti Ankkuri tarjoaa lapsille ja nuorille erityisen tuen, vaativan erityisen tuen ja kuntoutuksen palveluja sekä tuen tarpeen arviointia yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Asiakkailla voi olla kehitysvammadiagnoosi. Lasten ikäjakauma on 6 -18 vuotta. Ankkuri sijaitsee Nenonpellossa Pieksämäellä.

Kuntoutus voi olla lyhyt- tai pitkäaikaiskuntoutusta sekä intervalliperiaatteella tapahtuvaa kuntoutusta. Oppilaskoti Ankkurista on mahdollista saada myös tutkimusjaksoja.

https://www.vaalijala.fi/ankkuri

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Oppilaskoti Ankkurin tavoitteena on yksilöllisesti opettaa ja ohjata autismikirjon lasta/nuorta turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen sekä hyvään aikuisuuteen. 

Tavoitteena itsetunnoltaan vahva lapsi tai nuori, jolla on mielekästä vapaa-ajan toimintaa tai harrastus. Kuntoutuksessa lapsen/nuoren omia vahvuuksia tuetaan ja korostetaan sekä pyritään kehittämään lapsen/ nuoren tunne-, keskittymis- ja läsnäolotaitoja sekä vahvistamaan itsetuntemusta. Taitoja opettelemalla löydetään uusia keinoja arjessa selviytymiseen ja mahdollisten haastavien tilanteiden hallintaan. Oppilaskoti Ankkurin tilat ja muu ympäristö sekä oppilaskodin kuntouttava viikkorunko on suunniteltu tavoitteita edistäviksi. Hyvinvointitaitoja opetetaan yksilöllisesti osana kuntouttaa viikkorunkoa. Yksilöllisesti ja tarpeen mukaisesti tuettu koulunkäynti on kuntoutuksen perustana. 

Lapsen/nuoren yksilöllistä kommunikointia tuetaan ja kehitetään. Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään sekä selkeytetään visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta. Vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta harjoittelemalla vuorovaikutus- sekä yhteisössä toimimisen taitoja. Yksilöllisesti luodaan ja kehitetään mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisöä- ja itseä koskevaan päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun. 

Lapsen/nuoren itsemääräämisoikeutta tuetaan huomioimalla lapsen/nuoren omat tavoitteet sekä toiveet kuntoutukselle ja kannustamalla lasta/nuorta osallisuuteen ja iänmukaiseen päätöksentekoon. Itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tukeva suunnitelma tehdään lapsen/nuoren ja hänen perheen kanssa heti kuntoutuksen alkaessa. 

Kuntoutuksen lähtökohtana on yhteistyössä lapsen/nuoren, hänen perheensä, eri sidosryhmien ja Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen moniammatillisen työryhmän kanssa laaditut yksilölliset kuntoutustavoitteet. Yksilöllinen tuentarve arvioidaan moniammatillisesti ja yhdessä moniammatillisen tiimin sekä lähiverkoston kanssa suunnitellaan toimintamalleja sekä jatkokuntoutusmenetelmiä tukemaan selviytymistä kotona ja omassa lähikoulussa. Kuntoutuksen etenemistä ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan 3-6 kuukauden välein yhdessä verkoston kanssa. 

Palvelun sisältö:

Oppilaskoti Ankkuriin tultaessa jokainen lapsi/nuori perheineen huomioidaan yksilöllisesti ja tilanne ja palvelut arvioidaan moniammatillisesti. Kuntoutuksen suunnittelussa vanhempien mielipidettä arvostetaan oman lapsensa kasvatuksen asiantuntijana. Oppilaskoti Ankkurissa toimitaan lasten- ja nuorten oppilaskotien yhteisen viitekehysmallin mukaisesti. Viitekehysmallin perustana on turvallisuus, jonka päälle rakentuvat lapsen ja nuoren osallisuus, vahvuudet, ratkaisukeskeisyys, yhteisöllisyys ja perheiden osallisuus. Viitekehysmalli pohjautuu positiiviseen psykologiaan ja kiintymyssuhdeperusteiseen toimintatapamalliin.

