Ankkuri

Autismin kirjon lasten ja nuorten kuntoutusyksikkö

Oppilaskoti Ankkuri tarjoaa lapsille ja nuorille erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen ja kuntoutuksen palveluja sekä tuen tarpeen arviointia yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Ankkuri tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista sekä intervallijaksoin toteutettavaa kuntoutusta. Oppilaskoti Ankkurissa toimitaan lasten ja nuorten oppilaskotien yhteisen viitekehysmallin mukaisesti. Viitekehysmallin perustana on turvallisuus, jonka päälle rakentuvat lapsen ja nuoren osallisuus, vahvuudet, ratkaisukeskeisyys, yhteisöllisyys ja perheiden osallisuus. Viitekehysmalli pohjautuu positiiviseen psykologiaan ja kiintymyssuhdeperusteiseen toimintatapamalliin. Oppilaskoti Ankkurin tilat ja muu ympäristö sekä oppilaskodin kuntouttava viikkorunko on suunniteltu tukemaan näitä toimintaperiaatteita.

Toimintaperiaatteet

Perheiden osallisuus

 • Turvallista kasvua ja kehitystä tukevaa yksilöllistä hoitoa, tukea sekä kuntoutusta yhteistyössä perheen ja muun verkoston kanssa.
 • Kuntoutuksen lähtökohtana on yhteistyössä lapsen, hänen perheensä, eri sidosryhmien ja Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen moniammatillisen työryhmän kanssa laaditut yksilölliset kuntoutustavoitteet.

Turvallisuus

 • Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta.
 • Tavoitteena on yksilöllisesti opettaa ja ohjata autismikirjon lasta turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen sekä hyvään aikuisuuteen.
 • Lapsi saa tarvitsemansa henkilökohtaisen tuen tavoitteiden edistämiseksi. Yksilöllinen tuentarve arvioidaan moniammatillisesti

Vahvuudet

 • Lapsen omia vahvuuksia tuetaan ja korostetaan sekä pyritään kehittämään lapsen tunne-, keskittymis- ja läsnäolotaitoja sekä vahvistamaan itsetuntemusta. Taitoja opettelemalla löydetään uusia keinoja arjessa selviytymiseen ja mahdollisten haastavien tilanteiden hallintaan. Tavoitteena on itsetunnoltaan vahva lapsi tai nuori, jolla on mielekästä vapaa-ajan toimintaa tai harrastus.

Ratkaisukeskeisyys

 • Yhdessä moniammatillisen tiimin ja lähiverkoston kanssa suunnitellaan toimintamalleja sekä jatkokuntoutusmenetelmiä tukemaan selviytymistä kotona ja omassa lähikoulussa.
 • Hyvinvointitaitoja opetetaan yksilöllisesti osana kuntouttaa viikkorunkoa.

Osallisuus ja yhteisöllisyys

 • Lapsen/nuoren yksilöllistä kommunikointia tuetaan ja kehitetään.
 • Vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta harjoittelemalla vuorovaikutus- sekä yhteisössä toimimisen taitoja. Yksilöllisesti luodaan ja kehitetään mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisöä- ja itseä koskevaan päätöksentekoon sekä toiminnan suunnitteluun.
 • Lapsen/nuoren itsemääräämisoikeutta tuetaan huomioimalla lapsen omat tavoitteet ja toiveet kuntoutukselle ja kannustamalla lasta osallisuuteen ja iänmukaiseen päätöksentekoon.
 • Ankkurin lapset käyvät Sateenkaaren erityiskoulua. Yksilöllisesti ja tarpeen mukaisesti tuettu koulunkäynti kuntoutuksen perustana.

Ankkurin tarjoamat liikkuvat kuntoutuspalvelut

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Ankkuri
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 31 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Puh. 050 389 9304

Yhteyshenkilöt

Hanne Lindell
kuntoutuskoordinaattori
Puh. 044 389 9781
hanne.lindell@vaalijala.fi

Piia Suihkonen
Oppilaskodin johtaja
Puh. 044 389 9666
piia.suihkonen@vaalijala.fi