 • Yksilöllinen kuntoutusprosessin ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisen suunnitelman suunnittelu tavoitteineen, tilannearvio, toteutus, seuranta ja arviointi yhteistyössä asiakkaan, perheen ja lähettävän tahon kanssa.
 • moniammatilliset asiantuntijapalvelut sovittuna ja lakisääteisesti (mm. sosiaalityöntekijä, lääkäri, psykologi)
 • tarvittava hoiva, hoito, huolenpito, vuorokausirytmi sekä kommunikointi asiakkaan omin kommunikaatiokeinoin 
 • tiivis yhteistyö läheisten kanssa, mahdollinen ensikäynti kotona ennen kuntoutukseen tuloa, asiakkaan kanssa yhdessä suunniteltu päiväaikainen toiminta ja strukturointi
 • peruskouluopinnot Sateenkaaren erityiskoulussa tai mahdolliset jatko-opinnot 
 • vapaa-ajan toiminta 
 • oma huone, hygieniatarvikkeet, terveydenhoito, lääkitys ja seuranta
 • noin 3-6 kuukauden välein (yksilöllisen suunnitelman mukaan) tai lakisääteisesti tavoitteiden väliarviointi asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa
 • omahoitajien ja kuntoutuskoordinaattorin palvelut (ks. omahoitajan ja kuntoutuskoordinaattorin tehtävät). Omahoitaja-työskentely tarjoaa nuorelle turvallisen ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen sekä tukee lapsen/nuoren positiivisen minä-kuvan kehittymistä ja vahvistumista 
 • Huomioivaa yhdessäoloa päivittäin (HYP)- mallin mukainen yhdessäolotapa ja ajattelutapa, osana jokapäiväistä toimintaa. HYP-mallia hyödynnetään kommunikaatiokeinojen vahvistamisessa.
 • Hyvinvointitaitojen opettaminen osana toiminnallista viikkorunkoa 
 • Avekki-toimintatapamallin mukainen ennakoiva työskentely ja jälkipuinti 
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen keinojen hyödyntäminen kuntoutuksen ja tarvittaessa neuropsykiatrisen valmennuksen toteuttaminen 
 • Lapsen rajoittamaton yhteydenpito hänen omaan verkostoonsa peruspuhelimella tms. omin kommunikaatiokeinoin
 • tulotilanteen kuljetukset kuntoutukseen ja kotiuttamispalvelut kuljetuksineen tarvittaessa avustettuna

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan tulla terveydenhuollon lähetteellä tai sosiaalitoimen kautta. Lähete osoitetaan Vaalijalan sosiaalityöntekijöille

Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat asiakkaan kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen ja/tai lastensuojelun ja/tai terveydenhuollon ja mahdollisesti sivistystoimen työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassa olevan erityishuolto-ohjelman (EHO), joka voidaan tehdä myös Vaalijalassa. 

Yhteyttä voi ottaa Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin, kuntoutuksen johtajaan ja yksiköihin suoraan neuvojen saamiseksi.

 www.vaalijala.fi 

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus: 

 • RAI- toimintakykyarviointi kuntoutuksen alussa ja vähintään puolivuosittain
 • Kuntoutuksen vaikuttavuutta ja lapsen/nuoren toimintakykyä arvioidaan erilaisin arviointimenetelmin säännöllisesti ja yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Arviointimenetelmiä ovat esimerkiksi Cars (autismin arviointiasteikko muokattu esikouluikäisiä varten), Pep-r (kehityksen ja käyttäytymisen arviointilomake autistisia ja kehityshäiriöisiä lapsia varten), Aapep (kehityksen ja käyttäytymisen arviointilomake nuoruus ja aikuisikäisiä autistisia varten) käyttäytymisen seuranta, aistikartoitus (SPM).
 • ASTA, MiniASTA (menetelmä toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointiin) 
 • Päivittäisten taitojen ja tuen tarpeen havainnointi ja arviointi sekä erilaiset toiminta-analyysit. Lapsen ja nuoren toimintakykyä ja tuen tarvetta arvioidaan päivittäin mm. arjen toiminnoissa, koulunkäynnissä sekä sosiaalisissa suhteissa

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta:

 • päivittäinen seuranta, havainnointi ja raportointi asiakastietojärjestelmään
 • kuntoutuksen vaikuttavuutta ja lapsen toimintakykyä arvioidaan erilaisin arviointimenetelmin säännöllisesti ja yksilöllisen tarpeen mukaisesti 
 • kuntoutustavoitteiden arviointi vähintään kolmen kuukauden välein nuoren, hänen verkostonsa ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa sovitusti 
 • kuntoutussuunnitelman tarkastus vuosittain ja tarvittavat väliarvioinnit yksilöllisesti suunniteltuina 
 • Asiakkaan oma arvio

Yhteydenpito sidosryhmiin: 

 • Säännöllinen yhteistyö perheen, lähiverkoston ja maksajatahon kanssa sovitusti yksilölliset toiveet ja tuentarpeet huomioiden (puhelimitse, sovitut tapaamiset).

Asiakaspalaute:

 • henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta. 
 • asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.
 • Palvelun jälkeen lähtötilanteessa jokaisella asiakkaalla mahdollisuus antaa asiakaspalaute. Yksiköt huolehtivat. (Intervalli-kuntoutuksessa puolivuosittain) Asiakaspalaute kerätään aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute. 
 • palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille. 

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto: liitteenä

päiväys 26.2.2021

Ankkuri
Nenonpellontie 40 (postios.)
76940 Nenonpelto

Puh. 050 389 9304
Oppilaskodin johtaja puh. 044 389 9666
Kuntoutuskoordinaattori puh. 044 389 9781
Vastaava sairaanhoitaja puh. 044 389 9782